Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 7.10.2010

 

USNESENÍ

výpis

z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7.10.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno  8 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, na rok 2010.

2.         Plán na školní rok 2010/2011 a roční poplatky nových zájmových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež PO DDM Rozmarýn Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

3.            podmínky a termíny zasílání záznamu o úrazu na školách a školských zařízeních zřizovaných Městem Litoměřice.

4.         zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí pro p. Doležálka – DOLI, J. Plachty 185, Ústí nad Labem za účelem pořádání zabijačkových hodů dne 30.11.2010.

5.         přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu spol. Výstavy spol. s r.o., Na Vinici 13, Litoměřice dle předloženého návrhu.

6.            společný nájem dvou nájemníků, bytem číslo 2, I. kategorie, o velikosti 3+1, v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice.

7.         uzavření dohody o splátkách pro Mohammada Choudhuryho Bashira, Litoměřice, na částku 13.820,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

8.         uzavření dohody o splátkách pro Jána Nemce, Litoměřice, na částku 11.852,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

9.         uzavření dohody o splátkách pro společnost MULTISPED s.r.o., se sídlem U Školy 153/4, Litoměřice, IČ: 25453939, na částku 39.494,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

10.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č.12, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro současnou nájemnici na dobu určitou od 1.8.2010 do 31.7.2011.

11.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 o vel. 1+1 s příslušenstvím, v Revoluční ulici č.p. 1834/8 v Litoměřicích pro současnou nájemnici na dobu určitou 1 rok.

12.            poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb a schválení smluv dle přiložených návrhů :

            1/ Název projektu : NEZISKOVKY – BE IN

            2/ Název projektu : Přednášky specifické primární prevence pro žáky 2. stupně ZŠ

            3/ Název projektu : Arteterapií proti vyhoření pro pracovníky pomáhajících profesí v    

                                            Litoměřicích     

            4/ Název projektu : Martinská slavnost

            5/ Název projektu : Specializované poradenství v Klubíčku

            6/ Název projektu : Sklad potravinové pomoci

13.       přijetí daru Ústeckého kraje pro sboru potřeby dobrovolných hasičů města Litoměřice 2 ks přenosné radiostanice Motorola GP340, VHF v ceně 22.248,- Kč inv. číslo 22/05-004230 – 004231.

14.       uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou IDP spol. s r.o., Masarykova 998/31, Ústí n. Labem na akci „Dodávka a montáž interiérového vybavení, gotický hrad č.p. 265, Litoměřice“. (viz příloha orig. zápisu).

15.       uzavření smlouvy na akci „Centrum aktivního věku – V. Krajská čp. 47, Litoměřice“ s firmou Karel Jožák, Arnoltice 7, 40714 Arnoltice.  

16.       uzavření smlouvy na akci „Úprava Kapucínského náměstí, Litoměřice“ s firmou Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice. 

17.       doplnění Smlouvy o poskytování služeb ze dne 25.2. 2010 s konzultační společností SEWACO s.r.o.Brno o dodatky ke smlouvě“. 

18.       změnu Organizačního řádu Technických služeb města Litoměřice včetně změny organizační struktury od 1.1.2011.

19.       smlouvy mezi Městem Litoměřice a jeho příspěvkovými organizacemi v rámci realizace elektronické aukce na dodávku elektřiny a mezi Městem Litoměřice a dalšími obcemi, které byly v rámci výběrového řízení společnými zadavateli o dalším postupu v rámci centralizovaného zadávání. U smluv budou doplněna data dle schválení a podpisu mezi účastníky smluvních vztahů. (návrh smluv viz příloha orig.zápisu).

20.       užití znaku města Litoměřic pro Střední odbornou školu technickou a zahradnickou v Lovosicích v rámci vyhlášení 1.soutěže „Nejlepší chemik Litoměřicka“ určené pro žáky 9. tříd základních škol v Litoměřicích, Lovosicích a okolí.

II.            neschvaluje:

1.         přidělení bytu č.1 v ulici Vrchlického 270/13 v Litoměřicích JUDr.Ladislavu Jelínkovi.

III.        vybírá:

1.         RM projednala se subjekty oslovenými ve 2. kole výběrového řízení pro vypracovatele návrhu na pojištění majetku města jimi předložené návrhy na pojištění majetku Města Litoměřice“ a na základě tohoto jednání a doporučení příslušné komise vybrala pojistitele, který předložil nejlepší návrh pojištění majetku města, se kterým bude následně uzavřena smlouva na toto pojištění. Tímto pojistitelem je Česká pojišťovna a.s.

IV.            nařizuje:

1.         odvod finančních prostředků z fondu reprodukce majetku  PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích ve výši 276.175,- Kč do rozpočtu města, jako 50ti % podíl úhrady odstranění havárie kotelny kina Máj v Litoměřicích.

V.         vydává:

1.         Nařízení č.1/2010 o provádění zimní údržby na komunikacích – Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2010 – 2011(viz. příloha orig. zápisu).

VI.        ukládá:

1.            tajemníkovi města, aby sjednal nápravu ve věci výkaznictví příspěvkových organizací             zřízených městem.

VII.            uděluje:

1.            v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení

č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Bc.Monice Mejtové a ředitelce DDM  - Bc.Zuzaně Bendové (viz příloha orig.zápisu).

2.            v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu řediteli ZŠ U Stadiónu – Mgr. Milanu Slukovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr.Václavu Hančovi, řediteli ZŠ Havlíčkova - Mgr.Vladimíru Vaňkovi, řediteli Masarykovy ZŠ - Mgr.Karlovi Kynzlovi, řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petrovi Krňákovi a řediteli ZŠ Ladova –  Mgr. Václavu  Červínovi (viz příloha orig.zápisu)

3.         dle předloženého návrhu mimořádnou odměnu ředitelům PO mimoškolských zařízení: Mgr. Martě Lutišanové - řed. Centra pro postižené děti a mládež -Srdíčko, Mgr. Karlu Františkovi Tománkovi - řed. Knihovny K.H.M. v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – řed. Městských sportovních zařízení v Litoměřicích, Ing.Věře Kmoníčkové – řed.Městských kulturních zařízení v Litoměřicích (odměny ze mzdových prostředků PO), Kamilu Soukupovi –řed.Centra cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – řed.Technických služeb města Litoměřic.

VIII.             potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Centrum aktivního věku – V. Krajská čp. 47, Litoměřice“ firmu Karel Jožák, Arnoltice 7, 40714 Arnoltice.

2.         vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Úprava Kapucínského náměstí, Litoměřice“ firmu Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice.       

IX.            doporučuje:

1.         ZM schválit rozpočtová opatření, kdy RM nařizuje PO Městskému kulturnímu zařízení v Litoměřicích odvod z fondu reprodukce majetku ve výši 276 tis.Kč – ÚZ 3806/3406 na příjmový účet města, které budou použity na akci "Kino - výměna plynových kotlů" – ÚZ 3406/3500, čímž se podíl města na celkovou akci (553 tis.Kč) sníží o 223 tis.Kč, které budou vráceny zpět do rozpočtové rezervy města – ÚZ 1002/1000.

2.         ZM prodej bytu č. 4 v domě ulice Raisova 1920/1, Litoměřice, za cenu 195.856,- Kč.

3.         ZM podání žádosti o dotaci z Programu Podpora terénní práce pro rok 2011 včetně schválení spoluúčasti města na dotaci ve výši 107.642 Kč.

X.         bere na vědomí:

1.            výsledek šetření stížnosti na ZŠ Ladova 5, Litoměřice, která byla Českou školní inspekcí shledána jako nedůvodná.

2.            inspekční zprávu České školní inspekce ze dne 20.9.2010, z provedené inspekce na ZŠ Masarykova, Svojsíkova 5, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)..          

3.            informaci z průběžné kontroly ve smyslu § 11 odst. 3 písm.c) zákona o finanční kontrole u příspěvkové organizace Masarykovy ZŠ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

4.            informaci interního auditu o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

5.            informaci interního auditu o výsledku veřejnosprávních kontrol u těchto subjektů: TJ Slavoj Litoměřice, TJ Sokol Pokratice, Karate Klub Litoměřice, Fotbalový klub Litoměřice, HC Stadion Litoměřice, Slavoj BK Litoměřice, TTC Litoměřice, Sport Judo Litoměřice, SHC Killers Litoměřice, Taneční škola Plškové, Plavecký klub Litoměřice, LTM Bikers (viz příloha orig. zápisu).

6.            informaci interního auditu o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Knihovna K.H.M. v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

7.            informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za III. čtvrtletí roku 2010 (viz příloha orig. zápisu).

8.         Výroční zprávu Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2009 (viz příloha orig. zápisu).

XI.        RM ruší:

1.            usnesení č.I./13 ze dne 26.8.2010 o podání žaloby proti současné nájemkyni na vyklizení bytu č. 12 o vel. 1+1 s příslušenstvím, v Revoluční ulici č.p. 1834/8 v Litoměřicích.

XII.       RM revokuje:

1.         část svého usnesení č.I./20 ze dne 26.8. 2010 ve znění „RM schvaluje ukončení smluvního vztahu s konzultační společností SEWACO s.r.o.Brno“.

 

                                                           

 

 

 

 

 

Jiří Landa                                                                                                                       Mgr.Ladislav Chlupáč

 místostarosta města                                                                                           starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu