Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení z jednání RM 26.10.2004

Výpis

U S N E S E N Í

z 21. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 26.10. 2004 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřic po projednání :

I.             schvaluje:

1.         „Roční plán na školní rok 2004/2005“ příspěvkové organizace DDM Rozmarýn (viz příloha orig. zápisu).

2.            navýšením poplatků výtvarných zájmových aktivit dle návrhu příspěvkové organizace DDM Rozmarýn (viz. příloha orig.zápisu).

3.         přechod nájmu a uzavření nájemní smlouvy na NP v ulici Mírové náměstí 18/10, Litoměřice na dobu neurčitou od 1.11.2004 pro Janu Kopeckou.

4.         uzavření nové nájemní smlouvy  dle schváleného vzoru RM ze dne 29.9.2004 na nebytový prostor v 2.NP v ulici Mírové náměstí 18/10, Litoměřice na dobu neurčitou od 1.11. pro  KERBER, spol. s r.o.

5.            podnájem pro provozování masérských služeb v budově 79a v Okružní ulici, Litoměřice (tržnice parcela č. 122) pro paní Šupovou  a pana Púru.

6.         záměr pronájmu pozemků v k.ú. Litoměřice Pokratice, Michalovice, Kamýk, Malíč a Lbín za účelem spásání.

7.            ukončení nájemní smlouvy č. 9170000192 mezi Městem Litoměřice a Ottou Zvěřinou na část pozemku p.č. 3408/2 v k.ú. Litoměřice o výměře 218m2( zahrada) dohodou k datu 26.10.2004.

8.         vytvoření zvláštní komise pro prodej bytů z majetku města. Zvláštní komise bude jmenována na příští RM, dle návrhů členů RM.

9.         přidělení odměny pro ředitele PO TSM Litoměřice a ředitelce PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko v navrhované výši (viz příloha orig. zápisu)

10.            předloženou smlouvu o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a panem Václavem Knotkem (viz.příloha orig. zápisu).

11.            předloženou kupní smlouvu na pozemek p.č. 274/2 v k.ú. Pokratice mezi Městem Litoměřice a panem Jaroslavem Tlapákem (viz. příloha orig. zápisu).

12.            předloženou smlouvu o dílo mezi Městem Litoměřice a Markem Ničem (viz. příloha orig. zápisu).

13.            předloženou  smlouvu o financování povinné školní docházky dětí  mezi Městem Litoměřice a Městem Žatec. (smlouva příloha orig. zápisu).

14.            předloženou nájemní smlouvy na pozemek p.č. 767 v k.ú. Litoměřice, mezi Městem Litoměřice a paní Petrou Prášilovou. (smlouva příloha orig. zápisu).

15.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 4.11. 2004.

 
 
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II. Doplnění/stažení bodu programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

Záměry :

 
1.            Prodej  části pozemku p.č. 600/22 v k.ú. Pokratice

2.            Prodej pozemku p.č. 2913/1 o výměře 236 m2 v k.ú. Litoměřice

3.            Nákup pozemků   p.č. 2872/4 o výměře 420 m2, p.č. 246/4 o výměře 107 m2 a 2718/8 o výměře 65 m2 v k.ú. Litoměřice 

4.            Darovací smlouva na pozemky  p.č. 1345/20  o výměře 1076m, p.č.  1345/50 o výměře 56mv k.ú. Pokratice.

5.            Nákup budovy č.p. 447 v k.ú. Litoměřice (Topolčianská)

Prodej :

6.            Zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 1139/31 v k.ú Pokratice  plynová přípojka pro budovu na poz. p.č.1139/13 v k.ú. Pokratice

7.            Zřízení věcného břemene uložení tel. kabelu na pozemky lokalita : autobusové nádraží – Střelecký ostrov – vodní cvičiště

8.            Bezúplatný převod pozemku p.č. 51/1 o výměře 2 100 m2 v k.ú. Pokraitce

9.            Darovací smlouvy – ul Meruňková k.ú. Pokratice

10.            Nákup pozemku p.č. 1246/2 o výměře 146 m2 v k.ú. Pokratice

11.            Prodej pozemku p.č.č 4774/1 o výměře 1 767 m2 v k.ú. Litoměřice

12.            Směna pozemku p.č. 4116/20 o výměře 37 m2 ( vjezd do garáže ) za 4116/21 o výměře 33 m2 ( komunikace )

13.            Prodej pozemku p.č.  4112/1 o výměře 258 m2 v k.ú. Litoměřice

14.            Prodej bytů Kubínova 440/1

Ostatní:

15.             Doplnění stávajícího seznamu prodávaných domů.

16.                   Způsob převodu finančních prostředků mezi Městem Litoměřice a PO MKZ

17.             Rozpočtové změny

18.            Pořízení změn č. 3 platného územního plánu obcí Litoměřice – Mlékojedy

19.            Přípravu nového územního plánu pro město Litoměřice.

20.            Žádost společnosti Výstavy s.r.o. o snížení poplatku ze vstupného

21.            Přesun účelově vázaných finančních prostředků ve výši 140.000,- Kč z příspěvku na mzdy správců hřiště ve prospěch renovace povrchu sportovního hřiště

22.            Zřizovací listina MSZ Litoměřice.

23.            Přerozdělení majetku ze zrušené ZŠ Máchovy schody 4, Litoměřice.

24.             Žádost o finanční příspěvek pro SHC Killers.

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.            doporučuje:

1.         ZM schválit poměr rozdělení prostředků získaných nájmem nebytových prostor 75:25, tj 75% ze skutečného výnosu převede město na účet MKZ jako příspěvek na provoz a 25% převede město do nově zřízeného účtu ( o použití tohoto fondu rozhoduje zřizovatel).

2.         ZM schválit příspěvek na provoz PO MKZ na měsíc září až prosinec 2004 a dotaci na účet za měsíc září až prosinec 2004.

3.         ZM schválit způsob převodu finančních prostředků takto:

- celková částka vybraného nájemného (v hotovosti) bude převedena z PO MKZ na za tím účelem zřízený zvláštní účet města,

- 75% z vybraného nájemného převádí měsíčně město ze svého účtu na účet PO MKZ jako příspěvek na provoz,

- 25% z vybraného nájemného převádí město ze svého účtu na účet, tj do fondu Vinobraní

4.            starostovi města zadat provedení veřejnosprávní kontroly na PO MKZ Litoměřice.

5.         ZM schválit návrh na doplnění stávajícího seznamu prodávaných domů (viz. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice ze dne 10.04.2001 a 06.05.2004) o nové domy určené k prodeji (viz. příloha orig.zápisu).

III.            nedoporučuje:

1.         ZM schválit snížení poplatku ze vstupného pro společnost Výstavy s.r.o. v důsledku odcizení finanční hotovosti  při akci Zahrada Čech 2004( viz příloha orig. zápisu).

2.         ZM schválit finanční příspěvek pro SHC Killers.

IV.        ukládá:

1.            starostovi Mgr.Chlupáčovi a místostarostovi panu Landovi jednat o podmínkách převodu majetku zdravotnických zařízení na Město Litoměřice se zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

2.         ředitelce PO MKZ zajistit přepracování  dlouhodobých nájemních smluv dle usnesení RM a dále vypracovat přehled o mzdových nákladech PO MKZ za období 2002 – 2004.

3.         OSMM volný pozemek část pozemku p.č. 3408/2 v k.ú. Litoměřice o výměře 218mzveřejnit na úřední desce k dalšímu pronájmu.

4.            tajemníkovi MěÚ zabezpečit převod agend občanských průkazů, cestovních dokladů a živnostenského úřadu do objektů MěÚ pokud možno v co nejkratším termínu.

V.             revokuje:

1.            usnesení č. I/5 ze dne 1.9.2004 pod podmínkou ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.8.2002.

2.            usnesení Rady města č.III/1 z 29.srpna 2002.

Důvod revokace usnesení:

Jelikož v bývalé budově OKÚ Litoměřice nejsou vytvářeny podmínky pro výkon státní správy (na úseku správních činností občanských průkazů, cestovních dokladů a živnostenského úřadu), které spočívají v omezení bezpečnosti a průchodu do těchto prostor, v rozšíření prostor soudu, v zrušení síťového spojení – internet, ve špatné komunikaci se zbývajícími odbory, v nemožnosti využívání vnitřní počítačové sítě a nejsou vytvářeny podmínky pro klidný provoz těchto pracovišť,

VI.        bere na vědomí:

1.            informaci o stavu převodu majetku zdravotnických zařízení.

2.            průběžnou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly PO CŠJ.

VII.            pověřuje:

1.         zvláštní komisi předložením návrhu na koncepci prodeje bytů z majetku města, tzn. počet bytových jednotek, které zůstanou v majetku města se stanovením jejich kategorizace s doporučením objektů a jejich lokalizace, které zůstanou v majetku města.Termínem předložení RM k projednání je 31.1.2005.

2.         OSMM projednat záležitost o majetkoprávním řešení užívání pozemků p.č.92/7 s dotčenými vlastníky sousedních nemovitostí.

3.            tajemníka MěÚ Litoměřice Ing. Radka Löwyho, aby cestou a Ministerstva vnitra ČR zajistil dorovnání částky příspěvku dle zák. č. 314/2002 Sb., na výkon státní správy do plné výše 16,2 mil. Kč, tak jak dle daného zákona byly vyrovnány ostatní obce.

4.         právní oddělení dopracovat smlouvu mezi Městem Litoměřice a Sdružením vlastníků pozemků v lokalitě Miřejovická stráň dle připomínek členů RM.

   

            Mgr. Ladislav Chlupáč

                 starosta města

        Jiří Landa

                                                            1. místostarosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu