Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 14.7.2011

U S N E S E N Í

VÝPIS

21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 14.7.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  21.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

598/21/2011

Bezúplatné zapůjčení altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově (23.07.-24.07.2011  – „Severní vítr 2011“)

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově  příspěvkové organizaci Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích  za  účelem uspořádání společného koncertu „Severní vítr 2011“ ve dnech 23.07.-24.07.2011, za podmínky úklidu nebo úhrady nákladů na úklid.

599/21/2011

Změna plánu investic a oprav, odpisového plánu, plánu stavu,tvorby a čerpání fondů, změna plánu nákladů a výnosů na rok 2011 pro PO MSZ Litoměřice + Žádost o výjimku ze Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

a) RM schvaluje změnu plánu investic a oprav na rok 2011, změnu plánu fondů na rok 2011, změnu odpisového plánu na rok 2011  a změnu plánu nákladů a výnosů na rok 2011 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz orig. příloha zápisu).

b) RM schvaluje výjimku pro PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích při  zadání veřejné zakázky na nákup investic bez poptávkového řízení a to přímo společnosti Technicom s.r.o., Roudnice nad Labem a společnosti Johnson Controls International, spol. s r.o. Ústí nad Labem.

600/21/2011

Schválení smlouvy s Projektovou a rozvojovou agenturou, a.s. Praha – sběrný dvůr

RM schvaluje uzavření smlouvy o odborné, organizační a technické pomoci se společností Projektová a rozvojová agentura, a.s. Praha na přípravu podkladů a vlastní podání žádosti na zajištění dotace na výstavbu sběrového dvora odpadů v Litoměřicích z OPŽP 4.1.(viz příloha orig.zápisu).

 

601/21/2011

Prominutí poplatku z prodlení – P.Voldánová

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 11.215,-Kč ve výši 80%, (tedy 8.972,-Kč), pro Petru Voldánovou, bytem Litoměřice.

 

602/21/2011

Prominutí poplatku z prodlení – J. Nečilová

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 2.303,-Kč ve výši 80%, (tedy 1.842,-Kč), pro Jaroslavu Nečilovou, bytem Litoměřice.

603/21/2011

Prominutí poplatku z prodlení – I.Morávková

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 21.377,-Kč ve výši 60%, (tedy 12.826,-Kč), pro Ivanu Morávkovou, bytem Litoměřice.

604/21/2011

Podání žaloby na vyklizení bytu – I.Morávková

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu v domě č.p. 89/6 v ulici Pražská v Litoměřicích, který protiprávně užívá Ivana Morávková.

605/21/2011

Podání žaloby na vyklizení bytu – I.Valterová

a) RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č.p. 424/5 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích, s Ivetou Valterovou.

b) RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu v domě č.p. 424/5 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích, který protiprávně užívá Iveta Valterová.

606/21/2011

Uzavření NS k bytu Mrázova 29, podání žaloby na vyklizení bytu – J.Čonková

a)       RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č.p. 986/29 v Mrázově ulici v Litoměřicích, s Jaroslavou Čonkovou.

b)       RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu v domě č.p. 986/29 v Mrázově ulici v Litoměřicích, který protiprávně užívá Jaroslava Čonková, trvale bytem Zahořany.

 

607/21/2011

Pořádání akce „Ochrana klimatu - konference k Úmluvě starostů a primátorů“

RM bere na vědomí pořádání akce „Ochrana klimatu - konference k Úmluvě starostů a primátorů“ dne 20.10. 2011.

608/21/2011

Schválení Dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb se SEWACO s.r.o. a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb se spol. Quinary Project Management s.r.o.

RM schvaluje:

a)       uzavření Dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb ze dne 25.2.2009 a o vyrovnání vzájemných závazků se spol. SEWACO s.r.o. se sídlem Brno, Milady Horákové 323/12, 602 00, IČ: 625 84 260 (viz příloha orig.zápisu)

b)       uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb - Zajištění služeb přípravy žádosti o dotaci z OPŽP pro projekt „Geotermální energie Litoměřice“ ze dne 12.5. 2011 se spol. Quinary Project Management s.r.o. se sídlem se sídlem Praha 2, Vinohrady, Belgická 115/40, 120 00, IČ: 28972481 (viz příloha orig.zápisu)

609/21/2011

Výměna městského bytu –  Antonín Pukl

RM neschvaluje Antonínovi Puklovi výměnu bytu v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích za uvolněný větší byt ve stejném domě.

610/21/2011

Pronájem nebytových prostor Velká Krajská 47/7 – FOKUS

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu s Občanským sdružením Fokus se sídlem v Ústí nad Labem, Pražská 166/47 (IČ: 44226586) za účelem „Vybudování Poradenského a aktivizačního centra Fokus v prostorách bývalé jídelny a vývařovny pro seniory Velká Krajská“ na nebytové prostory v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích o výměře 92 m2 za celkové měsíční nájemné ve výši 3.220,- Kč (35,- Kč/ m2/měsíc) a to na dobu 5-ti let.

611/21/2011

Žádost o prodloužení ubytování v UŽ – Monika Tokárová

RM schvaluje paní Monice Tokárové  prodloužení ubytování v městské ubytovně v Želeticích o šest  měsíců do 31.12.2011.         

612/21/2011

Žádost o prodloužení NS k bytu Revoluční 1831/7 – Silvie Červeňáková

RM schvaluje paní Silvii Červeňákové prodloužení nájemní smlouvy k městskému bytu v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích  o šest  měsíců do 31.12.2011 pod podmínkou uhrazení dluhu na nájemném do konce roku 2011, jinak jí nebude tato smlouva již dále prodloužena.        

613/21/2011

Žádost o výměnu bytu a dočasné přidělení bytu manželům Kančiovým

RM schvaluje výměnu bytu manželům Monice a Gejzovi Kančiovým, dosud bytem ul. A. Muchy

424/1, Litoměřice za byt v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích na dobu určitou od. 01.07.2011 do 30.12.2011 pod podmínkou uhrazení dluhu na nájemném do konce roku 2011, jinak jim nebude tato smlouva již dále prodloužena.

614/21/2011

Žádost o přidělení městského bytu – Pavel Tokár

RM neschvaluje panu Pavlovi Tokárovi přidělení městského bytu 1+1 v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích.

615/21/2011

Žádost o přidělení městského bytu – Cecília Kalejová

RM neschvaluje paní Cecílii Kalejové přidělení městského bytu. 1+1 v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích.

616/21/2011

Projednání žádosti Sdružení nájemníků na úpravu výše nájemného a znění Dodatku č.1/2011 stávající nájemní smlouvy v městských bytech

RM bere na vědomí zápis jednání se zástupci Sdružení nájemníků a pana místostarosty města  Mgr.Karla Krejzy dne 22.6.2011 a schvaluje znění Dodatku č. 1/2011 stávající nájemní smlouvy v městských bytech, přičemž tento dodatek bude sepisován pouze na individuální žádost nájemníků

(viz příloha orig.zápisu).

617/21/2011

Úprava cen za těžební práce a za prodej palivového dřeva a dopravy UKT

RM schvaluje

a)   úpravy výše náhrad za provedené těžební práce dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu) a pověřuje ved. odboru SMMBaLH Mgr. Václava Härtinga podpisem dodatku stávajících smluv.

b)  úpravy cen palivového dříví a cen za dopravu dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu)

618/21/2011

Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2011

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI, odměnu řediteli ZŠ U Stadiónu – Mgr. Milanu Slukovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, řediteli ZŠ Havlíčkova – Mgr. Vladimíru Vaňkovi, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ na Valech – Mgr. Petru Krňákovi a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu)

619/21/2011

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. čtvrtletí roku 2011

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI, odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Bc.Monice Mejtové a ředitelce DDM Bc. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu)

620/21/2011

Vyzvání PaedDr. Bulasové k odstoupení z funkce ředitelky GJJ

RM vyzývá PaedDr.Evu Bulasovou , aby sama zvážila svoji rezignaci na funkci ředitelky Gymnázia Josefa Jungmanna.

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu