Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 22.11.2023

USNESENÍ
V Ý P I S
z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22. 11. 2023
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 544/22/2023
PO MKZ Litoměřice - převod a navýšení příspěvku na provoz
RM schvaluje:
a) převod části příspěvku na energie do provozního příspěvku v rámci závazných ukazatelů PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 ve výši 2.000 tis. Kč
b) navýšení příspěvku na provoz o 560 tis. Kč v rámci závazných ukazatelů PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 545/22/2023
Žádost o schválení výjimky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu III.kategorie - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 výjimku při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na dodání služeb - Ozdravný pobyt pro žáky 1. - 3. ročníků v termínu 13. - 17. 5. 2024. Dodavatelem je Bezva agentura s.r.o., se sídlem Chlumova 206/21, 130 00 Praha 3, IČO: 07805888.

 

usnesení č. 546/22/2023
Přijetí účelově určeného finančního daru - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 20.000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Nadačního fondu Severočeská voda, se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 08170681 na nákup soutěžního hřiště a herních prvků pro robotickou soutěž základních škol Robohry v termínu duben-červen 2024.

usnesení č. 547/22/2023
Příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol
RM schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol pro školní rok 2023/2024 ve výši 1.500 Kč na žáka s trvalým pobytem v Litoměřicích, navštěvujícího základní školu zřízenou městem Litoměřice. Příspěvek ve výši 1.500 Kč se rovněž týká žáků ukrajinské národnosti s dlouhodobým pobytem v Litoměřicích, navštěvujících základní školu zřízenou městem Litoměřice.

 

usnesení č. 548/22/2023
PO MSZ v Litoměřicích - úprava organizačního řádu
RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 549/22/2023
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka - Střelecký ostrov
RM neschvaluje vydání souhlasu vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro manžele Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice za účelem umístění předzahrádky na Střeleckém ostrově - část p.p.č. 2732/1 k.ú. Litoměřice o celkové ploše do 30 m2 a to celoročně (žádost viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 550/22/2023
Splátkový kalendář - Zelená ul.
RM schvaluje rozvržení splátek v rámci úhrady příspěvku 50.000 Kč u investiční akce "vybudování komunikace Zelená", následujícím způsobem: 22.400 Kč najednou do konce listopadu 2023 a dále 2.300 Kč v měsíčních splátkách do dobu 12 měsíců počínaje měsícem prosinec 2023, pod ztrátou výhody splátek v případě nedodržení výše a frekvence splátkového kalendáře, pro žadatele pana Pxxxx Vxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice.

 

usnesení č. 551/22/2023
Schválení smlouvy o spolupráci při realizaci stavby - intb real, s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci stavby se spol. intb real, s.r.o., se sídlem Liškova 1773/61, 412 01 Litoměřice, IČO: 091 70 308. Jedná se o finanční spoluúčast Města Litoměřice při dokončení povrchů místní komunikace v rámci akce "Litoměřice, ulice 28. října - položení optických kabelů" (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 552/22/2023
Rozpočtová opatření - úpravy výdajů na platy
RM schvaluje rozpočtová opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 553/22/2023
Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2024
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 554/22/2023
Schválení Smlouvy o podnájmu pozemku - loď Florentina
RM schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu pozemku (viz příloha orig. zápisu) uzavíranou mezi Swiss Bohemia ways s.r.o. se sídlem Velká Dominikánská 99/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 14119820 jako podnájemcem a městem Litoměřice jako nájemcem. Činí tak za souhlasu Povodí Labe, státního podniku, jako pronajímatele (viz příloha orig. zápisu č. 5); jedná se o část pozemku parc. č. 4750/4 v k.ú. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu č.1).

 

usnesení č. 555/22/2023
Jmenování předsedy zdravotní a sociální komise
a) RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Zdeňky Klementové (za stranu Naše Litoměřice) na funkci předsedkyně zdravotní a sociální komise.
b) RM jmenuje předsedou zdravotní a sociální komise MUDr. Tomáše Jelínka (za stranu Naše Litoměřice).

 

usnesení č. 556/22/2023
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1359/3 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 1359/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 3806).

 

usnesení č. 557/22/2023
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2783 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2783, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 1609).

 

usnesení č. 558/22/2023
Pacht pozemku parc. č. 1400/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování pozemku parc. č. 1400/2 o výměře 105 m2, zahrada v k.ú. Litoměřice paní Exx Bxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání za roční pachtovné ve výši 525 Kč.

 

usnesení č. 559/22/2023
Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě na dodávky zvěřiny pro rok 2023 – CITUS s.r.o.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě na dodávky zvěřiny pro rok 2023 s firmou CITUS s.r.o., K výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice, IČO: 61538311 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 560/22/2023
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/18 v k.ú. Litoměřice, v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 28,60 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/18 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Mxxxxxx Bxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Terezín. Smluvní nájemné činí 450 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 561/22/2023
Uzavření smlouvy o poskytování služeb pro účely zajištění provozu budovy Oblastního muzea v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb s organizací Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 173/5, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360635 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 562/22/2023
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124, v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 173 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, se společností Institut Česká práce s.r.o., se sídlem Křížová 82/10, 412 01 Litoměřice, IČO: 03409813. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 450 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 563/22/2023
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice, v areálu bývalých kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 280 m2 (každý z nájemců 70 m2), který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích s těmito žadateli:
s panem Lxxxxxxxxx Oxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice
s panem Pxxxxxxx Dxxxxxx, nar. xxxxxxxxx bytem Nučnice xxxxxxxxxxxxxxxxxx
s panem Vxxxxxxxxx Mxxxxx, IČO: xxxxxxxxx se sídlem xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice
se společností Elstar com s.r.o., se sídlem Jezuitská 1, 412 01 Litoměřice, IČO: 25038435
Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 450 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 564/22/2023
Prominutí nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bývalé vodárny, stojící na pozemku parc. č. 689 v k.ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích
RM schvaluje Spolku ProLUKA z.s., se sídlem Škrétova 1961/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 22852697, prominutí platby jednoho měsíčního nájemného ve výši 1.830 Kč, hrazeného za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 36,60 m2 v objektu bývalé vodárny, stojící na pozemku parc. č. 689 v k.ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích.

 

usnesení č. 565/22/2023
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje panu Pxxxx Gxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 411 45 Úštěk, ukončení nájmu prostoru o výměře 98,90 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích. Smluvní vztah se ukončuje písemnou dohodou smluvních stran ke dni 30.11.2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 566/22/2023
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích
RM schvaluje Spolku ProLUKA z.s., se sídlem Škrétova 1961/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 22852697, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku výměře 14,40 m2, stojícím na pozemku parc.č. 123/2 v k.ú. Litoměřice a zastřešeného prostoru před stánkem o výměře 18 m2, který se nachází na pozemku parc.č.123/1 v k.ú. Litoměřice, v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích. Smluvní vztah se ukončuje písemnou dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 567/22/2023
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku o výměře 14,40 m2, stojícím na pozemku parc.č. 123/2 v k.ú. Litoměřice a pronájmu zastřešeného prostoru před stánkem o výměře 18 m2, který se nachází na pozemku parc.č. 123/1 v k.ú. Litoměřice, v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 568/22/2023
Jmenování člena správní rady Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice
RM jmenuje za Město Litoměřice do správní rady Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., IČO: 28745418, Ing. Pavla Gryndlera, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice.

 

usnesení č. 569/22/2023
Schválení uzavření Dodatku č. 3 mezi Městem Litoměřice a společností RENTEL, a.s. - Manažerské přehledy
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a společností RENTEL, a.s., IČO: 261 28 233, se sídlem Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 570/22/2023
Schválení programu Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 14.12.2023
RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 14.12.2023 od 16 hodin v sále Kulturního a konferenčního centra se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích.
Program:
A) PROCESNÍ BODY 1
1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2. Vzetí na vědomí rezignaci na funkci zastupitele a složení slibu nového člena ZM
3. Schválení zápisu minulého jednání
4. Kontrola plnění bodů
5. Doplnění/stažení bodů programu
6. Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
7. Rozpočtová opatření dle doporučení FV
8. Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2024
9. Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice na rok 2024
10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice na období 2025 – 2026

C) Útvar strategie a Zdravého města
11. Plán udržitelné městské mobility Litoměřice
D) Kancelář starosty a tajemníka
12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
13. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
14. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
16. Zastavení marných exekucí

E) Místostarosta
17. Změna zřizovací listiny PO TSM
18. Zrušení organizační složky SMART CITY Litoměřice
19. Splátkový kalendář ul. Zelená

F) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
20. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2024-2030
21. Prodloužení platnosti stávající Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích
22. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2024 BK Lvice Litoměřice z.s.
23. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2024 FK Litoměřicko, z.s.
24. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2024 HC Stadion Litoměřice, z. s.
25. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2024 Slavoj BK Litoměřice, z.s.

G) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
26. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ mezi městem Litoměřice a Ústeckým krajem
27. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ mezi městem Litoměřice a Krajskou zdravotní, a.s.

H) Různé
28. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM za rok 2023
29. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2024

Majetkové záležitosti:
Záměry:
30. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2472/4 v k.ú. Litoměřice
31. Částečná revokace usnesení 118/4/2023 ze dne 14.9.2023
32. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2680/2 a části parc.č. 2672/1 v k.ú. Litoměřice
33. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4071/1 v k.ú. Litoměřice
34. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4550/1 v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
35. Prodej pozemku parc.č. 2186/3 v k.ú. Litoměřice
36. Prodej pozemku parc.č. 4858/23 v k.ú. Litoměřice
37. Směna pozemků ve vlastnictví města parc.č. 5526/1 v k.ú. Litoměřice a 646/6 v k.ú. Pokratice za pozemek parc.č. 646/7v k.ú. Pokratice ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře s.p.
38. Směna pozemku parc.č. 2868/1 část b (vlastník město) za pozemek parc.č. 2864 část d, vše v k.ú. Litoměřice
39. Prodej pozemku parc.č. 2469/62 v lokalitě K. Světlé v k.ú. Litoměřice
40. Prodej pozemku parc.č. 2469/61 v lokalitě K. Světlé v k.ú. Litoměřice
41. Prodej pozemku parc.č. 2469/65 v lokalitě K. Světlé v k.ú. Litoměřice
42. Prodej pozemku parc.č. 2469/64 v lokalitě K. Světlé v k.ú. Litoměřice
43. Prodej pozemku parc.č. 2469/12 v lokalitě K. Světlé v k.ú. Litoměřice
44. Prodej pozemku parc.č. 2469/63 v lokalitě K. Světlé v k.ú. Litoměřice
45. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 5221/13, 5221/16 a 5221/17 v k.ú. Litoměřice
46. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1300/3, 1300/5 a 1313/7 v k.ú. Litoměřice
47. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú. Litoměřice
48. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2355/6, 2355/51 a 2722/4 v k.ú. Litoměřice
49. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

50. Informace
51. Interpelace
52. Diskuse
53. Závěr

 

Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1. místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 23. listopadu 2023

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu