Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 20.11.2008

USNESENÍ

výpis

z 22. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 20.11.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         systém jednosměrných ulic dle předloženého návrhu na sídlišti Kocanda (viz příloha orig. zápisu).

2.         změnu plánu odpisů  PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028 na rok 2008 a na rok 2009.

3.         přidělení bytu č. 19 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní Marii Novákové, nar. 1932, Litoměřice a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

4.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Griffin, a.s., Pod Markétou 87, Praha 10, realizace projektu prevence kriminality - ,,Senior linka,,-zařízení pro signalizaci stavu ohrožení osob  se zapracováním připomínky ing. Lončáka.(viz příloha orig. zápisu).

5.         výměnu bytů mezi nájemníkem bytu č. 2, Lidická 150/2, Litoměřice o velikosti 2+1 a nájemníkem bytu č. 19, Pokratická 1849/85, Litoměřice o velikosti 3+1.

6.         uzavření Dohody o splátkách pro Ladu Kovářovou, Litoměřice, na částku 35.241,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

7.         uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Nezvalova čp.1821/21, Litoměřice pro nájemce bytem tamtéž na dobu určitou do 31.10.2009.

8.         uzavření dohody o splátkách pro Květu Baschovou, Litoměřice, na částku 3.829,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem  prosinec 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

9.         uzavření dohody o splátkách pro Ing.Miloše Tormu, Litoměřice, na částku 40.851,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 14.000,-Kč  měsíčně, pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem listopad 2008 se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

10.       výpověď z nájmu nájemníkovi bytu č. 13 v 5. nadzemním podlaží domu na adrese Kubínova 438/8, Litoměřice z důvodu dle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák.Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi.

11.       přidělení přístřeší pro Ing.Karla Kučeru, Litoměřice v Ubytovně Želetice na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.   

12.       výpověď z nájmu nájemníkovi bytu č. 21 v 8. nadzemním podlaží domu na adrese Kubínova 438/8, Litoměřice z důvodu dle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák.Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi.

13.       přidělení přístřeší pro Libora Peška, Litoměřice v Ubytovně Želetice na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.                                    

14.       výpověď smlouvy o zajištění odtahu vozidel č. 38/2003/8 uzavřené mezi Městem Litoměřice, IČ: 00263958 a Zdeňkem Slabochem, IČ: 61363545, s účinností výpovědi od převzetí zajištění této  činnosti ze strany TSM.

15.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a  firmou Outdoor Akzent, s.r.o., Karlova 27, Praha 1 na pronájem prostoru (bílá cihlová zeď – Vojtěšské náměstí, Litoměřice) za účelem umístění billboardu (viz příloha orig.zápisu)

16.       obnovení nájemní smlouvy nájemníkovi k bytu č.10 o velikosti 3+1 na adrese Mrázova 27, Litoměřice na dobu určitou do 30.9.2009.

17.       bezúplatný zábor veřejného prostranství – části prostranství před Galerií ve dvoře, Jezuitská 12/4, Litoměřice pro p. Květoně, Litoměřice za účelem pořádání předvánoční multikulturní akce BASSART 2008 v termínu od 13. do 18.12.2008.

18.       uzavření smlouvy Regionální rozvojovou agenturu Ústeckého kraje, a.s., Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem na akci: Zajištění projektového managementu při realizaci projektu „Svatostánek českého vinařství“ (viz příloha org.zápisu).

19.       Zdravotní plán města Litoměřice v základní struktuře (viz příloha org.zápisu)

20.       ukončení nájemní smlouvy č. 9170000065 ze dne 25.4.2001 (p.č. 1216/1 o výměře 75m2 v k.ú. Litoměřice, nájemce Jerychová Ivana) výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu prodeje pozemku.

21.       výpůjčku pozemku p.č. 5533/3, ostatní plocha komunikace o výměře 737m2 v k.ú. Litoměřice pro účel umístění a provozování cyklostezky, na dobu určitou do 21.2.2016 od ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha. Smlouvu o výpůjčce lze podepsat po opravě textu dle připomínek právního oddělení. (Návrh smlouvy 4735/2008 příloha usnesení)

22.       uzavření „Dohody o služebních bytech“ s Českou republikou – Ministerstvem vnitra (zastoupená plk. JUDr. Jiřím Vorálkem, ředitelem Policie ČR – správy Severočeského kraje, Ústí nad Labem), kterou se ruší dosavadní služební status bytů v užívání Policie ČR (viz příloha orig.zápisu).

23.       vypovězení příkazní smlouvy o poskytování právní pomoci s advokátem JUDr. Pavlem Krupkou.

24.       podmínky konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Litoměřice, příspěvkové organizace (viz.příloha originál zápisu).

25.       složení komise na konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Litoměřice, příspěvkové organizace (viz.příloha originál zápisu).

26.       rozšíření prostorové kapacity příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice o budovu čp. 431/3 v ul. Ladova a s tím související přechod odloučeného pracoviště Knihovny K.H.Máchy do budovy Základní škola Havlíčkova.

27.       předložený návrh platu ředitele příspěvkové organizace Litoměřické turistické centrum s účinností od 1.1.2009 (viz.příloha orig. zápisu).

28.       uvolnění finančních prostředků z rozpočtu odboru správního (UZ 2023, pol. 5175) na odměny pro členy komisí při RM a výborů při ZM dle předloženého návrhu

29.       prodloužení trvání dobových trhů na Kostelním nám.s podmínkou konání 1x týdně do konce roku 2008.

II.         neschvaluje:

1.         vydání nařízení RM č. 1/2008 v plném znění (viz příloha orig,. zápisu).

III.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení - Regionální rozvojovou agenturu Ústeckého

kraje, a.s., Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

IV.        doporučuje:

1.         ZM schválit upuštění od vymáhání pohledávky od firmy Beneš plus s.r.o., Ostrovní 465/5, Litoměřice, v celkové výši 941.081,66 Kč. Jedná se o souhrnnou pohledávku za odebrané energie (elektrická energie, teplo, teplá užitková voda, vodné a stočné a pronájem movitých věcí) za období listopad 2006 až leden 2008.

V.         vyhlašuje:

1.         konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Litoměřice, příspěvkové organizace.

VI.        ukládá:

1.         právnímu oddělení vypracovat právní rozbor k odpovědnosti nepřihlášení pohledávky od firmy Beneš plus s.r.o., Ostrovní 465/5, Litoměřice, v celkové výši 941.081,66 Kč do konkurzního řízení a její nevymahatelnosti. Zapracovat do směrnic vůči PO povinnost hlídat dlužníky z hlediska insolvenčního zákona.

2.         OÚRM prověřit majetkové vztahy sousedící nemovitosti a oprávněnost užívání těchto ploch pro ostatní velkoplošné reklamy (umístění billboardu firmou Outdoor Akzent, s.r.o., Karlova 27, Praha 1 na pronájem prostoru bílá cihlová zeď – Vojtěšské náměstí, Litoměřice.

3.         právnímu oddělení učinit kroky k ukončení nájemného poměru nebo obdobného vztahu vůči uživatelům bytové jednotky č. 6 na adrese Vrchlického 270/5, Litoměřice a následně realizovat vyklizení bytu soudní cestou.

4.         pracovní skupině Zdravotního plánu zajistit jeho realizaci.

5.         odboru školství zajistit organizační a technické provedení rozšíření prostorové kapacity příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice o budovu čp. 431/3 v ul. Ladova a s tím související přechod odloučeného pracoviště Knihovny K.H.Máchy do budovy Základní škola Havlíčkova a dále jednat s TOM Litoměřice a zajistit jim odpovídající nové nebytové prostory pro realizaci jejich činnosti.

6.         tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s příslušnými odbory a řediteli PO připravit návrh novelizace směrnic o oběhu účetních dokladů mezi Městem Litoměřice a PO.

VII.       bere na vědomí:

1.         odpověď na dopis ze dne 24.10. 08 od paní Jitky Vaňkové, nájemkyně NP restaurace Parnas v DK v Litoměřicích, bytem Daliborova 333/18, Litoměřice, IČ :46720715, ohledně výpovědi z nájmu těchto NS v důsledku neplnění podmínek NS.

VIII.      revokuje:

1.         usnesení č.I/15 ze dne 9.10.2008.

Mgr. Václav Červín                                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                              starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu