Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. vypis usnesení Rady města Litoměřic - 12.10.2017

USNESENÍ
VÝPIS

z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12.10.2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města


Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 21. jednání projednala pod usnesením č.:

 

560/21/2017
Změna čerpání fondu odměn a rezervního fondu PO CCR
RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů, plán stavu, tvorby, použití fondu odměn a rezervního fondu na rok 2017, Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8 a, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

 

561/21/2017
Přijetí dofinancování neinvestiční účelové dotace na platy z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, na sociální službu denní stacionář
RM schvaluje přijetí dofinancování neinvestiční účelové dotace na platy z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, na sociální službu denní stacionář v celkové výši 222.900 Kč.

 

562/21/2017
Poskytnutí finančního daru Nemocnici Litoměřice a.s. z rozpočtu města Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč Nemocnici Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

563/21/2017
Poskytnutí finančního daru Dětskému domovu a Školní jídelně Litoměřice z rozpočtu města Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Dětskému domovu a Školní jídelně Litoměřice, Čelakovského 8, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769651 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

564/21/2017
Poskytnutí finančního daru Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice z rozpočtu města Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč Fondu ohrožených dětí Klokánek v Litoměřicích na výdaje spojené s činností této organizace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

565/21/2017
Poskytnutí finančního daru Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích z rozpočtu města Litoměřice
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru Diakonii ČCE – Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích, se sídlem Rooseveltova 719/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768041, ve výši 250.000 Kč. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

566/21/2017
Hlavní manažer projektu Operačního programu VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ“– ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2
RM bere na vědomí uzavření dohody o pracovní činnosti mezi Základní školou Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČO: 46773312 a ředitelem školy PaedDr. Václavem Hančem, Ph.D. v rámci projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování" - šablony pro MŠ a ZŠ“ – oznámení viz příloha orig. zápisu.

 

567/21/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 5000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Světýlko o.p.s., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, IČO: 28276604 na stravování žákyně základní školy-žádost a darovací smlouva viz příloha orig. zápisu.

 

568/21/2017
Žádost o bezplatné užívání sálu Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích pro konání Vánočního setkání seniorů s hudbou a tancem
RM schvaluje bezplatné užívání sálu Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích včetně potřebné techniky dne 6. prosince 2017 od 14. 00 do 17.00 hodin za účelem Vánočního setkání seniorů s hudbou a tancem.
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

569/21/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru PO DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 - Nadace AGROFERT
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 30.000 Kč od Nadace AGROFERT, se sídlem Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, IČO: 24188581 pro PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 na nákup nového vybavení laboratoře fyzikální chemie J. Heyrovského.

 

570/21/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru PO DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 - Lovochemie, a.s.
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 20.000 Kč od Lovochemie, a.s., se sídlem Terezínská 57, 410 02 Lovosice, IČO: 49100262 pro PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 na zřízení a nákup nového vybavení laboratoře fyzikální chemie J. Heyrovského.

 

571/21/2017
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

572/21/2017
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – III. čtvrtletí 2017
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz návrh – příloha orig. zápisu).

 

573/21/2017
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za III. čtvrtletí roku 2017.
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz návrh – příloha orig. zápisu).

 

574/21/2017
Udělení odměn ředitelům ZŠ za III. čtvrtletí roku 2017
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph. D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz návrh – příloha orig. zápisu).

 

575/21/2017
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MKZ v Litoměřicích – dodání náhradního zdroje pro Kulturní a konferenční centrum“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MKZ v Litoměřicích – dodání náhradního zdroje pro Kulturní a konferenční centrum“ (složení komise viz příloha orig. zápisu).

 


576/21/2017
Schválení Plánu zimní údržby 2017-2018
RM schvaluje Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2017-2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

577/21/2017
Schválení uzavření smlouvy na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury
RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a Ing. O.K., bytem Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

578/21/2017
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice III. etapa“, část veřejné zakázky č. 1 - „Regenerace sídlištních ploch“ (ev. č. veřejné zakázky VZ/010/2017)
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Regenerace panelového sídliště Pokratice – III. etapa“ část veřejné zakázky č.1 „Regenerace sídlištních ploch“, uzavřené s dodavatelem Gardenline, s.r.o., Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01, IČO: 27263827 (viz přílohy orig. zápisu).

 

579/21/2017
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ uzavřené s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec (viz přílohy orig. zápisu).

 

580/21/2017
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/036/2017 s názvem „Úklid centra města“ a uzavření smlouvy
RM schvaluje:
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/036/2017 s názvem „Úklid centra města“ zadat přímým oslovením dodavatele Mgr. Barbora Hylánová, Plešivecká 1865/25, 412 01 Litoměřice, IČO 88325750.
b) uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Mgr. Barbora Hylánová, Plešivecká 1865/25, 412 01 Litoměřice, IČO 88325750 (viz příloha orig. zápisu).

 

581/21/2017
Schválení uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě projektové dokumentace ke stavbě „Multifunkční hala na Výstavišti Zahrada Čech, Litoměřice, Předměstí
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě projektové dokumentace ke stavbě „Multifunkční hala na Výstavišti Zahrada Čech, Litoměřice, Předměstí“, s prodávajícím Zahrada Čech s.r.o., sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČO 22794701 (viz příloha orig. zápisu)

 


582/21/2017
Vzetí na vědomí výsledků průzkumu dopravního chování zaměstnanců Městského úřadu Litoměřice a Městské nemocnice v Litoměřicích
RM bere na vědomí výsledky průzkumu dopravního chování zaměstnanců Městského úřadu Litoměřice a Městské nemocnice v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

583/21/2017
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní R. H., bytem Litoměřice, na částku 1.500,- Kč. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjnem 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

584/21/2017
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana R. H, bytem Zbiroh, na částku 11.900,- Kč. Výše splátky činí 2.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjnem 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

585/21/2017
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní V. T., bytem Litoměřice, na částku 1.500,- Kč. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjnem 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 


586/21/2017
Žádost o prodloužení smlouvy na dobu neurčitou
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.11.2017 do 31.10.2018 s možností prodloužení pro paní L. H. a pana L. H., oba bytem Litoměřice a zároveň neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

 

587/21/2017
Schválení dohody o splátkách a žádost o prodloužení nájemní smlouvy
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro pana A. Š. a paní J. Š. oba bytem Litoměřice na částku 65.811,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.700,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.
a
RM neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy pro pana A. Š., bytem Litoměřice a zároveň trvá na pokračování soudního sporu o vyklizení bytu.

 

588/21/2017
Nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbě zahradní chatky ve vl. žadatele v k.ú. Litoměřice, pozemek je ve vl. Města Litoměřice
RM schvaluje nevyužítí předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbě zahradní chatky (LV 9390), umístěné na pozemku parc.č. 4430/3 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice.

 

589/21/2017
Zveřejnění záměru pronájmu části střešního pláště budovy č.p. 13 v ulici Máchovy schody pro instalaci základové stanice pro bezdrátový přenos internetu
RM schvaluje zveřejnění o záměru pronájmu části střešního pláště budovy č.p. 13, stojící na pozemku parc. č. 3 v k.ú. Litoměřice v ulici Máchovy schody v Litoměřicích.

 

590/21/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 70 m² v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Aleši Boudovi, IČO: 66440661, se sídlem Mírové náměstí 168/37, 41201 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.12.2017. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

591/21/2017
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM neschvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích s panem Markem Malým, IČO 43263313, se sídlem Sámova 1259/25, 412 01 Litoměřice. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého prostoru s účinností od 01.11.2017. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 26.07.2017 zůstávají beze změn.

 

592/21/2017
Rozpočtové opatření – odbor životního prostředí, úsek nakládání s odpady a sběrový dvůr Nerudova ulice
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru životního prostředí, úsecích nakládání s odpady a sběrový dvůr Nerudova ulice (viz příloha orig. zápisu).

 

593/21/2017
Rozpočtová opatření správního odboru
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci správního odboru dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

594/21/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2016 u příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 30, 41201 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

595/21/2017
Schválení návrhu úpravy rozpočtu, a to převodem financí z položky „Jasanová“ na položku „Regenerace panelového sídliště – vlastní zdroje“
RM schvaluje návrh úpravy rozpočtu – přesun financí v rámci odboru územního rozvoje města (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 16.10.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu