Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20 zasedání rady 9.10.2001

U S N E S E N Í

z 20. jednání rady města, které se konalo dne 9. října  2001 od 13,35 hod.

v kanceláři starosty

__________________________________________________________________

Přítomno:    7   členů rady města

Městská rada projednala a

I.          schválila:

1.         výměnu bytů mezi paní Ludmilou Marešovou, Družstevní ul. č.1759/31, Litoměřice

o velikosti 3+1, I. kategorie a manžely Marcelou a Tomášem Pirunčíkovými,

Družstevní ul. č. 1758/29, Litoměřice o velikosti 2+1, I. kategorie

           

2.         pronájem částí pozemku p. č.2719/3 a 2719/5 v k.ú. Litoměřice o výměře

            cca 45 m2 na dobu určitou, tj.do 29.11.2015, za  účelem rozšíření zázemí /rampa/

Penny Marketu pro firmu REWE, s.r.o., Jirny 353 za cenu smluvní 9000,- Kč /rok

3.         pronájem parkoviště na pozemcích p.č. 811,812,813 o celkové výměře 2286 m2

            v k.ú.Litoměřice za účelem zřízení  hlídaného parkoviště bez možnosti jakékoliv

pevné stavby za cenu smluvní 30.000,- Kč pro firmu Fontes Ag. s.r.o., Masarykova 71

Třebenice. Nájemné na rok bude placeno předem. Výpovědní lhůta bude 12 měsíců.

Pronájem bude realizován po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí č. 2983/01

z 20.9.2001.

4.         pronájem části pozemku p. č. 233 v k. ú. Litoměřice o výměře cca 57 m2 za smluvní

            cenu 1.000,- Kč žadateli spol. Holmar, s.r.o. V. Dominikánská 5, Litoměřice,

            zastoupené P.Holovským, Velká Dominikánská 4/132, Litoměřice za účelem zřízení

zahrady

5.         po projednání a drobných korekcích návrh mzdových úprav pro ředitele příspěvko-

            vých organizací a velitele městské policie s platností od 1. 10. 2001 /viz příloha orig.

zápisu/.

6.         návrh p. Zelenky na příspěvek ve výši 3.000,- Kč z fondu starosty na nákup růží

            do „Sadu přátelství a míru“ v Lidicích formou úhrady faktury vystavené Památníkem

Lidice.

7.         řešení  velmi špatného stavu čpavkového zařízení chlazení na zimním stadionu

v Litoměřicích  tímto  postupem:

a)                provést urychleně celkovou rekonstrukci chlazení formou vybudování  nových 

rozvodů chladícího média a vybudování vlastní strojovny chlazení s využitím

odpadního tepla pro ohřev TÚV

b)                v rámci  řešení  velmi špatného stavu přívodního potrubí chlazení - dle revizní  správy,

ukládá urychleně projednat se stavebním úřadem vydání příslušného povolení

c)                plnění veřejné zakázky bude provedeno v rámci zákona č. 199/94Sb. ve znění

pozdějších  předpisů

d)                výstavba strojovny chlazení bude v souladu se studií výstavby zimního stadionu

e)                na všech odvětrávacích místech kanálu přívodního potrubí chlazení bude instalováno

skrápěcí zařízení 

8.         přijetí dotace od SF ŽP Praha ve výši 268.800,- Kč na akci solární ohřev teplé

            užitkové vody pro 1. ZŠ v ul. Na Valech, Litoměřice vedený pod čj. 02140191

9.         program jednání zastupitelstva města dne 18. října 2001 /viz příloha orig. zápisu/.

            Zároveň byl posunut termín následujícího ZM ze dne 15.11. na 29.11.2001.

 

II.         bere na vědomí:

  1. návrh odboru soc. věcí a zdravotnictví na použití finančních prostředků ze sponzor-ského daru ve výši 270.000,- Kč na vybavení domova důchodců v Zahradnické ul.

            v Litoměřicích

III.        uložila:

1.         komisi územního rozvoje a odboru územního rozvoje připravit návrh etapizace včetně

návrhu harmonogramu rekonstrukce a dostavby zimního stadionu v Litoměřicích

2.         svým členů připravit do příští rady města návrh na člena/zástupce do komise

            pro projednávání majetku obhospodařovaného Městskou nemocnicí Litoměřice

IV.        pověřila:

1.         finanční výbor projednat formu poskytnutí finanční výpomoci při nákupu nových

            miniDV kamer ve výši 175.000,- Kč pro firmu PROVIZI s.r.o., provozovatele

            TV 5. Kanál

V.         stáhla:

1.         z programu jednání žádost pí Jany Plškové, Na Vinici 1189/8, Litoměřice o pronájem

nebytových prostor v ul. Mrázova 986/29, Litoměřice pro výuku sportovního tance

p. Jiří Landa

starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu