Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 25.9.2012

USNESENÍ

výpis

na 22. jednání Rady města Litoměřic

konané dne 25. 9. 2012 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  22.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

599/22/2012

Schválení záboru veřejného prostranství pro MKZ, Litoměřice

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části parkoviště za Domem kultury pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem parkování vozidel účinkujících v Domě kultury dne 10.10.2012.

600/22/2012

Schválení nově navrhovaného rozmístění hracích ploch a provedení stavebních úprav v rámci areálu FK Litoměřice ve smyslu předloženého situačního výkresu od Rudolfa Růžičky           

RM schvaluje předložený návrh stavebních úprav a rozmístění hracích ploch v areálu FK Litoměřice ve smyslu předloženého situačního výkresu od R. Růžičky.

 

 

601/22/2012

Schválení dohody o splátkách- R.G

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní R.G., bytem Litoměřice, na částku 3.642,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

 

 

602/22/2012

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu – A.H

RM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne s paní A.H., bytem Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 9.478,-Kč s příslušenstvím při zachování měsíční splátky 1.000,-Kč.

603/22/2012

Zastavení exekučního řízení – J.CH.                  

RM neschvaluje zastavení exekučního řízení vedeného proti  panu J.CH., bytem Nučnice, pro částku 45.926,-Kč s příslušenstvím a doporučuje ZM schválit snížení měsíčních splátek vyplývajících z Dohody o splátkách splatného dluhu, uzavřené s panem J..CH. dne 20.4.2012, z 2.500,-Kč na 2.100,-Kč.

                                                                      

604/22/2012

Potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Dodávka osobního automobilu“ pro PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích 

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „ Dodávka osobního automobilu“ pro PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích firmu Gerhard Horejsek a spol. s r.o., Litoměřice, IČ:00526282 (viz příloha orig.zápisu)

605/22/2012

Vyřazení opotřebovaného DHIM svěřeného zřizovatelem – ZŠ Litoměřice, Na Valech 53.

RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig. zápisu).

606/22/2012

Dotace na podporu kultury – odvody z loterií a jiných podobných her

a) RM schvaluje navržené dotace pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům pracujícím celoročně s dětmi a mládeží (tabulka rozdělení dotací viz příloha orig.zápisu).

b) RM doporučuje ZM schválením dotace O.S. Puellae Cantantes a O.S. Klub přátel chlapeckého sboru  Páni Kluci (tabulka rozdělení dotací viz příloha orig. zápisu).

607/22/2012

Organizační řád školy ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32-Směrnice určující výši úplaty za školní družinu a školní klub

RM bere na vědomí směrnici určující výši úplaty za školní družinu a školní klub Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32  platnou od 1. 9. 2012 (viz příloha orig. zápisu).

608/22/2012

Zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise na dodávku motorového vozidla pro PO DDM Rozmarýn Litoměřice

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky a složení výběrové komise na dodávku motorového vozidla pro PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

                                                                                                                                            

609/22/2012

Přehled vyplacených dotací za I.pololetí 2012 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací,  zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti.“

RM bere na vědomí informaci o vyplacených příspěvcích za I.pololetí 2012 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“.

610/22/2012

Pronájem části pozemku p.č. 2563/129, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29mv k.ú. Litoměřice za účelem umístění stavby - rampy pro zajištění bezbariérového přístupu do nemovitosti č.p. 1754

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2563/129, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29mv k.ú. Litoměřice Společenství pro dům Stránského 1754/28, Litoměřice IČ: 28732626 na dobu neurčitou za účelem umístění stavby - rampy pro zajištění bezbariérového přístupu do nemovitosti č.p. 1754 za nájemné 3.000,- Kč/rok.

611/22/2012

Aktualizace bezúplatné výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu bývalých KDH v Litoměřicích za účelem provozování sportoviště na období 01.10.2012–30.09.2013

RM schvaluje prodloužení smlouvy o bezúplatné výpůjčce části pozemku parc. č. 4008/74 za účelem provozování sportoviště v KDH v Litoměřicích na období 01.10.2012 – 30.09.2013 (na dobu jednoho roku) panu Josefovi Pulgretovi, Litoměřice s tím, že dosavadní ustanovení této smlouvy zůstanou zachována.

612/22/2012

Prodloužení nájemní smlouvy- A.Š                   

RM schvaluje panu A.Š prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Kamýcká 1030/10 v Litoměřicích do 28.2.2013. Další prodloužení možné pouze pod podmínkou vyrovnaného dluhu na nájemném.

                                                                      

613/22/2012

Schválení půjčky pro 1. Geotermální Litoměřice a.s.                   

RM doporučuje ZM uzavření smlouvy o půjčce mezi 1. Geotermální Litoměřice a.s. a městem Litoměřice ve výši 4 mil. Kč (smlouva přílohou orig. zápisu).

 

614/22/2012

Schválení programu ZM 4.10.2012                                            

RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic, které se koná dne 4.10.2012 od 16 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích.

Program:
I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.9.2012

2.         Změna statutu sociálního fondu

3.         Schválení dodatku k dohodě o splátkách - Chlebec

4.                     Vzdání se předkupního práva na část p.p.č. 3407/1 a část p.p.č. 3408/68 v k.ú. Litoměřice ve smyslu ust. § 101, odst. 3 stavebního zákona - spol. K Invest Bohemia, a.s., Litoměřice

5.                     Vydání Změny č. 2 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy (OOP).

6.                     Schválení dotace pěveckým sborům O.S. Puellae Cantantes a O.S. Páni Kluci

7.         Poskytnutí dotace pro Klub potápěčů Kraken Litoměřice

8.         Informace o obnovení statusu Fairtradové město Litoměřice

9.         Schválení uzavření smlouvy o půjčce finančních prostředků mezi 1. Geotermální Litoměřice a.s. a Městem Litoměřice

Majetkové záležitosti:

Záměry :

10.       Prodej pozemku parc. č. 2652/1 o výměře 266 mv k.ú. Litoměřice

11.       Žádost o  bezúplatný převod pozemků parc.č. 1608/7 o výměře 15 ma 1608/8 o výměře 12 m2, 1608/9 o výměře 6 m2 (ost.plocha-silnice) v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

Prodeje :

12.       Prodej pozemku parc.č. 216/36 o výměře 29 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

13.       Prodej pozemku parc.č. 2605/7 o výměře 24 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

14.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor IV., evidenční číslo 106

15.       Prodej pozemku parc.č. 3408/95 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice

16.       Prodej pozemku parc.č. 4025/99 o výměře 509 m2, 4025/100 o výměře 13 m2 a parc.č. 4025/101 o výměře 13 m(vše ost.plocha)  v k.ú. Litoměřice 

17.       Prodej pozemku par.č. 392/3 o výměře 61 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

18.       Prodej pozemku parc.č. 4984/37 o výměře 25 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

19.       Bezúplatný převod pozemků parc.č.3081/3 o výměře 24 ma parc.č. 3840/1 o výměře 551 m2 (ost.plocha- komunikace)  v k.ú. Litoměřice, č.j. 2687/12 od UZSVM ČR, Rašínovo nábřeží 390, Praha

20.       Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4180/12 od UZSVM ČR, Rašínovo nábřeží 390, Praha

21.       Nákup podílu o velikosti ideální ½ vzhledem k celku pozemku par.č. 2472/1 o celkové výměře 17841 m2 v k.ú. Litoměřice

22.       Nákup pozemku p.č. 3408/54 o výměře 26 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

23.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc. č. 87 a 119/5 v k.ú. Litoměřice

24.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 4447/1, 4368/1, 4593/2 a 4618/1 v k.ú. Litoměřice

25.       Dodatek č. 2 k NS č. 9470000038 ze dne 29.10.2008, týkající se poskytnutí záruky vůči státnímu rozpočtu podle dotačních podmínek

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

 

615/22/2012

Přijetí fin. daru účelově určeného pro PO DDM Rozmarýn

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 14.000,- Kč pro PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15.

616/22/2012

Žádost o bezplatný pronájem degustační místnosti GH– Klika 1 o.s.

RM souhlasí s bezplatným pronájmem degustační místnosti Gotického hradu v Litoměřicích dne 10.10.2012 od 10 do 12 hodin pro Klika 1 o.s. Litoměřice za účelem předávání certifikátů seniorům v rámci celoživotního vzdělávání.

617/22/2012

Poskytnutí dotace pro Klub potápěčů Kraken Litoměřice z odvodů z loterií a jiných podobných her

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro Klub potápěčů Kraken Litoměřice ve výši 30.000,- Kč.

618/22/2012

Souhlas s použitím služebního vozidla PO MěN

RM souhlasí s používáním služebního vozidla k soukromým účelům pro členy Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích a to za předpokladu dodržení všech zákonných ustanovení upravujících tuto problematiku, zejména individuální úhrady spotřebovaných pohonných hmot a zvýšení základu daně z příjmů fyzické osoby o 1 % ze vstupní ceny vozidla.

Podrobněji je tato problematika upravena mj. zákonem č. 586/1992 o  daních z příjmů v platném znění.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu