Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 23.9.2010

USNESENÍ

V Ý P I S

z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 23.9.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno  8 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I. schvaluje:

1.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – části ul. Revoluční v Litoměřicích pro Dům křesťanské pomoci Bethel, Pražská 14, Litoměřice za účelem pořádání kulturní akce s mluveným slovem dne 1. a 2.10.2010

2.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a p. Markem Matysem, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu)

3.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou  Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice na akci „Rekonstrukce zpevněných a travnatých ploch u Domova důchodců v Litoměřicích – Dómský pahorek“

4.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice na akci „Havárie opěrné zdi u Domova důchodců v Litoměřicích – Dómský pahorek“

5.         vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Centrum aktivního věku – V. Krajská čp. 47, Litoměřice“ s maximálním finančním limitem 3,5 mil.Kč.

6.         uvolnění finančních prostředků ve výši 47.412 Kč (tj. 48 tis. Kč) z rozpočtové rezervy města (ÚZ 1002/1000)  a o tyto prostředky navýšit neinvestiční příspěvek na provoz (ÚZ 3046/3406)  pro PO MKZ Litoměřice

7.         změnu plánu odpisů  PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028 na rok 2010

8.         změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, na rok 2010

9.         změnu plánu nákladů a výnosů PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, na rok 2010

10.       uzavření dohody o splátkách dluhu pro Lucii Klímovou, bytem Litoměřice, na částku 16.736,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem září 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

11.       uzavření dohody o splátkách  pro Jindřišku Pekařovou, bytem Litoměřice, na částku 33.944,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

12.       uzavření dohody o splátkách pro Soňu Weikertovou, bytem Litoměřice, na částku 3.058,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

13.       uzavření dohody o splátkách pro Gálika Jaroslava a Gálikovou Vladimíru, bytem Litoměřice, na částku 6.408,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

14.       uzavření dohody o splátkách pro Janu Schillerovou, bytem Litoměřice, na částku 19.351,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

15.       uzavření nájemní smlouvy se současnou nájemkyní k bytu č. 7, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice na dobu určitou od 1.9.2010 do 31.8.2011.

16.       výpověď z nájmu nájemkyni bytu č. 17 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1831/7 v ulici Revoluční v Litoměřicích a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro paní Mikelovou v ubytovně v Želetické ulici 2187/11  v Litoměřicích.

17.            poskytnutí finančního příspěvku ve výši 14.700,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP, příspěvkové organizaci ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, na zakoupení materiálu do šachového kroužku

18.            poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP,

PO Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice na pořádání středoškolské soutěže „Ekologická olympiáda“

19.            ukončení nájemní smlouvy č.  9170000285, uzavřené dne 21.8.2007 (Láni Miloslav, Jílové u Prahy)  k pozemkům  p.č. 4588/2  zahrada o výměře 391 m2  a p.č. 4586/2, zahrada o výměře 242m2 k.ú. Litoměřice z důvodu hrubého porušení podmínek nájemní smlouvy výpovědí dle podmínek nájemní smlouvy ve lhůtě 30 dnů. Pro vydání platebního rozkazu na úhradu dlužného nájemného  ve výši 3.587,-Kč + úroky z prodlení bude podán návrh k Okresnímu soudu.

20.            ukončení nájemní smlouvy č  9170000295 ze dne 30.6.2008 s Jiřím Vokrouhlíkem,  Litoměřice, týkající se části  pozemku p.č. 1345/3 v k.ú.Pokratice. dohodou k 30.9.2010.

21.            pronájem části pozemku  p.č.1345/3 orná o výměře 659 m2 k.ú. Pokratice k účelu užívání zahrady na dobu určitou od 1.10.2010 do 31.10.2014 Ing. Václavu Pokutovi, Litoměřice za nájemné 1.318,- Kč/rok.

22.            vypůjčení části p.č. 681/1 cca 400m2 v k.ú. Litoměřice pro účel umístění přístupové – provizorní a následné zřízení účelové komunikace k č.p 258 manželům Gabriele a Jiřímu  Hamrovým, Litoměřice s účinností smlouvy od 1.10.2010.

23.            vypůjčení části pozemků p.č.2644,2645/1,2645/2,2645/8,2649/6,2653/6,2653/7,4690/2, 4690/4 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1027m2 pro investiční akci „Labská stezka č. 2 –Etapa 3“ Ústeckému kraji, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem na dobu určitou do 31.12.2018.

24.       úpravu nájemní smlouvy MAJ 11/09  ze dne 19.11.2009 (nájemce-Dolnolabské elektrárny a.s,  náměstí Míru  62/39, 568 02 Svitavy), týkající se opravy výměry pronajatých  pozemků p.č. 4690/2 (nově 711 m) a  p.č. 4690/4 (nově 135m2)  v k.ú Litoměřice dodatkem č.1.  (Dodatek č. 1 viz příloha orig.zápisu).

25.            pronájem části pozemku p.č. 4709/13 ostatní plocha, sportoviště, jiná plocha o výměře cca 1300 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu zřízení odstavné plochy pro mechanizaci a vozidla betonárky Petru Soldatkovi, Kamýk na dobu určitou 4 roky za  nájemné ve smluvní výši 36.400,- Kč/rok za předpokladu splnění podmínek daných OŽP MěÚ Litoměřice.

26.       změnu velikosti přístřeší na dvoupokojovou ubytovací jednotku pro Natašu Hromou v Ubytovně Želetice od 1.10.2010 do 31.12.2010.

27.       přidělení informační skříňky na dům v ulici 5.května 154/1,Litoměřice pro Slavoj LTM  basketbal muži, Lední hokej Stadion, FK Slavoj LTM, Slovan LTM basketbal ženy, Stolní tenis TTC Litoměřice + SPORT JUDO Litoměřice, v případě dohody s ostatními subjekty.

28.       výměnu bytů mezi nájemníkem bytu č. 26, Revoluční 1831/7, Litoměřice a nájemkyní bytu č.7, Palachova 1685/40, Litoměřice.

29.       výměnu bytů mezi nájemkyní bytu č.18, Kubínova 437/10, Litoměřice a nájemcem bytu č. 6, A.Muchy 425/11, Litoměřice.

30.       uzavření nájemní smlouvy s nájemcem bytu č. 13 v ulici Turgeněvova 618/18, Litoměřice na dobu neurčitou od 1.10.2010.

31.       uzavření kupní smlouvy s firmou STORYFLEX, a.s., Brtnická 1486/2, 140 00 Praha 10 na  nákup výkonného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) pro prostory ústředny/serverovny (viz příloha orig.zápisu).

32.       užití znaku města Litoměřice pro HC STADION Litoměřice za účelem umístění na dresech, mantinelech a propagačních materiálech HC STADION Litoměřice

33.       nový ceník palivového dřeva od 1.10.2010 dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu)

34.       uzavření mandátní smlouvy na služby s názvem "Poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího uchazeče dodávky elektřiny formou centrálního zadávání " a to společnost  eCENTRE, a.s. IČ : 271 49 862 a udělení plné moci s tím, že u mandátní smlouvy bude ještě vyspecifikováno období pro určení úspory, ze které se odvíjí odměna (návrh smlouvy a plné moci viz příloha orig.zápisu)

35.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – části zábradlí nadchodu u Družby (2x), elektroskříň u kruhového objezdu Na Kocandě, Novobranská ul. – řeznictví Chovaneček (přes ulici), Lidická ul. – Tvrdík servis (přes ulici) v Litoměřicích pro Věci veřejné za účelem umístění reklamních bannerů strany od 1. do 16.10.2010.

36.       vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Úprava Kapucínského náměstí  Litoměřice“.

37.            bezplatný svoz bioodpadů (formou velkoobjemových vaků) pro Václava Knotka-úklidové práce a Puellae Cantantes o.s., Boženy Němcové 2, Litoměřice

II.             neschvaluje:

1.            poskytnutí příspěvku z rozpočtu odboru ŠKSaPP na hudebně-sportovní festival LT-Fest

2.         Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.. 9470000052, ze dne  6.10.2006, uzavřené  s Českým kynologickým svazem, Základní kynologická organizace 680, Žitenice 18, 411 41,  týkající se změny nájemní doby z neurčité na dobu určitou do  31.12.2026. (Dodatek č. 1 viz příloha orig.zápisu).

3.         konání mimořádného termínu svatby v prostorách vazební věznice Litoměřice

III.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče veřejné zakázky na „nákup výkonného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) pro prostory ústředny/serverovny“ firmu STORYFLEX, a.s., Brtnická 1486/2, Praha 10 

2.            vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího uchazeče dodávky elektřiny formou centrálního zadávání " a to společnost  eCENTRE, a.s. IČ : 271 49 862

IV.            pověřuje:

1.            OŠKSaPP vytvořením pravidel, která by podpořila činnost litoměřických ochotnických souborů

2.         starostu města podepsáním stanoviska Města vypracovaného ve spolupráci s právníkem pro Shira Development s.r.o., Jílové u Prahy k pronájmu a budoucímu využití bývalých kasáren Dukelských hrdinů

V.         ukládá:

1.         OSMM zveřejnit záměr pronájmu pozemků  p.č.4588/2 zahrada o výměře 391 m2  a p.č. 4586/2, zahrada o výměře 242m2 k.ú. Litoměřice na Úřední desce k dalšímu pronájmu.

VI.        bere na vědomí:

1.         rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 1365/18, Litoměřice

2.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010,rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice,  příspěvková organizace,Mír.nám. 16/8a, Litoměřice.

3.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, výkaz zisku ztrát a rozvahu ke dni 30.6.2010 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice,  Plešivecká 1863.

4.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010  PO Technické služby města Litoměřice,Na Kocandě 661/22.

5.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO  Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

6.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO Masarykova základní škola, Svojsíkova 5,  Litoměřice

7.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Litoměřice

8.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO  Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, Litoměřice

9.            stanovisko odboru ŠKSaPP týkající se havárie kotelny v kině Máj v Litoměřicích

10.       žádost Shira Development s.r.o., Jílové u Prahy o nezávazné stanovisko  Města k pronájmu a budoucímu využití bývalých kasáren Dukelských hrdinů

        Jiří Landa                                                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                          starosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu