Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 21.8.2014

USNESENÍ
VÝPIS
z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21.8. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města  Litoměřic na svém 20.jednání projednala pod usnesením  č.:

425/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pol. 2014 - Centrum pro zdrav.postiž.děti a mládež – SRDÍČKO,p.o.

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014 PO Centra SRDÍČKO (viz příloha orig.zápisu).

426/20/2014

Poskytnutí dotací na projekty realizované v rámci komunitního plánování sociálních služeb

a) RM schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí dotace v rámci komunitního plánování sociálních služeb pro rok 2014 (viz příloha orig.zápisu).

b) RM schvaluje poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb na tyto projekty:

1/ Občanská poradna Litoměřice

2/ Zajištění psychoterapeutické služby pro klienty sociálních služeb – lidi se zdravotním postižením a pro osoby v přechodné krizi

3/ Mateřské centrum Klubíčko

4/ Příběhy podzimu

5/ Prolínání

6/ Drogová primární prevence

7/ Komplexní podpora peče o lidi v závěru života

8/ Specifická práce s abstinujícími matkami

c) RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace s těmito organizacemi:

1/ Diecézní charita Litoměřice

2/ Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

3/ Středisko křesťanské pomoci Klubíčko

4/ Knihovna Karla Hynka Máchy

5/ Spolek LiPen

6/ Oblastní spolek ČČK Litoměřice

7/ Hospic sv. Štěpána

8/ Oblastní spolek ČČK Litoměřice

427/20/2014

Udělení ceny Aloise Klára 2014

a) RM bere na vědomí nominace, které doporučila Zdravotní a sociální komise.

b) RM doporučuje ZM udělení ceny A. Klára těmto osobám:

za zdravotní oblast:

MUDr. Josef Jílek

MUDr. Jana Víšková

Marta Ševicová,

Růžena Hanusková

Alena Kuldová

za sociální oblast:

Mgr. Zdeněk Bárta

Pavel Česal

Eva Vladyková

428/20/2014

Revokace usnesení RM ze dne 22.5.2014 - bod 250/15/2014 a návrh na příděl bytu č. 15 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice            

a)   RM revokuje usnesení ze dne 22.5.2014 – bod 250/15/2014.

b)   RM schvaluje přidělení bytu č. 15 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice paní J.Š, trvale bytem Litoměřice, smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

429/20/2014

Schválení přijetí účelově určeného finančního daru pro PO ZUŠ Litoměřice

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní uměleckou školu Litoměřice, příspěvkovou organizaci, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

430/20/2014

Zpracování projektu na zřízení výchovné zemědělské farmy pro děti a žáky škol

RM ukládá společnosti ZAHRADA ČECH s.r.o. a oddělení projektů a strategií MěÚ Litoměřice zpracovat projekt a prověřit možnosti získání finanční podpory z vhodného dotačního titulu na spolufinancování realizace výchovné zemědělské farmy pro děti a žáky škol v návaznosti na výsledky ověřovací ankety veřejného projednávaní „Desatero problémů Litoměřic. Řešme je společně! pro rok 2014“.

431/20/2014

Schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 4.11.2004 – PO MSZ v Litoměřicích

RM schvalujeDodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 4.11.2004 pro Příspěvkovou organizaci Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz orig. příloha zápisu).

432/20/2014

Prodloužení NS v DK v Litoměřicích – žádost MIST BARS s.r.o.          

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy mezi společností MIST BARS s.r.o., IČ 247 33 776 a příspěvkovou organizací města MKZ v Litoměřicích na prostory v objektu Domu kultury v Litoměřicích, a to do 10.9.2020 a zároveň ukládá ředitelce MKZ uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě.

433/20/2014

Divadelní přestavení pro zaměstnance MěN v Litoměřicích

RM ukládá MKZ Litoměřice v rámci příspěvku na provoz zajistit realizaci divadelního představení pro zaměstnance Městské nemocnice v Litoměřicích, dne 8. září 2014 od 19.00 hodin v hlavním sále Domu kultury Litoměřice.

434/20/2014

Žádost o bezplatný pronájem Hradu Litoměřice

RM schvaluje bezplatný pronájem Hradu Litoměřice za účelem konání společného setkání veřejnosti se sólisty a představiteli Města Litoměřice po koncertě „Carmina Burana“ dne 15.8.2014.

435/20/2014

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství – ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

RM schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi Základní školou Litoměřice, U Stadionu 4, IČ: 46773401 a  CMC Graduate School of Business o.p.s., Nám. 5.Května 2 , Čelákovice 250 88 v rámci projektu  „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“, kdy podmínkou tohoto partnerství není finanční spoluúčast partnera projektu.

436/20/2014

Zadávací podmínky a složení hodnotící komise pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu“ a „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Masarykova“

RM schvaluje:

a)   zadávací podmínky  pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu “ a „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Masarykova“  (viz příloha orig.zápisu).

b)   hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně provádět posouzení kvalifikace uchazečů a plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů (viz příloha orig.zápisu).

437/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, DDM Rozmarýn Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

438/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, ZUŠ Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2014 PO ZUŠ Litoměřice (viz příloha originál zápisu).

439/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, MŠ Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014 Mateřská škole Litoměřice, p.o., Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

440/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, MKZ v Litoměřicích

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

441/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, MSZ v Litoměřicích

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

442/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, CCR Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

443/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014 PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

444/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, CŠJ Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014  Centrální školní jídelny Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

445/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig.zápisu).

446/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014 Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig.zápisu).

447/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, Masarykova ZŠ Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2014 PO Masarykova základní škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

448/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014 Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4 (viz příloha orig.zápisu).

449/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig.zápisu).

450/20/2014

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2014, ZŠ Litoměřice, Ladova 5

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 (viz příloha orig.zápisu).

451/20/2014

Zábor veřejného prostranství – Spolek LiPen    

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části dolního nádraží ČD a část ul. Dlouhá a ul. Na Valech v Litoměřicích pro Spolek LiPen, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice za účelem instalace 10 ks kartonových panelů (literárních a výtvarných děl členů Spolku LiPen) a za účelem umístění „literárních vánočních dárků“ na stromech v ul. Dlouhá a Na Valech v Litoměřicích.

452/20/2014

Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/030/2014 s názvem: „Projekt rekonstrukce městského pivovaru v Litoměřicích – zpracování DSP“

RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Projekt rekonstrukce městského pivovaru v Litoměřicích – zpracování DSP“.

453/20/2014

Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/031/2014 s názvem "Chodník podél Žernosecké ulice, Litoměřice"

RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chodník podél Žernosecké ulice, Litoměřice"

454/20/2014

Schválení nájemní smlouvy na prostory ochozu městské věže za účelem umístění telekomunikačního zařízení.                                      

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a panem M.S., provozovatelem internetové sítě LTnet na pronájem cca dva m2 ochozu městské věže v ul. Dlouhá za účelem umístění telekomunikačního zařízení pro internetovou síť.

455/20/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní M.S., Litoměřice, na částku 6.752,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

456/20/2014

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní A.J., bytem Litoměřice, na částku 2.614,-Kč. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2014, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

457/20/2014

Prominutí úroku z prodlení       

RM schvaluje prominutí úroku z prodlení v plné výši, tedy 584,-Kč, pro pana V.H., Litoměřice.

458/20/2014

Schválení způsobu úhrad dluhů vůči městu Litoměřice  

RM schvaluje ve smyslu § 1932 odst. 2 NOZ, že v případě započtení plnění pohledávky nejprve na jistinu nebudou úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky již dále úročeny

459/20/2014

Záměr pronájmu pozemků parc.č. 917/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 47m2 a části parc.č. 917/1 zahrada o výměře cca 66m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků parc.č. 917/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 47m2 k účelu umístění stavby a části parc.č. 917/1 zahrada o výměře cca 66 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu zajištění přístupové cesty na dobu určitou 5 let.

460/20/2014

Pronájem části pozemku parc.č. 4008/95 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 2713m2 a části pozemku parc.č. 4008/96 zastavěná plocha nádvoří o výměře cca 184m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/95 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 2713 m2 a části pozemku parc.č. 4008/96 zastavěná plocha nádvoří o výměře cca 184m2  v k.ú. Litoměřice panu V.S., Litoměřice  na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dní k účelu zřízení odstavné plochy pro automobily a stavební techniku za smluvní nájemné ve výši 50.000,- Kč/ rok.

461/20/2014

Pronájem pozemků parc.č. 2662/28 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1023m2 a parc.č. 2662/29, zastavěná plocha o výměře 237m2 v k.ú. Litoměřice

a)      RM schvaluje pronájem pozemků (podle nezaps.GP č. 4161-178/2013) parc.č. 2662/28 ostatní plocha, jiná plocha o výměře1023m2 a parc.č. 2662/29, zastavěná plocha o výměře 237 m2 v k.ú. Litoměřice zájmovému spolku Slavoj Litoměřice Písečný ostrov 1928/1, Litoměřice k účelu umístění zázemí sportoviště a pozemku pod stavbou na dobu určitou 15 let za nájemné ve výši 4.179,- Kč/rok.

b)      RM schvaluje vydání souhlasu ke kolaudaci stavby na pozemku parc.č.2662/29 v k.ú. Litoměřice s následným zápisem nájemního práva na dobu určitou 15-let k pozemkům ( podle nezaps. GP č. 4161-178/2013) parc.č. 2662/28 ostatní plocha, jiná plocha o výměře1023m2 a parc.č. 2662/29, zastavěná plocha o výměře 237 m2 v k.ú. Litoměřice do veřejného seznamu KN. Správní poplatek spojený se vkladem nájemního  práva do KN bude hradit nájemce Slavoj Litoměřice z.s. IČ: 148 66 170.

462/20/2014

Prodej neobsazených bytů obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu

RM schvaluje prodej neobsazených bytů: č. 20 – Kubínova 440/1, č. 44 – A. Muchy 416/19, č. 27 – Stránského 1754/29, č. 40 – Mrázova 986/25, č. 2 – Křižíkova 788/13 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu. Termín vyvěšení nabídek je od 25.08.2014 do 08.09.2014.

Komise: Mgr.V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM Mgr.Krejza. Otevírání obálek proběhne dne 10.09.2014 (ul. Kubínova, ul. A. Muchy) a 15.09.2014 (ul. Stránského, ul. Mrázova, ul. Křižíkova) v 15.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ, ČNIS na Mírovém náměstí 16/8.

463/20/2014

Prodloužení nájemní smlouvy

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, o velikosti 64,89 m² (2+1), v ul. Mládežnická 1753/8 v Litoměřicích panu Ing. P.L., bytem Litoměřice. Nájemní smlouva se prodlužuje od 1.8.2014 do 31.7.2015.

464/20/2014

Přidělení bytu č. 2 v ul. Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích, (1+1) na základě veřejné nabídky

RM schvaluje přidělení bytu č. 2 v ul. Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích, o výměře 43,02 m² (1+1) panu V.N., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 60,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

465/20/2014

Přidělení bytu č. 2 na Mírovém náměstí 42/20 v Litoměřicích, (3+1) na základě veřejné nabídky

RM schvaluje přidělení bytu č. 2 na Mírovém náměstí 42/20 v Litoměřicích, o výměře 97,52 m² (3+1) paní V.R., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/ měsíc  + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

466/20/2014

Přidělení bytu č. 1 v ul. Mrázova 750/6 v Litoměřicích, (3+1) na základě veřejné nabídky

RM schvaluje přidělení bytu č. 1 v ul. Mrázova 750/6 v Litoměřicích, o výměře 96,20 m² (3+1) panu J.H., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 60,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

467/20/2014

Výpověď ze smlouvy o nájmu pozemku prostor č. 116 na městské tržnici (63m²)

RM bere na vědomí výpověď ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 3.2.2010, podanou panem T.H.T., bytem v Litoměřicích. Jedná se o část pozemku o výměře 63 m² na městské tržnici v Litoměřicích, parc. č. 123 v ul. 5. května. Dle článku V. uvedené smlouvy činí výpovědní doba jeden měsíc a uplyne dnem 30.9.2014.

468/20/2014

Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu –Svatostánek Českého vinařství dne 12. 9. 2014 z důvodu konání akce u příležitosti získání prestižní evropské ceny NATURE 2000 „Soužití člověka s přírodou“.    

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu – Svatostánek Českého vinařství dne 12. 9. 2014 z důvodu konání akce u příležitosti získání prestižní evropské ceny NATURE 2000 „Soužití člověka s přírodou“.

469/20/2014

Vydání Příkazu starosty a tajemníka č. 12/2014 Kontrolní systém

RM vydává Příkaz starosty a tajemníka č. 12/2014 Kontrolní systém, kterým se ruší Příkaz starosty a tajemníka č. 2/2009 (viz příloha orig. zápisu).

470/20/2014

Prominutí nájemného v Hradu Litoměřice na jednání Benchmarkingové iniciativy 2005. 

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. techniky a služeb, za pronájem prostor Hradu Litoměřice pro jednání pracovní skupiny „C“ Benchmarkingové iniciativy 2005 ve dnech 4.‑ 5.9. 2014. Důvodem prominutí nájemného je neziskový charakter akce, kdy náklady na konání akce (prostory, technika, energie, apod.) jdou za hostitelským městem jakožto členem Benchmarkingové iniciativy 2005.

471/20/2014

Personální opatření                                                     

RM neschvaluje návrh na odvolání Ing. Jana Nejtka z funkce vedoucího Odboru - stavební úřad.

472/20/2014

Vydání Dodatku č. 1 Organizačního řádu Města Litoměřice a MěÚ Litoměřice

RM schvaluje Dodatek č. 1 Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 1/2014 Organizační řád Města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

473/20/2014

Snížení nájemného v NP – Restaurace U  Zlatého bažanta dle usnesení RM č. 325/16/2014.

RM schvaluje panu M.M. – Restaurace U  Zlatého bažanta, Mírové náměstí 21/13, Litoměřice snížení nájemného v nebytovém prostoru na Mírové náměstí 21/13 a 22/14 v Litoměřicích a jeho výše je stanovena nově na 67.192,- Kč/čtvrtletně s účinností od 1.10.2014. 

474/20/2014

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství – ZŠ Litoměřice, Na Valech

RM schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, IČ: 46773428 a Q PRO 7 a.s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 v rámci projektu „Digitální věk ve školách“, kdy podmínkou tohoto partnerství není finanční spoluúčast partnera projektu.

475/20/2014

Schválení poskytnutí finančního příspěvku na postřik Žernoseckého jezera proti přemnoženým sinicím pro Mezinárodní veřejný přístav Píšťany, s.r.o.  ve výši 5000 Kč.

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na postřik Žernoseckého jezera proti přemnoženým sinicím pro Mezinárodní veřejný přístav Píšťany, s.r.o. Děkovka 3,411 15 Podsedice, IČ: 25441825.

476/20/2014

Schválení poskytnutí finančního příspěvku na úklid nepovolené skládky komunálního odpadu na parcele č. 4412/1 v  k.ú. Litoměřice pro NADĚJI, pobočka Litoměřice. 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.520,- Kč na úklid nepovolené skládky komunálního odpadu na parcele č. 4412/1 v  k.ú. Litoměřice pro NADĚJI, pobočka Litoměřice. Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice IČ: 00570931                                                            

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková

Za správnost odpovídá:

Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu