Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 28.6.2011

U S N E S E N Í

Výpis

20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 28.6.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  20.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

559/20/2011

Prezentace návrhu parkování – firma KOMA

RM bere na vědomí předložený návrh na využití jednotlivých lokalit a systému parkování (viz příloha orig.zápisu).

560/20/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Vinobraní 2011

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového nám., Tyršova nám., Dominikánského nám., Kostelního nám., ul. V. Krajská, Michalská, Lidická, Máchovy schody, Jezuitská, Wintrova, Klášterní a ul. Na Valech za účelem pořádání Vinobraní 2011 dne 24.9.2011.

561/20/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Ostrovní festival

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Střeleckého ostrova v Litoměřicích pro Agenturu Dream Production MP, s.r.o., Hrnčířská 10/1, Ústí nad Labem za účelem pořádání Ostrovního festivalu dne 24.9.2011.

562/20/2011

Schválení komise a způsob zadání zakázky – „Stezka pro chodce a cyklisty Litoměřice – Žitenice“

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců „Stezka pro chodce a cyklisty Litoměřice - Žitenice“ a způsob zadání veřejné zakázky (viz. příloha orig. zápisu)..

563/20/2011

Vnitřní provozní řád a Návštěvní řád dětských a sportovních hřišť

RM schvalujeVnitřní provozní řád dětských a sportovních hřišť, který je závazný pro správce TSM Litoměřice a Návštěvní řád dětských a sportovních hřišť, který je závazný pro návštěvníky hřišť (viz. příloha orig. zápisu).. 

564/20/2011

Schválení uzavření smlouvy s  ing. Pokorou

RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a ing. Václavem Pokorou,  Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz. příloha orig. zápisu).

565/20/2011

Schválení uzavření průjezdu v ul. Třebízského v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření průjezdu v ul. Třebízského v Litoměřicích pro nákladní automobily nad 3,5t.

566/20/2011

Potvrzení vítěz. uchazeče VŘ – Havárie opěrné zdi Ladova ul., Litoměřice

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení firmu DAPS, s.r.o., Na Kocandě 18, Litoměřice na akci „Havárie opěrné zdi, Ladova ul., Litoměřice“ a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

567/20/2011

Potvrzení vítěz. uchazeče VŘ –  CŠJ Litoměřice, provoz škol.kuchyně ZŠ Ladova, výměna dlažby

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení firmu  FASE s.r.o., U Katovny 58, Litoměřice na akci „CŠJ Litoměřice, provozovna škol.kuchyně ZŠ Ladova, výměna dlažby“ a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

568/20/2011

Potvrzení vítěz. uchazeče VŘ –  Oprava hradební zdi, ul. Na Valech, Litoměřice

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení firmu SANAP s.r.o., M. Pomocné 4, Litoměřice, na akci „Oprava hradební zdi, ul. Na Valech, Litoměřice“ a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci. 

569/20/2011

Směrnice pro evidenci a hospodaření s nemovitým a movitým majetkem Města Litoměřice – aktualizace - Příkaz starosty a tajemníka č. 3/2011

RM schvaluje aktualizaci Směrnice pro evidence a hospodaření s nemovitým a movitým majetkem Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

                                              

570/20/2011

Návrh smlouvy o prodeji služebního automobilu Peugeot Boxer

RM schvaluje smlouvu s firmou V-group s.r.o., Kladno o výkupu ojetého vozu Peugeot Boxer za částku 170.000,-Kč. Prodej byl schválen ZM dne 28.1.2011 v rozpočtu odboru SVaZ (viz příloha orig.zápisu).

571/20/2011

Přehled vyplacených dotací za I. pololetí 2011 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti.“

RM po projednání bere na vědomí informaci o vyplacených příspěvcích za I.pololetí 2011 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“ (viz příloha orig.zápis).

572/20/2011

Složení výběrové komise a seznamu oslovených firem na realizaci veřejné zakázky na službu „Vzdělávání sociál.pracovníků MěÚ a poskytovatelů sociál. služeb na období let 2011-2013“

RM schvaluje složení výběrové komise a seznam firem k oslovení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu s názvem „Vzdělávání sociálních pracovníků Městského úřadu Litoměřice a poskytovatelů sociálních služeb na období let 2011-2013.

                       

573/20/2011

Poskytnutí dotace na činnost pro Karate klub Litoměřice, o.s.

RM schvaluje poskytnutí dotace na činnost pro Karate klub Litoměřice, o.s. pro rok 2011 dle předloženého návrhu komise sportu při RM (viz příloha orig.zápis).

574/20/2011

Změna čerpání fondů  PO ZŠ Litoměřice B. Němcové

RM schvaluje změnu plánu investic a oprav na rok 2011, změnu plánu fondů na rok 2011 a změnu odpisového plánu na rok 2011  PO Základní škola Litoměřice, B. Němcové 2 (viz orig. příloha zápisu).

575/20/2011

Potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava části střešního pláště Domu kultury Litoměřice“ a schválení smlouvy o dílo

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky firmu  IZOLACE A PROJEKTY STAVEB s.r.o., Havlíčkova 154, 41117 Libochovice na akci „Oprava části střešního pláště Domu kultury Litoměřice“  a  schvaluje podepsání smlouvy o dílo s touto firmou na výše uvedenou akci.

576/20/2011

Schválení  dodatku ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku s PO CCR Litoměřice

RM schvaluje dodatek ke  smlouvě o výpůjčce movitého majetku s Centrem cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČ: 72019018 (viz orig.příloha zápisu).

577/20/2011

Schválení  smlouvy o výpůjčce movitého majetku s PO Masarykova ZŠ Litoměřice

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce movitého majetku s Masarykovou základní školou Litoměřice, příspěvkovou organizaci, Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773436 (viz orig.příloha zápisu).

578/20/2011

Dodatek ke Směrnici č. 01/2011 určující postupy PO zřízených Městem Litoměřice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – „EU peníze školám“

RM schvaluje dodatek ke Směrnici č. 01/2011 určující postupy příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice při  zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (viz příloha orig. zápisu).

579/20/2011

1/ Plán nákladů a výnosů na rok 2011 - PO TSM Litoměřice

2/ Odpisový plán roku 2011

3/ Plán stavu a čerpání fondu 2011

4/ Plán investic na rok 2011

Rada města:

1/ Schvaluje plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice na rok 2011.

2/ Schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2011.

3/ Schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2011.

 4/ Schvaluje plán investic TSM Litoměřice na rok 2011.

580/20/2011

Provozní řád parkoviště Pod Bílou strání

RM schvaluje provozní řád parkoviště Pod Bílou strání v lokalitě ul. Opuková (viz příloha orig.zápisu)

581/20/2011

Žádost o přidělení ubytování v městské ubytovně v Želeticích - L.I.

RM neschvaluje žádost paní L.I. o přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích.

582/20/2011

Žádost o přidělení ubytování v městské ubytovně v Želeticích - M.L.

RM neschvaluje žádost paní M.L. o přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích.

583/20/2011

Žádost o prodloužení ubytování v městské ubytovně v Želeticích – H.M.

RM schvaluje paní H.M. prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích o šest  měsíců do 31.12.2011.  

584/20/2011

Žádost o prodloužení ubytování v městské ubytovně v Želeticích – B.Š.

RM schvaluje paní B.Š. prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích o šest  měsíců do 31.12.2011.  

585/20/2011

Snížení nájemného – K.D.

RM schvaluje snížení nájmu nájemkyni K.D., bytem v Litoměřicích dle přijatého usnesení RM č. 346/14/2011. 

586/20/2011

Snížení nájemného – S.P.

RM schvaluje snížení nájmu nájemkyni S.P., bytem v Litoměřicích pro rok 2012 a 2013 o 20%.

587/20/2011

Ukončení nájemního vztahu k městskému bytu –V.M.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k městskému bytu v ul. 5. května 154/1 v Litoměřicích se současným nájemníkem V.M. k datu 30.06.2011.

588/20/2011

Výměna městského bytu

RM schvaluje výměnu současným nájemníkům bytu č. 75 v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích za uvolněný menší byt č. 77 ve stejném domě.

589/20/2011

Žádost o peněžní náhradu - částečná úhrada vlož nákladů do rekonstrukce bytu –  J.M

RM schvaluje částečnou úhradu vložených investic v celkové výši 10.000,- Kč paní J.M., bytem ul. Turgeněvova 618/18 v Litoměřicích. Úhradu zajistí úsek správy bytového hospodářství.

590/20/2011

Projednání žádosti obyvatel DPS – Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích na snížení vyúčtovaných nákladů za služby v roce 2010 (nedoplatek)

RM  bere na vědomí obsah žádosti obyvatel DPS – Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích na snížení vyúčtovaných nákladů za služby v roce 2010 (nedoplatek) a schvaluje snížení těchto nedoplatků o 50% s tím, že tyto náklady budou na vrub úseku správy bytového hospodářství (viz příloha orig.zápisu).

591/20/2011

Nařízení RM, které upravuje placené stání silničních motor. vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy

RM po projednání vydává Nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy v novém úplném znění nahrazujícím znění Nařízení Rady města Litoměřice č. 2/2010 a č. 7/2005 ve znění nařízení č. 5/2006, 1/2009 a 3/2009 (viz příloha orig.zápisu).

           

592/20/2011

Schválení Smlouvy o zajištění a realizaci cyklobusu pro rok 2011 mezi provozovatelem – Mgr. Janou Šímovou, Na Vinici 1105/2, Litoměřice, IČ: 49916904 a městem Litoměřice

RM schvaluje uzavření a znění Smlouvy o zajištění a realizaci cyklobusu pro rok 2011 mezi provozovatelem Mgr. Janou Šímovou, Litoměřice, IČ 49916904 a Městem Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

593/20/2011

Schválení Příkazu č.2/2011 -zadávání veřejných zakázek malého rozsahu           

RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č.2/2011 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (viz příloha orig.zápisu).

594/20/2011

Jmenování vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu

RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 16.6.2011 Ing. Marcelu Škrancovou vedoucí Odboru obecního živnostenského úřadu Litoměřice, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2011.

595/20/2011

Odvolání K. Soukupa z fce předsedy Labské paroplavební spol. o.p.s.

RM pověřuje místostarostu Mgr.Krejzu, aby navrhnul na valné hromadě Labské paroplavební spol. o.p.s. Litoměřice odvolání předsedy p.Kamila Soukupa a na jeho místo navrhnul jmenovat místostarostu Jana Szántá novým předsedou společnosti.

596/20/2011

Návrh na schválení  smlouvy   o pronájmu  reklamní plochy pro SONO PLUS s.r.o.  a  smlouvy  o  darování průmyslového  kompostu 

RM schvaluje  smlouvu  o pronájmu  reklamní plochy pro SONO PLUS s.r.o., Čížkovice č.p. 104,a  smlouvu  o  darování průmyslového  kompostu  od  této společnosti.

597/20/2011

Přidělení NP v budově odboru dopravy Topolčianská 447/1

RM schvaluje pronájem kancelářských prostor v k.ú. Litoměřice v budově odboru dopravy Topolčianská 447/1 – 1.patro o rozměrech 18 m2 panu Karlu Guderovi, Litoměřice, IČ: 68962126 zastupujícího Českou pojišťovnu ve výši nájemného je 550,-Kč/m2/rok + provozní náklady.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu