Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. zasedání rady 12. října 2000

USNESENÍ
z 21. jednání městské rady, které se konalo dne 12. 10. 2000 od 13,35 hod. v kanceláři starosty Města Litoměřice


Přítomno: 8  členů městské rady

Městská rada projednala a:


I. schválila:

1. a) čas konání oslavy u příležitosti získání ceny za ekologii dne 28. 10. 2000 od 21,00 hod do 00,30 hod. dne 29. 10. 2000
b) čas konání ohňostroje ve 24,00 hod. na Mírovém nám. u příležitosti oslav získání ceny za ekologii
c) konání oslav bez vybírání vstupného

2. bezplatné umístění nezl. Adama Tunkela, Lovosice do 8.MŠ v ul. Alšova 33, Litoměřice, přestože Město Lovosice nehradí příspěvek na neinv. náklady MŠ za děti, které jsou zařazovány do běžných tříd MŠ

3. zvýšení finančního příspěvku na lyžařský výcvik žáků 7. tříd ZŠ na 1.400,- Kč na 1 žáka/školní rok (finanční příspěvek je z prostředků města)

4. návrh kulturní komise podpořit aktivitu Občanského sdružení SALVA GUARDA (I. Salon ve dnech 8. - 30. 7. 2000 v Litoměřicích, se zahraniční účastí) finanční částkou 20.000,- Kč z položky "mezinárodní vztahy"

5. uzavření nájemní smlouvy na část parcely č. 437 o výměře cca 37 m2 v k.ú. Pokratice ke zřízení přístupové cesty panu Vladimíru Vobrovi, U lávky 272, Litoměřice

6. prodej pozemků par.č. 4549/1 a 4549/2 v k.ú. Litoměřice dle splátkového kalendáře 50 000,-Kč při podpisu KS a 29 235,-Kč do 30.9.2001 manželům Lorenzovým, bytem 
Růžovka 133, Litoměřice

7. dodatek k nájemní smlouvě ze dne 2.3.2000 pro V.Mobil s.r.o. se sídlem V. Dominikánská 31, Litoměřice, kde bude možno v případě oprav či jiných nákladů tyto uplatňovat jako daňově uznatelné náklady a v případě technického zhodnocení i odepisovat po dobu trvání nájemního vztahu. Případné náklady budou hrazeny společností V.Mobil mimo rámec řádně placeného nájemného. (Podmínkou je souhlas majitele nebytových prostor.)

8. přidělení nebytových prostor Mírové nám. 21/12 a 22/14, Litoměřice panu  Martinu Mazancovi náhradou za dosud užívané prostory na Mírovém nám. 16/8, Litoměřice za těchto podmínek:

  1. Do roku 2005 účtování nájemného dle původní nájemní smlouvy 400,- Kč/m2/rok. Od 1.7.2005 bude nájemné nově vyměřeno (obvyklé nájemné) na dobu určitou do r. 2015.
  2. Město Litoměřice uhradí zabezpečovací zařízení ve stávajícím prostoru za cenu 32 172,-Kč vč. DPH.

9. výměnu bytů mezi p. Doškovou Marií, byt 2+1 Revoluční 1831/7, Litoměřice a Müllerovými  Jiřím a Jaroslavou, bytem 2+1 Plešivecká 470/2, Litoměřice (DOVENA Litoměřice)

10. přidělení bytu o vel. 2+1 v ul. České Armády 21, Litoměřice pí Kubíčkové Ivetě s tím, že nájem bude sjednán na dobu určitou 1 rok

11. přechod nájmu bytu č.9 vel. 2+0 v ul. A. Muchy 424/5, Litoměřice po zemřelém p. Koudelkovi Ottovi na pí. Suchardovou Irenu

12. prominutí penále stanoveného kupní smlouvou v částce 16 856,-Kč:

a) panu Šupovi, bytem Škroupova 12, Litoměřice 
b) paní Kolbabové, bytem Liškova 2, Litoměřice 
c) manželům Hrdličkovým, bytem Tolstého 2, Litoměřice

s ohledem na povolenou změnu splátkového kalendáře, které nevyužili

13. spolupráci se zpracovatelem RRA a.s. Most ( aktualizovat již zpracované a zveřejněné nabídky, popřípadě je doplnit o další objekty a pozemky vhodné pro podnikání )


II. rozhodla:

1. upřednostňovat korektní projednání majetkových záležitostí, tj. projednání smluv k vzájemné spokojenosti města i jeho partnerů, přesto nevylučuje řešení  některých případů soudní cestou

2. o přídělu bytu č. 23, 4. patro v DPS v ul. Kosmonautů č. 2020/14, Litoměřice paní Růženě Brunnerové vč. podmínky zaplacení finančního příspěvku 30 tis. Kč

3. o přídělu městského sociálního bytu v ul. U Kapličky 8, Litoměřice o vel. 1+1 pro slečnu Janu Smolkovou

4. po delší diskuzi, o stažení bodu "rozbor mandátní smlouvy a návrh na uzavření nové mandátní smlouvy mezi Městem Litoměřice a společností TEO plus, Litoměřice a sdružením podnikatelů KUMATON, Litoměřice na období od 1.1.2001 do 15.4.2001 na zpracování vyúčtování služeb za rok 2000" z programu jednání


III. bere na vědomí:

1. dopis od p. Cimbolince ze SČE, a.s. Děčín, upozorňuje na nepřesnosti v něm uvedené (ve věci pokládky sítí pro SČE a.s. a TES Media) a trvá na svém rozhodnutí ze dne 6. 1. 2000

2. požadavek komise výchovy, vzdělání a sportu a odboru ŠKaS na rozšíření systemizace o 1 místo a projednání odkládá do doby vymezení kompetencí veřejné správy

3. stanovisko právních zástupců ohledně výměny bytů mezi p. Samkem Martinem a p. Balšánkem Romanem a odmítá se případem výměny bytů zabývat do konečného rozhodnutí soudu

4. seznam vyjádření odboru SMMaBH ke stavebním nebo jiným investičním akcím

5. - předvolební mítink dne 10. 10. 2000 Sdružení pro zvolení Mgr. Z. Bárty do Senátu Parlamentu ČR
- předvolební akce ODS v termínu od 23.10. do 19. 11. 2000

6. zprávu ing. Hrkala o činnosti kontrolní komise v uplynulém období, převážnou většinu výstupů kontrolní komise hodnotí kladně


IV.  ukládá:

1. starostovi projednat záležitost pokládky sítí pro SČE a.s. a TES Media na území města Litoměřice na úrovni ředitele závodu SČE a.s. Děčín

2. ved. odboru ŠKaS, v návrhu rozpočtu na r. 2001 ponechat finanční prostředky na oživení (hudební produkce apod.) Mírového náměstí. Odbor ŠKaS a komise kultury, obchodu a cestovního ruchu připraví návrhy řešení.

3. a) starostovi vyžádat od právníků  města pravidla a podmínky činnosti kontrolní komise v souvislosti s platností nového zákona o obcích (128/2000) 
b) místostarostovi předložit přehled nedostatků z kontrolní činnosti kontrolní komise


Jiří Landa
starosta

Antonín Terber
zástupce starosty

ing. M. Kadeřábková
zástupce starosty


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu