Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 30.8.2012

 

U S N E S E N Í

VÝPIS

20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 30.8.2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  20.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

541/20/2012

Povolení záboru veřejného prostranství – B. Beranová – bleší trhy

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Kostelního náměstí v Litoměřicích pro B. Beranovou,  Litoměřice za účelem pořádání „Bleších trhů“ 1x měsíčně, s podmínkou zajištění úklidu prostor.

542/20/2012

Povolení záboru veřejného prostranství – Credit – plus, s.r.o.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Credit – plus, s.r.o., Evropská 61, Praha 6 za účelem prodeje produktů od místních vinařů a drobného občerstvení od 10.9. do 20.9. a od 22.9. do 30.9. 2012.

543/20/2012

Oznámení o konání shromáždění – Severočeši.cz

RM  bere na vědomí oznámení o konání shromáždění politického hnutí Severočeši.cz na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 2.10.2012.

 

544/20/2012

Oznámení o konání shromáždění – Česká pirátská strana

RM  bere na vědomí oznámení o konání předvolebního mítinku České pirátské strany, U Botiče 1390/3, Praha 4 na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 1.9.2012.

 

545/20/2012

Povolení záboru veřejného prostranství – Farmářské trhy

a) RM neschvaluje zábor veřejného prostranství – části Kostelního náměstí v Litoměřicích pro spol. Výstavy, s.r.o., Na Vinici 13, Litoměřice za účelem pořádání Farmářských trhů v letech 2013-2015.

 

b) RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Kostelního náměstí v Litoměřicích pro spol. Zahrada Čech, s.r.o., Dlouhá 183/25, Litoměřice za účelem pořádání Farmářských trhů od r. 2013 po dobu platnosti nájemní smlouvy na areál výstaviště, která bude uzavřena do konce roku 2012.

546/20/2012

Schválení uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy – ČEZ Distribuce, a.s.

RM schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě mezi Městem Litoměřice a ČEZ Distribucí, a.s., Teplická 874/8, Děčín na akci „Přeložka NN – Nerudova ul., Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

 

547/20/2012

Žádost TJ Sokol Pokratice o uzavření dodatku k NS

RM doporučuje ZM uzavření dodatku č.2  k nájemní smlouvě č. 9470000038 ze dne 29.10.2008, týkající se pozemku parc.č. 376/1 o výměře 941 m2 v k.ú. Pokratice, uzavřené s TJ Sokol Pokratice, zast. Ing. Janem Hrkalem, Litoměřice, k účelu vybudování sport. hřiště pro veřejnost, spočívající v převzetí závazku vůči státnímu rozpočtu podle dotačních podmínek MŠMT ve výši 50%, tj. 1.950.000,-Kč, pokud bude nájemní vztah ukončen ze strany Města Litoměřice před  31.12.2028.

548/20/2012

Vzdání se předkupního práva ve smyslu ust. § 101, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – spol. K Invest Bohemia, s.r.o.

RM doporučuje ZM schválit vzdání se předkupního práva pro pozemky parcel č. 3407/5 a 3407/6, které budou odděleny ze stávající parcely 3407/1. Dále RM doporučuje ZM schválit vzdání se předkupního práva pro pozemek parcely č. 3408/98, který bude oddělen ze stávajícího pozemku parcely č. 3408/68, vše v k.ú. Litoměřice.

549/20/2012

Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání a stravné Mateřské školy Litoměřice

RM bere na vědomí Směrnici Úplata za předškolní vzdělávání a stravné Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30, p.o. od 1.9.2012 (viz příloha orig.zápisu).

550/20/2012

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2012, PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 PO DDM Rozmarýn Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

551/20/2012

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2012, PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

552/20/2012

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2012, PO Centrální školní jídelna Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2012 Centrální školní jídelny Litoměřice.

553/20/2012

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2012, PO ZUŠ Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2012 PO ZUŠ Litoměřice (viz příloha originál zápisu).

554/20/2012

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2012, PO MKZ Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

555/20/2012

Schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku – PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5

RM schvaluje dodatek ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku, uzavřený s Masarykovou základní školou Litoměřice, příspěvkovou organizací, se sídlem Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 436 (viz orig.příloha zápisu).

556/20/2012

Návrh způsobu zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise na dodávku os. automobilu pro PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky a složení výběrové komise na dodávku os. automobilu pro PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích. (viz orig. příloha zápisu).

557/20/2012

Žádost Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32  o povolení  výjimky z maximálního počtu žáků v 1. třídě

RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků 1. třídy Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32,

na  32 žáků, a to s účinností od 1. září 2012.

558/20/2012

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2012, PO centrum Srdíčko Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 PO Centrum Srdíčko Litoměřice  (viz příloha orig.zápisu).

559/20/2012

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2012, PO Technické služby města Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 PO Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

560/20/2012

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní S.Č., bytem Litoměřice, na částku 11.430,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

561/20/2012

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 1.825,-Kč ve výši 80%, (tedy 1.460,-Kč), pro pana M.H., bytem Litoměřice.

562/20/2012

Schválení dodatku k Pokynu k oběhu personálních a mzdových dokladů a dokladů pracovních cest pro ředitele PO Města Litoměřice

RM schvaluje Dodatek č.1 k Pokynu k oběhu personálních a mzdových dokladů a dokladů pracovních cest pro ředitele příspěvkových organizací Města Litoměřice č. 1/08 ze dne 17.7.2008 (viz příloha orig.zápisu).

563/20/2012

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2563/129 v k.ú. Litoměřice za účelem umístění stavby - rampy pro zajištění bezbariérového přístupu do nemovitosti č.p. 1754

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2563/129, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29mv k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou za účelem umístění stavby - rampy pro zajištění bezbariérového přístupu do nemovitosti č.p. 1754.

564/20/2012

Prodloužení nájemní smlouvy

RM schvaluje paní L.K. prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Nezvalova 1821/21 v Litoměřicích. Nájemní smlouva se prodlužuje do 30.6.2013.

565/20/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje paní H.M. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.8.2012 do 31.10.2012.

566/20/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje panu P.T. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.9.2012 do 30.11.2012.

567/20/2012

Žádost o prominutí dlužné částky za parkování v KDH

RM schvaluje panu J.P., Těchobuzice, prominutí pohledávky ve výši 10.800,- Kč za pronájem parkovacích míst v areálu Kasáren Dukelských hrdinů. Nájemné za dvě parkovací místa se upřesňuje na 800,- Kč měsíčně, bez ohledu na počet zaparkovaných vozidel.

568/20/2012

Přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje paní M.T., Litoměřice, přidělení  ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích od 1.9.2012 do 30.11.2012.

569/20/2012

Změna uživatele v dohodě o poskytnutí přístřeší na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje uzavření dodatku k dohodě o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích, kterým na místo uživatele pana O.T. vstupuje jeho partnerka sl. K.D.. Ostatní ujednání této dohody zůstávají beze změn.

570/20/2012

Prominutí dluhu s příslušenstvím pana L.M. a zpětvzetí žaloby k zažalování příslušného dluhu z poskytnutého přístřeší v městské ubytovně v Želeticích u Okresního soudu v Litoměřicích

RM schvaluje panu L.M., Litoměřice prominutí  dluhu ve výši 2.066,- Kč s příslušenstvím (poplatky z prodlení ve výši 317,- Kč) a zároveň schvaluje zpětvzetí žaloby č.j.: 25 C 101/2012-11 podané u Okresního soudu v Litoměřicích.

571/20/2012

Sleva na nájemném z důvodu umístění gastroprovozu a 50% spoluúčast na zateplení podkroví v městském domě v Litoměřicích

RM schvaluje

a) snížení  nájmu  pro  nájemníky městského domu Mírové náměstí 19/11, Litoměřice dle usnesení RM č. 130/5/2012 a č. 443/15/2012 (s výjimkou dlužníků). Případně další úpravy nájemného z důvodu inflačních změn jsou možné a jsou plně v kompetenci RM.       

b) provedení společné investice (zateplení podkroví či štítových zdí) pro nájemníky obývající podkrovní místnosti v domech v majetku Města Litoměřice za předpokladu, že jejich podíl na této společné investici bude 50 % a že tato investice nebude mít vliv na stanovení výše  nájemného či zakládat nárok na pozdější úhradu této investice městem. Provedení těchto investic podléhá vždy souhlasu města a bude prováděno pouze na základě individuálních žádostí žadatelů a za předpokladu jejich schválení v RM (musí být kryty schváleným rozpočtem).

c) žadatelce MUDr. Janě Štěrbové, bytem Litoměřice, provedení společné investice (zateplení štítové zdi) se spoluúčastí na této investici ve výši 50%, bez nároku na úpravu nájemného či pozdější úhradu této investice.

572/20/2012

Žádost o nezařazení městského bytu v ul. Kosmonautů 2018/6 v Litoměřicích do prodejů třetím osobám  a  o  prodej tohoto bytu stávajícímu nájemníkovi

RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky v ul. Kosmonautů 2018/6 v Litoměřicích panu R.T. za cenu 167.034,- Kč s tím, že se tento prodej musí uskutečnit v příštím roce (r.2013).

573/20/2012

Prodej městských bytů třetím osobám – tj. bytů obsazených nájemníky po již ukončeném prodeji bytových domů

RM ukládá OSMMBaLH přistoupit k realizaci prodeje dosud neprodaných bytových jednotek obsazených stávajícím nájemníkem formou „veřejné nabídky“ dle zásad schválených ZM dne 09.08.2007 (seznam bytů viz příloha orig.zápisu).

574/20/2012

Schválení návrhu aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města, pracovní verze metodického pokynu pro strategické řízení a vznik Strategického týmu udržitelného rozvoje

RM schvaluje návrh aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města, pracovní verzi metodického pokynu pro strategické řízení a vznik Strategického týmu udržitelného rozvoje (viz příloha orig. zápisu).

 

575/20/2012

Snížení nájemného – vlastní investice do městského bytu v Litoměřicích - PhDr. Eva Hanušová

RM schvaluje úpravu nájemného  pro  PhDr. Evu Hanušovou, přičemž od data 01.09.2012 bude nově započtená plocha bytu 63,58 m2 a zároveň schvaluje úhradu uznaných investic, které provedla v městském bytě v celkové výši 10.514,- Kč a které budou žadatelce vyplaceny hotově na pokladně. Tyto investice již nebudou dále odbydlovány.

576/20/2012

Žádost o přidělení městského bytu v ul. A. Muchy 425

RM schvaluje panu M.S. přidělení městského bytu v ulici A. Muchy 425/11 v Litoměřicích na dobu jednoho roku (01.09.2012-31.08.2013) – jedná se o pomoc při řešení mimořádné situace- zřícení domu vlivem přívalového deště dne 6.7.2012. 

577/20/2012

Žádost o pronájem NP v čp. 292 (na parc.č. 56/2) v ul. Krajská v Litoměřicích (objekt bývalé laboratoře – parkoviště U Hvězdárny) – Pavel Tschakert

RM schvaluje pronájem NP v čp. 292 (na parc.č. 56/2) v ul. Krajská v Litoměřicích (objekt bývalé laboratoře – parkoviště U Hvězdárny) panu Pavlu Tschakertovi, bytem Litoměřice za symbolický roční pronájem ve výši 1,- Kč a to na dobu 1 roku (01.09.2012-31.08.2013) s možností prodloužení. Veškeré provozní náklady (energie a příslušné služby) budou hrazeny nájemcem. Nájemce musí v daném objektu provozovat veřejnou půjčovnu kol a dále zajišťovat a poskytovat služby spojené s rozvojem cyklodopravy a cykloturistiky ve městě.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu