Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 22.10.2013

 

USNESENÍ

VÝPIS

z 21. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 22. 10. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   2 1.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

563/21/2013

Schválení plánu práce na školní rok 2013/2014 DDM Rozmarýn

RM schvaluje předložený plán práce na školní rok 2013/2014 pro Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, příspěvková organizace (viz příloha orig. zápisu).

564/21/2013

Žádost Kinoklubu Ostrov, o.s. o poskytnutí finančního příspěvku na nákup projektoru pro Letní kino Litoměřice

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 100.000,- Kč Kinoklubu Ostrov, o.s., Svatováclavská 20/1717, 412 01 Litoměřice, IČ: 68954310 na nákup projektoru pro Letní kino.

565/21/2013

Schválení platového výměru ředitelky PO ZUŠ Litoměřice

RM schvaluje platový výměr Mgr. Dominiky Valeškové, ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46, 41201 Litoměřice, IČ:46773410 s účinností od 1.listopadu 2013 (viz příloha orig. zápisu).

566/21/2013

Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – PO MŠ Litoměřice

RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace (viz příloha orig. zápisu).

567/21/2013

Schválení přijetí účelově určených věcných darů PO Mateřská škola Litoměřice

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určených věcných darů pro  Mateřskou školu Litoměřice, příspěvková organizace (seznam darů viz originál příloha zápisu).

568/21/2013

Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 2457/1, 2457/3 v k. ú. Litoměřice

RM doporučuje ZM sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 2457/1 a 2457/3 v k. ú. Litoměřice.

569/21/2013

Realizace přeložky vrchního vedení vysokého napětí – Miřejovická stráň

RM nedoporučuje ZM schválit realizaci přeložky vrchního vedení vysokého napětí na pozemku parc. č. 1345/134 k.ú. Pokratice z rozpočtu města Litoměřice.

570/21/2013

Vydání nařízení RM č. 3/2013

RM vydává nařízení č.3/2013, kterým se mění Nařízení Rady města č. 1/2013 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel (autovraků) na území města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

571/21/2013

Schválení dodatku č. 5 k mandátní smlouvě s TSM Litoměřice 

RM schvaluje uzavření dodatku č.5 k mandátní smlouvě ze dne 1.8.2007 mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice, příspěvková organizace, Na Kocandě 661/22, 41273 Litoměřice, IČ:00080128 (viz příloha orig.zápisu).

572/21/2013

Schválení dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené s PO TSM Litoměřice

RM schvaluje uzavření dodatku č.4 k nájemní smlouvě ze dne 6.3.2003 mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice, příspěvková organizace, Na Kocandě 661/22, 41273 Litoměřice, IČ: 00080128 (viz příloha orig.zápisu).

573/21/2013

Schválení splátkového kalendáře pro D.V.

RM schvaluje splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného ve výši 9.222,-Kč s paní D.V., Litoměřice. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem říjen 2013 se splatností k poslednímu dni každého měsíce, přičemž  poslední splátka činí 222,-Kč.

574/21/2013

Nabídka pronájmu NP č. 116 v budově zubního střediska na adrese ČA 163/17

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu nebytového prostoru č. 116 o výměře 50,43 m2 v budově zubního střediska na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích.

575/21/2013

Přidělení bytu č. 2 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích, o výměře 82,70 m2

RM schvaluje přidělení bytu č. 2 o výměře 82,70 m2 (2+1) na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích paní V.Ř., Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013 + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

576/21/2013

Výpověď z NS na nebytový prostor na Mírovém náměstí 18/10

a) RM schvaluje pánům M.R., P.N. a P.M., všichni bytem Litoměřice, ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru o výměře 90,76 m2 na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích. Nájemní smlouva se ukončuje dohodou ke dni 31.10.2013.

b) RM neschvaluje prominutí nedoplatku na nájemném ve výši 58.538,- Kč (ke dni 30.9.2013) a trvá na jeho řádném uhrazení.

577/21/2013

Uzavření veřejnopr. smluv s obcemi k projednávání přestupků do konce roku 2015

RM schvalujeuzavření veřejnoprávních smluv Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcemi Brňany, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Chudoslavice, Kamýk, Křešice, Libochovany, Malíč, Michalovice, Miřejovice, Mlékojedy, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Rochov, Staňkovice, Trnovany, Třebušín, Velké Žernoseky, Vrutice, Žalhostice a Žitenice za částku 1.500,- Kč za jeden řešený případ a to na dobu určitou do 31.12.2015.

578/21/2013

Informace z finančního auditu a auditu shody provedeného u OSMMBaLH – systém koordinace a kontroly oddělení lesního hospodářství

RM bere na vědomí Zprávu o zjištěních z finančního auditu a auditu shody Odboru správy majetku města, bytového a lesního hospodářství – systém koordinace a kontroly oddělení lesního hospodářství (viz příloha orig.zápisu)..

RM nařizuje tajemníkovi napravit současný stav ve vazbě na služební vůz, pevnou telefonní linku a internet oddělení LH.

579/21/2013

Informace z následné veřejnospr.kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM bere na vědomí informaci o výsledku následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 41201 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

580/21/2013

Informace z následné veřejnospr.kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

RM bere na vědomí informaci o výsledku následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 41201 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

581/21/2013

Informace z následné veřejnospr.kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2

RM bere na vědomí informaci o výsledku následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, 41201 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

582/21/2013

Informace z následné veřejnospr.kontroly provedené u PO CCR Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, 41201 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

583/21/2013

Informace z následné veřejnospr.kontroly provedené u PO Knihovna K.H.M.

RM bere na vědomí informaci o výsledku následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

584/21/2013

Informace z následné veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZUŠ Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní umělecké školy Litoměřice, Masarykova 46, 41201 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

585/21/2013

Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic – 31.10.2013

Program:

I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.10.
 2. Schválení splátkových kalendářů
 3. Prominutí poplatku z prodlení
 4. Změna zásad pro promíjení dluhů z prodlení
 5. Projednání podnětu občanů dle § 16 odst.2 písm.f) zákona o obcích k vydání obecně závazné vyhlášky zakazující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
 6. Podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2014 včetně schválení spoluúčasti města na této dotaci ve výši 176.336,-Kč
 7. Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období let 2014-2016
 8. Návrh dodatku č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 25.4. 2012 příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko
 9. Schválení účel. fin. příspěvku Kinoklubu Ostrov, o.s. ve výši 100.000,-Kč na nákup projektoru pro Letní kino
 10. Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 2457/1, 2457/3 v k. ú. Litoměřice
 11. Realizace přeložky vrchního vedení vysokého napětí – Miřejovická stráň
 12. Schválení demolice objektu v areálu výstaviště na poz.p.č. 4025/24 v k.ú.Litoměřice

Majetkové záležitosti:

Záměry:

13. Prodej pozemku parc.č. 3389 (zast.plocha) o výměře 136 m2, 3390/2 (zast.plocha) o výměře 23 ma 3390/1 (zahrada) o výměře 363 m2 v k.ú. Litoměřice

14. Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice

15. Nákup pozemku parc.č. 2472/21 (ostat.plocha-komunikace) o výměře 457mv k.ú. Litoměřice

Prodeje:

16. Nákup pozemku parc.č. 814 o výměře 350 m2 (zast.plocha) včetně sklepu v k.ú. Litoměřice

17. Nákup nebytového prostoru v ul. Pokratická 545/6 v k.ú. Pokratice

18. Nákup nepotřebného majetku vojenský areál CE 04-11-10 v ul. Pobřežní v k.ú. Litoměřice

19. Prodej části pozemku parc.č. 3068/1 o výměře cca19 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice, nutný odděl.geomet.plán

20. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1206/12 o výměře 31 m2, p.č. 1206/13 o výměře 5 m2, 1206/14 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice

21. Prodej pozemku parc.č. 2608/24 o výměře 24 m2 (ost.plocha-silnice) a p.č. 2608/23 o výměře 1 m2 (ost.plocha-silnice) v k.ú. Litoměřice

22. Prodej pozemku parc.č. 2902/6 o výměře 460 m2 a 2902/5 o výměře 152 m(zahrady) v k.ú. Litoměřice

23. Revokace usnesení  ZM 129/4/13 ze dne 6.06.2013 - prodej pozemku parc.č. 392/4 o výměře 34 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice (změna podílu kupujících)

24. Revokace usnesení ZM 190/6/2013 ze dne 19.09.2013 - nákup pozemku parc.č. 3864/80 o výměře 28 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (změna vlastníka pozemku)

25. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav plynárenského distribučního zařízení k části pozemku parc.č. 1345/22 v k.ú.Pokratice

26. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav plynárenského distribučního zařízení k části pozemku parc.č. 1345/22 v k.ú.Pokratice

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 31.10. 2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám.68.

586/21/2013

Revokace usnesení č. 535/20/2013 ze dne 10.10.2013 –Potvrzení vítězného uchazeče AIR PLUS spol. s r.o., Modlany 22 na akci „Odbor dopravy Topolčianská č.p. 447 Litoměřice - klimatizace 2.np“ 

RM revokuje své usnesení č. 535/20/2013  z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. října 2013 a potvrzuje vítězným uchazečem uchazeče druhého v pořadí: firmu Kabourek – VZT, spol. s r.o., Želetická 790/23b, 412 01 Litoměřice , IČ: 25487906 ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ODBOR DOPRAVY TOPOLČIANSKÁ Č.P. 447 LITOMĚŘICE - KLIMATIZACE 2.NP„ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto  uchazečem umístěným na druhém místě v celkovém pořadí.

587/21/2013

Schválení přijetí účelově určených finančních a věcných darů PO Masarykova ZŠ Litoměřice 

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určených finančních a věcných darů pro PO Masarykova ZŠ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

588/21/2013

a)   Revokace usnesení č. 411/15/2013 z 23. 7. 2013 a schválení upravené zadávací dokumentace na akci „Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích“ – realizace díla  a rozvojová a udržovací péče po dobu záruční doby pěti let.

RM revokuje své usnesení č. 411/15/2013 z 23. 7. 2013 a schvaluje upravenou zadávací dokumentaci na akci „Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích“ – realizace díla  a rozvojová a udržovací péče po dobu záruční doby pěti let (viz. příloha originálu). Zveřejnění nové zadávací dokumentace je podmíněno písemným souhlasným stanoviskem Nadace Proměny.

b)   Revokace usnesení č. 412/15/2013 z 23. 7. 2013 a schválení doplnění komise pro otvírání obálek a  hodnotící komise na akci „Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích“ – realizace díla  a rozvojová a udržovací péče po dobu záruční doby pěti let.

RM revokuje své usnesení č. 412/15/2013 z 23. 7. 2013 a schvaluje složení komise pro otevírání obálek a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu