Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis z usnesení RM 22.9.2005

VÝPIS

Usnesení

z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22.9. 2005 od 12:00hod.

v kanceláři starosty města

 

 

Přítomno: 8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         uvolnění finančních prostředků ve výši 211.200,- Kč na rekonstrukci a modernizaci objektů PO CŠJ Litoměřice dle schváleného plánu investic.

2.            navržený způsob obsazování členů OHK do výběrových komisí při RM (viz. příloha orig. zápisu).

3.         využití dotačního titulu dle Usnesením vlády ČR ze dne 17. srpna 2005 č.1010, bod IV,

písm. c) (viz. příloha orig.zápisu).

4.         „Provozní řád“ a „Vnitřní provozní řád“ dětských hřišť a pískovišť v Litoměřicích (viz. příloha orig.zápisu).

5.         bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí dne 8.10.05 za účelem uspořádání benefičního koncertu pro Hospic sv. Štěpána.

6.         bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí dne 7.10.2005 pro Knihovnu K.H.Máchy za účelem pořádání „Zábavného odpoledne pro všechny malé Berušky a Broučky“.

7.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a firmou Chládek&Tintěra, a.s,Litoměřice na akci „Litoměřice – komunikace K.Trochty“ s tím že,

8.         dodatek smlouvy s firmou Daps v.o.s. Litoměřice na zadláždění Kostelního náměstí (viz.příloha orig.zápisu).

9.         výměnu bytu Revoluční 1831/7, Litoměřice, obecní,kat. I.,velikosti  2+1, č.bytu 27 za byt Kosmonautů 2017/1, Litoměřice,obecní, kategorie I., velikosti 3+1, č. bytu 1. Nájemce souhlasí s budoucím odkoupení předmětného bytu v ulici Kosmonautů.

10.       výměnu bytu Družstevní 27, Litoměřice, služební,kat. I.,velikosti  3+1, č.bytu 4 za byt Revoluční 7, Litoměřice,obecní, kategorie I., velikosti 2+0, č. bytu 43.

11.            ukončení nájemní smlouvy č. 9170000012 mezi Městem Litoměřice Brousilem Josefem a Marií na pozemek p.č. 2906/3 v k.ú. Litoměřice o výměře 217 m(zahrada) v tříměsíční výpovědní lhůtě k 31.12.2005

12.       změnu nájemce v nájemní smlouvě č. P 30 z 15.9.2003 (pronájem části pozemku p.č.3068/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 100 m2 - Jiráskovy sady na dobu určitou  do kolaudace stavby) na Hanuše Mirka za účelem zřízení staveniště k výstavbě a rekonstrukci veřejných záchodků a  internetové kavárny. Ostatní ujednání NS P30 z 15.9.2003 zůstávají v platnosti.

13.            prodloužení NS č. 9470000176 z 1.6.2002  na  část pozemku  p.č.657/1  v k.ú. Pokratice o výměře 85 m2 do 31.1.2006 uzavřené s Ing. Rosolem Zdeňkem za účelem užívání pozemku pod stavbou č.p. 533 - Polyfunkční dům, Březinova Cesta.Ostatní podmínky NS zůstávají v platnosti.

14.       aby se rodiče podíleli při úhradě neinvestičních nákladů v PO Centrum Srdíčko částkou 350,-Kč měsíčně.Jestliže dítě chybí v zařízení víc než 10 dnů po sobě jdoucích, částka se krátí na  200,-Kč. Od plateb jsou osvobozeni rodiče, kteří pobírají sociální příspěvek, tzn. že jejich příjem nepřekročí 1,6 násobku životního minima.

15.       ceny stravného v PO Centrum Srdíčko navržené v příloze (viz. příloha orig.zápisu).

16.       dle Vnitřního platového předpisu pro školy a školská zařízení zřizované obcí osobní příplatek dle návrhu řediteli PO CŠJ Litoměřice Bc. Leoši Trnkovi dle návrhu a to od 1.9.2005.

(viz. příloha orig.zápisu)

17.       finanční příspěvek ve výši 3.500,- Kč z rozpočtové rezervy pro Hospic sv.Štěpána v Litoměřicích za účelem úhrady nájemného a dalších nákladů v Divadle KHM při pořádání benefičního divadelního představení dne 8.10.2005 .

18.       platový výměr pro ředitele PO Městská nemocnice v Litoměřicích MUDr. Miroslava Jiránka dle předloženého návrhu: platové zařazení 14/9 na základě Nařízení vlády č.307/2005 Sb., kterým se mění NV č. 330/2003 Sb., s platností od 1.9.2005 .

19.       smlouvu s Euroregionem Labe o financování projektu „Otevřené dveře historii – v rámci Dnů evropského dědictví.“  (smlouva příloha orig. zápisu)

20.       smlouvu s VZP Litoměřice o příspěvku na nákup cyklistických přileb pro MP. (smlouva viz příloha orig. zápisu)

21.       smlouvu výpůjčce k objektu kostela sv. Václava s Pravoslavnou církevní obcí v Litoměřicích (smlouva viz.příloha orig. zápisu).

22.       nájemní smlouvu s Farní charitou Litoměřice k objektu azylového domu v ul. Marie Pomocné (smlouva viz. příloha orig. zápisu).

II.            neschvaluje:

1.            příspěvek pro Golf Course Management s.r.o.na pořádání sportovní akce – oficiální turnaj PGA, konaný na golfovém hřišti Kotlina v termínu 2. a 3. října 2005.

III.        ukládá:

 

1.         OÚR po vyřešení majetkových vztahů k dotčeným pozemkům nechat podepsat smlouvu s firmou Chládek&Tintěra, a.s. Litoměřice na akci „Litoměřice – komunikace K.Trochty“ a stavbu realizovat.

2.         OSMM zveřejnit nabídku pronájmu pozemku p.č.2906/3 v k.ú.Litoměřice od 1.1.2006 na úřední desce.

3.         odboru SMM předložit na lednovém jednání RM informaci o  výstavbě a rekonstrukci veřejných záchodků a  internetové kavárny na části pozemku p.č.3068/1 v k.ú. Litoměřice

4.         komisi rozvoje města předložit na příští RM své stanovisko k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  práva chůze k nemovitosti p.č.150/2 a poz. p.č.95/1 v k.ú. Litoměřice.

5.            místostarostovi panu Landovi projednat podmínky případného příspěvku pro Diakonii ČCE – středisko v Krabčicích s ředitelem.

IV.            revokuje:

1.         své usnesení č. II/2  z 19. RM ze dne 6.9.2005.

2.         své usnesení ze dne 11.8.2005 pod bodem č. I/22. 

V.         bere na vědomí:

1.            informaci ředitele PO CŠJ k učiněným krokům k výsledkům předchozího auditu v PO CŠJ a následnému řešení.

2.         informaci o stavu dětských hřišť na území Města Litoměřice. (viz. příloha orig.zápisu).

3.         žádost Diakonie ČCE – střediska v Krabčicích o příspěvek. 

Jiří Landa                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                          starosta města

Zapsala:  Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu