Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis z usnesení RM 6.10.2005

VÝPIS

Usnesení

z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6.10. 2005 od 12:00hod.

v kanceláři starosty města

 

 

Přítomno: 9 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.02-2005/04 s firmou RAEN spol. s r.o. (viz.příloha orig.zápisu).

2.         na základě doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení sociálního bytu č. 77, o velikosti 1+1, Revoluční 1834/8, Litoměřice.

3.         výměnu bytu č. 39, obecní,kat. I.,velikosti  2+1, Revoluční 1831/7, Litoměřice a bytu č. 12, obecní, kategorie I., velikosti 3+1, Mrázova 986/27, Litoměřice. Byt číslo 38, Revoluční 1931/7 budu zpět vrácen Městu Litoměřice.

4.   záměr instalace kamerového bodu v  lokalitě parkoviště v objektu bývalé lahvárny – pivovar

v rámci schváleného rozpočtu na tuto akci.

5.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a firmou RAILREKLAM, s.r.o., Praha na pronájem pozemku za účelem umístění billboardu (viz.příloha orig.zápisu).

6.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a TMS Litoměřice na akci „Oprava veřejného osvětlení a chodníků v ul. Masarykova“ (viz.příloha orig.zápisu).

7.      smlouvu mezi Městem Litoměřice a  firmou SANAP, spol. s r.o.,  Ltm na akci „Oprava parkánů Josefa Rizala, Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

8.      smlouvu mezi Městem Litoměřice a  firmou STRABAG, a.s.,  na akci „Zřízení AB  povrchu v ul.Brožíkova, Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

9.      smlouvu s firmou Pokrývačství, klempířství Novák, Litoměřice na akci „Oprava

střechy na administrativní budově veřejného pohřebiště“ (viz.příloha orig.zápisu).

10.     změnu nájemní smlouvy č. 91700000234 ze dne 3.9.2004 týkající se změny výměry pronajatého pozemku  2213/5 a úpravy nájemného na částku  7.510,- Kč/rok  Haně Čmejlové, z důvodu prodeje pozemku .

11.   odstoupení od realizace atletického stadionu při ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 a schvaluje realizaci původního projektu školního hřiště při ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4.

12.     smlouvu o dílo – rekonstrukce terasy – stacionář, Revoluční ul., Litoměřice s firmou BUST spol. s r.o. (smlouva příloha orig. zápisu)

13.     přidělení bytu č. 35 v DPS Švermova 16, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

14.     přidělení bytu č. 13 v DPS Kosmonautů 14, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

15.     přidělení bytu č. 3 v DPS V.Krajská 47/7, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

II.            neschvaluje:

1.            prodloužení ubytování v Ubytovně Želetice o ½ roku pro paní Helenu Rácovou .

2.            příspěvek na sociální automobil pro ÚSP Liběšice.

III.        ukládá:

1.         OSBH odpovědět na žádost Dr.Přemysla Stejskala, ve smyslu přijatých pravidel pro přidělování sociálních bytů v majetku města

2.            místostarostovi Ing.I.Palánovi, aby zajistil předložení materiálů ředitelem PO TSM panem Smolíkem, které zdůvodňují použití finančních prostředků určených na krytí fondu reprodukce, za období 1996 až 2004 (rok, výše přídělu, popis účelu použití - zdůvodnění, přílohy - fotokopie dokladů o užití, fotokpie dokladů o úhradě), které byly použity na provoz organizace, v termínu do 31.10.2005 Bc. Panašovi ( vedoucímu sekretariátu starosty a tajemníka).Bc Panaš předá tyto materiály neprodleně útvaru interního auditu (prac.pověřeným kontolou v PO TSM).

3.         útvaru interního auditu ověření předložených materiálů ve vazbě na originály u PO TSM, které předá RM 15.11.2005.

IV.            doporučuje:

1.         ZM schválit rozpočtová opatření k využití finančních prostředků, které byly ušetřeny při rekonstrukci 6. MŠ Baarova na vybudování plotů v zahradách v Ladově ulici a u areálu Pohoda (viz.příloha orig.zápisu).

V.         bere na vědomí:

1.            informaci o stavu přípravy strategického plánu města Litoměřice.

2.            informaci  o stavu bytové problematiky Dr.Přemysla Stejskala.

3.            informaci o finančním plnění akce „Vybudování  parkoviště v objektu bývalé lahvárny – pivovar“.

4.         splnění úkolu odborem ÚRM vyplývající z RM ze dne 22.9.2005 usnesení č. III/1.

5.         zveřejnění „možnosti směny“ dosud neprodaných bytů, které zůstaly neprodány v domech určených k prodeji v majetku Města Litoměřice (viz. příloha orig.zápisu).

6.         přehled  souhlasných-nesouhlasných stanovisek k investičním akcím vydaných OSMM od 1.1.2005 –30.9.2005 uvedených v příloze č. 1 (viz.příloha orig.zápisu).

7.         pořádání akce Záhadný poklad Jana Zbyňka Zajíce z Hazmburku II v Litoměřicích ve dnech 12. 12. až 17. 12. 2005

8.         zprávu o výsledku interního auditu v PO TSM Litoměřice.

VI.            pozastavuje:

1.         své usnesení č.I/1 ze dne 22.9.2005.

Jiří Landa                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                          starosta města

Zapsala:  Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu