Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 13.9.2012

 

U S N E S E N Í

VÝPIS

21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 13. 9. 2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  21.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

578/21/2012

Schválení uzavření smlouvy – JJB-Ing.-Praha, s.r.o. - „Dům zvláštního určení – pečovatelské byty, ul. Kosmonautů čp. 2261, Litoměřice“

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru uzavíranou mezi Městem Litoměřice a firmou JJB-Ing.-Praha, s.r.o., Vánková 14/799, Praha 8 na akci „Dům zvláštního určení – pečovatelské byty, ul. Kosmonautů čp. 2261, Litoměřice“ (smlouva viz příloha orig.zápisu).

 

579/21/2012

Oznámení o konání shromáždění – TOP 09 a Hnutí PRO kraj

a) RM  bere na vědomí oznámení o konání shromáždění politického hnutí TOP 09 na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 24.9. a 9.10.2012.

 

b) RM  bere na vědomí oznámení o konání předvolebního mítinku HNUTÍ PRO KRAJ ve dnech

18. – 20.9.2012 na Dlouhé ul., dne 1.10. na Mírovém náměstí a dne 5.10. v Jiráskových sadech v Litoměřicích.

580/21/2012

Vydání změny č. 2 Územního plánu města Litoměřic

RM doporučuje ZM vydání změny č. 2 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy

(viz příloha orig.zápisu).

581/21/2012

Organizační řád školy  -  Směrnice určující výši úplaty za školní družinu Základní školy Litoměřice, Na Valech 53

RM bere na vědomí směrnici určující výši úplaty za školní družinu Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 platnou od 1.9.2012 (viz orig.příloha zápisu).

 

582/21/2012

Převod části rezervního fondu do investičního fondu, změny plánů pro PO CCR

RM schvaluje převod částky 412 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu, změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2012,  změnu plánu stavu , tvorby a čerpání fondů PO na rok 2012 a změnu odpisového  plánu na rok 2012  PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice (viz orig.příloha zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2012 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice (viz orig.příloha zápisu).

583/21/2012

Návrh způsobu zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise na dodávku motorového vozidla  pro PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky a složení výběrové komise na dodávku motorového vozidla pro PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice (viz orig. příloha zápisu).

584/21/2012

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 4.085,-Kč ve výši 80%, (tedy 3.268,-Kč), pro paní J. B., bytem Litoměřice.

585/21/2012

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní Z. K., bytem Litoměřice, na částku 9.200,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

 

586/21/2012

Částečné zastavení exekuce

RM schvaluje částečné zastavení exekučního řízení vedeného proti panu F. M., bytem Litoměřice, pro částku 786,-Kč.

587/21/2012

Pronájem pozemku parc.č. 814, zastavěná plocha nádvoří o výměře 350m2 v k.ú. Litoměřice

RM  neschvaluje uzavření nájemní smlouvy, týkající se  pronájmu pozemku parc.č. 814, zastavěná plocha nádvoří o výměře 350m2 v k.ú. Litoměřice s vlastníky pozemku panem J.H. bytem Velké Žernoseky a  panem L. H., bytem Litoměřice na dobu určitou 5 let za nájemné 3000,- Kč/ měs. s právními účinky od 1.9.2012 (návrh nájemní smlouvy, viz příloha orig. zápisu)

RM ukládá OSMM zahájit s vlastníky pozemku  parc.č. 814 v k.ú. Litoměřice jednání o jeho odkoupení, případně zřízení věcného břemene práva chůze.

588/21/2012

Pronájem městského bytu na základě veřejné nabídky - byt č. 4 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích, o výměře 109,11 m2

RM schvaluje manželům V. a M. Š., bytem Litoměřice, přidělení městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích. Nájemné činí 65,- Kč/m2/měsíc pro rok 2012 a 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

589/21/2012

Přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje panu M. B., bytem Litoměřice, přidělení  ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích od 1.10.2012 do 31.12.2012.

590/21/2012

Výpověď z nájemní smlouvy nebytového prostoru – MUDr. Dušek

RM bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích, nájemce MUDr. Milan Dušek, bytem Liberec. Nájem je ukončen dohodou smluvních stran ke dni 31.8.2012. 

591/21/2012

Výpověď z nájemní smlouvy nebytového prostoru – Naděje o.s.

RM bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích, nájemce Naděje o.s., K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, zast. Bc. Alešem Slavíčkem.  Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet dnem 1.9.2012.

592/21/2012

Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů a nákladů na zabezpečení techniky ve VIP salonku v prostorách Gotickém hradu dne 18. 9. 2012

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů a nákladů na zabezpečení techniky ve VIP salonku v prostorách Gotického hradu dne 18. 9. 2012 od 13.30 do 15.00 hod z důvodu jednání vedení měst Litoměřice a Jablonec nad Nisou.

593/21/2012

Sleva na nájemném v Gotickém hradu na krajskou konferenci STMOÚ ČR

RM schvaluje slevu na nájemném ve výši 50 %, vč. techniky a služeb, v Reprezentačním salonku Gotického hradu ve dnech 26. - 27.9.2012 na krajskou konferenci Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky, o. s.

594/21/2012

Žádost o užití znaku města pro časopis Pohledy AMB

RM schvaluje užití znaku města Litoměřice v časopisu Pohledy AMB v grafice článků, které propagují město Litoměřice. Vydavatel časopisu je spol. Coming Company s.r.o. se sídlem v Hoře Svaté Kateřiny, zastoupený panem Františkem Dočekalem.

595/21/2012

Informace z  veřejnosprávních kontrol u neziskových organizací v oblasti sociální, sportu, kultury, kterým byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu Města Litoměřice za rok 2011

RM bere na vědomí informace z veřejnosprávních kontrol – finanční příspěvky, granty a dotace neziskovým organizacím poskytovaných Městem Litoměřice v oblasti sociální, sportu, kultury a Zdravého Města Litoměřice za rok 2011 (viz příloha orig.zápisu).

596/21/2012

Zajištění benefičního koncertu na záchranu varhan kostela Vzkříšení páně v Terezíně

RM ukládá PO MKZ  Litoměřice technicko-organizační zajištění benefičního koncertu na záchranu varhan kostela Vzkříšení Páně v Terezíně, konaného dne 16. září 2012 v sále Divadla K.H. Máchy v Litoměřicích.

597/21/2012

Schválení finančního daru účelově určeného pro PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 40.000,- Kč pro PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5.

598/21/2012

Ukončení Koncesní smlouvy na provozování Domova seniorů na Dómském pahorku

a) RM  bere na vědomí návrh Farní charity Litoměřice na ukončení Koncesní smlouvy na provozování Domova pro seniory na Dómském pahorku ke dni 31.12.2012 (viz příloha orig.zápisu)

b) RM jmenuje pracovní skupinu, která bude řešit ukončení Koncesní smlouvy s Farní charitou a následně zajistí provoz Domova pro seniory na Dómském pahorku do doby než bude vybrán nový provozovatel. Pracovní skupina bude fungovat v tomto složení:

Bc. Zdenka Broumská, Ing. Bc. Renáta Jurková, Růžena Kavková, Jan Szántó a JUDr. Marianna Svobodová.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu