Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení z jednání RM 21.09.2006

Výpis

USNESENÍ

z 20. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 21.9. 2006

od 12:15 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         „ Vzdělávací plán na školní rok 2006/2007 příspěvkové organizace DDM Rozmarýn.“

2.            předložený účetní odpisový plán nově pořízeného majetku PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz.příloha orig.zápisu).

3.         změnu v rozpočtu POZákladní škola Ladova 5, Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

4.         Dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení prací na úseku údržby a čistoty města a ploch městské zeleně v Litoměřicích upravují vztahy na rok 2006 (viz.příloha orig.zápisu).

5.         přidělení bytu č. 10 v DPS Kosmonautů 2021/16 manželům : Pětík František a Pětíková Marie a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 45 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

6.         přidělení bytu č. 2 v DPS Kosmonautů 2021/16 pani Vokaté Pavle a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

7.            předložený návrh organizačních změn a aktualizaci organizačního schéma MěÚ (mimo OSBH) s platností od  1.11.2006 (viz.příloha orig.zápisu).

8.         zábor veřejného prostranství – část ul. Jezuitská a ul. Winterova za účelem umístění zázemí pro pořádání konference o bezvýkopových technologiích NO-DIG 2006 dne 10.10. – 11.10.06. Nebude účtován poplatek za zábor veřejného prostranství.

9.         složení komise a seznam firem na akci „Nákup universálního nosiče včetně nástavby na úklid komunikací a zimní údržbu komunikací (viz.příloha orig.zápisu).

10.       vítěze výběrového řízení firmu N+N – konstrukce a dopravní stavby, s.r.o., Litoměřice na akci „Parkové úpravy plochy za hradbami U Hvězdárny“.

11.       složení výběrové komise včetně náhradníků a seznam oslovených firem na akci „Letní kino Litoměřice – oprava po povodni v r. 2006“ (viz.příloha orig.zápisu).

12.       zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Svatostánek českého vinařství“ v plném rozsahu.

13.       na doporučení BK při RM změnu koncepce odběru el.energie v UŽ  ve výši  93.450,- Kč. Finanční plnění bude ze zisku OS BH.

14.               zálohy za nájemné u Ubytovně Žetetice zvýšit o pronájem hlavního elektroměru, který bude

rozpočítán na jednotlivé UJ plus měsíční paušální platbu za odběr el.energie.

15.        aby odběr el.energie v Ubytovně Želetice byl každé 3 měsíce kontrolován a podle stavu odběru byla paušální platba za odběr el.energie vyúčtována.

16.       na doporučení bytové komise při RM prodloužení poskytnutí přístřeší v UŽ pro žadatele Reginu Csavojovou do 31.8.2007, Ladislava Šaraye do 31.8.2007 a Pavla Tokára do 31.8.2007.   

17.       na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení bytu

č. 20  v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 0+2 na základě žádosti žadatelce paní Gajdošové Renátě.

18.       bezplatné umístění vývěsní skříňky na domě č.p.154 v ul. 5.května, který je majetkem Města Litoměřice panu Janu Steklému–Karate klub Litoměřice.

19.            pronájem p.č. 1313/95  o výměře 86 m2 v k.ú. Litoměřice Gastronomickému centru Pohoda s.r.o. zast. jednatelkou Jitkou Dubovickou  na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu  nájemného 20,- Kč/m²/rok s  umožněním vstupu veřejnosti na nově upravené hřiště v rámci stavební akce  akci "Litoměřice - Střed,vybudování dětského hřiště Pohoda.

20.            pronájem pozemků p.č.1313/105, 1313/96, 1313/104, 1313/103, 1313/101, 1313/94, části 1313//34, části 1313/8 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 877mStřední škole Pohoda s.r.o. zast.jedn.  Hanou Simonovou na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu  nájemného 2.631,- Kč/rok s  umožněním vstupu veřejnosti na nově upravené hřiště v rámci stavební akce  akci "Litoměřice - Střed,vybudování dětského hřiště Pohoda" přes pozemky p.č. 1313/94 a p.č. 1313/34  a dále za podmínky umístění zatravňovacích dlaždic na p.č. 1313/8.

21.               pronájem pozemku částí p.č. 5156/4,5166/5,5167,5168/1,5173/7 v k.ú. Litoměřice  o celkové výměře 4490mk účelu vybudování kynologického cvičiště na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců Českému  kynologickému svazu, Základní kynologická organizace 680

za smluvní nájemné 100,- Kč/rok.

22.            ukončení nájemní smlouvy č. 9170000063 mezi Městem Litoměřice a Jedličkovou Jaroslavou, na pozemek p.č. 1352 v k.ú. Pokratice o výměře 718 m(zahrada)  dohodou k datu 21.9.2006.

22.               prominutí nájemného za 1-9/2006 ve výši 1.077,- Kč manželům Jedličkovým za pozemek

p.č. 1352 v k.ú. Pokratice o výměře 718 m(zahrada). 

24.       složení komise pro výběrové řízení na  funkci ředitele PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích (viz.příloha orig.zápisu).

25.            podmínky pro výběrové řízení na místo ředitele PO Knihovna K.H.Máchy (viz.příloha orig.zápisu).

26.            navýšení příspěvku o 200,- Kč na lyžařské výcviky žáků ZŠ v Litoměřicích, víceletého gymnázia a dětí s trvalým bydlištěm v Litoměřicích dojíždějících do okolních škol v obcích.

27.       smlouvu o dílo mezi Městem Litoměřice a firmou BUST spol. s.r.o. na rekonstrukci školního hřiště při ZŠ Havlíčkova 32 (viz.příloha orig.zápisu).

28.       přidělení finančních prostředků z rozpočtové rezervy města na realizaci programu

„5 klíčů k bezpečnému stravování – hudební verze pro mateřské školy „Přijede k nám návštěva“ ve výši 16.000,- Kč.

II.             neschvaluje:

1.         slevu  za pronájem hrobového místa  na  Městském hřbitově v Litoměřicích  panu Radomilu Končickému.

III.            doporučuje:

1.         ZM neakceptovat nabídku odprodeje areálu fotbalového hřiště v Litoměřicích.

2.         ZM vyčlenit z rozpočtu města Litoměřice na rok 2007 z kapitoly odboru školství částku 50.000,- Kč na příspěvek pro organizaci Sympozia (výročí 950 let založení Svatoštěpánské kapituly

IV.             pověřuje:

1.         ředitelku PO DDM Rozmarýn, aby ve spolupráci s právním odd. MěÚ předložila návrh dodatku zřizovací listiny na krátkodobé pronájmy do jednání ZM dne 5.10.2006.

2.         právní oddělení vypracováním nových smluv s CŠJ ve vztahu k nebytovým prostorům v budovách ZŠ a zároveň vypracováním nových smluv o výpůjčkách mezi ZŠ a Městem  následujícím způsobem:

- budou vypracovány nové smlouvy o výpůjčce mezi Městem a ZŠ, z těchto smluv budou vyjmuty nebytové prostory a bude uzavřena nová nájemní smlouva mezi Městem a CŠJ se zachováním výše nájmu a možnosti uvolnění 80% na investice, opravy a modernizaci.

3.         OÚRM podáním žádosti projektu BROÚK na posouzení projektové, organizační a finanční připravenosti města na využití Strukturálních fondů v období 2007 – 2013 (viz.příloha orig.zápisu)

V.         ukládá:

1.         řediteli PO CŠJ Litoměřice prověřit záležitosti rozpočtu organizace schválený ÚK (viz.příloha orig.zápisu).

2.            tajemníkovi vypsat výběrové řízení na firmu pro obstarávání bytového fondu města.

3.            tajemníkovi připravit návrh nové org.struktury s ohledem na vypsané výběrové řízení a nezbytné povinnosti města k hospodaření s byty a nebytovými prostory.

4.         OÚRM v návaznosti na doporučení ZM řešit přípravu projektu „Svatostánek českého vinařství“  formou honorované veřejné architektonické soutěže s následným pověřením zpracovatele vítězného návrhu přípravou projektové dokumentace na předmětnou akci a jednat o využití dotace na projektovou dokumentaci jiným způsobem.

VI.        bere na vědomí:

1.         výši uvedených poplatků pravidelných zájmových aktivit PO DDM Rozmarýn, Litoměřice.

2.            dodatečné informace o hospodaření PO CŠJ Litoměřice za 1. pol. roku 2006

3.            předběžné plnění Plánu investic PO CŠJ Litoměřice  – průběžné plnění  za 1.pol.v2006.

4.            výsledky provedeného auditu OS BH a navržená opatření (viz.příloha orig.zápisu).

5.            výsledek výběrového řízení a schvaluje vybranou firmu na akci „Oprava sociálních zařízení ZŠ Ladova Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

6.            informaci o nabídce odprodeje areálu fotbalového hřiště v Litoměřicích  ze strany společnosti TEREAL, s.r.o..

VII.            odvolává:

1.            vedoucího OS BH k 31.12.2006.

VIII.      zamítá:

1.         námitku ing.Protivy na výběrové řízení. pol. roku 2006 včetně změn na veřejnou zakázku „Svatostánek českého vinařství“ v plném rozsahu. (viz.příloha orig.zápisu).

IX.            vyhlašuje:

1.         výběrové řízení na místo ředitele PO Knihovna K.H.Máchy.

X.            deleguje:

1          do výběrové komise výběrového řízení na primáře chirurgického oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích za zřizovatele Město Litoměřice pana Jiřího Landu a MUDr.Františka Pražáka.

XI.            rozhodla:

1.         o převzetí záštity nad Sympoziem (výročí 950 let založení Svatoštěpánské kapituly) pořádaného ve dnech 15. – 16. června 2007 Biskupstvím litoměřickým.

         

                       

Mgr. Petr Hermann                                                                                                   Jiří Landa  místostarosta města                                                                                              1. místostarosta                                                                                  

Zapsal: Bc. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu