Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. zasedání rady 26. září 2000

USNESENÍ
ze 20. jednání městské rady, které se konalo dne 26.9. 2000 od 13,35 hod. v prostorách městské hájovny v Kundraticích


Přítomno: 7 členů městské rady


Městská rada projednala a:


I. schválila:

1.  složení výběrové komise a seznam oslovených firem.

Složení komise:

 • p. Terber
 • ing. Brunclíková
 • 1 člen z Povodí Ohře
 • p. Ryšavý
 • Mgr. Hrstka

náhradníci:

 • p. Barek
 • ing. Paroulek

Oslovené firmy:

 • Chládek a Tintěra a.s.
 • NaN, s.r.o.
 • Malap Krupka
 • Betvar Praha
 • Brex Liberec s.r.o.

2. předložený návrh Dodatku č. 1 nájemní smlouvy s p. Smolkou ze dne 23.3. 1999 ve znění  § 14. (Viz příloha orig. zápisu.)

3. mimořádné odměny III.Q r. 2000

 • Jiřímu Landovi, starostovi města ve výši 22 % z měs. platu
 • ing. Margitě Kadeřábkové, zástupci starosty města ve výši 20 % z měs. platu
 • p. Antonínu Terberovi, zástupci starosty města ve výši 20 % z měs. platu
 • ing. Jindřichu Hauptmanovi, tajemníkovi úřadu ve výši 20 % z měs. platu
 • ing. Pavlovi Gryndlerovi, ved. odboru život. prostředí ve výši 18 % z měs. platu
 • p. Ivanu Králikovi,veliteli MP ve výši 15 % z měs. platu
 • ing. Jitce Jindrové, ved. odboru správy majetku města ve výši 18 % z měs. platu
 • ing. Otu  Hartlovi, ved. odboru ekonomického ve výši 17 % z měs. platu
 • ing. Radku Löwymu, ved. správního odboru ve výši 15 % z měs. platu
 • ing. Venuši Brunclíkové, ved. odboru územního rozvoje ve výši 18 % z měs. platu
 • pí Libuši Melenové, ved. odboru soc. věcí a zdravotnictví ve výši 16 %  z měs. platu
 • pí Heleně Bitrichové, ved. odboru školství ve výši 15 % z měs. platu
 • ing. Janu Nejtkovi, ved. stavebního odboru  ve výši 15 % z měs. platu

4. na základě zákonů č. 247/1995 Sb. a 130/2000 Sb., pro každou z volebních stran 
následující možnosti prezentace do Senátu Parlamentu ČR a do krajských zastupitelstev:

 • využití tzv. "Modrého salonku" resp. Malého sálu v DK Litoměřice po dobu 2 hod. pro každou politickou stranu za 600,- Kč/hod.
  pro 7 proti  0 zdrželo se  0
 • využití výlepových ploch - 60 % ceny dle platného ceníku MKZ max.plocha A1 a zbytek dle tržní ceny.
  pro  7 proti  0 zdrželo se  0
 • využití panelů MKZ dle ceníku MKZ (25,- Kč/každá politická strana)

5. vložení finanč. prostředků na opravu a údržbu vily v ul. Osvobození 819/23, Litoměřice, kterou má v bezúplatném pronájmu mládežnická organizace JUNÁK - Svaz skautů a skautek, Litoměřice.

6. program jednání MZ, které se koná dne 5.10.2000 v Malém  sále v DK v Litoměřicích

1. Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise starosta

2.  Prodej nemovitostí

 1. prodej pozemku p. č. 1380/4 ( a ) o výměře 23 v k.ú. Litoměřice manželé Jiří a Dana Juristovi, bytem Švermova 14
 2. prodej pozemku p. č. 749/2 - 20  ( 19 garáží ) a parcely 749/1 o výměře 332 m2 v  k.ú. Litoměřice  vlastníkům nemovitostí
 3. prodej pozemku p. č. 209/9 o výměře 384 m2 v k.ú. Pokratice manželé Eduard a Marta Vajglovi, Školní 15
 4. prodej pozemku  p. č. 207/8 o výměře 365  m2  v k.ú. Pokratice Mgr. Adamcová Vladislava, Školní 13
 5. prodej pozemku parcely 498/13 o výměře 67 m2 v k.ú. Litoměřice Klub podnikatelů Litoměřice, Máchova 177
 6. prodej pozemku p. č. 1090/2 o výměře 371 m2 a p.č. 1092 o výměře 1 106 m2 v k.ú. Litoměřice vlastníkům domů v ul. Tolstého 1650/9, 1696/5, 1695/3 a Palachova 870/27 
 7. prodej bytu - žádost o poskytnutí slevy v ul. Michalovická 1491/4
 8. seznam bytů k prodeji
 9. prodej bývalé ZUŠ Pokratice
 10. směnná smlouva pozemků ve vlastnictví obce a pozemků Ministerstva obrany ČR
 11. prominutí poplatků z prodlení z nezaplaceného nájemného
 12. oznámení - změna kupujících prodej WC Jiráskovy sady ing. Bezděka m.) koupě bývalé budovy ČNIS p. Terber

3.   Záměry prodeje nemovitostí

 1. prodej pozemky p. č. 804/20 výměře 59 m2 v  k.ú. Litoměřice
 2. prodej pozemky p. č. 4903/1 o výměře 557 m2 v k.ú. Litoměřice
 3. prodej části pozemku p. č. 3864/29 o výměře cca 167 m2 v k.ú. Litoměřice
 4. prodej pozemku p. č. 3837/18 o výměře 147 m2 v k.ú. Litoměřice
 5. prodej pozemku p. č. 17/1 o výměře 237 m2 v k.ú. Pokratice ing. Bezděka

4. Rozpočtové změny na rok 2000 ing. Kadeřábková
5. Změna právní formy TSM Ltm p. Terber
6. Informace
7. Interpelace
8. Diskuze
9. Závěr


II. doporučuje:

1. MZ schválit vzhledem k velmi špatnému stavu Jezuitského kostela vložení doposud vybraného nájemného za zábor veřejného prostranství při umístění "uměleckého      díla"na Jeziut. schodech do opravy a údržby tohoto kostela. Finanční prostředky převede ekonomický odbor MěÚ na Galerii, která je správcem uvedeného objektu. a zároveň v této praxi pokračovat.


III. jmenuje:

1. ing. Kadeřábkovou členem konkurzní komise pro výběr ředitele nově vzniklého právního subjektu Speciální školy Litoměřice.


IV.     prohlašuje:

1. platnost stávajících smluvních vztahů s Českou pojišťovnou v rámci pojištění majetku města pro příští období.


p. A. Terber a ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta města

Zapsala:   Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu