Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20 zasedání rady 26.09.2002

U S N E S E N Í

z  20. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 26. září  2002

od 13,30 hod. v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  8 členů Rady města Litoměřic.

Rada města projednala a

I.          schvaluje:

1.         návrh odměn z rozpočtu města ředitelům ZŠ a ZUŠ tak, jak byl předložen /viz. příloha orig.

            zápisu/

2.         návrh odměn ze státního rozpočtu ředitelům ZŠ,ZUŠ a CŠJ tak, jak byl předložen /viz. příloha orig.

            zápisu/

3.         vyplácení odměn ředitelům všech příspěvkových organizací od r. 2003 dvakrát ročně /v měsíci dubnu a

            říjnu kalendářního roku/

4.         v souladu s vyhl. č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí  a pravidlech jejich činností

            pro konkurzní řízení na vybrané funkce v oblasti školství konkurzní komisi pro výběrové řízení

            na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30

            ve složení dle předloženého návrhu /viz příloha orig. zápisu/.

5.         v souladu  s ustanovením § 102 odst. 2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ),

            v platném znění, a v souladu  s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a

            samosprávě ve školství, v platném znění,  s účinností k 31.12.2002 odvolání z funkce ředitelky

mateřské školy :

pí Hany MRÁČKOVÉ - ředitelky 1. mateřské školy Litoměřice, Eliášova 1

pí Jany HRDLIČKOVÉ, ředitelky 4. mateřské školy Litoměřice, Nerudova 4

pí Jindry KONTROVÉ, ředitelky 5. mateřské školy Litoměřice, Stránského 3a/1710

pí Jany VÁLKOVÉ, ředitelky 6. mateřské školy Litoměřice, Baarova 2

pí Taťány SUCHÁNKOVÉ, ředitelky 8. mateřské školy Sluníčko Litoměřice, Alšova 33

pí Ilony RÝVOVÉ, ředitelky 11. mateřské školy Litoměřice, Mládežnická 17

pí Marcely TOKARČÍKOVÉ, ředitelky 12. mateřské školy Litoměřice, Revoluční 30

Mgr. Luďky CIBULKOVÉ, ředitelky 13. mateřské školy Litoměřice, Plešivecká 17

pí Miluše HRACHOVÉ, ředitelky 14. mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30

pí Zdeny SKŘÍPKOVÉ, ředitelky 16. mateřské školy Litoměřice, Ladova 1

a z funkce vedoucí školní jídelny při mateřské škole :

pí Danuše DAŇKOVÉ, vedoucí Školní jídelny při 1. mateřské škole Litoměřice, Eliášova 1

            a  Školní jídelny při 5. mateřské škole Litoměřice, Stránského 3

pí Marcely PODZIMKOVÉ, vedoucí Školní jídelny při 4. mateřské škole Litoměřice,

            Nerudova 4 a Školní jídelny při 8. mateřské škole Litoměřice, Alšova 33

pí Martiny HALMLOVÉ, vedoucí Školní jídelny při 6. mateřské škole Litoměřice, Baarova 2

            a 14. mateřské škole Litoměřice, Masarykova 30

pí Věry RATTAYOVÉ, vedoucí Školní jídelny při 11. mateřské škole Litoměřice,

            Mládežnická 17 a Školní jídelny při 16. mateřské škole Litoměřice, Ladova 1

pí Jany MARTINKOVIČOVÉ, vedoucí Školní jídelny při 12. mateřské škole Litoměřice,

            a Školní jídelny při 13. mateřské škole Litoměřice, Plešivecká 17

6.         předložené výroční zprávy základních škol, ZUŠ a DDM ROZMARÝN

7.         bezúplatný pronájem části pozemku p.č. 792 o v k.ú. Litoměřice o výměře727 m2 pro vlastníky

sousedního domu Novobranská 271 zastoupené p.Evženem Linajem dle zpracované studie

            městského architekta, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce

8.         sepsání Dohody o odevzdání a převzetí bytů a sepsání nájemní smlouvy na dobu určitou tj.

            do 31.12.2005 s p. Petrem Schifferem

9.         přidělení lektorského bytu č. 5, Mírové náměstí 21/13, Litoměřice, paní Mgr.Lence Zichové

            do 31.8.2003 za smluvní nájemné 1.500,- Kč/měsíc

10.       společný nájem pro bratry Romana Hunda a Miloše Hunda, bytem číslo 22, I. kategorie, o velikosti 3+1,

v ulici U Katovny 2005/4, Litoměřice

11.       terminy konání:

            rady města                     3.10.                          zastupitelstva města       24.10.

                                               15.10.

                                               31.10.                                                 

12.       na základě zákona č. 491/2001 Sb., pro každou z volebních stran registrovaných pro komunální volby

            v Litoměřicích následující možnosti prezentace na území města:

            1)         Využití tzv. "Modrého salonku" v DK Litoměřice po dobu max. 2 hodin za cenu 600,- Kč/hod.

                        Objednávky bude přijímat MKZ.

            2)         Využití výlepových ploch dle platného ceníku MKZ.

            3)         Využití panelů, které budou umístěny od 14. října 2002 v podloubí MěÚ na Mírovém náměstí.

                        Každá z volebních stran má nárok na 1 stranu panelu. Využití panelů je bezplatné. Za stav této

                        vyčleněné plochy nebude nést MěÚ Litoměřice odpovědnost.

13.       vyplacení navržených čtvrtletních odměn pro vedoucí pracovníky MěÚ Litoměřice, velitele MP a ředitele

Technických služeb města Litoměřice /příloha uložena na ekonomickém odboru – personální oddělení/

14.       bezplatný pronájem sálu v Domě kultury Litoměřice na akci „Poděkování záchranářům a dobrovolní-

kům při povodních v srpnu 2002“ na den 18. října 2002 v požadovaném rozsahu

15.       odměnu pro členy komisí nebo výborů za jejich činnost v roce 2002 ve výši 100,- Kč čistého na osobu.

Podmínkou je minimálně  50 % účast na jednáních v roce 2002/.

16.       předložený jmenný seznam přihlášených do výběrového řízení na funkci vedoucího správního odboru,

kteří postoupili do užšího kola. Na jednání RM dne 3.10. 2002, kdy proběhne výběrové řízení na funkci

ved. správního odboru MěÚ Litoměřice budou pozváni:

1.         Mgr. Josef Hrstka

2.         ing. Jana Štěpánková

3.         ing. Hana Smolíková

4.         ing. Marek Fišer

5.         ing. Jana Adamcová BA

6.         Mgr. Eva Filandrová

II.         neschvaluje:

1.         protinávrh p. Hameleho na vedení odboru bytového hospodářství ing. Jitkou Jindrovou a vytvoření

organizační jednotky správy majetku města pod vedením paní Lenky Jindřichové, který by spadal

pod BH

2.         výměnu bytů mezi panem Karlem Klenorem /obecní byt I. kategorie o velikosti 4+1, č. 6,

            U Katovny 2005/4, Litoměřice/ a paní Ladislavou Reiserovou /družstevní byt i. kategorie o velikosti 2+1,

            č. 62, Revoluční 1832, Litoměřice/

III.        bere na vědomí:

1.         informace o stavu poškození nemovitého majetku pronajatého TSM Litoměřice při povodních a souhlasí

            s postupem rekonstrukčních prací. V případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce doporučí

            ZM změny v rozpočtu.

2.         informaci o postupech probíhajících jednání mezi Městem Litoměřice a firmou Chládek Tintěra , a.s.

            Litoměřice o uplatnění reklamace na umělý povrch hřiště při Masarykově základní škole, Svojsíkova ul.

3.         předloženou výroční zprávu Soukromé základní školy Lingua Universal

4.         záměr rozdělení odboru SMMaBH na dva subjekty

5.         oznámení o přidělení bytu o velikosti 3+1, I. kategorie, v ul. Raisova 1920/1, Litoměřice p. Petrovi

            Schifferovi

6.         termíny konání předvolebních akcí ODS Místního sdružení Litoměřice /viz příloha

orig. zápisu/

IV.        doporučuje ZM:

1.         schválit změnu rozpočtu tak, že Základní škole v Havlíčkově ulici č. 32, Litoměřice nařídí odvod částky

            ve výši 115.277,- Kč z fondu investic do rozpočtu Města Litoměřice /oprava sociálního zařízení/ a

            zároveň posílí rozpočet odboru školství, kultury a sportu o uvedenou částku

V.         vypisuje:

1.         v souladu s ustanovením § 102, ods. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

            v platném znění, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a

            samosprávě ve školství, v platném znění, konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové

            organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, s účinností k 1.1.2003.

VI.        ukládá:

1.         ORM zajistit označení všech přístupových cest na Parkány a dvorní trakt u gotického dvojčete

            tabulkami s provozní dobou. Zároveň žádá obyvatele uzavírané oblasti, aby v souladu s provozní

dobou  zajistili uzavírání průjezdu domu Jezuitská 12/4, Litoměřice.

p. Antonín Terber

místostarosta

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu