Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 6.11.2008

USNESENÍ

výpis

z 21. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 6.11.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         prominutí nájemného velkého sálu Domu kultury v Litoměřicích na akci Vánoční výchovný koncert pro žáky litoměřických základních a středních škol pořádaný ZUŠ v měsíci prosinci.

2.         změnu plánu investic a změnu odpisového plánu na rok 2008 PO CŠJ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

3.         zábor veřejného prostranství - části ul. Mezibraní v Litoměřicích pro Autocentrum-Háša, s.r.o., Masarykova 4, Bohušovice n. O. za účelem vystavení 1 vozidla.

4.         složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na akci „Malá kruhová křižovatka + chodníky, ul. Daliborova – Topolčianská Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření smlouvy s firmou IngPro Litoměřice, s.r.o., K. Trochty 521/14, Litoměřice, IČ:27301176 na akci „Svatostánek českého vinařství – koordinátor BOZP“.

6.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou Kovoslužba OTS, a.s., Tovačovského 92/2, Praha 3 na akci „Domov důchodců – vybavení varny a prádelny“ (dodatek viz příloha orig. zápisu).

7.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Regionální radou regionu Soudržnosti Severozápad na projekt - “Dostavba a modernizace zimního stadionu Litoměřice“ reg.č. CZ.1.09/1.2.00/09.00029.

8.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Regionální radou regionu Soudržnosti Severozápad na projekt - “Svatostánek českého vinařství“ reg.č. CZ.1.09/4.1.00/04.00047.

9.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Regionální radou regionu Soudržnosti Severozápad na projekt “Litoměřice známé před i za svými hradbami“ reg.č. CZ.1.09/4.3.00/06.00048.

10.       poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy ve výši 15.000,- Kč pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích na vydání katalogu k výstavě Jiřího Šalamouna a na soutěžní hru Maxisvět Maxipsa Fíka.

11.       uzavření dohody o splátkách pro Reginu Csavojovou, bytem Litoměřice, na částku 5.209,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

12.       uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách dluhu s Renátou Gajdošovou, bytem Litoměřice, navýšení dluhu o částku 5.134,-Kč s příslušenstvím (dodatek viz příloha orig. zápisu).

13.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, Revoluční č.p.1831/7, Litoměřice pro nájemce, na dobu určitou do 30.9.2009.

14.       prominutí poplatku z prodlení v částečné výši 2.300,- Kč pro Václava Frydrycha, bytem Litoměřice.

15.       uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 1.11.2003 mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice, příspěvkovou organizací (viz příloha orig. zápisu).

16.       pronájem části pozemku p.č. 4202/8 o výměře 70m2 a pozemku p.č. 4202/24 o výměře 49m2,oba v k.ú. Litoměřice, Lukáši Gabrielovi, Litoměřice, k účelu užívání -rozšíření zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 238,-Kč/rok. Nájemní smlouvu lze uzavřít po sejmutí záměru z úřední desky.

17.       uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě ze dne 22.1.2008 mezi Městem Litoměřice a Fotbalovým klubem Litoměřice s tím, že doba nájmu bude nově uzavřena do 31.12.2030 za podmínky, že pokud nebude FK přiznána dotace do 31.12.2013, může město od nájemní smlouvy jednostranně odstoupit.

18.       doplnění nájemce -paní Evy Mišovicové, Litoměřice, IČ:13939033 ke stávající nájemkyni Ivaně Mišovicové do nájemní smlouvy na NP Mírové náměstí 43/21, Litoměřice. Předmět podnikání a podmínky smlouvy se v uvedeném NP nezmění.

19.       přidělení NP o velikosti 50m2 v KDH budova 099, st.p.č. 4008/125 Litoměřice pro Mgr. Janu Šímovou, Litoměřice,IČ:49916904 ve výši 400,-Kč/m2/rok na dobu od 1.11.2008 do 30.4.2009.

20.       přidělení bytu v ulici Boženy Němcové 2, Litoměřice, pro školnici J. Šímovou od 1.11.2008 do 30.9.2009 tj. po dobu trvání pracovního poměru bez nároku na náhradu bytu po ukončení pracovního poměru.

II.         pověřuje:

1.         místostarostu Jaroslava Tvrdíka k dalším jednáním se zástupci OHK v Litoměřicích za účelem doplnění dohody o vzájemné spolupráci.

III.        bere na vědomí:

1.         změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů (FRIM) na rok 2008 PO CŠJ Litoměřice s ohledem na změnu plánu investic (viz příloha orig. zápisu).

2.         informaci ředitelky MKZ o stavu vypořádání obchodních vztahů s paní Vaňkovou.

3.         vyúčtování akce Vinobraní Litoměřice 2008 (viz příloha orig. zápisu).

4.         informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené - SRDÍČKO, Revoluční 30, 32, Litoměřice, IČ:70854165 za rok 2007.

5.         informaci o výsledku následné veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46, Litoměřice, IČ:46773410 za rok 2007.

IV.        ukládá:

1.         řediteli CŠJ doplnit odpisový plán o věcné odpisové skupiny.

2.         ředitelce MKZ, aby ve spolupráci s Bc. Panašem připravila odpověď na dopis paní Vaňkové zaslaný mailem členům RM a ZM.

3.         starostovi města pověřit městskou policii účastí na regulaci provozu na přechodech v ul. Na Valech na úrovni vyústění ulic Osvobození a Sovova v době dopravních špiček (po dohodě s ODaSH).

 

V.         vydává:

1.         nařízení - Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2008 - 2009 (viz příloha orig. zápisu).

VI.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Svatostánek českého vinařství – koordinátor BOZP“ - firmu IngPro Litoměřice, s.r.o., K. Trochty 521/14, Litoměřice, IČ:27301176.

VII.       ruší:

1.         své usnesení č. I/12 ze dne 14.8.2008 – výpověď z nájmu bytu.

 

2.         své usnesení č.I/13 ze dne 14.8.2008 – přidělení přístřeší.

3.         své usnesení č. I/9 ze dne 28.8.2008 – přidělení bytu v ulici Boženy Němcové 2, Litoměřice, pro školníka R. Sydora od 1.11.2008 do 31.7.2009.

VIII.      doporučuje:

1.         ZM doplnění prodeje bytů:

- bytu č. 9 v domě ul. Pražská 89/6, Litoměřice, nájemci za cenu ve výši 217.720,- Kč,

- bytu č. 4 v domě ul. Pražská 88/4, Litoměřice, nájemci za cenu ve výši 253.524,- Kč,

- bytu č. 9 v domě ul. Revoluční 1834/8, Litoměřice, nájemci za cenu ve výši 171.421,- Kč,

- bytu č. 26 v domě ul. Pražská 89/8, Litoměřice, nájemci za cenu ve výši 219.416,- Kč.

Mgr. Václav Červín                                                                                                Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                                     starosta města           

Zapsala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu