Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 4.9.2014

USNESENÍ
VÝPIS
z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4. 9. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 21. jednání projednala pod usnesením č.:

477/21/2014
Schválení Energetického plánu města Litoměřice do roku 2030
RM doporučuje ZM schválit Energetický plán města Litoměřice do roku 2030 (viz příloha orig. zápisu).

478/21/2014
Oznámení konání předvolební kampaně – KSČM
RM bere na vědomí oznámení pí Jany Vojtilové, předsedkyně SR KSČM, Litoměřice o konání předvolební kampaně do Městského zastupitelstva v Litoměřicích dne 8.10.2014 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

479/21/2014
Umístění reklamních panelů
RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou ABOND, s.r.o., Na Popluží 821/11, Ústí n. Labem na umístění reklamních panelů na sloupech veřejného osvětlení na dobu 5 let (viz příloha org. zápisu).

480/21/2014
Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 2355/113, 2355/118, 2355/121, 2355/139, 2469/1 a 2469/9 v k. ú. Litoměřice a pozemků parc. č.1345/256 a 1345/257 v k.ú. Pokratice
RM doporučuje ZM schválení sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 2355/113, 2355/118, 2355/121, 2355/139, 2469/1 a 2469/9 v k. ú. Litoměřice a pozemků parc. č.1345/256 a 1345/257 v k.ú. Pokratice.

481/21/2014
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem na akci „Obnova parku Jiráskovy sady"
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem na akci „Obnova parku Jiráskovy sady" uzavřené dne 24. 3. 2014 mezi smluvními stranami Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice a firmou Gabriel s.r.o., České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, vedoucím účastníkem „Sdružení LTM Jiráskovy sady " (dodatek viz příloha orig.zápisu).

482/21/2014
Schválení uspořádání informační kampaně o třídění odpadů na Mírovém náměstí v Litoměřicích 22. - 26.9.2014

RM schvaluje uspořádání informační kampaně o třídění odpadů v Litoměřicích, spočívající ve vystavení slisovaných vyseparovaných plastů od litoměřických občanů za tři dny na Mírovém náměstí v termínu 22. až 26.9.2014 a současné informování o nutnosti zvýšení separace jako cesty pro nezdražování poplatků za odpad.

483/21/2014
Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019
RM doporučuje ZM schválit Koncepci rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019 (viz příloha orig.zápisu).

484/21/2014
Potvrzení vítězného dodavatele výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/023/2014 s názvem „Dodávka osobního užitkového vozidla" a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
RM potvrzuje vítězného dodavatele výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka osobního užitkového vozidla" společnost Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Králodvorská 1081/16, Praha 1 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

485/21/2014
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2014 - PO Technické služby města Litoměřic
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014 PO Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

486/21/2014
Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015 – 2020
RM doporučuje ZM schválit dokument „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015 – 2020" podle předloženého návrhu (viz příloha originál zápisu).

487/21/2014
Koncepce podpory rozvoje sportu v Litoměřicích
RM doporučuje ZM schválit návrh Koncepce podpory rozvoje sportu v Litoměřicích (návrh viz příloha orig. zápisu).

488/21/2014
Dotace SKI KLUBU Pohoří u Malečova, IČO: 22732608, Tašov 48, Ústí n.L.
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000,- Kč SKI KLUBU Pohoří u Malečova, IČO: 22732608, Tašov 48, 400 02 Ústí nad Labem na zakoupení sněžného děla.

489/21/2014
Schválení nového platového výměru ředitelky PO MKZ
RM schvaluje nový platový výměr ředitelky PO MKZ Litoměřice s účinností od 1. září 2014 (viz příloha orig. zápisu).

490/21/2014
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na VZ „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice"
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci méněprací v rámci veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice" se společností Chládek & Tintěra, a.s., IČ:62743881 (viz příloha orig.zápisu).

491/21/2014
Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství ZŠ Havlíčkova 32
RM schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi Základní školou Litoměřice, Havlíčkova 32 a s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - „ Dotyková zařízení ve výuce ", kdy podmínkou tohoto partnerství není finanční spoluúčast partnera projektu.

492/21/2014
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní I. K., doručovací adresa Litoměřice, na částku 1.500,-Kč. Výše splátky činí 750,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, se splatností k poslednímu dni každého měsíce, počínaje srpnem 2014.

493/21/2014
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana M. G., doručovací adresa Litoměřice, na částku 1.500,-Kč. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, se splatností k poslednímu dni každého měsíce, počínaje srpnem 2014.

494/21/2014
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana Z. K., bytem Litoměřice, na částku 3.000,-Kč. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, se splatností k poslednímu dni každého měsíce, počínaje srpnem 2014.

495/21/2014
Schválení pokynů ke zpeněžení v insolvenčním řízení - manželé K., pan M. M. a M. M., manželé H., manželé F.

a) RM neschvaluje udělení pokynu insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem bytové jednotky č. 1856/20 v domě č.p. 1856, část obce Předměstí, stojícího na pozemku parc.č. 2354/6 a spoluvlastnických podílů ve výši 409/28368 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Litoměřice.

b) RM schvaluje udělení pokynu insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem bytové jednotky č. 1854/48 v domě č.p. 1854, část obce Předměstí, stojícího na pozemku parc.č. 2354/2 a spoluvlastnických podílů ve výši 409/29023 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Litoměřice.

c) RM schvaluje udělení pokynu insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem bytové jednotky č. 415/7 v domě č.p. 415, část obce Pokratice, stojícího na pozemku parc.č. 600/5 a spoluvlastnických podílů ve výši 6872/283008 na společných částech domu a pozemku, vše v obci Litoměřice a k.ú. Pokratice.

d) RM schvaluje odklad udělení pokynu insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem bytové jednotky č. 430/28 v domě č.p. 430, část obce Pokratice, stojícím na pozemku parc.č. 614/4 a spoluvlastnických podílů ve výši 8064/250472 na společných částech domu a pozemku, vše v obci Litoměřice a k.ú. Pokratice, a to na 1 rok a poté předložení aktuálního výpisu ze stavebního spoření, dokládajícího pravidlené splátky na úhradu kupní ceny.

496/21/2014
Revokace záměru pronájmu části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 2480m2 v k.ú Litoměřice k účelu zřízení plochy sloužící pro volno časové aktivity veřejnosti
a) RM ruší své usn. 416/19/2014 ze dne 31.7.2014
b) RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 2480m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dní k účelu zřízení odstavné plochy pro automobily návštěvníků volno-časových aktivit konaných v areálu Zahrady Čech a pro vystavovatele v době pořádání výstav

497/21/2014
Výpůjčka části pozemku p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice, Cyklistickému klubu Slavoj Terezín, Kréta 322, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily od 19.9.2014 - 21.9.2014 z důvodu pořádání sportovních akcí - Česko-moravského poháru BMX a Oblastního přeboru Ústeckého kraje v Litoměřicích.

498/21/2014
Zveřejnění adresného záměru – prodloužení smlouvy o 1 rok - Centrum sociální pomoci
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru prodloužení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání o výměře 159 m² na adrese Palachova 710/18 v Litoměřicích, se stávajícím nájemcem Centrem sociální pomoci Litoměřice, p.o., Dlouhá 75, Lovosice, zast. ředitelem Ing. Jindřichem Vinklerem, o 1 rok.

499/21/2014
Zveřejnění adresného záměru – prodloužení smlouvy o 1 rok - Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání o výměře 287,50 m² na adrese Palachova 710/18 v Litoměřicích, se stávajícím nájemcem, kterým je Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Lípová 651/9, Teplice, o 1 rok.

500/21/2014
Změna nájemce bytu
RM schvaluje firmě Šrot Wetzel s.r.o., změnu nájemce bytu na Mírovém náměstí 169/38, o výměře 109,21 m² v Litoměřicích. Na místo stávajícího nájemce Šrot Wetzel s.r.o., Prosmycká 11, Lovosice, zast. panem J. K., vstupuje Scrap & Steel Investment s.r.o., Mírové náměstí 11/3, Litoměřice, zast. panem J. K.. Počet osob a jména uživatelů bytu zůstávají beze změny. Stávající nájemní smlouva se nahrazuje novou nájemní smlouvou, s platností od 1.9.2014 do 31.8.2015, s možností prodloužení.

501/21/2014
Výpůjčka prostor (budovy a přilehlého pozemku) v KDH za účelem cvičení Policie ČR
RM schvaluje výpůjčku budovy na parcele parc. č. 4008/51 a přilehlé části pozemku parc. č. 4008/1, obě v k.ú. Litoměřice za účelem uspořádání cvičení Policie České republiky (Územní odbor Litoměřice, Eliášova 913/7, 412 01 Litoměřice) ve dnech 03.09.2014, 17.09.2014, 01.10.2014, 22.10.2014, 03.11.2014, 14.11.2014 a 18.11.2014 (časové rozmezí 7:30 hod. - 14:00 hod.).

502/21/2014
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostor a plochy dvorku sloužících k podnikání (cukrárna, kavárna a rychlé občerstvení) na adrese Mírové náměstí 171/40
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostor a plochy dvorku sloužících k podnikání (cukrárna, kavárna a rychlé občerstvení, vč. zázemí) na adrese Mírové náměstí 171/40 v Litoměřicích, o celkové výměře 313,26 m².

503/21/2014
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání (prodejna, vč. zázemí) na adrese Mírové náměstí 171/40
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání (prodejna, vč. zázemí) na adrese Mírové náměstí 171/40 v Litoměřicích, o celkové výměře 55,60 m².

504/21/2014
Prominutí nájemného Hradu v Litoměřicích včetně režijních nákladů z důvodu pořádání Obhajoby Kategorie „B" v rámci Kritérií MA21 dne 6. 10. 2014
RM schvaluje prominutí nájemného gotického Hradu v Litoměřicích včetně režijních nákladů z důvodu pořádání Obhajoby Kategorie „B" v rámci Kritérií MA21 (kontrola na místě) dne 6. 10. 2014.

505/21/2014
Snížení nájemného Hradu v Litoměřicích na konferenci "Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér" 23.- 24.9.2014
RM schvaluje slevu na nájemném v konferenčním sálu Hradu Litoměřice ve výši 50% pro Labská stezka o.s. Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk, IČO: 22 84 04 51 za účelem konání konference „Labská stezka od pramene k moři napříč Evropou bez bariér", která proběhne ve dnech 23. a 24.9.2014.

506/21/2014
Stanovisko ke vstupu města Štětí do Destinační agentury České středohoří o.p.s.
RM schvaluje přistoupení města Štětí do Destinační agentury České středohoří o.p.s., s podmínkou úpravy zakládací listiny ve smyslu stanovení pevné částky za 1 obyvatele obcí, které budou zakladateli této destinační agentury.

507/21/2014
Poskytnutí pracovního volna z důvodu zdravotní indispozice
RM schvaluje zavedení pracovního volna z titulu zdravotní indispozice pro zaměstnance Města Litoměřice a to v maximálním počtu 3 dnů v kalendářním roce, propláceného ve výši 60% průměrného výdělku.

508/21/2014
Program jednání ZM 16.9.2014
PROGRAM:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:

Rozpočtová opatření dle doporučení FV
Rozpočtový výhled na období 2015 – 2017
Vydání obecně závazné vyhlášky č. 5/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "FONDU BYDLENÍ" na území města Litoměřice
Vydání obecně závazné vyhlášky č. 6/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí
Schválení dohody o splátkách dluhu
Prominutí dluhu
Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 2355/113, 2355/118, 2355/121, 2355/139, 2469/1 a 2469/9 v k. ú. Litoměřice a pozemků parc. č. 1345/256 a 1345/257 v k.ú. Pokratice
Schválení Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019
Udělení ceny Aloise Klára 2014
Dodatek č. 5 ke Koncesní smlouvě na provozování domova pro seniory
Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015 – 2020
Koncepce podpory rozvoje sportu v Litoměřicích
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa":
Schválení Energetického plánu města Litoměřice do roku 2030
Zápis z jednání likvidační komise

Majetkové záležitosti:

Záměry:

Prodej pozemku parc.č. 4362/4 o výměře 921 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
Prodej části pozemku parc.č. 2913/1 o výměře cca 236 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej části pozemku parc.č. 3407/2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej části pozemku parc.č. 593 o cca výměře 344 m2 v k.ú. Litoměřice
Prodej části pozemku parc.č. 2563/113 o výměře cca 3 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej části pozemku parc.č. 675/1 (orná půda) v k.ú. Pokratice
Prodeje:

Prodej pozemku parc.č. 452 o výměře 162 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
Prodej zast.pozemku parc.č. 897/23 (zast.plocha) o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice
Prodej pozemku parc.č. 1265/174 o výměře 10 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice
Prodej pozemku parc.č. 595/2 (zast.plocha) o výměře 46 m2 v k.ú. Litoměřice
Revokace části usnesení č. 130/5/2014 ZM ze dne 24.07.2014. Prodej pozemku parc.č. 1072/2 o výměře 121 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice – snížení ceny
Revokace části usnesení č. 131/5/2014 ZM ze dne 24.07.2014. Prodej pozemku parc.č. 1086 o výměře 188 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice – snížení ceny
Bezúplatný převod pozemků (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3921/2014 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice, od ČR SPÚ, Husinecká 1024/11a, Praha 3
Nákup pozemku parc.č. 2721/2 o výměře 235 m2 a 2721/3 o výměře 867 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
Zřízení věcného břemene služebnosti práva chůze a jízdy k částem pozemků parc. č. 1591/2 a 1591/3 v k.ú. Litoměřice
Zřízení věcného břemene – služebnosti IS, umístění, provozování údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k částem pozemků parc.č. 144/1 a 150/1 v k.ú.Pokratice
V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

RM schvaluje program na jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 16. 9. 2014 v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68.

509/21/2014
Žádost o schválení bezúplatného záboru veřejného prostranství – Mírové náměstí Litoměřice na období 21. – 22.11.2014 pro Společnost Zahrada Čech s.r.o.
RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – pro Společnost Zahrada Čech s.r.o. Litoměřice na Mírovém náměstí Litoměřice za účelem pořádání druhého ročníku „Tržnice – Zima 2014" ve dnech 21. – 22.11.2014.

510/21/2014
Žádost o schválení bezúplatného záboru veřejného prostranství na Mírovém náměstí Litoměřice pro společnost Zahrada Čech s.r.o. Litoměřice na období 10. – 22.12.2014
RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí Litoměřice pro Společnost Zahrada Čech s.r.o. Litoměřice za účelem organizování tradičních Vánočních trhů 2014 ve dnech 10. – 22.12.2014.

511/21/2014
Oznámení o konání shromáždění občanů – ANO2011
RM bere na vědomí oznámení od pana P. U., bytem Litoměřice o konání politického mítinku ANO2011 v těchto termínech:
a) na Mírovém náměstí dne 10.9.14 od 15 do 17,30 hod.
b) na zahradě kapucínského kláštera, Kapucínské nám. 206/3 dne 13.9.14 od 9 do 12 hod.
c) na veřejném prostranství před Městskou nemocnicí, Žitenická 2084 dne 16.9.14 od 6,30 do 9 hod.
d) na Mírovém náměstí a Dlouhé ul. dne 19.9.14 od 15 do 20 hod.
e) na Mírovém náměstí a Dlouhé ul. dne 20.9.14 od 10 do 20 hod.
f) na Mírovém náměstí dne 24.9.14 od 15 do 17,30 hod.
a zároveň upozorňuje na naprostou nevhodnost pořádání politických akcí před školskými a zdravotnickými zařízeními a v době konání vinobraní.

512/21/2014
Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení na akci "CHODNÍK PODÉL ŽERNOSECKÉ ULICE, LITOMĚŘICE"
RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na zhotovitele akce "CHODNÍK PODÉL ŽERNOSECKÉ ULICE, LITOMĚŘICE", kterým se stala firma S-Bau Bohemia s.r.o., Velká Krajská, 412 01 Litoměřice, IČ 25484478 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto vítězným uchazečem.

513/21/2014
Poskytnutí palivového dřeva pro Klub Českých Turistů Litoměřice, IČO: 70201064, Škrétova 7, 412 01 Litoměřice
RM
a) schvaluje poskytnutí palivového dřeva v množství cca 3 m3 z městských lesů Klubu Českých Turistů Litoměřice, IČO: 70201064, Škrétova 7, 412 01 Litoměřice na slavnostní táborák, který se uskuteční dne 13.9.2014 na RANČI MONTY u obce Hlinná v rámci akce setkání přátel skautingu a přírody

b) ukládá odboru správy nemovitého majetku města zajištění palivového dřeva v množství cca 3 m3 z městských lesů Klubu Českých Turistů Litoměřice, IČO: 70201064, Škrétova 7, 412 01 Litoměřice na slavnostní táborák, který se uskuteční dne 13.9.2014 na RANČI MONTY u obce Hlinná v rámci akce setkání přátel skautingu a přírody.

514/21/2014
Plán kontrol pro rok 2014
RM schvaluje plán kontrol pro rok 2014 s účinností od 1.1.2014 (viz příloha orig.zápisu).

515/21/2014
Vydání Nařízení Rady města č. 3/2014 – provádění zimní údržby
RM vydává Nařízení Rady města Litoměřice č.3/2014, o udržování schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků na území města Litoměřice a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost (viz. příloha orig.zápisu).

516/21/2014
Částečná revokace usnesení č. 29/4/2014 ze 4. RM ze dne 6.2.2014 – zábor pro MKZ-vinobraní
RM částečně revokuje své usnesení č. 29/4/2014 a schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – parkoviště Na Valech (před kruhovým objezdem) pro MKZ, Na Valech 2028, Litoměřice ve dnech 19. – 20.9.2014.

517/21/2014
Dodatek č. 4 ke Koncesní smlouvě na provozování domova pro seniory
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 4 ke Koncesní smlouvě na provozování domova pro seniory v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu