Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 22.11.2016

USNESENÍ
VÝPIS
z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22.11.2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 22. jednání projednala pod usnesením č.:

670/22/2016
a) Schválení přijetí účelově určeného finančního daru pro Centrum – SRDÍČKO p. o. v rámci projektu z grantové výzvy „Podpora osob s mentálním a kombinovaným postižením 2016“
b) Schválení přijetí účelově určeného finančního daru pro Centrum – SRDÍČKO p. o. v rámci projektu z grantové výzvy „Podpora projektů směřujících k budování dlouhodobých vztahů mezi seniory a mladými lidmi/dětmi 2016“
c) Schválení neinvestiční dotace na poskytování sociální služby denní stacionář v Centru - SRDÍČKO, p. o. v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program“
RM schvaluje:
a) přijetí účelově určeného finančního daru pro Centrum – SRDÍČKO p. o. ve výši 87.900 Kč v rámci projektu z grantové výzvy „Podpora osob s mentálním a kombinovaným postižením 2016“.
b) přijetí účelově určeného finančního daru pro Centrum – SRDÍČKO p. o. ve výši 54.140 Kč v rámci projektu z grantové výzvy „Podpora projektů směřujících k budování dlouhodobých vztahů mezi seniory a mladými lidmi/dětmi 2016“.
c) neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč na poskytování sociální služby denní stacionář v Centru - SRDÍČKO, p. o. v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program“.

 

671/22/2016
Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele - Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
a) RM doporučuje ZM schválit převedení části poskytnuté dotace ve výši 150.000,- Kč z celkové částky 456.000,- Kč na sociální službu Domov pro matky s dětmi (ID 4731306) na sociální službu Centrum denních služeb (ID 7041080).
b) RM doporučuje ZM uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SOC 26/2016/18 a ke smlouvě č. SOC 29/2016/21 (viz příloha orig. zápisu).

 

672/22/2016
Dotační program – Podpora sociálních služeb pro rok 2017

RM doporučuje ZM schválit dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017 a vzorové znění smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

673/22/2016
Aktualizace Vnitřního platového předpisu PO Mateřská škola Litoměřice od 1.1.2017
RM schvaluje aktualizaci Vnitřního platového předpisu v Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s platností od 1.1.2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

674/22/2016
Projekt „Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování odborných učeben“:
a) Záměr podání žádosti o dotaci z IROP - výzva č. 47 - Infrastruktura základních škol (SVL) na akci „Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování odborných učeben“
b) Zajištění spolufinancování projektu „Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování odborných učeben“ z vlastních rozpočtových prostředků města Litoměřice v případě přidělení finanční podpory z IROP - výzva č. 47 - Infrastruktura základních škol (SVL) ve výši min. 10 % celkových nákladů akce
RM doporučuje ZM schválit:
a) záměr podání žádosti o dotaci z IROP v rámci výzvy č. 47 – Infrastruktura základních škol (SVL) na akci „Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování odborných učeben“.
b) zajištění spolufinancování projektu „Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování odborných učeben“ z vlastních rozpočtových prostředků města Litoměřice v případě přidělení dotace z IROP výzva č. 47 – Infrastruktura základních škol (SVL) ve výši min. 10 % celkových nákladů akce.

 

675/22/2016
Poskytnutí dotace na činnost HC Stadion Litoměřice, z. s. na rok 2017
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové dotace ve výši 6.000.000 Kč HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2017.

 

676/22/2016
Poskytnutí dotace na činnost FK Litoměřicko, z.s. na rok 2017
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové dotace ve výši 2.400.000 Kč FK Litoměřicko, z.s, IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2017.

 

677/22/2016
Poskytnutí dotace na činnost Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. na rok 2017
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové dotace ve výši 2.200.000 Kč Slavoji Basketbalovému klubu Litoměřice, z.s, IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2017.

 

678/22/2016
Poskytnutí dotace na činnost TJ Slovan Litoměřice z.s. na rok 2017
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové dotace ve výši 700.000 Kč TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2017.

 

679/22/2016
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2017
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2017 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

680/22/2016
Schválení termínů a časů svatebních obřadů pro rok 2017
RM schvaluje termíny a časy pro rok 2017 k provedení svatebních obřadů na Městském úřadě v Litoměřicích a na jiném vhodném místě (Zámek Ploskovice).

 

681/22/2016
Odpis pohledávek úseku správy nemovitostí
RM bere na vědomí a doporučuje ZM schválení odpisu nevymahatelných pohledávek z evidence úseku správy nemovitostí v částce 495.401,35 Kč.

 

682/22/2016
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 2/08 ze dne 29.9.2006 („Cyklistická stezka Litoměřice – Třeboutice, II. etapa–část I“)
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2/08 ze dne 29.9.2006 se Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace., IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1, týkající se změny bankovního spojení pronajímatele (návrh Dodatku č. 5 viz příloha orig. zápisu).

 

683/22/2016
Dlouhodobá výpůjčka domovního průchodu přes dům v ul. Jezuitská 4/12 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dlouhodobé výpůjčky průchodu na Parkány José Rizala a ke Gotickému Dvojčeti přes dům v ul. Jezuitská 4/12 v Litoměřicích na dobu deseti let od 01.01.2017 do 31.12.2026 s Ing. D. K., bytem Litoměřice a paní P. Č., bytem Litoměřice, s tím, že Město Litoměřice zajistí na vlastní náklady jeho opravu a následnou údržbu.

 

684/22/2016
Výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostoru (cvičiště) pro výcvik motocyklistů
RM schvaluje uzavření výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 (areál KDH) o výměře cca 1.850 m2 za účelem provozování cvičiště motocyklů s panem J. T., bytem Litoměřice na dobu jednoho roku (01.12.2016 – 30.11.2017) s možností prodloužení. Po dobu trvání výpůjčky bude povoleno na vypůjčeném pozemku umístění stavební buňky pro uložení motocyklů.

 

685/22/2016
Poskytnutí prostor za účelem uložení minikár v objektu budovy bez čp. na parcele parc. č. 2874/1 v ul. Marie Pomocné v Litoměřicích
RM schvaluje bezplatné poskytnutí části budovy (za úhradu služeb) za účelem uložení minikár v objektu bez čp. na parcele parc. č. 2874/1 v ul. Marie Pomocné v Litoměřicích pro Klub minikár Litoměřice v AČR zastoupený Petrem Pospíchalem, Seifertova 12, Litoměřice (IČO: 02675889) a to na dobu jednoho roku (01.12.2016 – 30.11.2017) s možností prodloužení.

 

686/22/2016
Schválení vzorů nájemních smluv na pronájem prostorů sloužících podnikání a na pronájem nebytových prostorů
RM schvaluje vzory smluv na pronájem prostorů sloužících podnikání a na pronájem ostatních nebytových prostorů s účinností od 01.12.2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

687/22/2016
Revokace usnesení RM č. 656/21/2016 a uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM revokuje své usnesení č. 656/21/2016 ze dne 10.11.2016 a schvaluje společnosti ORKNEY s.r.o. se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, IČO: 24667994, zastoupené jednatelem Jakubem Lingerem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 38,34 m2, který se nachází v přízemí domu č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.12.2016. Smluvní nájemné činí 1.400,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

688/22/2016
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana Ing. Z. R., bytem Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

689/22/2016
Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (č. DOP/2/2015) – pro rok 2017
RM schvaluje uzavření a znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD), uzavřené dne 21.12.2015 mezi obchodní společností BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČO 28360010 a Městem Litoměřice, a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jeho podpisem.

 

690/22/2016
a) Schválení výjimky z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ pro veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/055/2016 s názvem “Pronájem světelného signalizačního zařízení umístěného v ul. Na Valech, Sovova a Osvobození v Litoměřicích“
b) Schválení nájemní smlouvy s SDS EXMOST spol. s r.o., Brno, za účelem pronájmu kompletní technologie – světelného signalizačního zařízení, umístěného v ul. Na Valech, Palachova a Osvobození v Litoměřicích
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/055/2016 s názvem „Pronájem světelného signalizačního zařízení umístěného v ul. Na Valech, Sovova a Osvobození v Litoměřicích“ zadat přímým oslovením dodavatele fy SDS EXMOST spol. s r.o., Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČO 46708766.
b) RM schvaluje uzavření a znění Nájemní smlouvy č. DOP/11/2016 za účelem pronájmu kompletní technologie světelného signalizačního zařízení (SSZ) umístěného v ul. Na Valech, Sovova a Osvobození v Litoměřicích mezi fy SDS EXMOST spol. s r.o., Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČO 49454501 a Městem Litoměřice a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

 

691/22/2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

692/22/2016
Schválení uzavření Dohody o stanovení individuálních cen s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha1, Na příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054
RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení individuálních cen s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha1, Na příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 (viz příloha orig. zápisu).

 

693/22/2016
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – změna organizační struktury: Odboru Kanceláře starosty a tajemníka, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Odboru Územního rozvoje a Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje
a) RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Litoměřice – Odboru územního rozvoje, oddělení veřejných zakázek a projektů spočívající v přejmenování jednoho tabulkového místa „manažer mobility“ na „projektový manažer“, a to ke dni 01. 12. 2016.
b) RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Litoměřice - Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje spočívající v přejmenování jednoho tabulkového místa „projektový manažer“ na „projektový manažer - koordinátor mobility“, a to ke dni 01. 12. 2016.
c) RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Litoměřice – Odboru Kancelář starosty a tajemníka, úseku vnějších vztahů a komunikace, spočívající ve zřízení tabulkové pozice „referent vnějších vztahů“ a to ke dni 01. 12. 2016.
d) RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Litoměřice – Odboru dopravy a silničního hospodářství, spočívající ve zřízení tabulkové pozice „silniční technik“ a to ke dni 01. 12. 2016.
e) RM schvaluje změnu v hlavní činnosti Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje, a to převedení činnosti podporující a koordinující mezinárodní systém spravedlivého obchodu tzv. Fair Trade na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek komunitního plánování.
f) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 13/2016, kterým se mění Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

694/22/2016
Souhlas se zapojením do aktivity integrace systémů řízení kvality
RM souhlasí se zapojením Města Litoměřice do aktivity integrace systémů řízení kvality a ukládá tajemníkovi aktivní součinnost v dané oblasti, stanovení příslušného pracovního týmu a kontaktní osoby. Účast je bezplatná, aktivita zahrnuje externí metodickou podporu a je realizována v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“.

 

695/22/2016
Souhlas se zapojením do aktivity Genderový audit - rozvoj rovných příležitostí
RM souhlasí se zapojením Města Litoměřice do aktivity Genderový audit - rozvoj rovných příležitostí a ukládá tajemníkovi aktivní součinnost v dané oblasti.

 

696/22/2016
Žádost o bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice dne 6.12.2016 za účelem konání setkání s podnikateli
RM schvaluje bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 6.12.2016 od 15 do 21 hod. za účelem setkání s podnikateli.
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

697/22/2016
Schválení smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. - zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti na projekt s názvem „Vybudování Střediska technického vzdělávání při DDM Rozmarýn“
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 60279524, na zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti na projekt s názvem „Vybudování Střediska technického vzdělávání při DDM Rozmarýn“ pro potřeby získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 57 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) (viz příloha orig. zápisu).

 

698/22/2016
Schválení smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. - zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti na projekt s názvem „Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování odborných učeben“
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 60279524, na zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti na projekt s názvem „Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování odborných učeben“ pro potřeby získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 47 – Infrastruktura základních škol (viz příloha orig. zápisu).

 

699/22/2016
Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci na rok 2017
a) RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice pro rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2017.

 

700/22/2016
Vzetí na vědomí prvního plnění Zprávy k TOP problémům z fóra 2016
RM bere na vědomí První plnění Zprávy k TOP problémům z fóra 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

701/22/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2015 provedené u příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, PSČ 41201, IČO: 72019018
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2015 u příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, PSČ 41201, IČO: 72019018. (viz příloha orig. zápisu).

 

702/22/2016
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 8.12.2016
RM schvaluje program na veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 8.12.2016 od 16:00 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.

PROGRAM:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:

 1. Změna Jednacího řádu ZM
 2. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28.11.2016
 3. Návrh rozpočtu města na rok 2017
 4. Rozpočtový výhled na období 2018 - 2019
 5. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele - Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
 6. Dotační program – Podpora sociálních služeb pro rok 2017
 7. Poskytnutí dotace na činnost HC Stadion Litoměřice, z. s. na rok 2017
 8. Poskytnutí dotace na činnost FK Litoměřicko, z.s. na rok 2017
 9. Poskytnutí dotace na činnost Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. na rok 2017
 10. Poskytnutí dotace na činnost TJ Slovan Litoměřice z.s. na rok 2017
 11. Schválení projektu "Masarykova základní škola Litoměřice - vybudování odborných učeben"
 12. Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. na projekt "Lodní doprava Porta Bohemica"
 13. Schválení Akčního plánu 2017
 14. Dohoda o splátkách dluhu
 15. Schválení odpisu pohledávek
  a) Odpis pohledávek úseku správy nemovitostí
  b) Odpis pohledávek - Městská prádelna a čistírna, s.p.
 16. Podání návrhu na odvolání likvidátora LABSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, o.p.s., podání návrhu na schválení nového likvidátora a pověření odboru KSaT k podání těchto návrhů k soudu
 17. Změna OZV o hazardu
 18. Změna částí města
 19. Změna Statutu sociálního fondu


  Majetkové záležitosti:
  Záměry:
 20. Prodej pozemku o velikosti podílu ¼ parc.č. 1537/46 o celkové výměře 4120 m2 (orná půda) v k.ú. Pozořice (Brno venkov)
 21. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – pomníku, sektor II., evidenční číslo 14 B-15 městského hřbitova
 22. Nákup části pozemku parc.č. 2662/1, vodní plocha, koryto vodního toku (nutný odděl. geometr. plán) v k.ú. Litoměřice
 23. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 4826/5 o výměře 120 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 24. Prodej pozemku parc.č 4533/2 o výměře 40 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
 25. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor III.C, evidenční číslo 21 městského hřbitova

  Prodeje:
 26. Prodej pozemku parc.č. 3636/3 o výměře 232 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného odděl. geomet. plánu)
 27. Prodej pozemku parc.č. 2658/9 o výměře 25 m2 (ost.plocha) a 2660/5 o výměře 165 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
 28. Prodej pozemku parc.č. 1752/3 o výměře 112 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
 29. Mimosoudní vypořádání majetku (pozemků) v k.ú. Litoměřice
 30. Prodej věcí movitých (Eso přístřešků) stojících na pozemku parc.č. 5227/36 v k.ú. Litoměřice
 31. Revokace usnesení ZM č.99/4/2016 ze dne 23.06.2016 týkající se prodeje pozemku parc.č. 823/1 o výměře 482 m2 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby a zřízení úplatného věcného břemene k sousedním pozemkům parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice
 32. Prodej BJ č. 439/22, ul. Kubínova 439/2 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
 33. Prodej nepotřebného majetku pozemku parc.č. 1362/1 o výměře 169 m2 (nezapsaný odděl.geometr.plán) v k.ú. Litoměřice
 34. Prodej nepotřebného majetku pozemku parc.č. 2843 o výměře 1049 m2 v k.ú. Litoměřice včetně nezapsané drobné stavby
 35. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/85 o výměře 42 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
 36. Revokace usnesení ZM č.141/6/2016 ze dne 15.9.2016, týkající se zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice
 37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2530/33 a 2530/37 v k.ú. Litoměřice
 38. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2453/7 v k.ú. Litoměřice
 39. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2435/1, 2435/2 a 2490/4 v k.ú. Litoměřice
 40. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 4098/7 a 4011/3 v k.ú. Litoměřice
 41. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice
 42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice
 43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice
 44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 2631 v k.ú. Litoměřice
 45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 4885/2 v k.ú. Litoměřice
 46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č. 247 a 41, jehož součástí je budova s č.p. 43 v k.ú. Litoměřice
 47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4842/1 v k.ú. Litoměřice
 48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4843/1 v k.ú. Litoměřice
 49. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4858/2 v k.ú. Litoměřice
 50. Zřízení věcného břemene – služebností provozování, údržby, oprav a umístění dešťové, splaškové přípojky, kabelovodu pro IS včetně napájecích kabelů NN a přípojky elektro (NN) k části pozemku parc.č. 2720 v k.ú. Litoměřice

V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

 

703/22/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v otevřeném řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/031/2016 s názvem "Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích" a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v otevřeném řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/031/2016 s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem SYSTEMATICA s.r.o., se sídlem Pospíšilova 320/21a, 500 03 Hradec Králové, IČO 28851587 (viz příloha orig. zápisu).

 

704/22/2016
Schválení dodatku č. 1 k leasingovým smlouvám uzavřeným na základě zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/028/2016 s názvem "Operativní leasing na elektromobily a automobily s hybridním pohonem"
a) RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k leasingové smlouvě na elektromobily (vůz A) s dodavatelem Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., sídlem Královodvorská 1081/16, Praha 1, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k leasingové smlouvě na automobily s hybridním pohonem (vůz B) s dodavatelem Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., sídlem Královodvorská 1081/16, Praha 1, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu).

 

705/22/2016
Vzetí na vědomí stažení projektu KOUMES - Kompetentní úřad, metody kvality a strategické řízení
RM bere na vědomí stažení projektu KOUMES - Kompetentní úřad, metody kvality a strategické řízení.

 

706/22/2016
Stanovisko k uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby mezi Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00830488 a Krajským úřadem Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
RM souhlasí, aby Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00830488, uzavřela přímý smluvní vztah s Krajským úřadem Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem na závazek veřejné služby poskytování služeb LPS, a to od 1. 1. 2017.

 

707/22/2016
Pověření k zahájení jednání na určení způsobu poskytování zdravotní péče v Městské nemocnici v Litoměřicích
RM nařizuje příspěvkové organizaci Městská nemocnice v Litoměřicích, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00830488, zahájit jednání směřující k výběru nejvhodnějšího způsobu poskytování zdravotní péče minimálně ve stávajícím rozsahu na věcech nemovitých a movitých ve vlastnictví Městské nemocnice v Litoměřicích.

 

708/22/2016
Schválení uzavření memoranda se zájemci o rozvoj elektromobility v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření memoranda se zájemci o rozvoj elektromobility v Litoměřicích (návrh memoranda viz příloha orig. zápisu).

 

709/22/2016
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v domě č. p. 21/13 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostor sloužících podnikání o výměře 117,18 m2 na Mírovém náměstí č. p. 21/13 v Litoměřicích.

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 25.11.2016
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu