Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 7.11.2013

USNESENÍ

V Ý P I S

z 22. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 7. 11. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM.

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   22.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

589/22/2013

Vydání nařízení o provádění zimní údržby a vydání přílohy nařízení – Plán zimní údržby 2013-2014

a)     RM vydává nařízení č. 4/2013 o provádění zimní údržby na komunikacích (viz příloha orig. zápisu).

b)    RM vydává přílohu nařízení č. 4/2013 o provádění zimní údržby na komunikacích – Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2013-2014 (viz příloha orig. zápisu).

590/22/2013

Rozšíření umístění prvků HORIZONT

RM schvaluje rozšíření umístění prvků HORIZONT pro společnost  REKLAMA STOFI.CZ, s.r.o., Přemyslovců 617/58, Ústí nad Labem v ul. Českolipská, Mrázova, Masarykova, Žernosecká, Žitenická, Na Kocandě, Daliborova, Čelakovského, Dalimilova, Pokratická, Dlouhá, Lidická a Želetická v Litoměřicích s podmínkou zapracování připomínek radních do smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

591/22/2013

Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku od MMR ČR pro občany postiženými povodněmi

a) RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanům postižených povodní v červnu 2013 na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení (seznam viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi Městem Litoměřice a občany postižených povodní v červnu 2013 (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

592/22/2013

Schválení výběrového řízení a schválení smlouvy na akci „Výměna oken a meziokenních vložek – stacionář Srdíčko, Revoluční 1846/32, Litoměřice“

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Výměna oken a meziokenních vložek – stacionář Srdíčko, Revoluční 1846/32, Litoměřice“ firmu Herstav, s.r.o., Michelská 60, Praha 4 a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

593/22/2013

Revokace usnesení č. 356/13/2013 ze 13. jednání RM ze dne 27.6.2013

RM revokuje svéusnesení č. 356/13/2013 ze dne 27.6.2013 a schvalujeneziskové organizaci Naděje, se sídlem K. Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČ: 00570931, pobočce Litoměřice, Pražská 14, 412 01 Litoměřice přesunutí termínu bezúplatné výpůjčky divadla K. H. Máchy na 15.11.2013 pro benefiční představení TMA divadla s komedií „Blbec k večeři“.

594/22/2013

Žádost o finanční dotaci Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.500,- Kč pro Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, IČ: 01286102, Krátká 985/22, Lovosice  na pokrytí zvýšených nákladů na činnost sportovního oddílu v roce 2013 (žádost viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

595/22/2013

Žádost o finanční dotaci Sport Judo Litoměřice o.s

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč pro Sport Judo Litoměřice o.s., IČ: 62768514, Ladova 413/5, Litoměřice na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na Mistrovství Evropy juniorů v Sarajevu (žádost viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

596/22/2013

Schválení vyřazení drobného dlouhodobého majetku ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 formou daru partnerské škole v Keni

RM uděluje souhlas s vyřazením drobného dlouhodobého majetku ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, a to formou darování  partnerské škole Barchando Primary School Bondo, Nyanza, Kenya (viz orig. příloha zápisu).

597/22/2013

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní A. J., bytem Litoměřice, na částku 4.319,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

598/22/2013

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření Dodatku č.2 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 16.3.2012 s paní A. H., doruč. adresa Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 9.613,-Kč s příslušenstvím při zachování měsíční splátky 1.000,-Kč.

599/22/2013

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní H. T., doručovací adresa Litoměřice, na částku 11.686,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.100,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

600/22/2013

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 80% (tedy 9.352,-Kč), pro paní M. Z., bytem Žitenice.

601/22/2013

Využití dřeva stromů pokácených na pozemcích města

RM schvaluje poskytnutí dřeva stromů pokácených na pozemcích města občanům města, kteří projevili o dřevo zájem a to za odvoz a úklid. Přednostně budou osloveni ti, kteří projevili zájem při kácení v Jiráskových sadech. Průběh kácení zajistí odbor životního prostředí ve spolupráci s technickými službami.

602/22/2013

Přidělení bytu na základě veřejné nabídky na Mírovém nám. 20/12 

RM schvaluje přidělení bytu o výměře 129,95 m2 (4+1) na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích firmě CSPE s.r.o., Třebívlice 27, IČ 25414470, zast. jednatelem panem L. Č. Výše nájemného činí 8.000,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013 + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

603/22/2013

Bezplatná výpůjčka NP v KDH

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku sociálního zázemí v Kasárnách Dukelských hrdinů, objekt č. 111 o výměře 17,8 m2 pro pana V. S., Litoměřice na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení do realizace geotermálního vrtu. Žadatel se zavazuje hradit naměřenou spotřebu vody a el. energie.

604/22/2013

Výpověď z nájemní smlouvy NP v Dlouhé ulici 195/49

RM bere na vědomí výpověď z nebytových prostor o výměře 347,50 m2 v Dlouhé ulici 195/49 v Litoměřicích, podanou panem M. P., Litoměřice. Dle čl. VII., odst. 2 nájemní smlouvy ze dne 28.3.2007 činí výpovědní doba 3 měsíce a uplyne dne 31.1.2014. 

605/22/2013

Záměr prodloužení pronájmu NP v objektu bývalé vodárny na parc.č.689 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje zveřejnění záměru prodloužení pronájmu na dobu neurčitou nebytového prostoru o výměře 28,50 m2 v objektu bývalé vodárny na parc. č. 689 v k.ú. Litoměřice (park Václava Havla) občanskému sdružení ProLUKA o.s., Velká Dominikánská 36, Litoměřice.

606/22/2013

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 100m2 k účelu umístění včelích úlů

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 100m2 k účelu umístění včelích úlů na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

607/22/2013

Záměr pronájmu pozemku parc.č. 4770/6, orná o výměře 21.251m2 v k.ú. Litoměřice k účelu využití pro zemědělskou činnost

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 4770/6, orná o výměře 21.251m2 v k.ú. Litoměřice  k účelu využití pro zemědělskou činnost na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

608/22/2013

Pronájem části pozemku parc.č.4202/8 o výměře 70 m2 a pozemku parc.č. 4202/24 o výměře 49m2 obě v k.ú. Litoměřice (rozšíření zahrady)

RM schvaluje pronájem části pozemku parc..č. 4202/8 o výměře 70 m2 a  pozemku parc.č. 4202/24 o výměře 49m2 obě v k.ú. Litoměřice Ing. T. G., Litoměřice k účelu užívání - rozšíření zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné 2,-Kč/m2/rok.

609/22/2013

Pronájem části pozemku parc.č.1755/2 o výměře cca 12m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění zahrádky

RM schvaluje pronájem části pozemku  parc. č. 1755/2 o výměře 12m2 v k.ú. Litoměřice panu Z. L., bytem Litoměřice k účelu umístění zahrádky s podmínkou oplocení na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 2,-Kč/m2/rok.

610/22/2013

Výpůjčka části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře cca 200m2 v k.ú. Litoměřice pro účel vybudování dětského hřiště pro veřejnost - Střelecký ostrov (prodloužení a rozšíření stávající smlouvy)

RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 2732/1 o výměře cca 200m2 v k.ú. Litoměřice pro účel vybudování dětského hřiště pro veřejnost (Střelecký ostrov) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce Agentuře Modrý z nebe, Litoměřice.

611/22/2013

Ukončení smlouvy o výpůjčce č. 327/1 k části pozemku parc.č. 2536/9 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění plošiny a přístupového chodníku pro bezbariérový přístup

a) RM schvaluje ukončení  smlouvy o výpůjčce č. 327/1 ze dne 3.1.2011 k části pozemku parc.č.2536/9 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění plošiny a přístupového chodníku pro bezbariérový přístup uzavřené s vypůjčitelem panem J. R., k datu úmrtí 21.10.2013

b) RM schvaluje záměrvýpůjčky části pozemku parc.č.2536/9 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 8m2 pro umístění plošiny pro bezbariérový přístup.

612/22/2013

Schválení  termínů a časů svatebních obřadů na rok 2014

RM schvalujetermíny a časy svatebních obřadů na rok 2014 (viz příloha orig.zápisu).

613/22/2013

Uzavření dvou smluv o poskytnutí neinvestiční účelové dotace od Ústeckého kraje

RM schvalujeuzavření dvou smluv (13/SML1976 a 13/SML2083) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace od Ústeckého kraje poskytnuté podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (viz příloha orig.zápisu).

614/22/2013

Vzetí na vědomí informací k projektu EPC

RM bere na vědomí informace k projektu EPC.

615/22/2013

Schválení uzavření dohod o partnerství k projektům:

a) Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa

b) Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích

c) Multifunkční hala na Výstavišti Zahrada Čech

RM schvaluje uzavření dohod o partnerství v rámci projektů:

a) „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“ mezi Městem Litoměřice a ČSAD Slaný, a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ: 60193425 (viz příloha orig. zápisu)

b) „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ mezi Městem Litoměřice a  Oblastním spolkem ČČK Litoměřice, Tylova 1239/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 00426105, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem Litoměřice, Eliášova 7, 412 01 Litoměřice, IČ: 75151537, Mateřskou školou Litoměřice, Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČ: 72744081, LINGUA UNIVERSAL soukromou základní školou a mateřskou školou s.r.o., Sovova 2, 412 01 Litoměřice, IČ: 25018515, Asociací školních sportovních klubů České republiky – okresní radou, Sovova 2, 412 01 Litoměřice, IČ: 70938075, Masarykovou základní školou Litoměřice, Svojsíkova 5, Litoměřice 41201, IČ: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

c) „Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“ mezi Městem Litoměřice a Centrem cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkovou organizací, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČ: 72019018, Fotbalovým klubem Litoměřice, U stadionu 2, 412 01 Litoměřice, IČ: 46771361, CF Radobýl Litoměřice, o. s., Lidická 12, 412 01 Litoměřice, IČ: 22840133, Gardenline Litoměřice. o.s., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 02166208, Sport JUDO Litoměřice, o. s. Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČ: 62768514, Zahradou Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 22794701 (viz příloha orig. zápisu)

616/22/2013

Potvrzení vítězného uchazeče na akci „Solární ohřev vody pro PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích – koupaliště Litoměřice“ a schválení uzavření smlouvy

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Solární ohřev vody pro Městská sportovní zařízení v Litoměřicích – koupaliště Litoměřice“ firmu EZV Miloslav Čepička, Želetická 1924/5,  Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto vítězným uchazečem (viz příloha orig. zápisu).

617/22/2013

Schválení předložení žádostí o dotaci na projekty „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“ a „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích“

  1. RM doporučuje ZM schválení podání žádosti o dotaci z ROP v rámci 44. výzvy na projekt „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí cca 35 mil. Kč.
  1. RM doporučuje ZM schválení podání žádosti o dotaci z ROP v rámci 44. výzvy na projekt „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí cca 60 mil. Kč.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá:

Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu