Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 18.10.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18. 10. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

483/22/2021
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci - JLJ Jarní, s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se spol. JLJ Jarní, s.r.o., Stránského 1910, Litoměřice, IČO: 085 06 043. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v ul. Bójská v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

484/22/2021
Schválení Plánu zimní údržby 2021 - 2022
RM schvaluje Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2021 - 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

485/22/2021
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce osobního automobilu ze dne 20.11.2006
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce osobního automobilu ŠKODA FABIA COMBI, číslo technického průkazu UB 496073 pro Občanské sdružení NADĚJE se sídlem K Brance 11/19E, Stodůlky, Praha 5, pobočka Litoměřice Pražská 992/14, Litoměřice (viz přílohy orig. zápisu).

 

486/22/2021

Vyhlášení soutěže o nejlepší plakát proti závislostem Správným směrem 9
RM schvaluje vyhlášení soutěže o nejlepší plakát proti závislostem na drogách, kouření, alkoholu Správným směrem 9 (viz příloha orig. zápisu).

 

487/22/2021
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: Pan Jxxxxxxx Sxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxx – výše dotace 32.500 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

488/22/2021
Schválení programu půjčování drtičů větví občanům města Litoměřice
a) RM schvaluje program půjčování drtičů větví pro občany města Litoměřice. Tento program půjčování drtičů větví bude zahájen 20.10.2021 za těchto podmínek: žadatel o zapůjčení drtiče prokáže trvalý pobyt v Litoměřicích, složí vratnou 1.000 Kč zálohu, která mu bude vrácena, pokud drtič vrátí v nepoškozeném stavu a ve stanovené době. Půjčovné bude zdarma. Při převzetí bude občan proškolen a podepíše smlouvu o výpůjčce. Maximální délka doby výpůjčky se stanovuje na 8 dní. V případě překročení této doby, nebo v případě prokazatelného zaviněného poškození drtiče se vratná záloha 1.000 Kč stane nevratnou. Místem, kde bude drtič předán a následně převzat, je určen sběrný dvůr odpadů Nerudova. Vydávání a přejímku zajistí pracovníci TSM Litoměřice v rámci obsluhy sběrného dvoru dopadů.

b) RM pověřuje Technické služby města Litoměřice uzavíráním smluv o výpůjčce s občany jménem města.

 

489/22/2021
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za III. čtvrtletí roku 2021
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

490/22/2021
Udělení odměn ředitelům ZŠ za III. čtvrtletí roku 2021
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Františku Kindermannovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

491/22/2021
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – III. čtvrtletí 2021
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Ing. Martině Vondrákové– Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Bc. Michaele Mokré - Městské kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

492/22/2021
Změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, pořízení majetku a odpisového plánu pro rok 2021 – Mateřská škola Litoměřice, PO
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, změnu plánu pořízení a oprav majetku a změnu odpisového plánu na rok 2021 Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

493/22/2021
Dodatek č. 1 k VPS č. ŠKAS/074/2021 - dotační Program KULTURY
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/074/2021 ze dne 10. 5. 2021 mezi Ing. Txxxxxx Kxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice a městem Litoměřice - Dodatek č. 1 - viz příloha orig. zápisu.

 

494/22/2021
Prohlášení o partnerství - SGVU Litoměřice
RM schvaluje Prohlášení o partnerství mezi městem Litoměřice a Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Michalská 30/9, 412 01 Litoměřice, IČO:00083259 v rámci projektu „Poklady litoměřické diecéze. Nová stálá expozice Diecézního muzea v Litoměřicích.“ (viz orig. příloha zápisu).

 

495/22/2021
Adresný záměr vypůjčení pozemků parc. č. 3890/1 a parc. č. 3889/4 oba v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr vypůjčení pozemku parc. č. 3890/1, druh pozemku zahrada o výměře 5856 m2 a pozemku parc. č. 3889/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 1472 m2 oba v k.ú. Litoměřice Střední škole a Mateřské škole, o.p.s., Žitenická 1365/18, 412 01 Litoměřice, IČO: 25040456 k zajištění zázemí pro potřeby mateřské a střední školy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

496/22/2021
Adresný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr vypůjčení části pozemku parc. č. 2560/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice společnosti DE – VOZ s.r.o., Hrušovany 17, 411 45 Polepy, IČO: 25453327 za účelem vybudování kuřárny (z důvodu snížení hlukové zátěže v dané lokalitě) na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

497/22/2021
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 263/10 v k.ú. Litoměřice, v ulici Kapucínská v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 28 m2, který se nachází v budově v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 263/10 v k.ú. Litoměřice, v ulici Kapucínská v Litoměřicích, se společností Radniční sklípek s.r.o., se sídlem Palackého 792/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 05439396. Smluvní nájemné činí 400 Kč/m2/rok. Nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

498/22/2021
Souhlas vlastníka budovy č.p. 21, stojící na pozemku parc.č. 12 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích, s umístěním sídla společnosti Radniční sklípek s.r.o.
RM vydává souhlas vlastníka budovy č.p. 21, stojící na pozemku parc.č. 12 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích, s umístěním sídla společnosti Radniční sklípek s.r.o., IČO: 05439396, na adrese Mírové náměstí 21/13, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice.

 

499/22/2021
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 480 v ulici Sovova v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 55 m2, který se nachází v budově č.p. 280, stojící na pozemku parc. č. 1007 v k.ú. Litoměřice v ulici Sovova v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou od 01.11.2021. Smluvní nájemné za pronájem prostoru učebny o výměře 23,40 m2 činí 240 Kč/m2/rok, smluvní nájemné za pronájem skladových prostor o celkové výměře 31,60 m2 činí 165 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

500/22/2021
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

501/22/2021
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 150, v ulici Lidická v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k. ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích pro žadatele pana Rxxxxx Pxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, pro nájemní vztah od 01.01.2022 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájmu (viz příloha orig. zápisu).

 

502/22/2021
Zrušení usnesení RM ze dne 23.08.2021 pod č. 417/18/2021
RM schvaluje zrušení usnesení RM ze dne 23.08.2021 č. 417/18/2021.

 

503/22/2021
Ukončení Smlouvy o pronájmu bývalé výkupny druhotných surovin Na Kocandě v Litoměřicích ze dne 6.11.2012
RM schvaluje ukončení Smlouvy o pronájmu bývalé výkupny druhotných surovin Na Kocandě v Litoměřicích ze dne 6.11.2012 včetně Dodatku č. 1 ze dne 28.2.2013, dohodou ke dni 31.12.2021. Novému vlastníkovi pozemku parc.č. 2874/1 v k.ú. Litoměřice panu Lxxxxxxx Kxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 41201 Travčice bude Městem Litoměřice uhrazena alikvotní část nájemného za období od 19.3.2021 do 31.12.2021 ve výši 27.225 Kč

 

504/22/2021
Smluvní zajištění stavby středového ostrůvku v ul. Českolipská na silnici I. třídy I/15, parc.č. 2897/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu obdobném věcnému břemeni – služebnosti č.11521601 za jednorázovou úplatu ve výši 15.437 Kč s vlastníkem pozemku parc. č. 2897/1 v k. ú. Litoměřice Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390, z důvodu zajištění svých majetkových práv ke stavbě středového ostrůvku o výměře 51m2, vybudovaného v rámci stavby „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu)

 

505/22/2021
Umístění stavby proměnného dopravního značení, včetně vybudování kabelové trasy přípojky NN - Tyršův most
RM schvaluje pro realizaci stavby „Silniční meteostanice v ÚK 2019, SO02 – I/15 Litoměřice“ uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390 s jednorázovou úhradu ve smluvní výši 90.000 Kč za věcné břemeno se stavbě proměnného dopravního značení, na dobu neurčitou, k tíži pozemků parc.č. 279/1, 2714/47, 2719/16, 2719/47, 2714/58, 293/17, 293/21, 449/14, 449/2 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

506/22/2021
Přidělení bytu č. 1, Kamýcká 1029/8, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 v ul. Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích o výměře 40,01 m2 (1+1) paní Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Výše nájemného činí 75,-Kč/ m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

507/22/2021
Přidělení bytu č. 4, Kamýcká 1029/8, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v ul. Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích o výměře 40,22 m2 (1+1) paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Výše nájemného činí 75,-Kč/ m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

508/22/2021
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 1345/185 v k.ú. Pokratice (699)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Miřejovice, ppč. 1256/11 smyčka kNN; IV-12-4021441“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 1345/185 v k.ú. Pokratice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

509/22/2021
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 614/27 v k.ú. Pokratice (701)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Pokratice, ppč. 614/27 smyčka kNN; IV-12-4021044“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 614/27 v k.ú. Pokratice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

510/22/2021
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3688/2, 3718/1, 3718/111, 3788/1, 3788/2, 3789, 3796, 3836/1, 3836/4 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 3688/2, 3718/1, 3718/111, 3788/1, 3788/2, 3789, 3796, 3836/1, 3836/4 v k.ú. Litoměřice, dle geometrického plánu č. 5010-402/2021, ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO:27295567, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 62.987 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

511/22/2021
VZ/021/2021 s názvem „Rozšíření stávajících informačních systémů za účelem integrace těchto systémů na Portál občana města“, schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Rozšíření stávajících informačních systémů za účelem integrace těchto systémů na Portál občana města“ uzavřené s dodavatelem TRIADA, spol. s r.o., se sídlem: U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, IČO: 43871020 (viz příloha orig. zápisu).

 

512/22/2021
VZ/020/2021 s názvem „Dodávka rozhraní pro provedení integrací s Portálem občana a nových formulářů životních situací občana “, schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Dodávka rozhraní pro provedení integrací s Portálem občana a nových formulářů životních situací občana “ uzavřené s dodavatelem Software602 a.s., se sídlem: Hornokrčská 703/15, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 63078236 (viz příloha orig. zápisu).

 

513/22/2021
Schválení řádné účetní závěrky, návrhu rozdělení hospodářského výsledku a Výroční zprávy společnosti 1. Geotermální Litoměřice
Rada města při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688 činí následující rozhodnutí a schvaluje
1. řádnou účetní závěrku společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2020, sestavené účetní firmou 22HLAV s.r.o., Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 64052907, v souladu s českými účetním předpisy (viz příloha originál zápisu - Výroční zpráva),
2. návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, kterým je ztráta ve výši 10.780,- Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši převedena do hospodářského výsledku minulých let jako neuhrazená ztráta minulých let,
3. Výroční zprávu společnosti za rok 2020, včetně Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a Zprávy dozorčí rady za rok 2020 (viz příloha originál zápisu).

 

514/22/2021
Veřejnosprávní kontrola PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM bere na vědomí Informaci vedení z veřejnosprávní kontroly za rok 2020 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice,
IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

515/22/2021
Veřejnosprávní kontrola PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 1830/32
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 20.10.2021

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu