Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. usnesení z jednání rady města 21.10.2003

U s n e s e n í

z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne  21. října 2003

od 13:35 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno  8 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         dle předloženého návrhu úseky silnic, které se v zimním období nebudou udržovat(viz příloha  orig. zápisu).

2.         nařízení „Plán zimní údržby místních komunikací v Litoměřicích pro zimní období r. 2003 – 2004“.

3.         poskytnutí půjčky dle vyhlášky č. 2/2000 z Fondu bydlení manželům Vladimíře a Janu Rakovým ve výši 31.380,- Kč na dobu 3 let s úrokem 4% p.a.

4.         vypsání konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ul. 32.

5.         předložené výroční zprávy:

Základní školy Litoměřice, Na Valech 53

            Základní školy Litoměřice. Máchovy schody 4

            Základní školy Litoměřice, B.Němcové 2

            Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4

            Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32

            Základní školy Litoměřice, Ladova 5

            Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5

            Základní umělecké školy Litoměřice

            Domu dětí a mládeže Rozmarýn  Litoměřice, Plešivecká 17

6.         výměnu bytu mezi panem Vykoukalem Josefem, Revoluční 288B,Terezín, obecní, kategorie I., o velikosti  3+1, č.bytu 5 a paní Rychlou Valérií, Revoluční  8, Litoměřice,obecní, kategorie I., o velikosti 2+1, č. bytu 5.

7.         přiděl bytu č. 6 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice panu Karlu Svobodovi, r. 1922, bytem A.Muchy 7, Litoměřice s podmínkou zaplacení fin. příspěvku 30 tis. Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

8.         příděl městského sociálního bytu o velikosti 1+1 v Kubínově 1, Litoměřice žadateli panu Šantorovi Marcelu, trvale bytem Nezvalova 27, Litoměřice.

9.         L. Semerádové, bytem Alšova 14, Litoměřice příděl měst. soc. bytu o velikosti 1+1 v Turgeněvově ul. č.18, Litoměřice.

 10.       ukončení nájemních smluv dle seznamu č.1 na část pozemku p.č. 2563/21o celkové  výměře 1401 m2 v k.ú. Litoměřice (bez nároků fin. kompenzace do pozemku vložené) a jejich vyklizení a předání nájemci zpět Městu Litoměřice s výpovědní lhůtou tří měsíců z důvodu veřejně prospěšné stavby Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - úsek Kamýcká-Nový most. (viz příloha orig. zápisu)

11.       ukončení pronájmu pozemku p.č. 2228/1 o výměře 527 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady p. Marýzkové Aleně , Revoluční  28, 412 01 Litoměřice  z důvodu  uvažované směny pozemku (výstavba s názvem: „Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část“- úsek Kamýcká – Nový most) ve lhůtě 3 měsíců podle nájemní smlouvy č. 9170000098.

12.       vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací Města Litoměřice dle předloženého a po projednání doplněného návrhu. (viz příloha orig. zápisu)

13.       vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací Města Litoměřice se zapracováním změn předloženého návrhu.(viz příloha orig. zápisu)

14.        provedení forezního auditu společností AD auditoři a daňoví poradci, a.s. Hradec Králové z důvodu záměru koupě Korunního pivovaru, a.s. Litoměřice s tím, že v případě negativního  výsledku tohoto auditu uhradí cenu prodávající. V případě kladného výsledku auditu a následné koupě společnosti Městem Litoměřice bude cena auditu součástí kupní smlouvy.

15.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na řešení přestupků mezi Městem Litoměřice a Obcí Býčkovice.

16.       program jednání ZM konaného dne 30.10. 2003 v Modrém salónku DK v Litoměřicích.

PROGRAM :

I.          Zvolení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování pracovního

            předsednictva

II.         Doplnění programu jednání

– „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice“

III.         Schválení programu jednání

IV.        Body jednání:

 

Ostatní záležitosti

1. Schválení výjimky z pravidel pro prodej bytů pro objekt Křižíkova 9,11,13 v Litoměřicích.

2. Schválení změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města.

3. Poskytnutí dotace v celkové výši 200.000,- Kč manž. Balaštíkovým, Želetická 30, Litoměřice.

4. Odepsání dlužné částky –úroků z prodlení ve výši cca 200 tis.Kč

5. Přesun částky 100.000,- Kč z FRIM do rozpočtu města a následné posílení rozpočtu ZŠ v Havlíčkově

6. Rozpočtové změny

7. Změna člena FV

8. Zrušení příspěvkové organizace

Majetkové záležitosti

Záměry :

  9. Prodej pozemku p.č. 1739 o výměře 144 m2 v k.ú. Litoměřice

10. Nákup pozemku v k.ú. Čeřeniště

11. Prodej části  pozemku p.č. 1366 o výměře cca 144 m2 v k.ú. Litoměřice

(nutný odděl.geomet.plán)

12. Prodej zastavěného pozemku p.č. 4265/6 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice

13. Prodej části  pozemku p.č. 1006/3 o výměře cca 3 m2  v k.ú. Litoměřice

14. Nabídka k odkoupení pozemku p.č. 3870/6 o výměře 376 m2 (komunikace), p.č. 3870/3 o výměře 33 m2 (ostatní plocha), p.č. 3868/3 o výměře 16 m2 a p.č. 3821/2 o výměře 494 m2 v k.ú. Litoměřice

15. Nabídka k odkoupení pozemku p.č. 4926, 4928, 4929, 4930, 4927/3, 4921/6 a 342/4 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 20697 m2

16. Záměr směny části pozemku p.č. 5223/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Litoměřice (výměra dle možností dle připrav. projektové dokumentace ve vl. Města  Litoměřice) za pozemek  p.č. 2229/7 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice (vl. J. Latislav)

17. Záměr směny části pozemku p.č. 5223/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Litoměřice (výměra dle možností dle připrav. projektové dokumentace ve vl. Města Litoměřice) za pozemek  p.č. 2229/9 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.  J. Sochr)

18. Záměr směny části pozemku p.č. 2228/1 (zahrada) o výměře 435 m2 v k.ú. Litoměřice a  části pozemku p.č. 2031 v k.ú. Litoměřice o výměře nejméně 65 m2 (ve vl. Města LTM  po provedení směny se součas. vl. p. Foltýna za jiný pozemek) za část pozemku p.č. 2229/1 (zahrada) o výměře 500 m2 v k.ú. Litoměřice (vl. J. Sochr)

19. Záměr směny části  pozemku p.č. 3074/1o výměře 58 m2 v k.ú. Litoměřice (ve vl. města) za pozemek  p.č. 2229/8 o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.  M. Sochr)

20. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nazřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2897/2, 4006/1, 4006/2 v k.ú Litoměřice z důvodu zřízení vodovodní, kanalizační  přípojky pro Obchodní centrum Litoměřice - prodejen Kaufland

21. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nazřízení věcného břemene na pozemek p.č. 4862 v k.ú Litoměřice z důvodu zřízení plynové přípojky pro budovu na pozemku p.č. 4861/13 v k.ú. Litoměřice.

22. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nazřízení věcného břemene na pozemek p.č. 10

      v k.ú Pokratice z důvodu zřízení plynové přípojky pro budovu č.p. 153 na poz. p.č. 3 v k.ú. Pokratice

Prodeje :

23. Darovací smlouva  pozemku parcely číslo 1345/33 o výměře 210 m2 v k.ú. Pokratice

Ing. Brabec Jan a Věra, Rooseveltova

24. a) prodej části pozemku p.č. 1589/2  část A o výměře 3 m2  v k.ú. Litoměřice

      b) prodej části pozemku p.č. 1589/3  část B o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice   

Žadatelé :         a) manželé Jan a Olga Hojzanovi, Spojovací 1, Litoměřice

                                   b) manželé Jaroslav a Naděžda Kerdovi, Spojovací 1, Litoměřice

25. Směna pozemku p.č. 1562 o výměře 552 m2 v k.ú. Litoměřice v majetku obce za pozemek p.č. 2031 o výměře 249 m2 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví p. Michala Foltýna, Litoměřice - vyřešení dotčených pozemku na výstavbu „ Západní komunikace

26. Směna pozemku p.č. 1345/99 o výměře 877 m2 v k.ú. Pokratice v majetku obce za ½ pozemku p.č. 2224 o výměře 897,5 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný oddělovací geomet. plán) ve vlastnictví Dagmary Valentajnové, Litoměřice – vyřešení dotčených pozemku na výstavbu „ Západní komunikace „

27. Odkoupení pozemku p.č. 1345/25 o výměře 11 160 m2 v k.ú. Pokratice (Miřejovická stráň)

Žadatel: Růžena Hervertová, Pokratická 166, Litoměřice

28. Doplnění podmínek prodeje st. pozemku 180 v k.ú. Litoměřice

Žadatel: Kejř Petr a Jana, Dlouhá 65, Lovosice

29. Stanovení cen nájemného z prodejních stánků  na veřejném prostranství z důvodu předání stávajících záborových smluv z odboru územního rozvoje města na odbor správy majetku města.

30. Podání žádosti dle podle §5  zák. 95/99 Sb. a násl. o převod zemědělských pozemků PF,ČR dle seznamu v k.ú. Pokratice

31. Podání žádosti dle § 5  zák. 95/99 Sb. a násl. o převod zemědělských pozemků ČR PF,  na  pozemky dle seznamu v k.ú. Litoměřice

32. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice  ČR – úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

33. Prodej bytů dle seznamu

34. Informace o prodeji bytů obálkovou metodou

V.         Informace

VI.        Interpelace – písemné

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

II.         neschvaluje:

1.         H. Magyárové, bytem Palachova 26, Litoměřice příděl měst. soc. bytu o velikosti 1+1 v Turgeněvově ul. č.18, Litoměřice.

2.         pronájem části pozemku p.č. 4116/8 v k.ú Litoměřice o výměře cca 20 m 2 z důvodu volného vjezdu do garáže domu č.p. 1966 p. Krejzové Pavlíně, Škrétova 1966/12, Litoměřice bez možnosti oplocení a jakékoliv stavby na dobu neurčitou v výpovědní dobou tři měsíce za  cenu 3,- Kč/m2/rok tj. 60,- Kč/ rok.

III.        určuje:

1.         tajemníka úřadu Ing.Radka LÖWYHO podle § 38, odst.1, zákona č.148/98 Sb. v úplném znění, k seznamování s utajovanými skutečnostmi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ“, v rozsahu stanoveném pro výkon funkce - tajemník úřadu a krizové plánování (obranné plánování, civilní nouzové plánování).

IV.        stanovuje:

požadavky na uchazeče pro toto konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ul. 32 dle předloženého návrhu.

V.         doporučuje:

1.         ZM schválit změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Města Litoměřice dle předloženého návrhu:

Nové znění bodu 6.3. zřizovacích listin PO (proleželé písmo)     

„O pořízení jednotlivého majetku, případně souboru věcí rozhoduje v rámci předloženého a schváleného rozpočtu ve své pravomoci ředitel příspěvkové organizace, jím pověřený pracovník nebo pracovník odpovědný dle organizačního řádu.

Do konce září běžného roku předkládá příspěvková organizace zřizovateli plán investic a leasingů pro následující rok, včetně zdrojů financování těchto investic (FRIM, rozpočet zřizovatele). Schválený rozpočet zřizovatele je v části, která se týká příspěvkové organizace i schválením pořízení majetku uvedeného v plánu.“

Doplnění bodu 6.4. zřizovacích listin PO  -nové odstavce:

„Pořízení či zcizení nemovitého majetku organizací podléhá vždy souhlasu zřizovatele, a to bez ohledu na výši jeho pořizovací ceny. V případě záměru nemovitý majetek zcizit má příspěvková organizace povinnost tento majetek přednostně nabídnout zřizovateli a to za cenu dle znaleckého posudku.“

V případě zcizení movitého majetku, jehož pořizovací cena přesáhla 500.000,- Kč je třeba vždy souhlas zřizovatele.

VI.        nedoporučuje:

1.         ZM schválit odpuštění příslušenství k pohledávce města (usnesení Okr. soudu v Litoměřicích č.j. 13 C 70/98 ze dne 16.10.98), která je ve výši 134.660,- Kč, tj. cca 200.tis. Kč za úrok z prodlení a povolení splátek za výše uvedenou pohledávku ve výši 10.000,- Kč/měsíčně, pod ztrátou výhody splátek.

VII.       ukládá:

1.         odboru dopravy a silničního hospodářství rozeslat „Vymezení úseků silnic pro plán Zimní údržby“ starostům dotčených obcí (viz příloha orig. zápisu).

2.         OSMM a právnímu odboru připravit návrh smluv o smlouvě budoucí na koupi společnosti Korunní pivovar a.s. Litoměřice.

VIII.      bere na vědomí:

1.         informaci o činnosti oddělení interního auditu v r.2003.

2.         výroční zprávu Soukromé základní školy Lingua Universal, Sovova 2, Litoměřice.

3.         Informaci o stavu jednání o zajištění LSPP pro děti i dospělé v regionu Litoměřice v r.2004.

IX.        jmenuje:

1.         konkurzní komisi na vypsané konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ul. 32 ve složení:

předseda komise - za zřizovatele (Město Litoměřice)       Mgr. Petr Hermann, místostarosta

členové komise :

Za zřizovatele                                                               pí Helena Bitrichová, vedoucí odboru

Za Krajský úřad Ústeckého kraje:                                  Mgr. Miloslava Sobotková,

                                                                                  pracovnice oddělení OVV

Odborník z oblasti státní správy ve školství,

organizace a řízení                                                       pí  Jana Šourková, ředitelka

Za Základní školu Ltm., Havlíčkova 32                            Mgr. Jiřina Běželová, učitelka

Za Českou školní inspekci :                                          Mgr. Renata Schejbalová, inspektorka

tajemník komise:                                                          pí Anna Neužilová, pracovnice odboru

                                                                                  pověřena  org. a adm. zabezpečením

                                                                                   jednání komise

                        Ing. Ivan Palán                                      Mgr. Ladislav Chlupáč

                        místostarosta                                           starosta města

                        

Zapsala : Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu