Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 13.10.2009

USNESENÍ

výpis

z 21.jednání Rady města Litoměřic konané dne 13.10. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření Dodatku č.1 Smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/04.00047 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k projektu "Svatostánek českého vinařství" (viz příloha orig.zápisu).

2.         uzavření Dodatku č.1 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00048 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Litoměřice známé před i za svými hradbami“ (viz příloha orig.zápisu).

3.         uzavření dodatku  ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a  Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Mírové náměstí 3097/37, Ústí n/Labem na akci „Dodatek č.1 smlouvy č. CZ./1.2.00/09.00029 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – zimní stadion“ (viz příloha orig.zápisu).

4.         bezúplatný zábor veřejného prostranství - části Mírového náměstí v Litoměřicích pro firmu SLATR, s.r.o., Zvoncovitá 1968, Praha za účelem pořádání dobového řemeslného jarmarku dne 21.10.2009 s možností prodloužení.

5.         složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na akci „Jezuitské schody, Litoměřice – oprava“ (viz příloha orig.zápisu).

6.         navýšení věcné režie na 14,-Kč na jeden uvařený oběd PO CŠJ Litoměřice s účinností od 1.1.2010.

7.         uzavření dodatku č.1 k mandátní smlouvě ze dne 13.7.2004 uzavřené mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00080128, Na Kocandě 22, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

8.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice, IČ:00263958 a Hospodářskou komorou České republiky, se sídlem Freyova 27/82, Praha 9, IČ: 49279530 (viz příloha orig.zápisu).

9.         použití znaku Města Litoměřic firmou Axis4, a.s64949320Freyova 27/82, Praha, v rámci projektu Centrálního registru produktů a firem Hospodářské komory České republiky na webových stránkách pro označení Firmy a služby města Litoměřice.

10.       přidělení NP v ulici Stránského 2030/36, Litoměřice o celkové výměře 46,10 m2  Pionýrské skupině Litoměřice, Dlouhá 210/12, Litoměřice, IČ: 68429339, vedoucí 7.PS, Vladimír Kohout, statutární zástupce, ve výši 1,- Kč/rok + náklady za provoz na dobu určitou do 31.12. 2010 s možností prodloužení.

11.       výměnu bytu Pavlu Řídelovi, Litoměřice a prázdného bytu č. 6, Dukelská 1854/14 a provedení havarijních oprav (viz příloha orig. zápisu).

12.       přidělení NP v ulici Dlouhá 194/47 o celkové výměře 28,60m2 panu Aleši Jirmusovi, Roudnice nad Labem, IČ: 76261115 ve výši 1.400,- Kč/m2/rok.

13.       uzavření darovací smlouvy povodňové pomoci od Ústeckého kraje na Město Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

14.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 22.10.2009 od 16:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:
I.    a) Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.         Rozpočtová opatření

2.         Půjčka z Fondu bydlení

3.         Rozpočtový výhled na období 2010-2011

4.         Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí

5.         Informace o zhodnocení volných zdrojů

6.         Plnění rozpočtu za období 1-9/09

7.         Splátkové kalendáře

8.         Vydání územního plánu města Litoměřice

9.         Program Podpora terénní práce na rok 2010

Majetkové záležitosti

Záměry :

10.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor II.E, evidenční číslo 30

11.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor III.D, evidenční číslo 10

12.       Prodej podílu (31/100) pozemku p.č. 888 pod domem ul. Rooseveltova 1288 v k.ú. Litoměřice

13.       Prodej části pozemku p.č. 3839/1 v k.ú. Litoměřice

14.       Prodej části pozemku p.č. 681/1 v k.ú. Litoměřice

15.       Prodej 19 stavebních pozemků – Miřejovická stráň „U Hřiště „v k.ú. Pokratice

16.       Záměr bezúplatného převodu doprovodných staveb, vybudovaných v rámci stavební akce „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část“ (SO 105.2; SO 411.2)

17.       Podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemků (dle seznamu) v k.ú Litoměřice

18.       Podání žádosti na Pozemkový fond ČR, Praha o převod pozemku p.č. 3872/9 v k.ú. Litoměřice

Prodeje :

19.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor IV, evidenční číslo 133

20.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor IV, evidenční číslo 28

21.       Prodej bytových jednotek po prověření majetku : schváleno v RM,

            Kubínova 437, 439, A.Muchy 414, Stránského 1754 a Ladova 430 v k.ú. Litoměřice                  

22.       Prodej bytových jednotek ul. Raisova 1920 a 1921 v k.ú. Litoměřice

23.       Prodej pozemku p.č. 1345/231 v k.ú. Pokratice

24.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav NTL plynovodu a přípojek k části pozemku p.č. 580/1 v k.ú. Litoměřice

25.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 3002/1 v k.ú. Litoměřice

26.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 1240/15 v k.ú. Litoměřice

27.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 150/1,154/3,1345/13,1345/23,1345/25,1345/74 v k.ú. Pokratice

28.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 3850/8 v k.ú. Litoměřice

29.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 1139/31 v k.ú. Pokratice

30.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 84/1 v k.ú. Pokratice a p.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice

31.        Směna pozemků v majetku obce (Střelecký ostrov – ubytovací zařízení, veslařský areál), za pozemky v majetku TJ Slavoj Litoměřice (fotbalový areál, Písečný ostrov – koupaliště).

a)       Zřízení předkupního práva pro město na hlavní  budovu v areálu koupaliště

b)   Zřízení věcného břemene pro město na bezplatné užívání nebytových prostorů v hlavní budově

c)   Zřízení věcného břemene pro TJ Slavoj na pozemky bezprostředně navazující s hlavní budovou

32.        Bezúplatný převod pozemku p.č. 2897/11 a 2897/13 v k.ú. Litoměřice, ostatní plocha - komunikace (vl. ČR Úřad pro zastupování státu)

V.        Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

15.       poskytnutí částky 1.000$ z rozpočtové rezervy města pro sesterské město Calamba na Filipínách na pomoc při katastrofických záplavách a odstraňování jejích následků v této oblasti.

16.       použití finančních prostředků z doplňkové činnosti PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, na pokrytí mzdových nákladů lektorů na výuku cizích jazyků do 31.12.2009.

17.       uzavření smlouvy o dílo s pověřenou firmou DAPS s.r.o., Na Kocandě 18, Litoměřice na provedení zabezpečovacích prací na objektu firmy PHFM s.r.o. – oplocení části areálu firmy v k.ú.Žalhostice. Úhrada prací bude požadována po majiteli objektu (viz příloha orig.zápisu).

18.       mimořádnou odměnu ředitelce MKZ Ing. Věře Kmoníčkové za akci Vinobraní 2009 ve výši dle přiloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků PO MKZ (viz příloha orig.zápisu).

19.       bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí pro p. Svobodu, tajemníka klubu Mini-British Motors, Praha za účelem pořádání srazu fanklubu Mini-British Motors dne 24.10.2009.

II.         uděluje:

1.         v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení

č. 1/2008, konkrétně jeho Čl.VI., odměnu řediteli ZŠ Havlíčkova – Mgr.Vladimíru Vaňkovi, ředitelce DDM – Bc.Zuzaně Bendové, řediteli ZŠ U Stadiónu – Mgr.Milanovi Slukovi, řediteli Masarykovy ZŠ-  Mgr. Karlovi Kynzlovi a řediteli ZŠ Boženy Němcové - PaedDr.Václavu Hančovi. 

III,        doporučuje:

1.         ZM vydání územního plánu města Litoměřic

2.         ZM schválit projekt Podpora terénní práce 2010 včetně podílu obce.

3.         ZM schválit následující postup k převodu areálu koupaliště na Město Litoměřice:

a)         Realizovat směnu pozemků mezi Městem Litoměřice a TJ Slavoj v rámci převodu areálu koupaliště na Město Litoměřice dle schváleného záměru ZM s tím, že správní budova bude převedena na Město Litoměřice a působení TJ Slavoj v této budově bude řešeno symbolickým nájmem, výpůjčkou nebo věcným břemenem. Finanční kompenzace Města Litoměřice vůči TJ Slavoj je limitována max. částkou do 6 mil. Kč a to vč. převodu správní budovy.

b)         Město Litoměřice převezme areál koupaliště k provozování formou nájemní smlouvy v intencích jiných nájemních smluv mezi Městem Litoměřice a TJ Slavoj doposud uzavřených s tím, že bude smluvně upraveno působení TJ Slavoj v NP správní budovy, které nebude město potřebovat k provozu koupaliště.

IV.        trvá:

1.         na svém usnesení č. I/9 Rady města ze dne 20.8.2009, kterým byla schválena výpověď Sdružení Rómů ČR z nájmu nebytového prostoru s příslušenstvím v přízemí nemovitosti čp. 2030/36 na adrese Stránského, Litoměřice s tím, že Sdružení Rómů ČR bude nabídnut jiný NP za podmínky jejich vstřícného přístupu a garance řádného plnění smluvních podmínek.

V.         bere na vědomí:

1.         informaci o stavu nové územně plánovací dokumentace města Litoměřic.

2.         projekt Podpora terénní práce 2010.

Mgr. Václav Červín                                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                            starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu