Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic -16.8.2007

USNESENÍ

výpis

z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 16.8.2007 od 10:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 7 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí v Litoměřicích pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích za účelem pořádání benefičního koncertu dne 6.10.2007.

2.         bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí dne 4.9.20 07 pro Českou pojišťovnu, a.s. za účelem prezentace společnosti (žádost viz příloha orig. zápisu).

3.         vybudování parkoviště v Revoluční ulici na poz. p.č.3718/103, 3718/95 v k.ú. Litoměřice s ohledem na budoucí zrušení parkoviště v ul. M.Majerové a s tím, že tato investice bude zařazena do rozpočtu města na r.2008.

4.         složení komise a seznam firem na akce „Jarošova ul. – oprava povrchu komunikace + zpomalovací prahy“ a „Máchova ul. – oprava komunikace“ dle předloženého seznamu (viz příloha orig. zápisu).

5.         realizaci akce „předláždění ulice Jarošova“ v 1. pololetí roku 2008.

6.         Chartu 2007 (viz příloha orig. zápisu). Město Litoměřice se připojuje k Evropskému týdnu mobility (16. - 22. září 2007) tím, že po dobu celého týdne bude organizovat akce, které budou brát v potaz letošní motto: "Ulice pro lidi" a zorganizuje Den bez aut (26. 9. 2007).

7.         zábor veřejného prostranství a omezení dopravního provozu na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 26.9.2007 (8 - 17 hodin) za účelem konání akce Den bez aut.

8.         bezplatné jízné pro cestující na linkách A, B, D dne 26.9.2007.

9.         prominutí poplatku z prodlení ve výši 4.353,- Kč pro žadatele, bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice (žádost viz příloha orig. zápisu).

10.       dohodu o splátkách splatného dluhu mezi Městem Litoměřice a nájemníkem, bytem Revoluční 7, Litoměřice (viz příloha originál zápisu).

11.       dohodu o splátkách splatného dluhu mezi Městem Litoměřice a nájemníkem, bytem Revoluční 1834/8, Litoměřice (viz příloha originál zápisu).

12.       smlouvu o zajištění správy bytového fondu uzavřenou se Správou vojenského bytového fondu Praha na dobu určitou do 31.12.2007 (smlouva viz příloha orig. zápisu)

13.       přidělení bytu č. 9 v DPS Kosmonautů 2020/14 manželům Novotné Ireně, Milanu Hošalovi, trvale bytem v Litoměřicích a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního  příspěvku ve výši 45.000,- Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

14.       přidělení bytu v Litoměřicích pro paní Gruntovou.

15.       přidělení garáže č. 3 v ulici Pražská 89/6, Litoměřice, na základě výběru obálkovou metodou nejvyšší nabídce, panu Vladislavovi Liškovi, Mělník ve výši 1.200,- Kč/m2/rok.

16.       smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a Stanislavem Starým, Žitenice, IC 43259359 :

a.  Dodávka a montáž :

-          Poměrových měřičů tepla na otopná tělesa (radiátory) v bytech a společných prostorech domu

-          Regulačních ventilů průtoku na jednotlivé vstupy do objektů pro možnost následné údržby a regulace otopného systému

b.   -     Roční servis poměrového měření a rozúčtování nákladů na teplo v bytovém objektu s využitím

elektronických indikátorů rozdělení topných nákladů.

-     Zajištění záručního a pozáručního servisu, zejména dodávky, opravy, výměny, speciální odečty IRTN a případné další služby na vyžádání

17.                   výběrovou komisi a seznam oslovených firem na akci výměna oken v DPS Kosmonautů 2020/14 a 2021/16, Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

18.       na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se zvyšuje od 1.ledna 2008 nájemné v bytech v majetku Města Litoměřice ze současných 17,28 Kč/m2 na výši 18,14 Kč/m2. Zákon nabyl účinnosti 31.března 2006.

19.       na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů způsob doručení oznámení nájemníkům prokazatelným vložením do dopisních schránek. O vložení bude sepsán protokol se seznamem nájemníků domu a stvrzen podpisem pracovníka OSBH a hlídky Městské Policie. Protokoly budou uloženy na OSBH.

20.       pronájem pozemku p.č. 3408/53 o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 3408/34 o výměře cca 1mv k. ú. Litoměřice za účelem umístění chodníku v rámci plánované stavby „Litoměřice – úprava křižovatky Masarykova-Plešivecká-Revoluční“ od vlastníka pozemku Českých drah, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222,  110 15 Praha 1, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné 500,- Kč/rok, s účinností smlouvy od 1.9.2007 (příloha návrh nájemní smlouvy č. 2967166107).

21.       pronájem části pozemku p.č. 1434/1v k.ú.Litoměřice o výměře cca 2 m2 (ostatní plocha, zeleň) pro účel umístění popelnice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, Jiřině Vašíčkové, Brno-Vinohrady, za nájemné ve výši 100,-Kč/rok za podmínky předložení schválené prováděcí dokumentace OÚRM s úpravou opěrné zdi. Nájemní smlouvu lze vyhotovit po sejmutí z úřední desky tj.po 23.8.2008.

22.       dohodu o vzájemné spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Litoměřice (dohoda viz příloha orig. zápisu).

23.       plat ředitelce PO Městská kulturní zařízení Litoměřice paní Ing. Věře Kmoníčkové dle  předloženého návrhu s účinností od 1.8.2007 (viz příloha orig.zápisu).

24.       formu správy městského bytového a nebytového fondu dle varianty č. 6 předloženého návrhu – přiřazení správy bytového a nebytového fondu města k odboru správy majetku města s účinností od 1.1.2008.

25.       provedení stavebních úpravy vstupu pro návštěvníky výstaviště ZČ z parkoviště v areálu kasáren Dukelských hrdinů s termínem dokončení do výstavy Zahrada Čech. Financování této akce bude plněno v r. 2008 dle platné nájemní smlouvy.

26.       zajištění dopravy pro kapelu The Veterans Jazz Band na jazzový festival La nuit du jazz, který se koná ve francouzském Armentieres ve dnech 4.-7. října 2007. Doprava bude zajištěna autem soc. odboru (řidič: p. Chrudimský) na náklady MěÚ.

27.       komisi pro převzetí majetku fotbalového areálu ve složení:  Jaroslav Tvrdík (místostarosta), Miroslav Tvrzník (ředitel MSZ), pracovník právního odd., Mgr. Václav Härting (ved.OSMM), Jiří Halml (referent OŠKaSaPP), Václav Blecha, popř. Ladislav Pošík (referent OÚRM), Ing. Petr Kvapil (předseda FV), p. Smolík (řed.TSM), Mgr. Václav Červín (člen komise sportu).

28.       doplnění svého usnesení č. I./25 ze dne 31.7.2007o specifikaci určení financování takto: usnesení se doplňuje o text : „z rozpočtové rezervy města“

II.         neschvaluje:

1.         prodloužení NS panu Martinu Mazancovi v NP Mírové náměstí 21/13 a 22/14, Litoměřice.

III.        pověřuje:

1.         manažera prevence kriminality pana Tibora Horvátha k projednání podrobností o zamýšlených záměrech a podmínkách občanského sdružení SRDCE.

2.         místostarostu Jaroslava Tvrdíka jednáním se zástupci FK Litoměřice o využití dotace na investice do areálu fotbalového stadionu (oplocení, vjezd) ve spolupráci s TSM

IV.        jmenuje:

1.         členem Komise projektu Zdravá města a MA 21 Ing. Martina Vebera (vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví) s účinností od 1.9.2007.

V.         revokuje:

1.         své usnesení č. I/20 ze dne 19.6.2007 a schvaluje přidělení bytu č. 18 v DPS Kosmonautů 2021/16 paní Aleně Bartoškové, r. 1932, trvale bytem v Litoměřicích a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

VI.        ukládá:

1.         OSMM zpracovat přehled privatizace bytového fondu do příštího jednání RM.

2.         OSMM připravit materiály pro převzetí majetku areálu fotbalového stadionu v Litoměřicích.

           

Mgr.Ladislav Chlupáč

Starosta města

Jaroslav Tvrdík

Místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu