Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 25.9.2014

USNESENÍ
VÝPIS
z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25. 9. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Radaměsta Litoměřic na svém 22. jednáním projednala pod usnesením č.:

518/22/2014
Schválení smlouvy a dodatku ke smlouvě – Ústecký kraj (parkoviště Na Valech)
a) RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem na akci „Litoměřice – parkoviště Na Valech, napojení přípojky dešťové kanalizace"
(viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem na akci „Litoměřice – parkoviště Na Valech, napojení přípojky dešťové kanalizace"
(viz příloha orig. zápisu).

519/22/2014
Rozšíření předzahrádky
RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části zeleně v ul. Švermova u Pivnice Sparta v Litoměřicích pro pana R. P., Litoměřice za účelem rozšíření předzahrádky.

520/22/2014
Schválení záboru veřejného prostranství
RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Dlouhé ul. v Litoměřicích pro paní J. B., bytem Lahošť v termínu od 20.10. do 1.11.2014 za účelem prodeje dušičkového zboží.

521/22/2014
Zábor veřejného prostranství – Sbor Církve adventistů sedmého dne
RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí Litoměřice pro Sbor Církve adventistů sedmého dne, Máchova 16, Litoměřice za účelem pořádání křesťanského setkání ve dnech 29. – 31.10.2014.

522/22/2014
Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/030/2014 s názvem „Projekt rekonstrukce městského pivovaru v Litoměřicích – zpracování DSP" a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
RM potvrzuje vítězného uchazeče CITY WORK s.r.o., se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, Hradčany, IČ: 28181760 výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projekt rekonstrukce městského pivovaru v Litoměřicích – zpracování DSP" a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

523/22/2014
Aktualizace dokumentů Domova pro matky s dětmi
RM schvaluje aktualizovaný ceník, smlouvu o ubytování a ubytovací řád v Domově pro matky s dětmi (viz příloha orig. zápisu).

524/22/2014
Vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice
RM pověřuje Manažerskou skupinu komunitního plánování ke každoročnímu vyhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb ve vztahu k celkové využitelnosti služeb i ve vztahu k využitelnosti služeb občany města Litoměřice.

525/22/2014
Žádost o bezplatný pronájem velkého sálu v DK Litoměřice – Adventní posezení seniorů
RM schvaluje bezplatný pronájem velkého sálu v Kulturním domě v Litoměřicích, včetně šaten pro účinkující dne 2.12.2014 od 13:00 do 17:30 hodin pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví za účelem pořádání Adventního posezení pro seniory města Litoměřic.

526/22/2014
Dodatek č. 3 organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje dodatek č. 3 organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig.zápisu).

527/22/2014
Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství – ZŠ Havlíčkova 32, Cizí jazyky
RM schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi Základní školou Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363 a NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 v rámci projektu „Cizí jazyky pro život", kdy podmínkou tohoto partnerství není finanční spoluúčast partnera projektu.

528/22/2014
Žádost o prominutí nájemného v Divadle K. H. Máchy – Centrum pro náhr.rodinnou péči
RM schvaluje Centru pro náhradní rodinnou péči, o.s., Kréta 158, 411 55 Terezín, IČO: 26999234 prominutí nájemného v divadle K. H. Máchy v Litoměřicích ve dnech 24.-26.10.2014 za účelem uspořádání 5. ročníku Divadelní benefice ochotnických souborů. Výtěžek benefice je určen dětem v náhradní rodinné péči na jejich vzdělávání.

529/22/2014
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě - ZŠ Na Valech 53
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, IČ: 46773428 z 15 dětí na 16 dětí na období školního roku 2014/2015.

530/22/2014
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for women o.p.s. – ZŠ Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773428 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na projekt „Obědy pro děti", který bude realizován ve školním roce 2014/2015.

531/22/2014
Zapojení města Litoměřice do projektu „Města – brány poznání"
RM schvaluje zapojení města Litoměřice do projektu „Města – brány k poznání" a zároveň ukládá PO CCR Litoměřice spolupracovat se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska při instalaci informačního kiosku v prostorách nádraží Litoměřice. Finanční spoluúčast ve výši 15tis Kč bude financována v rámci stávajícího příspěvku na provoz PO CCR Litoměřice.

532/22/2014
Snížení pronájmu konferenčního sálu Hradu Litoměřice – 5. ročník konference Poohří
RM schvaluje Státnímu oblastnímu archivu Litoměřice, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice, IČ: 70979464 snížení nájemného v konferenčním sále Hradu Litoměřice ve dnech 16. a 17.10.2014 za účelem uspořádání 5. ročníku konference Poohří, a to na úroveň osobních nákladů a nákladů na energie.

533/22/2014
Žádost o finanční příspěvek - „FESTIVAL ALCHYMISTICKÉ LITOMĚŘICE 2015"
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro Mgr. M. Š., bytem Strážnice, na propagační kampaň „FESTIVAL ALCHYMISTICKÉ LITOMĚŘICE 2015".

534/22/2014
Změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2014 – PO MSZ
RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2014, změnu plánu tvorby a čerpání fondů PO na rok 2014 a změnu odpisového plánu na rok 2014 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích(viz orig. příloha zápisu).
RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2014 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz orig. příloha zápisu).

535/22/2014
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773428 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na projekt „Obědy pro děti", který bude realizován ve školním roce 2014/2015.

536/22/2014
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana J. P., bytem Litoměřice, na částku 22.100,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

537/22/2014
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní Z. B., bytem Litoměřice, na částku 19.898,70 Kč. Výše splátky činí 1.110,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

538/22/2014
Žádost o zrušení usnesení 423/19/2014 ze dne 31.7.2014 (KAVKA a.s.)
RM trvá na svém usnesení č. 423/19/2014 ze dne 31.7.2014.

539/22/2014
Vydání Nařízení města Litoměřice č.4/2014, o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel, kterým se ruší Nařízení č. 1/2013 a 3/2013 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel
RM vydává Nařízení Rady města Litoměřice č. 4/2014, o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel, kterým se ruší Nařízení č. 1/2013 a 3/2013 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel (viz příloha orig.zápisu).

540/22/2014
Prodej nemovitostí - pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice formou veřejné licitace
RM schvaluje formu prodeje pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice, veřejnou licitací s minimální vyvolávací cenou za tyto nemovitosti 4.000.000,- Kč a zároveň schvaluje použití řádu pro veřejné licitace pozemků (viz příloha orig. zápisu).

541/22/2014
Zveřejnění adresného záměru – nájem býv. vodárny v parku Václava Havla
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o výměře 28,50 m² v objektu bývalé vodárny na parc. č. 689 v k.ú. Litoměřice (park Václava Havla). Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

542/22/2014
Společný nájem – zveřejnění adresného záměru
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru rozšíření nájemní smlouvy k prostoru sloužícího k podnikání v ulici 5. května 154/1 v Litoměřicích o pana D. B. T., bytem Přerov, IČ 03356523.

543/22/2014
Prominutí poplatku 1.000,- Kč
RM schvaluje panu Ing. V. H., CSc., bytem Litoměřice prominutí poplatku ve výši 1.000,- Kč, která mu byla uložena Okresním soudem v Litoměřicích na základě Usnesení č.j. 8 C 211/2013-16 ze dne 7.8.2014.

544/22/2014
Snížení nájemného
RM schvaluje panu B. V., nájemci bytu v ulici Svojsíkova 5, Litoměřice snížení nájemného ve výši 30% z důvodu zhoršeného technického stavu bytu. Snížení nájemného o 30% je platné od 1.10.2014.

545/22/2014
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu od 20.10. 2014 - 9.11.2014
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 spol. CIRKUS BERNES s.r.o., zast. Vilémem Berouskem, Jr., Praha 10 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 20.10. 2014 - 9.11.2014. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

546/22/2014
Pronájem pozemků parc.č. 917/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 47m2 a části parc.č. 917/1 zahrada o výměře cca 66 m2 v k. ú. Litoměřice – Vězeňská služba
a) RM schvaluje pronájem pozemků parc.č. 917/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 47m2 k účelu umístění stavby a části parc.č. 917/1 zahrada o výměře cca 66 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu zajištění přístupové cesty Vězeňské službě České republiky, Soudní 1672/1a, Praha, za roční nájemné ve výši 621,-Kč/rok na dobu určitou 5 let
b) RM schvaluje vydání souhlasu s kolaudací stavby bez č.p.(jiná stavba, náhradní zdroj), která je ve vlastnictví Vězeňské služby České republiky, Soudní 1672/1a, Praha, stojící na pozemku parc.č.917/2 v k.ú. Litoměřice, na dobu dočasnou 5 let

547/22/2014
Souhlas vlastníka pozemků s provedením staveb, týkajících se revitalizace Labe a labského ramene
a) RM schvaluje udělení souhlasu ke stavbě „Labe - Litoměřice - Střelecký ostrov ID 25 -OH110137". (Návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby, viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje udělení souhlasu ke stavbě „Labe, Třeboutice - Litoměřice, revitalizace ID 32 -OH 110149" (Návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby, viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje udělení souhlasu ke stavbě „Labe, Litoměřice - Písečný ostrov, revitalizace ID 36 -OH 110154" (Návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby, viz příloha orig. zápisu)

548/22/2014
Informace z veřejnosprávních kontrol o využití finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím za rok 2013
RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávních kontrol o využití finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím za rok 2013 v celkové výši 15.494.701,-Kč (viz příloha orig. zápisu).

549/22/2014
Prominutí nájmu Kongresového sálu Hradu Litoměřice pro vánoční večírek zaměstnanců Města Litoměřice
RM schvaluje prominutí nájemného a bezúplatné zajištění techniky a služeb Hradu Litoměřice pro vánoční večírek zaměstnanců Města Litoměřice dne 12.12.2014.

550/22/2014
Schválení Organizačního řádu a Organizační schéma PO TSM Litoměřice
RM schvaluje
a) Organizační řád TSM Litoměřice platný od 01. 10. 2014
b) Organizační schéma TSM Litoměřice platné od 01. 10. 2014
(viz příloha orig. zápisu).

551/22/2014
Bezúplatná výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce turistického oddílu TOPRD – cyklovýlet „Po stopách Přemysla oráče" dne 27.09.2014
RM schvaluje bezúplatnou výpůjčku altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově panu K. H., bytem Litoměřice, za účelem konání akce turistického oddílu TOPRD – cyklovýlet „Po stopách Přemysla oráče" dne 27.09.2014. Napojení na připojovací bod elektrické energie není ze strany žadatele požadován.

552/22/2014
Dodatek č. 1 k „Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 10/2012 - Směrnice k vymáhání pohledávek a jejich odpisům"
RM schvaluje Dodatek č. 1 k „Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 10/2012 - Směrnice k vymáhání pohledávek a jejich odpisům, s účinností od 1.10.2014" (viz příloha orig.zápisu).

553/22/2014
Rozšíření parkovacích stání o 2 místa pro Policii ČR a vozidla Vězeňské služby ČR (Veitova ul.)
RM schvaluje rozšíření vyhrazeného parkování o 2 stání pro Policii ČR a Vězeňskou službu ČR u budovy vazební věznice v ul. Veitova na celkový počet 5 stání.

554/22/2014
Oznámení o konání shromáždění občanů – ANO2011
RM bere na vědomí oznámení pana P. U. bytem Litoměřice (osoba zmocněna jednat v zastoupení svolavatele) a pana T. S. (svolavatel) o konání politických mítinků ANO2011 v těchto termínech:
a) trasa od BMX dráhy nad ul. A. Muchy na Střelecký ostrov dne 27.9.2014 od 9,30 do 13 h.
b) v ul. Českolipská a v ul. K Výtopně dne 29.9.2014 od 6 do 9 hod.
c) na Mírovém náměstí dne 2.10.2014 od 15 do 18 hod.
d) v ul. Želetická před obchodní galerií Na Soutoku dne 4.10.2014 od 7 do 12 hod.

555/22/2014
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za III. čtvrtletí roku 2014
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

556/22/2014
Udělení odměn ředitelům ZŠ za III. čtvrtletí roku 2014
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Krňákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

557/22/2014
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných městem Litoměřice (mimoškolská zařízení)
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Bc. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

558/22/2014
Žádost o bezplatný pronájem sálu Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích pro Hospic sv. Štěpána
RM schvaluje bezplatný pronájem sálu Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích dne 11. 10. 2014 od 18:30 – 22:30 hodin pro Hospic sv. Štěpána za účelem konání benefičního představení „Blbec k večeři".

559/22/2014
Koordinátor projektu „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT" – ZŠ U Stadionu 4
RM bere na vědomí uzavření dohody o pracovní činnosti mezi Základní školou Litoměřice, U Stadionu 4, IČ: 46773401 a ředitelem školy Mgr. Milanem Slukou v rámci projektu „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů" financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva č. 51 MŠMT.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu