Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 23.7.2015

USNESENÍ

Výpis

z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 23.7.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 22. jednání projednala pod usnesením č.:

 

581/22/2015
Schválení uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 2 – Informační systém autobusového nádraží – dodávky“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 2 - Informační systém autobusového nádraží – dodávky“ uzavřené mezi Městem Litoměřice a ELTODO, a. s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 45274517 (viz příloha orig. zápisu).

 

582/22/2015
Schválení uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 1 - Modernizace autobusového nádraží – stavební práce“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 1 - Modernizace autobusového nádraží – stavební práce“ uzavřené mezi Městem Litoměřice a Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 16, 41201 Litoměřice, IČ 62743881 (viz příloha orig. zápisu).

 

583/22/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/032/2015 s názvem „ Regenerace panelového sídliště Pokratice - Litoměřice, I. etapa 2015"
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - Litoměřice, I. etapa 2015“.

 

584/22/2015
Schválení uzavření darovací smlouvy s občanským sdružením Hospic sv. Štěpána
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a o.s. Hospic sv. Štěpána se sídlem Rybářské nám 662/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374 (viz příloha orig. zápisu).

 

585/22/2015
Vzetí na vědomí závěrečné zprávy z „Podnikatelského fóra“
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu z Podnikatelského fóra konaného dne 27. 5. 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

586/22/2015
a) Připojení města Litoměřice ke kampani „Evropský týden mobility“ podpisem Charty ETM 2015
b) Schválení bezplatného provozu veřejné linkové dopravy linky B a D v rámci kampaně „Evropský týden mobility“ a „Dne bez aut“ dne 22. 9. 2015
a) RM bere na vědomí připojení města ke kampani „Evropský týden mobility“ a Chartu ETM 2015 s tím, že bude organizovat akce zaměřené na téma „Vyber. Změň. Zkombinuj““ (Charta viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje bezplatný provoz MHD na lince B a D veřejné linkové dopravy v úterý dne 22.9. 2015.

 

587/22/2015
Schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice“
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

588/22/2015
Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu s MPSV ČR
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu zapůjčené techniky - frankovacího stroje MAILMAX 4430TC v hodnotě 94.486,- Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR do vlastnictví Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

589/22/2015
Uzavření veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků
RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcemi Brňany, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Chudoslavice, Kamýk, Křešice, Libochovany, Malíč, Michalovice, Miřejovice, Mlékojedy, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Rochov, Staňkovice, Trnovany, Třebušín, Velké Žernoseky, Vrutice, Žalhostice a Žitenice za částku 1.800,- Kč za jeden řešený případ a to na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31.12. 2017.

 

590/22/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana R.Š., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

591/22/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní D.V., bytem Litoměřice, na částku 5.928,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje červencem 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

592/22/2015
Schválení dodatku k dohodě o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 13.12.2013 s panem Ing. M. N., bytem Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 3.080,-Kč, při zachování výše splátek.

 

593/22/2015
Prominutí poplatku a úroku z prodlení
RM schvaluje prominutí poplatku a úroku z prodlení z částky 11.012,-Kč ve výši 60%, (tedy 6.607,-Kč), pro paní J.Ch., bytem Litoměřice.

 

594/22/2015
Schválení smluv o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody
a) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana J.J., bytem Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč
b) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro paní V.S., bytem Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč
c) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana J.M., bytem Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč
d) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana V.B., bytem Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč
e) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana M.J., bytem Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč
f) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana J.M., bytem Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč
(viz přílohy orig. zápisu)

 

595/22/2015
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí nadač. příspěvku na obnovu parku uzavřené dne 27. 4. 2012.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku na obnovu parku uzavřené dne 27. 4. 2012. Smluvní strany: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 a Nadace Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 27421538 (viz příloha originál zápisu).

 

596/22/2015
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu – Cirkus Andres
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 za účelem umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 10.8.2015 do 23.8.2015 majiteli Cirkusu Andres, panu J.A., bytem Praha. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

597/22/2015
Výpůjčka sklepního objektu na Lodním náměstí umístěného na parcele parc. č. 2693/1 za účelem poskytnutí zázemí pro rybáře (sklad)
RM schvaluje výpůjčku sklepního objektu na Lodním náměstí umístěného na parcele parc. č. 2693/1 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení za účelem poskytnutí zázemí pro rybáře (sklad) pro pana Z.Z., bytem Litoměřice s tím, že vypůjčitel na vlastní náklady tento objekt vyklidí a opraví.

 

598/22/2015
Výpůjčka skateboardingového parku pod Tyršovým mostem a části přilehlých pozemků na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání benefiční akce „SAVE-SKATE“
RM schvaluje výpůjčku skateboardingového parku pod Tyršovým mostem a části přilehlého pozemku parc. č. 2698/1 na Střeleckém ostrově v Litoměřicích paní Š.H., bytem Litoměřice za účelem konání benefiční akce „SAVE-SKATE“ ve dnech od 29.08. do 30.08.2015.

 

599/22/2015
Uzavření smlouvy o společné investici stavební úpravy prostorů budovy školy LINGUA UNIVERSAL v ul. Sovova 480/2 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o společné investici se společností LINGUA UNIVERSAL, soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., zastoupené jednatelkou ing. Blankou Fránovou Ježkovou, týkající se stavebních úprav v přízemí budovy č.p. 480/2 v ulici Sovova v Litoměřicích. Na realizaci stavebních úprav se Město Litoměřice bude podílet investicí ve výši 50% prokázaných nákladů, maximálně však do částky 150.000,- Kč vč. DPH.
RM zároveň uděluje souhlas pronajímatele s provedením stavebních úprav.

 

600/22/2015
Schválení zadávací dokumentace - včetně smlouvy - k veřejné zakázce - provozovatel MHD v Litoměřicích
I. RM rozhoduje o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce „Provozovatel MHD v Litoměřicích“
II. RM schvaluje:
a) způsob zadání a „Zadávací dokumentaci veřejné zakázky“ včetně příloh,
b) závazný návrh „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě“ včetně příloh,
c) složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek,
III. RM ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce „Provozovatel MHD v Litoměřicích“.
(viz přílohy orig. zápisu).

 

601/22/2015
Schválení změny organizačního řádu PO Mateřská škola Litoměřice
RM schvaluje organizační řád Mateřské škole Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s platností od 1. 9. 2015 (viz orig. příloha zápisu).

 

602/22/2015
Zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání PO Mateřská škola Litoměřice
RM bere na vědomí zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 v částce na 500,- Kč/měsíc s platností od 1. 9. 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

603/22/2015
Změna plánu čerpání investičního fondu v roce 2015 – Základní umělecká škola Litoměřice
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, změnu plánu pořízení a oprav majetku a změnu odpisového plánu na rok 2015 Základní umělecké školy Litoměřice, Masarykova 46 (viz příloha orig.zápisu).
RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2015 Základní umělecké školy Litoměřice, Masarykova 46 (viz příloha orig.zápisu).

 

604/22/2015
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice - mimoškolská zařízení - II. čtvrtletí 2015
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice ( viz příloha orig. zápisu ).

 

605/22/2015
Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2015
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Krňákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

606/22/2015
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. čtvrtletí roku 2015
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

607/22/2015
Revokace usnesení RM č. 541/21/2015 ze dne 9.7.2015
RM revokuje usnesení č. 541/21/2015 ze dne 9. 7. 2015 a schvaluje panu T.S., bytem Litoměřice prominutí nájemného za prostory Hradu Litoměřice za účelem uspořádání akce „Jan Hus 600 let hledání pravdy“ dne 10. 6. 2015.

 

608/22/2015
Revokace usnesení RM č. 542/21/2015 ze dne 9.7.2015
RM revokuje usnesení č. 542/21/2015 ze dne 9. 7. 2015 a schvaluje akciové společnosti JAKUB a.s., se sídlem Kolbenova 568/29, Praha 14, Hloubětín, IČO: 47784547, zastoupené střediskem Litoměřice, Želetická 1929/13 snížení nájemného ve výši 50% za prostory Hradu Litoměřice za účelem uspořádání 3. ročníku „Fashion and Beauty show 2015“ dne 12. 6. 2015.

 

609/22/2015
Doplnění oddávajícího na svatební obřady – L.Wünsch
RM schvaluje doplnění oddávajícího a pověřuje člena rady Lukase Wünsche k přijímání prohlášení o manželství po dobu volebního období 2014-2018.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu