Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 8.11.2023

USNESENÍ
V Ý P I S

z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 8. 11. 2023
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 529/21/2023
Schválení smlouvy o spolupráci při realizaci stavby - Revis - Praha, spol. s r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci stavby uzavíranou se spol. Revis - Praha, spol. s r.o., se sídlem Výpadová 317/19, Praha 5 - Radotín, IČO: 411 90 114. Jedná se o finanční spoluúčast Města Litoměřice při dokončení povrchů místní komunikace v rámci akce "Litoměřice, ul. 28. října, Sámova - rekonstrukce plynovodu" (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 530/21/2023
Výsledek šetření stížnosti ČŠI – ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM bere na vědomí výsledek šetření stížnosti na právnickou osobu Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 provedený Českou školní inspekcí (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 531/21/2023
Poskytnutí dotace - Breaking for Gold World Series - Hong Kong 2023
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč panu Pxxxx Hxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx1993, trvale bytem Velké Žernosekyxxxx, 412 01 Litoměřice pro účast na Breaking for Gold World Series - Hong Kong 2023, který se bude konat ve dnech 15. – 16. 12. 2023 v Číně, z rozpočtu odboru ŠKSaPP
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/209/2023 mezi Pxxxxx Hxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxx1993, trvale bytem Velké Žernosekyxxxxxx 412 01 Litoměřice a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 532/21/2023
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2024
RM schvaluje podmínky Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení s doplněním, že z dotace nelze hradit finanční odměny hráčů.

 

usnesení č. 533/21/2023
Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2024 - 2030
RM doporučuje ZM prodloužit platnost stávající Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích do doby přijetí nové koncepce sportu nejvýše však o jeden rok.

 

usnesení č. 534/21/2023
Poskytnutí dílčího příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál spol. ENLITOS a.s
RM schvaluje poskytnutí dílčí části příplatku mimo základní kapitál společnosti ENLITOS a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, ve výši 346 500 Kč za účelem financování RES23 - přípravné projektové práce, viz příloha orig. zápisu (výdaj z ÚZ/ORG 9125/9100).

 

usnesení č. 535/21/2023
Záměr pachtu části pozemku parc. č. 198/2 o výměře 144 m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 198/2 o výměře 144 m2, zahrada v k.ú. Pokratice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání.

 

usnesení č. 536/21/2023
Záměr pachtu části pozemku parc. č. 198/2 o výměře 187 m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 198/2 o výměře 187 m2, zahrada v k.ú. Pokratice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání.

 

usnesení č. 537/21/2023
Pronájem pozemku parc. č. 5501 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 5501, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví společnosti Linea podlahy, s.r.o., Kamýcká 440/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 28702611 za roční nájemné ve výši 180 Kč.

 

usnesení č. 538/21/2023
Adresný záměr pachtu části pozemku parc. č. 2581 a pozemku parc. č. 2604/5 oba v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr propachtování části pozemku parc. č. 2581, zahrada o výměře 518 m2 a pozemku parc. č. 2604/5, ostatní plocha o výměře 112 m2 oba v k.ú. Litoměřice paní Jxxxxxx Hxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice a panu Mxxxxxx Kxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx410 02 Lovosice k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

usnesení č. 539/21/2023
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 2355/1 v k.ú. Litoměřice (775)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4024109 LT-Litoměřice přip. tří byt. domů Radobýl “ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 337/2022 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc. č. 2355/1 v k.ú. Litoměřice Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 540/21/2023
Zřízení věcného břemene ke stavbě „LT-060118; Litoměřice, Miřejovická stráň- vodovod pro lokalitu RD“ k pozemkům ve vlast. Města Litoměřice v k.ú. Litoměřice a k.ú. Pokratice (774)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav vodovodního řadu „LT-060118; Litoměřice, Miřejovická stráň - vodovod pro lokalitu RD“ k pozemkům v k.ú. Litoměřice a Pokratice, uvedeným v příloze, ve prospěch oprávněného, Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + 21% DPH (Seznam pozemků, viz originál příloha zápisu).

 

usnesení č. 541/21/2023
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice (732)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5373-13/2023 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 542/21/2023
Rozpočtové opatření OSNMM OLH
RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 543/21/2023
Zastavení marných exekucí
a) RM schvaluje zaplacení zálohy ve výši 605 Kč na další vedení této exekuce / každé z těchto exekucí: sp.zn. 124 EX 25715/12, povinná JxxxxDxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 411 45 Lovečkovice, jistina 3 970 Kč, příslušenství 9 857,55 Kč.
b) RM souhlasí se zastavením marných exekucí uvedených v Příloze č. 2 (viz příloha orig. zápisu).

 

Ing. Radek Löwy
Starosta města 

Mgr. Petr Panaš
Místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 9. listopadu 2023


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu