Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic -11.9.2007

USNESENÍ

výpis

z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11.9. 2007 od 10:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 7 členů Rady Města Litoměřice

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí pro V-group, s.r.o., Ke stadionu 3228, Kladno za účelem vystavení 1 vozu od 1.10. do 31.12. 2007.

2.         zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí pro G. Horejsek a spol. s r.o., Podviní 73, Litoměřice za účelem vystavení 1 vozu od 1.9. do 31.12.2007.

3.         uzavření dodatku ke smlouvě uzavíraný mezi Městem Litoměřice a Správou železniční dopravní cesty, s.o., Prvního pluku 367/5, Praha 8 na akci Cyklostezka Litoměřice – Třeboutice, II. etapa – část 1“ (viz příloha orig.zápisu).

4.         uzavření dohody o splátkách  pro Helenu Bariovou, Litoměřice (viz příloha org.zápisu).

5.         uzavření dohody o splátkách  pro Danu Kešelovou, Litoměřice (viz příloha org.zápisu).

6.         uzavření dohody o splátkách  pro Jindřišku Skokanovou, Roudnice nad Labem (viz příloha org.zápisu).

7.         dohodu o splátkách pro Simonu Šarayovou, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

8.         dohodu o splátkách pro Ladislava Tomesze, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

9.            pronájem pozemku p.č.2229/8, zastavěná plocha nádvoří, o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice Ing. Miloši a Mgr. Anně Sochrovým, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu nájemného ve výši 180,-Kč/rok k účelu užívání pozemku pod stavbou-garáží. Nájemní smlouvu lze vyhotovit po 15-ti denním zveřejnění na úřední desce.

10.            pronájem pozemku p.č.2229/9, zastavěná plocha nádvoří, o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, Jiřímu a Evě Sochrovým, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu nájemného ve výši 180,-Kč/rok k účelu užívání pozemku pod stavbou-garáží. Nájemní smlouvu lze vyhotovit po 15-ti denním zveřejnění na úřední desce.

11.       záměr zřízení věcného práva umístění cyklostezky,  vybudované v rámci stavební akce „Cyklistická stezka Litoměřice – Třeboutice, II. etapa – část I“, na částech pozemků p.č. 4685/2, 4680, 4687/2, v k.ú.Litoměřice o celkové výměře cca 3169 m2 (vše vodní plocha), formou smlouvy o budoucí smlouvě s povinným-vlastníkem pozemků ČR,  s právem hospodaření Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + 19% DPH.

12.            pronájem části pozemku p.č. 4687/2 v k.ú.Litoměřice o výměře cca 50m2 (vodní plocha) k dočasnému užívání pro staveniště k akci „Cyklistická stezka Litoměřice–Třeboutice, II. etapa – část I“ od vlastníka pozemku ČR, s právem hospodaření Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, na dobu určitou - do doby zřízení věcného břemene na pronajatý pozemek ze cenu nájemného ve výši 1.000,- Kč/rok+ 19% DPH.

13.       návrh stavebních úprav na pronajatém majetku v areálu výstaviště Zahrada Čech na rok 2008 (návrh viz příl. orig. zápisu).

14.            poskytnutí příspěvku ve výši 20 tis.Kč pro TJ Slavoj na účast při mistrovství světa v aerobiku –Funk Hip Hop- Funky Dangers, které se uskuteční od 15.10. - 21.10. 2007 v Bělehradu z rozpočtové rezervy Města Litoměřic.

15.       konání mimořádného termínu svatby  na jiném vhodném místě ve Velkých Žernosekách  dne  6. října 2007 v 15.00 hod.

16.       na doporučení komise na akci výměna oken v DPS Kosmonautů 2020/14 a 2021/16, Litoměřice výběrové řízení zrušit.

17.            uspořádání II. ročníku dobročinného turnaje v malé kopané v I.pol. r. 2008.

18.       uzavření nájemní smlouvy se spol. SolWin s.r.o. k ploše střechy stánku Města Litoměřic v areálu výstaviště Zahrady Čech za účelem umístění demonstračního fotovoltaického systému na dobu určitou do 31.12. 2007 (smlouva viz příloha orig.zápisu).

19.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 20.9.2007.

Program:
I.     Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

            Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.    Doplnění / stažení bodu programu

III.   Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.            Rozpočtová opatření dle doporučení FV

2.            Spoluúčast města - dotace na zateplení ZŠ Ladova

3.            Informace o zhodnocení volných finančních prostředků

4.   a)            Smlouva o dotaci - Hospic sv. Štěpána

b)            Smlouva o dotaci - Biskupství litoměřické

5    a)      Prominutí poplatků z prodlení

b)            Prominutí poplatků z prodlení a schválení splátkového kalendáře

c)            Prominutí poplatků z prodlení a schválení splátkového kalendáře

Záměry :

6.   Prodej části pozemku p.č. 899/7 v k.ú. Pokratice

Žadatel : manželé Vlčkovi, Litoměřice

7.   Darovací smlouva na části pozemku p.č. 1345/6 v k.ú. Pokratice (místní komunikace na Miřejovické stráni)

Žadatel: Hokr Václav, Litoměřice a Hokr Milan, Lom u Mostu - podílový vlastníci 

8.   Prodej bytového domu – objekt bydlení v ulici Revoluční č.p. 1831 (77 bytů) v k.ú. Litoměřice

Žadatel : Město Litoměřice

Prodeje :

9.   Prodej pozemku p.č. 595/2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : Jiřina Horejsková, Litoměřice

10. Prodej pozemku p.č. 2512/12 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : manželé Krupkovi, Litoměřice                    

11. Prodej pozemku p.č. 2512/11 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : manželé Procházkovi, Litoměřice

12. Prodej pozemku p.č. 4116/36 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : manželé Dubovických, Litoměřice

13. Prodej domů v ul. Stavbařů 2002/2, 2003/4 a U Katovny 2005/4 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : Město Litoměřice

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.         neschvaluje:

1.            prominutí nájemného, které je stanoveno dle nájemní smlouvy ze dne 29.2.2000 a jejich dodatků měsíčně 26.000,-Kč pro společnost Beneš plus s.r.o., IČ:25413392, a to od května 2007 do ukončení stavebních prací před restaurací Babylon.

III         bere na vědomí:

1.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53.  

2.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32.

3.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5. 

4.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4.

5.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5. 

6.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2.

7.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO  Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice.

8.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO MŠ Litoměřice.

9.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO, Litoměřice.  

10.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, Litoměřice. 

11.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO MSZ, Zahradnická 28, Litoměřice.  

12.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO Knihovna K.H.Máchy, Mír.nám. 26, Litoměřice.

13.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2007, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO TSM Litoměřice

14.       rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO Městská nemocnice, Žitenická 18, Litoměřice.  

15.            informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice.

IV.        ukládá:

1.            právnímu oddělení podat návrh na změnu v OR, statutární orgán PO Knihovna K.H.Máchy– ředitel Mgr. Karel František Tománek.

2.         Bc. Panašovi zadat inzerát do Deníku Litoměřicka a odeslat pozvánku školám a organizacím na oslavu 70. výročí úmrtí T.G. Masaryka.

V.            doporučuje:

1.         FV při ZM vyčlenit finanční částku na akci II. ročníku dobročinného turnaje v malé kopané do rozpočtu města na r. 2008.

                                                           

Jaroslav Tvrdík                                                                                       Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města

Vypracovala: Eva Lieberová

Za správnost : Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu