Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 26.7.2011

 

U S N E S E N Í

výpis

22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26.7.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  22.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

621/22/2011

Schválení pojistné smlouvy s Kooperativou a.s. - přeprava hotovosti

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy na přepravu hotovosti s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1 (viz příloha orig. zápisu).

622/22/2011

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích– zapracování připomínek       

RM doporučuje ZM vydat předložené obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (viz příloha orig. zápisu).

623/22/2011

Výměna městského bytu – S.M.

RM neschvaluje paní S.M. výměnu bytu č. 41 v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích za uvolněný větší byt č. 75 ve stejném domě.

624/22/2011

Žádost o prodloužení ubytování v městské ubytovně v Želeticích – C.K.

RM schvaluje paní C.K. prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích o šest  měsíců do 31.12.2011.      

625/22/2011

Žádost o přidělení ubytování v městské ubytovně v Želeticích – H.D.
RM neschvaluje paní H.D. hlášené na adrese ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích, přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích.

626/22/2011

Bezúplatné zapůjčení altánku a přilehl.poz. na Střeleckém ostrově - svatební obřad 

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově panovi J.M. za účelem uspořádání svatebního obřadu dne 27.08.2011 ve 13:30 hod.

627/22/2011

Bezúplatná výpůjčka části sportoviště v KDH v Litoměřicích – J.P.

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení části sportoviště v  KDH v Litoměřicích (podmínky výpůjčky, její umístění, čas a frekvence užívání bude přesně vymezena ve smlouvě o výpůjčce) panovi J.P., El. Krásnohorské 2016/3, 412 01 Litoměřice na dobu jednoho roku. 

628/22/2011

Žádost o prodloužení dočasné NS v městském bytě– E.T.

RM schvaluje paní E.T. prodloužení nájemní smlouvy k městskému bytu č. 10 v ul. Družstevní 1756/25 v Litoměřicích o šest měsíců do 31.12.2011.      

629/22/2011

Uzavření „Smlouvy o poskytování  bezpečnostních služeb“ (ARGUS, spol. s r.o. – ostraha KDH).

RM schvaluje uzavření smlouvy na ostrahu a ochranu objektů Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích v omezeném rozsahu, zajišťované ARGUS, spol. s r.o., Ocelářská 799, Praha 9 (IČ: 00203459) - „Smlouva o poskytování  bezpečnostních služeb v přesně vymezeném časovém rámci“ s tím, že výše platby za poskytované služby nepřekročí 500 tis. Kč, vč. DPH za rok.

630/22/2011

Změna plánu nákladů a výnosů na rok 2011 PO ZŠ Havlíčkova 32, Litoměřice

RMschvaluje změnu plánu nákladů a výnosů a změnu plánu investic a oprav majetku na rok 2011 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32.

631/22/2011

Ohlášení pořádání hudebního festivalu LT-FEST v Litoměřicích

RM bere na vědomí ohlášení pořádání hudebního festivalu LT-FEST, který se bude konat dne 6.8.2011 od 10.00 hod. do 02.00 hod. v prostorách areálu výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích.

632/22/2011

Potvrzení vítězného uchazeče VŘ - Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů sociálních služeb na období let 2011-2013 a schválení uzavření smlouvy

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení Naděje o.s.,  K Brance 11/19E, 155 00 Praha 13  na akci „Vzdělávání sociálních pracovníků městského úřadu Litoměřice a poskytovatelů sociálních služeb na období let 2011-2013“ a zároveň schvaluje s tímto uchazečem uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

633/22/2011

Žádost o povolení nákupu investic z fondu reprodukce majetku TSM

RM schvaluje nákup 1 kusu travní sekačky Husguarna CTH 180 pro TSM Litoměřice z fondu reprodukce TSM Litoměřice.

634/22/2011

Pojmenování nových ulic Borůvková, Malinová a Jahodová, zrušení Dr.Fialy a prodloužení Žernosecké   

RM doporučuje ZM schválit pojmenování nově vznikajících ulic „Borůvková“, „Malinová“ a „Jahodová“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu). Zároveň doporučuje ZM zrušit název ulice Dr.Karla Fialy a prodloužit stávající ulici Žernosecká.

635/22/2011

Informace o výsledku veřejnospr. kontroly PO ZŠ Ladova 5, Litoměřice za rok 2010  

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola příspěvková organizace se sídlem Ladova 5, Litoměřice, IČO 46773380 za rok 2010.

RM ukládá OŠKaPP zajistit aktualizaci směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice, ve které bude zakotvena povinnost školských zařízení získat souhlas od zřizovatele hradit náklady, které má ze zákona zajistit stát.

636/22/2011

Schválení zadávací dokumentace a vyhlášení VŘ na Technolog.centrum, Spis.služba a vnitřní integrace ORP Litoměřice

RM schvaluje dokumentaci k výběrovým řízením v rámci projektu „I. Technologická centra II. Spisová služba a vnitřní integrace ORP Litoměřice“ a seznam firem dle jednotlivých výzev, které budou vyzvány k podání nabídek (viz příloha orig.zápisu).

637/22/2011

Mimořádný termín svatby

RM schvaluje konání mimořádného termínu svatby na Ploskovickém zámku dne  8. října 2011 v 11.30 hod.

638/22/2011

Schválení programu jednání ZM Litoměřic konaného dne 4.8.2011                                  

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 4.8.2011 od 16:00 hod.v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7.

Program:

I.          a) Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.            Doplnění /stažení bodu programu

III.            Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.       Rozpočtová opatření

2.       Informace o zhodnocení volných zdrojů

3.       Plnění rozpočtu města za 1. pololetí r. 2011

4.       Obecně závazné vyhlášky

5.       Schválení dohody o splátkách dluhu – J.Mrázková,  manž.Vysokých

6.       Prominutí smluvní pokuty, schválení dohody o započtení pohledávek a dohody o narovnání – V.Šafránek

7.       Schválení zadání změny č. 2 ÚP Litoměřice

8.       Pojmenování nové ulice Borůvková, Malinová, Jahodová a prodloužení ul. Žernosecké

9.       Rozhodnutí a způsob vypsání VŘ na využití areálu výstaviště Zahrady Čech

- prezentace JUDr.Svobodové

Majetkové záležitosti

Záměry :

10.   Směna pozemků v k.ú. Pokratice s finančním vyrovnáním

11.   Prodej pozemku p.č. 18/1 o výměře 360 m2 v k.ú. Pokratice

  1. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor III.C, evid.č.19
  2. Prodej nemovitostí (jiné stavby bez č.p.) včetně pozemků p.č. 4008/15 o výměře 718 m2, p.č. 4008/16 o výměře 693 m2, p.č. 4008/18 o výměře 670 ma p.č. 4008/22 o výměře 659 m2 v k.ú. Litoměřice (areál bývalých KDH)
  3. Prodej části pozemku p.č. 2980/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Litoměřice

Prodeje :

  1. Prodej  pozemku p.č. 216/35 o výměře 41 m2 v k.ú. Pokratice    
  2. Nákup části (1/4) pozemku p.č. 1345/3 o výměře 1.341 m2 v k.ú. Pokratice
  1. Bezúplatný převod pozemku p.č. 2571/1 o výměře 7.360 m2 v k.ú. Litoměřice

18.   Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  p.č. 5458 v k.ú. Litoměřice

  1. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  p.č. 4975 a p.č.4980 v k.ú. Litoměřice

20.   Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav vodovodní přípojky k části pozemku p.č. 1232/47 v k.ú. Pokratice 

V.              Informace

VI.            Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.             Závěr

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu