Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 21.10.2008

USNESENÍ

výpis

z 20. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 21.10.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         podmínky pro vypsání záměru na pronájem prostor restaurace Babylon - 1. patro v Domě kultury v Litoměřicích se zapracováním podmínky Mgr. Červína.

2.         podmínky pro vypsání záměru na pronájem 2 barů ve foyeru  Domu kultury v Litoměřicích se zapracováním připomínek členů RM.

3.         odměny ředitelům PO k 31.10.2008 dle přiloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

4.         zábor veřejného prostranství –  části Lodního náměstí v Litoměřicích pro První český Národní cirkus Jo-Joo, Chvalkovická 704, Praha 9 za účelem hostování cirkusu od 22. 6. do 28.6.2009.

5.         předložený záměr a doporučuje ZM přijmout usnesení o spolufinancování stavby „I/15 Litoměřice – východní obchvat“.

6.         předložený seznam oslovených firem na akci  „Svatostánek českého vinařství Litoměřice  – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.

7.         výběrové řízení formou užšího podlimitního řízení - pro výběr zhotovitele na akci „Svatostánek českého vinařství Litoměřice“ a zároveň schvaluje složení výběrové komise na výše uvedenou akci dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

8.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n/L na akci „Prodej plynárenského zařízení – 20 stav. parcel, lokalita U Hřiště, Litoměřice“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a  SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n/L na akci „Souhlas se zřízením věcného břemene -20 stav. parcel, lokalita U Hřiště, Litoměřice“.

9.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Chládek&Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice na akci „Dostavba a modernizace zimního stadionu Litoměřice“.

10.       rozšíření systemizace odboru územního rozvoje – oddělení územního plánování o 1 pracovní místo.

11.       nájemní smlouvu s výzkumným ústavem CVEVL, se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Liberec v novém znění se zapracováním připomínky ing. Lončáka (viz příloha orig. zápisu).

12.       změnu nájemní smlouvy č. sml. 9470000038, uzavřenou  dne 1.1.2004 na pozemek č. parc. 376/1 o výměře 941 m2 v k.ú. Pokratice, s TJ Sokol Pokratice, zast. Ing. Janem Hrkalem, Pokratická 80/44, Litoměřice,  k účelu vybudování sport. hřiště pro veřejnost, spočívající v úpravě nájemní doby z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2023 z důvodu podání žádosti na  poskytnutí dotací z MŠMT se zapracováním připomínek členů RM.

13.       s firmou DOMI-Juraj Podolinský, Kramoly 1574/39, 400 03 Ústí nad Labem uzavření smlouvy o dílo na „Oprava fasády domu České armády 163/17, Litoměřice“.

14.       vymáhání všech dlužných částek za užívání autobusového nádraží v Litoměřicích v roce 2007 i 2008, a to soudní cestou, tedy schvaluje podání příslušných žalob. Před podáním žalob bude všem dlužníkům zaslána výzva k uhrazení dluhu.

 

15.       výpověď z nájmu nájemci bytu č. 17, Družstevní 1757/27, Litoměřice z důvodu podle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi.

16.       přidělení přístřeší pro M. Tormu a V. Bláhovou v Ubytovně Želetice na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.

17.       výpověď z nájmu nájemci bytu č. 1, Mrázova 986/29, Litoměřice, z důvodu podle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi.

18.       přidělení přístřeší pro H. Turkovou, Litoměřice, v Ubytovně Želetice na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.         

19.       podání žaloby o vyklizení bytu č. 32 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice pro uživatele bytu.

20.       uzavření dohody o splátkách pro Jolanu Mikelovou, Litoměřice, na částku 6.418,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

21.       uzavření dohody o splátkách pro Radku Císařovou, Litoměřice, na částku 6.556,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

22.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 30.10.2008.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, voleb.komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.         Předání finančního daru Klokánku

2.         Volba člena rady města Litoměřic

3.         Nové kompetence starosty a místostarostů města Litoměřic

4.         Zřízení příspěvkové organizace „Cestovního ruchu a informačního centra.“

5.         Schválení Zřizovací listiny PO Srdíčko

6.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV

7.         Informace o zhodnocení volných zdrojů

8.         Plnění rozpočtu za 1-9/08

9.          Uzavření smlouvy o přijetí úvěru od banky Dexia Kommunalkredit Bank AG - Dostavba a modernizace zimního stadionu v Litoměřicích

10.       Uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. - Svatostánek českého vinařství

11.       Vyhláška o provozu VHA

12.       Příprava stavby „I/15 Litoměřice – východní obchvat“

13.       Pojmenování nově vznikající ulice jménem „Dubová“

Majetkové body:

Záměry :

14.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu číslo IIIC-12

15.       Prodej pozemku p.č. 1216/1 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

16.       Směna pozemků v majetku obce (Střelecký ostrov – ubytovací zařízení, tenisový areál, veslařský areál), za pozemky v majetku TJ Slavoj Litoměřice (fotbalový areál, Písečný ostrov – koupaliště)

a)         Zřízení předkupního práva pro město na hlavní  budovu v areálu koupaliště

b)                     Zřízení věcného břemene pro město na bezplatné užívání nebytových prostorů v hlavní budově

c)         Zřízení věcného břemene pro TJ Slavoj na pozemky bezprostředně navazující s hlavní budovou

17.       Záměr prodeje, popř. pronájmu budov a pozemků v areálu KDH a ZČ

18.       Bezúplatný převod části  pozemku p.č. 857/22  (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Litoměřice ve vl. Ústecký kraj, Ústí n.L.

19.       Podání žádosti o převod pozemků (ostatní plocha) p.č. 1344/2, 1344/5, v k.ú. Pokratice a p.č. 4011/2  v k.ú. Litoměřice ve vl. ÚZSVM

           

Prodeje :

20.       Koupě areálu bývalého pivovaru

21.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu číslo IV.B-31

22.       Prodej  pozemku p.č. 4569/4 (zahrada) a pozemku pod chatkou p.č. 4569/3 v k.ú. Litoměřice

23.       Prodej pozemku p.č. 4569/5 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

24.       Prodej pozemku p.č. 1240/24 a p.č. 1240/1 v k.ú. Litoměřice

25.       Směna pozemku v majetku obce  p.č.1031/8 a p.č. 1031/7 (man. Mezianovi, Tylova 6, Litoměřice) v k.ú. Tlučeň

26.       Bezúplatný převod pozemků p.č. 3304/1 a p.č. 3305/1 (ostatní komunikace) v k.ú. Litoměřice na Město Litoměřice

27.       Bezúplatný převod pozemku p.č. 2570/3  (hřbitov) v k.ú. Litoměřice na Město Litoměřice

28.       Prodej bytových jednotek v ul. Resslova 1673/8 a Pražská 89/8

29.       Prodej bytových jednotek  v ul. Družstevní 1756/25, 1757/27, Stránského 1754/29, 1755/31, Mládežnická 1752/6,1753/8, Heydukova 1872/10,12, 1873/14,16 a po prověření majetku ul. Teplická  1671/1 a 1672/3  dle  přiloženého seznamu

30.       Zřízení věcného práva- umístění, údržby, provozování a oprav  kanalizace na části pozemku p.č. 660/1 v k.ú. Litoměřice

31.       Zřízení věcného práva- umístění, údržby, provozování a oprav  plynárenského zařízení na části pozemku p.č.87 v k.ú. Litoměřice

32.       Zřízení věcného práva - umístění, údržby, provozování a oprav  telekomunikačních zařízení na částech pozemků p.č.2464/1, 2435/1, 2435/2, 2296 v k.ú. Litoměřice

33.       Zřízení věcného práva- umístění, údržby, provozování a oprav  telekomunikačního zařízení na částech pozemku p.č.2475/1 v k.ú. Litoměřice

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

23.       Roční vzdělávací program DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 na školní rok 2008/2009 příspěvkové organizace DDM Rozmarýn a návrh výše uvedených poplatků pravidelných zájmových aktivit.

24.       uvolnění finančních prostředků formou daru ve výši 9.000,- Kč pro KLOKÁNEK Litoměřice.

25.       pořádání jarmarku na Kostelním náměstí do 30.11.2008 s četností 1x týdně a možností prodloužení paní Ingrid Krolopové, Martiněves.

II.         neschvaluje

1.         udělení souhlasu s povolením vstupu nájemcům bytových prostor - domu č.p.192 na pozemky p.č. 188 a 190/3 v k.ú. Litoměřice za účelem umístění kontejneru na komunální odpad.

2.         opětovnou žádost nadačního fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání dějepisné soutěže studentů gymnázií.

III.        vydává:

1.         Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení č. 1/2008, kterým se ruší všechny předcházející Vnitřní platové předpisy pro školy a školská zařízení města Litoměřic, včetně změn, dodatků a souvisejících usnesení Rady města (Vnitřní platový předpis viz příloha orig. zápisu).

IV.        revokuje:

1.         své usnesení č. I./ 17 ze dne 9.9.2008 o schválení nájemní smlouvy se společností CVEVL. 

V.         bere na vědomí:

1.         informace dotčených odborů k prodeji, příp. pronájmu areálu KDH a ZČ.

2.         informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za III. čtvrtletí roku 2008 (viz příloha orig. zápisu).

VI.        ukládá:

1.         OCRM ve spolupráci s právním odd. vypracovat zřizovací listinu příspěvkové organizace „Cestovního ruchu a informačního centra“.

2.         OÚRM stanovit konkrétní podmínky pro pořádání trhů na Kostelním náměstí paní Ingrid Krolopovou, Martiněves.

VII.       doporučuje:

1.         ZM schválit pojmenování  nově vznikající ulice dle přiloženého podkladu jménem „Dubová“.

2.         ZM doplnění prodeje bytu č. 6 pro nájemce Pavla Levickijho v domě ul. Resslova 1673/8, Litoměřice za cenu ve výši 273.520,- Kč.

3.         ZM doplnění prodeje bytu č. 6 pro nájemce Petra Bystrianského v domě ul. Pražská 89/8, Litoměřice za cenu ve výši 219.352,- Kč.

4.         ZM schválit změnu vyhlášky č. 3/2008 o omezení provozu VHA se zapracováním připomínek členů RM (návrh změny viz příloha orig. zápisu). 

5.         ZM zřídit příspěvkovou organizaci „Cestovního ruchu a informačního centra“ s účinností od 1.1.2009.

6.         ZM revokovat své usnesení č. V./1 ze dne 19.4.2007 a určit zastupitele města Mgr. Karla Krejzu pro spolupráci s úřadem územního plánování MěÚ Litoměřice při pořizování územního plánu Litoměřic.

VIII.      potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče nabídkového řízení na akci „Oprava fasády domu České armády 163/17, Litoměřice“, firmu DOMI-Juraj Podolinský, Kramoly 1574/39, 400 03 Ústí nad Labem.

Mgr. Václav Červín                                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                         starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu