Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 9.7.2015

USNESENÍ

VÝPIS

z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 9.7.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 21. jednání projednala pod usnesením č.:

532/21/2015
Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – RWE GasNet, s.r.o.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní uzavíranou mezi Městem Litoměřice a spol. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, týkající se prodeje plynárenského zařízení STL plynovodu a přípojek na Miřejovické stráni v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

533/21/2015
Kalkulace cen prací služeb a nájmů pro Městský hřbitov Litoměřice na rok 2015
RM schvaluje kalkulaci cen prací služeb a nájmů pro Městský hřbitov Litoměřice na rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

534/21/2015Technické služby města Litoměřic
Plán nákladů a výnosů na rok 2015
Odpisový plán roku 2015
Plán stavu a čerpání fondu 2015
Plán investic na rok 2015
a) RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice na rok 2015.
b) RM schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2015.
c) RM schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2015.
d) RM schvaluje plán investic TSM Litoměřice na rok 2015.

 

535/21/2015
Ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 12.12.2010
RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 12.12.2010 s Ing. E.B, bytem Litoměřice (dohoda o ukončení viz příloha orig. zápisu).

 

536/21/2015
Uzavření smlouvy o výpůjčce komunikační techniky
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce komunikační techniky s panem L.W., bytem Litoměřice (smlouva o výpůjčce viz příloha orig. zápisu).

 

537/21/2015
Ukončení smluv o výpůjčce ze dne 15. 1. 2007 a dne 26.11.2010
RM schvaluje ukončení smluv o výpůjčce s Mgr. P.H., bytem Litoměřice uzavřené dne 15. 1. 2007 a dne 26. 11. 2010 (dohody o ukončení viz příloha orig. zápisu).

 

538/21/2015
Ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 29.10.2004
RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce s panem V.K., bytem Litoměřice uzavřenou dne 29.10.2004 (dohoda o ukončení viz příloha orig. zápisu).

 

539/21/2015
Ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 26. 11. 2010
RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce s panem J.T., bytem Litoměřice uzavřenou dne 26. 11. 2010 (dohoda o ukončení viz příloha orig. zápisu).

 

540/21/2015
Návrh na příděl bytu č. 8 v objektu s podporovanými pečovatelskými byty v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 paní M.H., bytem Litoměřice, v objektu s podporovanými pečovatelskými byty – ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dva roky s účinností od 1.8.2015.

 

541/21/2015
Žádost o prominutí nájemného Hradu Litoměřice - Jan Hus 600 let hledání pravdy
Na základě nedoporučení Centra cestovního ruchu v Litoměřicích, PO, RM neschvaluje panu T.S., bytem Litoměřice, prominutí nájemného na Hradě v Litoměřicích za účelem uspořádání akce „Jan Hus 600 let hledání pravdy“ dne 10.6.2015.

 

542/21/2015
Žádost o prominutí nájemného Hradu Litoměřice - Fashion and Beauty show 2015
Na základě nedoporučení Centra cestovního ruchu v Litoměřicích, PO, RM neschvaluje akciové společnosti JAKUB a.s., se sídlem Kolbenova 568/29, Praha 14, Hloubětín, IČO: 47784547, zastoupené střediskem Litoměřice, Želetická 1929/13 snížení ve výši 50% nájemného za prostory Hradu Litoměřice za účelem uspořádání 3. ročníku „Fashion and Beauty show 2015“ dne 12.6.2015.

 

543/21/2015
Schválení změny Organizačního řádu CCR a dodatku č.2 k Pracovnímu řádu CCR
RM schvaluje s účinností od 1.7.2015 změnu Organizačního řádu CCR a dodatek č.2 k Pracovnímu řádu CCR (viz příloha orig. zápisu).

 

544/21/2015
Poskytnutí dotace na MS v biketrialu
RM neschvaluje poskytnutí dotace panu T.Z., bytem Litoměřice pro účast na MS v biketrialu, které se koná ve dnech 18. – 23. 7. 2015 ve Španělsku z důvodu, že žadatel již v letošním roce účelovou dotaci ve výši 10.000 Kč od Města Litoměřice obdržel (žádost viz orig. zápisu).

 

545/21/2015
Poskytnutí dotace na „Zábavný den pro děti na Pískovně“
RM neschvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč Císaři Outdoor, z.ú., IČO: 03443337, Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem na „Zábavný den pro děti na Pískovně“, který se bude konat dne 30. 8. 2015 (viz příloha orig zápisu).

 

546/21/2015
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Historie a současnost Poohří, o.s.,
RM neschvaluje poskytnutí dotace spolku Historie a současnost Poohří, o.s., se sídlem Pivovarská 28, 440 01 Louny, IČO: 22829784 na vydání historického sborníku „Poohří 5“ z důvodu, že žadatel již v letošním roce účelovou dotaci na tento projekt od Města Litoměřice obdržel.

 

547/21/2015
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Oblastní muzeum Litoměřice, přísp.org.
RM neschvaluje poskytnutí dotace Oblastnímu muzeu Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dlouhá 173/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 360635 na uspořádání výstavy „Od nohaviček k bikinám“.

 

548/21/2015
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci
RM neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč Klubu přátel chlapeckého sboru Páni kluci, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 26548801 na částečné uhrazení autobusové dopravy na mezinárodní pěveckou soutěž „Svátky písní Olomouc 2015“.

 

549/21/2015
Provozní řád Dětského dopravního hřiště a Vnitřní řád PO DDM Rozmarýn Litoměřice
a) RM schvaluje Provozní řád Dětského dopravního hřiště Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693, s platností od 1.4.2015 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693, s platností od 1.9.2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

550/21/2015
Žádost o prominutí nájemného v MKZ v Litoměřicích – Technické hry 2015
RM schvaluje za souhlasu PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693, prominutí nájemného v Domě kultury v Litoměřicích za účelem uspořádání akce Technické hry 2015, která se uskuteční dne 19.10.2015.

 

551/21/2015
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
RM schvaluje paní E.T., bytem Litoměřice, prodloužení nájemní smlouvy od 1.7.2015 do 30.6.2016.

 

552/21/2015
Přidělení pronájmu prostoru na základě zveřejněného záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu č. p. 20/12 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje přidělení pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu č. p. 20/12 na Mírovém náměstí v Litoměřicích o celkové výměře 43,5 m² panu Františkovi Kopeckému, 411 41 Žitenice, IČ: 46724061, který bude pronajatý prostor užívat jako kavárnu. Nájemné činí 1.400,- Kč/m²/rok, náklady na služby a energie hradí nájemce. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení.

 

553/21/2015
Snížení ceny nájemného za pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM neschvaluje paní R.V. snížení ceny nájemného za pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

554/21/2015
Ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu číslo 020 na stav. parcele č. 4008/15 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje panu J.E. ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu č. 020 na stav. parcele č. 4008/15 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích o celkové výměře 63 m². Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31. 7. 2015.

 

555/21/2015
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 202 v ulici Dlouhá 194/47 v Litoměřicích
RM schvaluje paní D.M. pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 202 o celkové výměře 28,60 m² v ulici Dlouhá č.p. 194/47 v Litoměřicích na dobu určitou od 1.9.2015 do 31.8.2016 s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 1 400,- Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

556/21/2015
Prodej bytů
a) Prodej neobsazených bytů obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu
b) Prodej obsazených bytů třetím osobám obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu
a) RM schvaluje prodej neobsazených bytů: č. 39 – Alfonse Muchy 416/19, č. 9 – Kubínova 430/4 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
b) RM schvaluje prodej obsazených bytů třetím osobám: č. 30 – Družstevní 1756/25, č. 7 – Dukelská 1854/16, č. 8 – Kubínova 438/6, č. 12 – Marie Majerové 1828/17, č. 2, 30, 48 – Revoluční 1834/8 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Termín vyvěšení nabídek je od 13.07.2015 do 27.07.2015.
Komise: V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM Mgr. Krejza
Otevírání obálek proběhne dne 29.07.2015 v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15/7.
15:30 hod. BJ č. 416/39, 430/9
15.45 hod. BJ č. 1756/30, 1854/7, 438/8, 1828/12
16.00 hod. BJ č. 1834/2, 1834/30, 1834/48

 

557/21/2015
Dohoda o umístěním stavby- rozšíření venkovního schodiště na části pozemku parc.č. 2563/113 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje uzavření dohody o umístěním stavby-rozšíření venkovního schodiště o výměře 4 m2 na části pozemku parc.č. 2563/113 v k.ú. Litoměřice se Společenstvím pro dům ul. Mládežnická č.p. 1753/8, 412 01 Litoměřice, IČ: 28735471. (Návrh dohody viz příloha originál zápisu).
RM doporučuje ZM revokovat své usnesení č. 60/3/2015 ze dne 29.1.2015.

 

558/21/2015
Výpůjčka části pozemku p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice, LTM BIKERS, Nezvalova 1822/25, Litoměřice, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily od 10.7.2015-11.7.2015 po dobu pořádání sportovní akce – Ghost dual cup 2015.

 

559/21/2015
Výpůjčka části pozemku p.č. 4008/74 o výměře cca 5550m2 v k.ú. Litoměřice k účelu sport. aktivit
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc.č. 4008/74 o výměře cca 5550m2 v k.ú. Litoměřice k účelu sportovních aktivit (softball camp) na dobu určitou od 19.7.-24.7.2015 Středisku křesťanské pomoci Klubíčko, IČ: 73633151, Sládkova 767/8, Litoměřice.

 

560/21/2015
Výpůjčka části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře cca 5m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění informačního panelu (Střelecký ostrov)
a) RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 347 ze dne 29.7,2013, uzavřené s Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, Litoměřice a vlastníkem pozemku Městem Litoměřice k části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře cca 5m2 v k.ú. Litoměřice, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy.
b) RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře cca 5m2 v k.ú. Litoměřice Destinační agentuře České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, Litoměřice k účelu umístění informační cedule k propagaci cyklotrasy Labská stezky č. 2 na dobu určitou 5 let.

 

561/21/2015
Osvobození od úhrady alikvotní části pachtovného za pozemek parc.č. 4550/1, trvalý travní porost k účelu užívání zahrady za rok 2015
a) RM schvaluje osvobození od úhrady alikvotní části pachtovného (PS 9170000362) ve výši 886,- Kč za zahradu umístěnou na části pozemku parc.č. 4550/1, trvalý travní porost o výměře 886m2 za období od 1.6.2015- 31.12.2015 paní A.K., bytem Litoměřice z důvodu obnovy zanedbaného pozemku.
b) RM schvaluje osvobození od úhrady alikvotní části pachtovného (PS 9170000363) ve výši 886,- Kč za zahradu umístěnou na části pozemku parc.č. 4550/1, trvalý travní porost o výměře 886 m2 za období od 1.6.2015- 31.12.2015 paní I.V., bytem Litoměřice z důvodu obnovy zanedbaného pozemku.

 

562/21/2015
Aktualizace nájemní smlouvy uzavřené se soukromou Střední školou a Mateřskou školou, o.p.s. (Mgr. Ladislav Šrejbr) – Dodatek č. 2.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy ze dne 11.08.2004 uzavřené s Střední školou a Mateřskou školou, o.p.s. Jarošova 494/23, 412 01 Litoměřice (IČO: 25 04 04 56), kterým se zmenšuje pronajatá plocha o 60,4 m2 a výše ročního nájemného se snižuje o 12.966,- Kč s účinností od 01.07.2015.

 

563/21/2015
Aktualizace nájemní smlouvy uzavřené se soukromou základní a mateřskou školou LINGUA UNIVERSAL – Dodatek č. 2.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy ze dne 30.08.2004 uzavřené s LINGUA UNIVERSAL, soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o., Sovova 2, 412 01 Litoměřice (IČO: 25 01 85 15), kterým se navyšuje pronajatá plocha o 60,4 m2 a výše ročního nájemného se zvyšuje o 12.966,- Kč s účinností od 01.07.2015.

 

564/21/2015
Schválení uzavření smlouvy o provádění náhradní péče o týrané zvíře
RM schvaluje uzavření Smlouvy o provádění náhradní péče o týrané zvíře s Českou společností přátel zvířat útulek Psí domov, Řepnice 30, IČO : 70939683 (viz příloha orig. zápisu).

 

565/21/2015
Schválení uzavření smlouvy o provádění předběžné náhradní péče o týrané zvíře
RM schvaluje uzavření Smlouvu o provádění předběžné náhradní péče o týrané zvíře s Českou společností přátel zvířat útulek Psí domov, Řepnice 30, IČO: 70939683 (viz příloha orig. zápisu).

 

566/21/2015
Schválení jednorázového daru na opravu plotu psího útulku v Řepnici
RM neschvaluje poskytnutí jednorázové daru psímu útulku v Řepnici na pokrytí nákladů na opravu plotu tohoto zařízení.

 

567/21/2015
Vydání Nařízení rady města Litoměřice č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
RM vydává nařízení rady města Litoměřice č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (viz příloha originál zápisu).

 

568/21/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/030/2015 s názvem „Úpravna bazénové vody pro dětský bazén a brouzdaliště MSZ v Litoměřicích - koupaliště Litoměřice“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Úpravna bazénové vody pro dětský bazén a brouzdaliště Městská sportovní zařízení v Litoměřicích - koupaliště Litoměřice“ (viz návrhy orig. zápisu).

 

569/21/2015
Vzetí na vědomí Zprávy k TOP problémům 2015 – navrhovaná opatření
RM bere na vědomí Zprávu k TOP problémům 2015 – navrhovaná opatření. (viz příloha orig. zápisu).

 

570/21/2015
Vzetí na vědomí realizátora Místního akčního plánu na ORP Litoměřice MAS České středohoří z.s.
RM bere na vědomí realizátora Místního akčního plánu na ORP Litoměřice MAS České středohoří z.s.

 

571/21/2015
Schválení záboru prostoru Mírového náměstí v Litoměřicích dne 4.9.2015 - Den Udržitelného Města
RM schvaluje zábor prostoru Mírového náměstí dne 4.9.2015 v rámci organizace akce pod názvem Den Udržitelného Města.

 

572/21/2015
Schválení uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice“
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

573/21/2015
Valná hromada 1. Geotermální Litoměřice a.s.
Rada města při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ: 24840688 činí následující rozhodnutí a schvaluje:
1. řádnou účetní závěrku společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2014, ověřenou auditorem Ing. Radovanem Růžičkou, Horní 2, Český Krumlov, osvědčení KAČR č. 1556, s konstatováním, že účetní závěrka společnosti za rok 2014 ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 v souladu s českými účetním předpisy. (viz příloha originál zápisu - Výroční zpráva),
2. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 (viz příloha originál zápisu),
3. návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2014, kterým je ztráta ve výši 454.812,65 Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši převedena do hospodářského výsledku minulých let jako neuhrazená ztráta minulých let (viz příloha originál zápisu - Výroční zpráva),
4. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku za rok 2014, ověřenou auditorem Ing. Radovanem Růžičkou, Horní 2, Český Krumlov, osvědčení KAČR č. 1556, s konstatováním, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že zpráva o vztazích společnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 obsahuje významné věcné nesprávnosti. (viz příloha originál zápisu - Výroční zpráva)
5. Výroční zprávu společnosti za rok 2014, ověřenou auditorem Ing. Radovanem Růžičkou, Horní 2, Český Krumlov, osvědčení KAČR č. 1556, s konstatováním, že informace uvedené ve výroční zprávě společnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 jsou ve všech významných ohledech souladu s účetní závěrkou. (viz příloha originál zápisu)
6. Zprávu dozorčí rady s vyjádřením k přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014 (viz příloha originál zápisu).

 

574/21/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 734 28 (viz příloha orig. zápisu).

 

575/21/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČO 003 60 627 (viz příloha orig.zápisu).

 

576/21/2015
Rezignace člena komise územního rozvoje a jmenování nového člena
RM bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Františka Černého na člena komise územního rozvoje při RM podanou dne 23.6.2015 a zároveň jmenuje novým členem pana Aloise Kubištu nominovaného za polit. stranu KDU-ČSL (viz přílohy orig. zápisu).

 

577/21/2015
Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ÚK - akce „Litoměřice, Pokratice – rekonstrukce dešťové kanalizace“
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavíranou mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, který je zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, o.p., Ruská 260, Dubí týkající se akce „Litoměřice, Pokratice – rekonstrukce dešťové kanalizace“ (viz příloha orig. zápisu).

 

578/21/2015
Zveřejnění adresného záměru pronájmu tří bytových jednotek v bývalém objektu DPS v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích za účelem zřízení chráněného bydlení pro osoby s mentálním či fyzickým hendikepem
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu tří bytových jednotek (č. 2, č. 3 a č. 4 - z toho dvě 1+kk a jedna 1+1+kk) v bývalém objektu DPS v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích za účelem zřízení chráněného bydlení pro osoby s mentálním či fyzickým hendikepem pro DIAKONII Českobratrské církve evangelické - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, ul. Rooseveltova 7/716, 412 01 Litoměřice, (IČ: 46768041).

 

579/21/2015
Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova - uložení stavební suti – Sběrný dvůr Třeboutice
RM ukládá PO Technické služby města Litoměřice zajistit v rámci poskytnutého příspěvku na provoz bezplatné uložení cca 56 t vybouraného materiálu z akce „Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova“ na Sběrném dvoru Třeboutice od data přijetí odpadu ze dne 25. 6. 2015 do ukončení prací.

 

580/21/2015
Rezignace Mgr. Alice Karpíškové na funkci vedoucí odb. kanceláře starosty a tajemníka
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Alice Karpíškové, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka ke dni 30.9.2015.

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

Mgr. Václav Červín
3. místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu