Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 10.11.2016

USNESENÍ
VÝPIS

z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10.11.2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

 

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 21. jednání projednala pod usnesením č.:

620/21/2016
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s SÚS Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí na akci „Litoměřice – přechody pro chodce“
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci „Litoměřice – přechody pro chodce“ uzavírané mezi Městem Litoměřice a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí, IČO: 00080837 (viz příloha orig. zápisu).

 

621/21/2016
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s SÚS Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí na akci „Litoměřice – havárie uliční vpusti - Pokratice“
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci „Litoměřice – havárie uliční vpusti - Pokratice“ uzavírané mezi Městem Litoměřice a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí, IČO: 00080837 (viz příloha orig. zápisu).

 

622/21/2016
Záměr uzavření nájemní smlouvy k účelu umístění telekomunikačního zařízení (anténního stožáru s vysílačem) na budově s č.p. 948 v části obce Předměstí, stojící na pozemku parc.č. 4029/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr uzavření nájemní smlouvy k účelu umístění telekomunikačního zařízení (anténního stožáru s vysílačem) na budově s č.p. 948 v části obce Předměstí, stojící na pozemku parc.č. 4029/1 v k.ú. Litoměřice v majetku Města Litoměřice na dobu určitou do 31.10.2026 s vlastníkem telekomunikačního zařízení Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3.

 

623/21/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/044/2016 s názvem „Litoměřice, areál ZČ - revitalizace ploch za pavilonem M“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/044/2016 s názvem „Litoměřice, areál ZČ - revitalizace ploch za pavilonem M“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o., sídlem Palachova 780/15, 412 01 Litoměřice, IČO 03028666.

 

624/21/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/045/2016 s názvem „Litoměřice, areál ZČ - demolice přístaveb pavilonu T“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/045/2016 s názvem „Litoměřice, areál ZČ - demolice přístaveb pavilonu T“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Mardur s.r.o., sídlem Pohořanská 118, 411 41 Žitenice, IČO 05102464.

 

625/21/2016
Rozpočtové opatření v rámci OSVaZ a OÚR
a) RM schvaluje rozpočtové opatření – Centrum SRDÍČKO - hrací plocha včetně hracích prvků - přesun finančních prostředků z rozpočtu OSVaZ do rozpočtu OÚR.
b) RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun finanční prostředků OSVaZ z rozpočtu podpora sociálních služeb na položku MěN, PO – neinvestiční příspěvek.
c) RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun finanční prostředků OSVaZ z rozpočtu podpora sociálních služeb na Centrum SRDÍČKO k navýšení rozpočtu neinv. příspěvku PO na platy
(viz přílohy orig. zápisu).

 

626/21/2016
Žádost o bezplatné užívání prostor Domu kultury Litoměřice za účelem konání akce pro seniory „Adventní posezení pro seniory“
RM schvaluje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice bezplatné užívání prostor Domu kultury Litoměřice, včetně potřebné techniky, za účelem uspořádání akce pro seniory „Adventní posezení pro seniory“, která se bude konat dne 7. prosince 2016 od 14:00 – 17:00 hodin.
RM ukládá Městským kulturním zařízením Litoměřice, příspěvkové organizaci, technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

627/21/2016
Dodatek č. 7 k „Dohodě o zřízení kontaktního místa Obecního živnostenského úřadu Litoměřice ve Štětí,“ uzavřené dne 19.12.2002 ve znění jejich Dodatků č. 1 až 6
RM schvaluje podepsání Dodatku č. 7 k „Dohodě o zřízení kontaktního místa Obecního živnostenského úřadu Litoměřice ve Štětí,“ uzavřené dne 19.12.2002 ve znění jejich Dodatků č. 1 až 6 (viz příloha orig. zápisu).

 

628/21/2016
Poskytnutí dotace pro účast na ME mládeže v šachu v Praze
a) RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 5.900 Kč Ing. G.B., bytem Krabčice pro syna G.B. pro účast na ME mládeže v šachu, které se konalo ve dnech 17. – 27. 8. 2016 v Praze a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.
b) RM neschvaluje poskytnutí dotace za ubytování Ing. G.B., bytem Krabčice pro syna G.B. pro účast na MČR juniorů a dorostenců v rapid šachu, které se konalo ve dnech 10. – 11. 9. 2016 ve Vyškově.

 

629/21/2016
Poskytnutí dotace Slavoji Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, Litoměřice pro účast na MS juniorů v hokejbalu v Praze
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice pro účast na MS juniorů v hokejbalu, které se konalo ve dnech 28. 6. – 3. 7. 2016 v Praze a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

630/21/2016
Poskytnutí dotace Slavoji Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, Litoměřice pro účast na MS v hokejbalu v Kanadě
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice pro účast na MS v hokejbalu, které se konalo ve dnech 20. – 24. 9. 2016 v Kanadě a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 


631/21/2016
Poskytnutí dotace Sport Judu Litoměřice, z.s., Ladova 413/5, Litoměřice pro účast člena spolku J.S. (roč. 2000) na výcvikovém táboře v Tokiu
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč Sport Judu Litoměřice, z.s., IČO: 627 68 514, Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice pro účast člena spolku J.S. (roč. 2000) na výcvikovém táboře v Tokiu, který se bude konat v prosinci 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

632/21/2016
Poskytnutí dotace Šachovému klubu Slavoj Litoměřice, o.s., Stránského 2031/18, Litoměřice pro účast 6-ti hráčů na MČech mládeže v šachu v Harrachově
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 4.100 Kč Šachovému klubu Slavoj Litoměřice, o.s., IČO: 227 15 312, Stránského 2031/18, 412 01 Litoměřice pro účast 6-ti hráčů na MČech mládeže do 16 let v šachu, které se konalo ve dnech 22. – 29. 10. 2016 v Harrachově a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

633/21/2016
Poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, Litoměřice pro účast na Festivalu mladších minižákyň v Ostravě
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice pro účast na Festivalu mladších minižákyň, který se konal ve dnech 29. 4. – 1. 5. 2016 v Ostravě a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

634/21/2016
Poskytnutí dotace Veslařskému klubu Slavoj Litoměřice, z.s., Střelecký ostrov 1013/3, Litoměřice na mistrovské závody mládeže
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč Veslařskému klubu Slavoj Litoměřice, z.s., IČO: 013 43 394, Střelecký ostrov 1013/3, 412 01 Litoměřice na mistrovské závody mládeže a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

635/21/2016
Poskytnutí dotace Judu Clubu LITOKAN Litoměřice, Družstevní 1757/27, Litoměřice na nákup žíněnek (tatami)
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč Judu Clubu LITOKAN Litoměřice, IČO: 467 68 351, Družstevní 1757/27, 412 01 Litoměřice na nákup žíněnek – tatami a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

636/21/2016
Udělení mimořádné odměny – PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM uděluje v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. mimořádnou odměnu řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D. (viz příloha originál zápisu).

 

637/21/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ – PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM uděluje souhlas PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773401 s realizací projektu v rámci OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ (viz příloha orgi. zápisu).

 

638/21/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele ve školním roce 2016/2017.

 

639/21/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

RM uděluje souhlas PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 s realizací projektu v rámci OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ (viz příloha orgi. zápisu)

 

640/21/2016
Změna plánu stavu, tvorby a čerpání investičního fondu v roce 2016 – PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích a rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM ukládá v souladu s §28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z fondu investic PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, Litoměřice, IČO: 70923477 ve výši 30 307 Kč do rozpočtu města a schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

641/21/2016
Projekt „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí
RM doporučuje ZM schválit:

a) záměr podání žádosti o dotaci z MŠMT Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017 na akci „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“.
b) zajištění spolufinancování projektu „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“ z vlastních rozpočtových prostředků města Litoměřice v případě přidělení dotace z Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017 ve výši min. 40 % celkových nákladů akce.

 

642/21/2016
Rozpočtová opatření – Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje – projekt Movecit
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Útvaru strategického plánování a udržitelného (viz příloha orig. zápisu).

 

643/21/2016
Prodej neobsazeného bytu č. 427/2, Hynaisova 427/7 obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu
RM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 427/2 – Hynaisova 427/7 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Termín vyvěšení nabídek je od 11.11.2016 do 29.11.2016.
Složení komise: V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM Mgr. K. Krejza (náhradník: Mgr. Červín)
Otevírání obálek proběhne dne 30.11.2016 v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15/7, od 15.15 hod.

 

644/21/2016
Záměr úpravy smlouvy o pachtu č. 9170000160 ze dne 4.5.2005 (parc. č. 4362/3 v k.ú. Litoměřice), spočívající k přistoupení dalšího pachtýře
RM schvaluje záměr úpravy smlouvy o pachtu č. 9170000160 ze dne 4.5.2005 (parc.č. 4362/3 v k.ú. Litoměřice), spočívající k přistoupení dalšího pachtýře paní S.U., bytem Terezín.

 

645/21/2016
Úprava smlouvy o pachtu č. 9170000235 ze dne 3.1.2005 (parc.č. 2619 v k.ú. Litoměřice), spočívající k přistoupení dalšího pachtýře
RM schvaluje úpravu smlouvy o pachtu č. 9170000235 ze dne 3.1.2005, sjednané k pozemku parc.č. 2619 v k.ú. Litoměřice s panem J.L., bytem Litoměřice, spočívající k přistoupení dalšího pachtýře paní J.L., bytem Litoměřice.

 

646/21/2016
Pronájem pozemku parc.č. 2747, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2747, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce panu P.P., bytem Litoměřice k účelu umístění stavby garáže v jeho vlastnictví.

 

647/21/2016
Pronájem pozemku parc.č. 2774, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2774, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce manželům panu S.R. a paní I.R., bytem Litoměřice k účelu umístění stavby garáže v jejich vlastnictví.

 

648/21/2016
Výpověď nájemní smlouvy č. 9170000366 ze dne 17.10.2015 k části poz. parc.č. 293/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 80m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000366 ze dne 17.10.2015. uzavřené s panem B.G., bytem Trnovany, Litoměřice k části pozemku parc.č. 293/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 80m2 v k.ú. Litoměřice výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

 

649/21/2016
Pronájem části pozemku parc.č. 2662/1, vodní plocha, koryto vodního toku o výměře cca 1315m2 v k.ú. Litoměřice – Povodí Labe
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2662/1, vodní plocha, koryto vodního toku o výměře cca 1315m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce od jejího vlastníka České republiky, Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové k účelu umístění a užívání parkovací plochy pro veřejnost za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok.

 

650/21/2016
Schválení konání veřejné licitace na prodej pozemku parc.č. 1362/1 o výměře 169 m2 a pozemku parc.č. 2843 o výměře 1049 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje výběr vítězného zájemce o koupi pozemku parc.č. 1362/1 o výměře 169 m2 a pozemku parc.č. 2843 o výměře 1049 m2 v k.ú. Litoměřice formou veřejné licitace dle schváleného Řádu pro veřejnou licitaci a konání veřejné licitace dne 28.11.2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7.

 

651/21/2016
Prodej nepotřebného majetku města obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu – pozemky, jejichž součástí jsou stavby
RM schvaluje prodej pozemků parc. č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice veřejnou nabídkou – obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.

 

652/21/2016
Pojištění budov v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje sjednání pojistných smluv na budovy v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích od data 01.01.2017:
- budova na parcele parc. č. 5251/4 (administrativní budova bývalého velitelství),
- budova na parcele parc. č. 5251/6 a parc. č. 5251/7 (spojená budova tělocvičny se sociálním zázemím – šatny, sprchy a WC),
- budova na parcele parc. č. 5251/12 (administrativní budova bývalé vojenské hudby),
- budova na parcele parc. č. 5251/18 a parc. č. 5251/19 (spojené budovy garáží a skladu),
- budova na parcele parc. č. 5251/22 (budova skladu),
- budova na parcele parc. č. 5251/24 (budova bývalého zbrojního skladu),
- budova na parcele parc. č. 5251/50 (budova bývalé truhlárny),
- budova na parcele parc. č. 5254/1 (budova bývalé vrátnice, posádkové věznice a ubikací).

 

653/21/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 4, Dlouhá 195/49, Litoměřice, o výměře 86,34 m² (3+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích o výměře 86,34 m² (3+1).

 

654/21/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 10, Mírové náměstí 43/21, Litoměřice, o výměře 43,44 m² (1+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích o výměře 43,44 m² (1+1).

 

655/21/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 1, Mrázova 750/6, Litoměřice, o výměře 96,20 m² (3+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 v ulici Mrázova 750/6 v Litoměřicích o výměře 96,20 m² (3+1).

 

656/21/2016
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 38,34 m², který se nachází v přízemí domu č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se společností KMK servis group, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, IČO: 24763306, zastoupenou jednatelem Markem Šemelíkem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.12.2016. Smluvní nájemné činí 1 400,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

657/21/2016
Prominutí nájemného za pronájem prostorů v budově č.p. 241 (tzv. „Gotické dvojče“) v ulici Jezuitská v Litoměřicích
RM schvaluje spolku Galerie Ve dvoře se sídlem Jezuitská 8/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 26552876, zastoupeného předsedkyní spolku Irenou Skopalovou, prominutí platby nájemného za pronájem prostoru v budově č. p. 241 v ulici Jezuitská v Litoměřicích. Prominutí platby nájemného se vztahuje na dobu od 01.11.2016 do 30.11.2016 z důvodu provádění stavebních prací.

 

658/21/2016
Zveřejnění záměru změny nájemních smluv na pronájem prostorů v majetku Města Litoměřice a schválení pravidel na pronájem prostorů, které neslouží podnikání
a) RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemních smluv na pronájem prostorů v majetku Města Litoměřice.

b) RM schvaluje, že pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských prostorách sloužících k podnikání od 01.01.2017, schválená RM dne 22.09.2016 pod unesením č. 552/18/2016, se vztahují i na pronájem prostorů, které neslouží podnikání (viz příloha originálního zápisu).

 

659/21/2016
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v ulici Kosmonautů 2020/14 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 25,84 m², který se nachází v přízemí domu č.p. 2020/14 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích.

 

660/21/2016
Prominutí zákonného úroku z prodlení - Markéta Bauerová
RM schvaluje prominutí zákonného úroku z prodlení v plné výši 13.602,- Kč Markétě Bauerové, nar. 3. 12. 1985, trvale bytem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice.

 

661/21/2016
Revokace usnesení č. 566/19/2016 - výpověď z nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1030/10 v ulici Kamýcká v Litoměřicích
RM revokuje své usnesení č. 566/19/2016 ze dne 6. 10. 2016 a neschvaluje výpověď z nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1030/10 v ulici Kamýcká v Litoměřicích, který užívá paní Veronika Nováková, nar. 23. 9. 1990, trvale bytem tamtéž.

 

662/21/2016
a) Žádost o odkoupení nepotřebných hasičských zásahových příleb
b) Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu DDHM
a) RM schvaluje prodej nepoužívaného vybavení Sboru dobrovolných hasičů Litoměřice.
b) RM schvaluje rozpočtové opatření ÚOaKŘ (viz příloha orig. zápisu).

 

663/21/2016
Žádost o bezplatné užívání kongresového sálu Hradu Litoměřice z důvodu pořádání vánočního večírku zaměstnanců Města Litoměřice
RM schvaluje bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 9.12.2016 od 17:00 hodin do 12:00 hodin za účelem pořádání vánočního večírku zaměstnanců a vedení města.
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění výše uvedené akce.

 

664/21/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Technické služby města Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Na Kocandě 661/22, 41201 Litoměřice, IČO: 000 801 28 (viz příloha orig. zápisu). RM ukládá vedoucí ÚRM, ŽP a EO zjednodušit systém vykazování provedených činností TSM, aby byla odstraněna administrativní zátěž na straně TSM a odborů.

 

665/21/2016
Schválení termínů jednání ZM a RM 
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a zasedání Zastupitelstva města Litoměřic na I. pol. roku 2017:
RM: 12.1., 24.1., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6.
ZM: 2.2., 27.4., 29.6.

 

666/21/2016
Zveřejnění adresného záměru pronájmu bytové jednotky v bývalém objektu DPS v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích za účelem poskytnutí bydlení pro osobu bez domova
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu bytové jednotky (č. 7 - 1+kk o velikost 32,23 m2) v bývalém objektu DPS v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích za účelem poskytnutí bydlení pro osobu bez domova seniorského věku.

 

667/21/2016
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

668/21/2016
Uzavření Nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a KIS Plus a.s., se sídlem Želetická 305/3, Litoměřice – Městský kamerový systém
RM schvaluje v rámci rozvoje Městského kamerového systému uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou KIS Plus a.s., se sídlem v ulici Želetická 305/3, Litoměřice, IČO: 62738135 (viz příloha orig.zápisu).

 

669/21/2016
Rozpočtové opatření – odbor životního prostředí – podzemní kontejnery
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru životního prostředí (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 14.11.2016
Zodpovídá: tajemník Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu