Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení z mimoř. jednání RM 12.10.2006

USNESENÍ

výpis

z 21. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 12.10. 2006

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         přidělení NP v ulici Ladova 431/3, Litoměřice o velikosti 81,89 m2, ve výši 350,-Kč/m2/rok od 1.3.2007 MUDr. Kláře Kubelkové za podmínky, že se po zveřejnění nabídky pronájmu NP nepřihlásí jiný uchazeč.

2.         úhradu opravy havarijního stavu vodovodní přípojky. Finanční plnění bude z výsledku hospodaření – zisku OS BH ve výši 226.137,- Kč.

3.         přidělení NP v ulici Mírové náměstí 18/10, Litoměřice pro Petru Brázdovou, IČ: 72704594, ve výši 1.400,- Kč/m2/rok, za podmínky vrácení dosud užívaných NP.

4.         na doporučení bytové komise při RM prodloužení poskytnutí přístřeší v UŽ pro Mikelovou Helenu do doby uvolnění místa v DMD Liškova 43.

5.         přidělení a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu na  NP Hvězdárny v areálu Lahvárny bývalého Městského pivovaru, o velikosti  80,48 mv ulici Krajská, č.p. 57, pro pana Pavla Filandera, Litoměřice, budoucího nájemníka uvedeného nebytového prostoru. Nájemné je stanoveno na výši 1.050,- Kč/m2/rok. Termín plateb nájemného započne termínem kolaudace dotyčného objektu se zapracováním podmínky do nájemní smlouvy o možnosti regulace ceny nájmu dle rozhodnutí RM o plošném zvyšování nájmů za NP na území města.

6.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Stavební úpravy 4.NP – vestavba podkroví objektu ul. Pekařská 2/114, Litoměřice“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu) se stanovením limitu investic ve výši 8 mil. Kč.

7.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Víceúčelový objekt, Litoměřice -stavební úpravy“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

8.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Cyklostezka Litoměřice – Třeboutice, II. etapa“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).           

9.         složení komise a seznam firem na akci „Cyklostezka Litoměřice – Terezín, oprava po povodních“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

10.       uzavření smlouvy na akci „Letní kino Litoměřice – oprava po povodni v r. 2006“ (viz příloha orig.zápisu).

11.       Plán zimní údržby TSM v Litoměřicích pro zimní období 2006 – 2007 (viz příloha orig. zápisu).

12.       výběrové řízení a rozhodnutí hodnotící komise na „Dodávku nákladního automobilu - nosiče výměnných nástaveb a nástavby pro posyp chemickými materiály se zkrápěním s možností i pro inertní materiál„. 

13.       návrh kupní smlouvy na „Dodávku nákladního automobilu - nosiče výměnných nástaveb a nástavby pro posyp chemickými materiály se zkrápěním s možností i pro inertní materiál„ (viz příloha orig. zápisu). 

14.       pronájem pozemku části p.č. 4528/1o výměře 557ma p.č. 4528/4 o výměře 17m2 (pod chatou) v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady Hadrbolcové Martině, Litoměřice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 1.319,- Kč/rok. Nájemní smlouvu uzavřít po 15-ti denním vyvěšení na úřední desce za podmínky, že se nepřihlásí jiný zájemce o tento pronájem.

15.       prodloužení lhůty k odklizení stánku ve vlastnictví Petry Prášilové, Lovosice v ul. Komenského (část p.č. 767 o výměře 20m2) s konečným termínem do 1.11. 2006.

16.       prodloužení lhůty k odklizení stánku  –Vojtěšské nám. (část p.č. 1321/10 v k.ú. Litoměřice) ve vlastnictví Zbyňka Šváry, Litoměřice s konečným termínem do 1.11.2006.

17.       výpůjčku částí pozemků p.č. 2645/1, 2649/6, 2653/3, 2653/6, 2653/7, 2653/11, 2653/13, 2654/3, 2658/1, 2662/17, 2663/1 v k.ú. Litoměřice za účelem realizace výstavby ,,II/247 – přivaděč průmyslové zóny Prosmyky" pro investora akce Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, na dobu určitou do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu. Smlouvu o výpůjčce uzavřít po 15-denním vyvěšení na úřední desce.

18.       odměny pro ředitele PO dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

19.       řediteli PO CŠJ v Litoměřicích navýšení osobního příplatku dle předloženého návrhu s účinností od 1.10.2006 (viz příloha orig. zápisu).

20.       mimořádnou odměnu ředitelce MKZ Mgr. Veronice Rybové dle protinávrhu ing. Palána (viz příloha orig. zápisu)..

21.       finanční příspěvek pro SK GT Litoměřice pro pořádání Mistrovství ČR ve skocích na trampolíně žactva z kapitoly rozpočtu na granty pro výkonnostní sport odboru ŠKaSPP na rok 2006 ve výši zůstatku.

22.       dar ve výši 5.000,- Kč z rozpočtové rezervy města pro Centrum sociální pomoci Litoměřice na pořádání dobročinné akce ve prospěch mentálně postižených dětí CSP Litoměřice.

II.         revokuje:

1.         své usnesení č. VI/2. ze dne 10.8.2006 a nahrazuje jej zněním: RM ukládá ředitelce Knihovny K.H.M. v Litoměřicích v rámci usnesení RM č. V/1. ze dne 29.6. 2006 vrátit finanční prostředky ve výši 443 tis. Kč do rozpočtu města Litoměřice v termínu do 31.12. 2006.

a zároveň odboru ŠKaSPP, ekonomickému odboru a právnímu odd. připravit návrh postupu dle usnesení RM.

III.        ukládá

1.         OSBH zveřejnění pronájmu NP v ulici Ladova 431/3, Litoměřice o velikosti 81,89 m za podmínky stávajícího využití.

2.         OS BH zveřejnit pronájem NP v ul. Dlouhá 195/49, Litoměřice.

3.         ředitelce Knihovny K.H.M. v Litoměřicích v rámci usnesení RM č. V/1. ze dne 29.6. 2006 vrátit finanční prostředky ve výši 443 tis. Kč do rozpočtu města Litoměřice v termínu do 31.12. 2006.

a zároveň odboru ŠKaSPP, ekonomickému odboru a právnímu odd. připravit návrh postupu dle usnesení RM.

IV.        pověřuje:

1.         starostu podpisem smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou N+N, s.r.o., Litoměřice na akci „Parkové úpravy plochy za hradbami U Hvězdárny“.

V.         potvrzuje:

1.         vítěze výběrového řízení na akci „Letní kino Litoměřice – oprava po povodni v r. 2006“.

                                                                                                                                                                                       
 
 

Jiří Landa                                                                                             Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta                                                                                   starosta města

Zapsal: Bc. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu