Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 26.10.2017

USNESENÍ
V Ý P I S
z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26.10.2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 22. jednání projednala pod usnesením č.:

 

596/22/2017
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Francouzská klinika, s.r.o., se sídlem Mezibraní 4, Praha 1, IČO: 03601676, a to:

a) souhlas se záborem veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky na Kostelním náměstí i na chodníku před provozovnou po celý rok,
b) souhlas se záborem veřejného prostranství na Kostelním náměstí za účelem pořádání vánočních trhů od 9.12. 2017 do 23.12.2017,
c) souhlas se záborem veřejného prostranství na Kostelním náměstí za účelem pořádání silvestrovské veselice dne 31.12.2017.

 

597/22/2017
Odstranění zpomalovacích prahů v ul. Jarošova, Litoměřice
RM schvaluje odstranění zpomalovacích prahů v ul. Jarošova v Litoměřicích.

 

598/22/2017
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ uzavřené s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec.

 

599/22/2017
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/037/2015 s názvem „Osobní užitkové vozidlo pro OSVaZ“ a uzavření smlouvy
RM schvaluje
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/037/2017 s názvem „Osobní vozidlo pro OSVaZ“ zadat přímým oslovením dodavatele GERHARD HOREJSEK a spol. s.r.o., sídlem Králodvorská 1081/16, Praha 1, IČO 00526282
b) uzavřít Kupní smlouvu s dodavatelem GERHARD HOREJSEK a spol. s.r.o., sídlem Králodvorská 1081/16, Praha 1, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu).

 

600/22/2017
Žádost o finanční příspěvek Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 – „Vánoční trhy v Litoměřicích“
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 150tis.Kč Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 na uskutečnění projektu „Vánoční trhy v Litoměřicích“ v termínu od 14.12.2017 do 22.12.2017.

 

601/22/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání sálu Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích pro konání Krajského přeboru školních družstev v šachu-Litoměřická šachová škola spolek, IČO: 22767398
RM schvaluje Litoměřické šachové škole spolku, se sídlem U Kapličky 444/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 22767398 prominutí nájemného za užívání sálu Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích včetně potřebné techniky dne 23. 1. 2018 od 8.00 do 16.30 hodin za účelem konání Krajského přeboru školních družstev v šachu.

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

602/22/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání výroční členské schůze – Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Litoměřice, IČO: 69898626
RM schvaluje Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizaci Litoměřice se sídlem Mírové náměstí 9/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 69898626 prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 29. 11. 2017 od 14.00 do 16.00 hodin za účelem konání výroční členské schůze.

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

603/22/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 3.000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Nadačního fondu DELFÍN – šance dětem, sídlo: Na Valech 85/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 05047102 na podporu zájmových kroužků žáků ze sociálně znevýhodněných rodin.

 

604/22/2017
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě-Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 z 15 dětí na 18 dětí na období školního roku 2017/2018.

 

605/22/2017
Žádost o navýšení příspěvku na provoz – DDM Rozmarýn – TKM – sekce robotika
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu) za účelem navýšení příspěvku zřizovatele na provoz ve výši 122.800 Kč pro PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693.

 

606/22/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání prostor Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích pro konání křestu knihy „Litoměřické vzpomínky- 2.díl“
RM schvaluje Mgr. Petru Hermannovi, zastupiteli města Litoměřice prominutí nájemného za užívání prostor Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích včetně potřebné techniky dne 11. 12. 2017 v 17.00 hodin za účelem křestu knihy Vitalije Marka a Václava Chabra „Litoměřické vzpomínky-2.díl“.

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění uvedené akce a to v rozsahu harmonogramu jednotlivých představení včetně 1hodiny přípravných prací před a vyklizení po představení.

 

607/22/2017
Rozpočtové opatření odboru SVaZ
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru SVaZ (viz příloha orig. zápisu).

 

608/22/2017
Poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč Diecézní charitě Litoměřice z prostředků z rozpočtu města Litoměřice (Poradenské centrum)
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč na dofinancování sociální služby Poradenské centrum Diecézní charitě Litoměřice, Kosmonautů 2020, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939 (viz příloha orig.zápisu).

 

609/22/2017
Schválení uzavření smlouvy o udělení individuální dotace mezi Městem Litoměřice a Diecézní charitou Litoměřice (Dobrovolnické centrum)
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč na činnost Dobrovolnického centra mezi Městem Litoměřice a Diecézní charitou Litoměřice, Kosmonautů 2020, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939 (smlouva viz příloha orig.zápisu).

 

610/22/2017
Schválení žádosti Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. – Okresního mysliveckého spolku Litoměřice o poskytnutí individuální účelové dotace na spolufinancování chovatelské výstavy trofejí
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace ve výši 26.125 Kč na spolupořádání chovatelské přehlídky trofejí pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s. – Okresní myslivecký spolek Litoměřice, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 67777325.

 

611/22/2017
Schválení úpravy ceny cihelného recyklátu frakce 0-16 mm a frakce 16 – 56mm na cenu 1 Kč/t bez DPH v ceníku TSM Litoměřice
RM schvaluje úpravu ceny cihelného recyklátu frakce 0-16 mm a frakce 16 – 56mm na cenu 1 Kč/t bez DPH v ceníku TSM Litoměřice.

 

612/22/2017
Žádost o bezplatné poskytnutí velkoobjemových vaků (Big Bag) na úklid listí
RM schvaluje bezplatné poskytnutí velkoobjemových vaků (Big Bag) na úklid listí pro školská zařízení v Litoměřicích na měsíce říjen až prosinec 2017.

 

613/22/2017
Schválení Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 12/2017 – Poskytování příspěvku při občanských obřadech
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 12/2017 – Poskytování příspěvku při občanských obřadech (viz příloha orig. návrhu).

 

614/22/2017
Prominutí nákladů za nucený odtah motorového vozidla
RM schvaluje prominutí nákladů za nucený odtah motorového vozidla ve výši 1.500,-Kč pro paní Bc. P. K., bytem Litoměřice, z důvodu odstranění přílišné tvrdosti právního předpisu.

 

615/22/2017
Žádost o pronájem vsypového místa na hřbitově v Litoměřicích
RM schvaluje nájem místa na vsypové loučce na Městském hřbitově v Litoměřicích a uzavření nájemní smlouvy s paní N. K., bytem Terezín.

 

616/22/2017
Nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže ve vl. žadatele v k.ú. Litoměřice, pozemek je ve vl. Města Litoměřice
RM schvaluje nevyužítí předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže (LV 8033), umístěné na pozemku parc.č. 2772 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice.

 

617/22/2017
Revokace usn. RM č.535/20/2017 ze dne 21.9.2017, týkající se pronájmu pozemků parc.č. 828/4, 828/6, 828/8 a části 830/1 o celkové výměře 341m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání veřejného prostranství
RM ruší své usn č. 535/20/2017 ze dne 21.9.2017 a nahrazuje jej novým usnesením
a) RM neschvaluje pronájem pozemků parc.č. 828/4, 828/6, 828/8 a části 830/1 o celkové výměře 341m2 v k.ú. Litoměřice od pana Ing. P. R., bytem Litoměřice k účelu užívání veřejného prostranství za nájemné ve výši 70 Kč/m2/rok, s každoroční valorizací nájemného o míru inflace, stanovenou Českým statistickým úřadem, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce a právními účinky od 1.11.2017
b) RM neschvaluje úhradu bezdůvodného obohacení ve výši 14.780 Kč panu Ing. P. R., bytem Litoměřice, za užívání pozemků parc.č. 828/4,828/6,828/8 a části 830/1 o celkové výměře 341m2 v k.ú. Litoměřice, za období 17.2.2017-31.10.2017
c) RM pověřuje Odbor správy nemovitého majetku města podáním informace panu Ing. P. R., bytem Litoměřice, že v souvislosti s pozemky parc.č. 828/4, 828/6 a 828/8 o celkové výměře 229 m2 v k.ú. Litoměřice, může podat žádost o změnu územního plánu, se kterou bude naloženo v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona.

 

618/22/2017
Nabídka pronájmu bytu č. 5, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, o výměře 78,26 m² (2+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 5 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích o výměře 78,26 m² (2+1).

 

619/22/2017
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 2020/14 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích a zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 2020/14 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích
RM schvaluje paní Lucii Grosmanové, IČO: 05635021, se sídlem Jiráskova 181, 411 13 Třebenice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 25,84 m², který se nachází v přízemí budovy č.p. 2020/14 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 30.11.2017
a
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 25,84 m², který se nachází v přízemí budovy č.p. 2020/14 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích.

 

620/22/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stojící na stavební parcele č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích – Zdeněk Oravec
RM schvaluje panu Zdeňkovi Oravcovi, IČO: 13347799, se sídlem Nezvalova 1823/31, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 840 m², který se nachází v budově stojící na stavební parcele č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.01.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

621/22/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/38 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích - Autoleasing Litoměřice
RM schvaluje společnosti Autoleasing Litoměřice spol. s r.o., se sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO: 47285214, zastoupené jednatelem Gerhardem Horejskem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 1 350 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/38 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.11.2017. Smluvní nájemné činí 120.000 Kč za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

623/22/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 432/1 v ulici Na Výsluní v Litoměřicích, stojící na pozemku parc. č. 657/21 v k.ú. Pokratice – Petr Podzemský
RM schvaluje panu Petrovi Podzemskému, IČO: 06528155, se sídlem Stavbařů 2003/4, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 114,79 m2, který se nachází v budově č.p. 432/1 v ulici Na Výsluní v Litoměřicích, stojící na pozemku parc. č. 657/21 v k.ú. Pokratice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.11.2017. Smluvní nájemné činí 450 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

624/22/2017
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích – Tomáš Husák
RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Tomášem Husákem, IČO: 63773023, se sídlem České Kopisty 40, Terezín, 412 01 Litoměřice. Dodatkem č. 7 se upravuje výměra pronajatého prostoru s účinností od 01.11.2017. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 19.11.2012 zůstávají beze změn (dodatek č. 7 přílohou originálního zápisu).

 

625/22/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 210 m² v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích – Ladislav Oupic
RM schvaluje panu Ladislavu Oupicovi, IČO: 87456257, se sídlem Palackého 1159/6, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 210 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.01.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

626/22/2017
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ulici České armády 163/17 v Litoměřicích – MUDr. Lukeš
RM schvaluje MUDr. Zdeňkovi Lukešovi, IČO: 46770437, se sídlem České armády 163/17, 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 39,06 m², který se nachází v budově stomatologického střediska v ulici České armády 163/17 v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.12.2017.

 

627/22/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2016 provedené u organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 53, Litoměřice, IČO: 467 73 428
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2016 u organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 428
(viz příloha orig. zápisu).

 

628/22/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2016 provedené u organizace Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Na Kocandě 661/22, Litoměřice IČO: 000 801 28
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2016 u organizace Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Na Kocandě 661/22, 41201 Litoměřice, IČO: 000 801 28 (viz příloha orig. zápisu).

 

629/22/2017
Informace z veřejnosprávních kontrol o čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím Městem Litoměřice za rok 2016
RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávních kontrol o čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím Městem Litoměřice za rok 2016 v celkové výši 23.133.440,-Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

630/22/2017
Rozpočtové opatření - účelová dotace na volby do Parlamentu ČR
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru správního – účel. dot. na volby do Parlamentu ČR (viz příloha orig. zápisu).

 

631/22/2017
Schválení platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, 41201 Litoměřice, IČO: 72744081
RM schvaluje platový výměr Mgr. Moniky Mejtové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, 41201 Litoměřice, IČO: 72744081 s účinností od 1. listopadu 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

632/22/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, IČO: 46773436
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 15.000 Kč pro Masarykovu základní školu Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 od Mondi Štětí a.s. se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČO: 26161516 na nákup lyžařského vybavení pro děti.

 

633/22/2017
a) Rozšíření předmětu podnikání obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., IČO: 0619951
b) Přeměna akcií obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., IČO: 0619951
RM rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

- Pro zajištění činnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se rozšiřuje předmět podnikání společnosti, a to o:
o Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
o Poskytování sociálních služeb.

- RM ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o rozšíření předmětu podnikání společnosti, a to o:
o Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
o Poskytování sociálních služeb.

- Přeměna akcií obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. z akcie „na jméno v listinné podobě“ na akcie „na zaknihované akcie na jméno“.

- RM ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o přeměně akcií „na jméno v listinné podobě“ na akcie „na zaknihované akcie na jméno“.

 

 

634/22/2017
Dodatek ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku ev. č. VZ/016/2017 s názvem „DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ŠKAS 145/2017 na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/016/2017 „DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken“ uzavřenou se společností GERHARD HOREJSEK a spol. s.r.o., Realizace staveb, Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

 

 

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 1.11.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu