Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 10.10.2013

USNESENÍ

V Ý P I S

z 20. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 10. 10. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM.

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   2 0.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

530/20/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Střeleckého ostrova v Litoměřicích pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Tyršovo náměstí 68/5, Litoměřice za účelem pořádání akce „Zamykání Labské stezky“ dne 19.10.2013.

 

531/20/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – Rally České středohoří

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstía části kasáren J. z Poděbrad v Litoměřicích pro VTR Twister Bike Team, Werichova 2007/2, Litoměřice za účelem pořádání akce „IV. Rally České středohoří“ dne 26.10.2013.

532/20/2013

Oznámení konání předvolební kampaně – KSČM

RM bere na vědomí oznámení SR KSČM, zastoupené Janou Vojtilovou, Litoměřice o konání předvolební kampaně KSČM dne 16.10.2013 na Dlouhé ul. v Litoměřicích.

533/20/2013

Oznámení konání předvolební kampaně – ODS

RM bere na vědomí oznámení OS ODS, zastoupeného Lenkou Krýslovou, Velká Krajská 2, Litoměřice o konání politického shromáždění ODS dne 23.10.2013 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

534/20/2013

Schválení složení hodnotící komise a seznamu oslovených uchazečů v řízení o veř. zakázku malého rozsahu „Výměna výplní otvorů a meziokenních vložek v obvodové konstrukci u objektu č.p. 1846/32 na p.č. 3718/79, k.ú. Litoměřice“ – PO Srdíčko

RM schvaluje složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami uchazečů, posouzení kvalifikace uchazečů, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a schvaluje seznam oslovených uchazečů v řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výměna výplní otvorů a meziokenních vložek v obvodové konstrukci u objektu č.p. 1846/32 na p.č. 3718/79, k.ú. Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

535/20/2013

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu „ODBOR DOPRAVY TOPOLČIANSKÁ Č.P. 447 LITOMĚŘICE - KLIMATIZACE 2.NP“ a schválení smlouvy s vítězným uchazečem

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení AIR PLUS spol. s r.o., Modlany 22 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ODBOR DOPRAVY TOPOLČIANSKÁ Č.P. 447 LITOMĚŘICE - KLIMATIZACE 2.NP“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto vítězným uchazečem.

536/20/2013

Schválení složení hodnotící komise a seznamu oslovených uchazečů v řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro akci s názvem „PALACHOVA ULICE, LITOMĚŘICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY– REKONSTRUKCE“

RM schvaluje složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami uchazečů, posouzení kvalifikace uchazečů, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a schvaluje seznam oslovených uchazečů v řízení na zpracování projektové dokumentace pro akci s názvem „PALACHOVA ULICE, LITOMĚŘICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY – REKONSTRUKCE“ (viz příloha orig.zápisu).

537/20/2013

Změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2013 – ZŠ U Stadionu 4

RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů  na rok 2013 Základní školy Litoměřice,  U Stadionu 4 (viz příloha orig.zápisu).

538/20/2013

Schválení výjimky z příkazu starosty a tajemníka č. 2/2011“Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na akci „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště“

RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka č. 2/2011 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na akci „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště“ – zpracování realizační dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele a dokumentace pro stavební povolení pro plochy vlastního dopravního hřiště tak, že schvaluje jako zhotovitele PD pro zázemí dětského dopravního hřiště – budovu  Architektonickou kancelář Ing. arch. Radko Květ, Brno a zhotovitelem PD pro vlastní dětské dopravní hřiště Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno. 

539/20/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana M. V., Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

540/20/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana D.K., Litoměřice, na částku 3.000,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

541/20/2013

Potvrzení vítězného uchazeče VŘ na realizaci veřejné zakázky s názvem "Rozšíření městského kamerového systému – Litoměřice 2013" a schválení uzavření smlouvy

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení TELMO spol. s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha, IČ  47307781 na realizaci veřejné zakázky  "Rozšíření městského kamerového systému – Litoměřice 2013" a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s touto společností na výše uvedenou zakázku (viz příloha orig.zápisu).

542/20/2013

Podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2014 včetně schválení spoluúčasti města na této dotaci

RM doporučuje ZM podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2014 včetně schválení spoluúčasti města na dotaci ve výši 176.336,-Kč.

543/20/2013

Schválení Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014-2016

RM doporučuje ZM schválení Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014-2016 (viz příloha orig.zápisu).

544/20/2013

Záměr výpůjčky části  pozemku p.č. 2732/1  o výměře cca 200m2 v k.ú. Litoměřice pro účel vybudování dětského hřiště pro veřejnost-Střelecký ostrov (prodloužení a rozšíření stávající smlouvy) pro Agenturu modrý z nebe

RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2732/1 o výměře cca 200m2 v k.ú. Litoměřice pro účel vybudování dětského hřiště pro veřejnost (Střelecký ostrov) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

545/20/2013

Prodej  nemovitosti (garáže) včetně pozemku parc. č. 871/12 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice – ul. Pražská

RM schvaluje prodej  nemovitosti (garáž) včetně pozemku parc. č. 871/12 o výměře 22m2 v k.ú. Litoměřice veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.   

Termín vyvěšení nabídky je  od 11.10. 2013  do  29.10.2013.

Komise:  V. Härting Mgr., J. Musilová, L. Jindřichová,   zástupce RM  Mgr. Karel Krejza

Otevírání obálek proběhne 30.10.2013 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ-ČNIS, Mírové nám.17.

546/20/2013

Uzavření nájemního vztahu na pronájem hrobového místa na Městském hřbitově v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem hrobového místu na Městském hřbitově v Litoměřicích pro paní M.B., bytem Libochovany.

547/20/2013

Zveřejnění záměru bezplatné výpůjčky nebytového prostoru v KDH

RM schvaluje zveřejnění záměru bezplatné výpůjčky sociálního zázemí v Kasárnách Dukelských hrdinů, objekt č. 111 o výměře 17,8 m2 pro pana V. S., Litoměřice na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení do realizace geotermálního vrtu.

548/20/2013

Nabídka pronájmu bytu č. 2, Mírové náměstí 20/12, o velikosti 129,95 m(4+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 20/12,  o velikosti 129,95 m(4+1).

549/20/2013

Přidělení bytu na základě veřejné nabídky - byt v ul. Lidická 150/2

RM schvaluje přidělení bytu o výměře 111,60 m2 (3+1) v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích panu V. M., Litoměřice. Výše nájemného činí 8.000,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013 + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

550/20/2013

Přidělení nebyt.prostoru č.115 v KDH, budova 040, st.p. 4008/102

RM schvaluje přidělení nebytového prostoru č. 115 v Kasárnách Dukelských hrdinů, budova č. 040, st.p.č. 4008/102, o výměře 110 m2 společnosti LEN-servis s.r.o., Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice, zast. jednatelem Ing. Janem Lennerem, IČ 25448188. Výše nájemného činí 300,- Kč/m2/rok (+ zálohy na služby) a nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

551/20/2013

Opakovaná žádost o upuštění od vystěhování z bytu a uzavření nájemní smlouvy

RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy v ul. Stránského 1754/29 v Litoměřicích s žadatelkou paní J. Č. a trvá na provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu dle usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 10 E 159/2011 ze dne 19.9.2011.

552/20/2013

Prodloužení nájemní smlouvy

RM schvaluje uzavření nájemní k bytu o velikosti 37,42 m2 (1+1), v ul. Kamýcká 1028/6 v Litoměřicích s panem Ing. M. N. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.11.2013 do 30.4.2014.

553/20/2013

Výměna bytu

RM schvaluje paní D. B. výměnu stávajícího bytu č. 6 o výměře 41,90 m2 (1+1) v ulici Alfonse Muchy 425/9 v Litoměřicích za prázdný byt č. 6 o výměře 65,52 m2 (4+1) v ulici Vrchlického 270/5 v Litoměřicích s možností následného odkoupení.

554/20/2013

„Schválení uzavření smlouvy se společností Silektro s.r.o. na výstavbu fotovoltaických elektráren na objektech ZŠ U Stadionu, ZŠ Havlíčkova a MŠ Masarykova“

RM schvaluje uzavření smluv mezi Základní školou Litoměřice, U Stadionu 4, IČ: 46773401, Základní školou Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363, Mateřskou školou Litoměřice, IČ: 72744081 a společností Silektro s.r.o., IČ: 48116742 za účelem výstavby fotovoltaických elektráren na objektech v užívání příspěvkových organizací města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

555/20/2013

Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Litoměřice a Svazem měst a obcí ČR při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“

RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Litoměřice a Svazem měst a obcí ČR při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (smlouva přílohou orig. zápisu).  

556/20/2013

Prominutí nájmu Kongresového sálu Hradu Litoměřice pro vánoční večírek zaměstnanců Města Litoměřice

RM schvaluje prominutí nájemného a bezúplatné zajištění techniky a služeb Hradu Litoměřice pro vánoční večírek zaměstnanců Města Litoměřice dne 13.12.2013.

557/20/2013

Udělení odměn ředitelům ZŠ za III. čtvrtletí roku 2013

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Krňákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

558/20/2013

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za III. čtvrtletí roku 2013

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové   a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

559/20/2013

Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice (mimoškolská zařízení)

RM uděluje dle přiloženého návrhu pololetní odměnu ředitelům PO: Bc. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

560/20/2013

Schválení daru účelově určeného pro PO ZŠ Havlíčkova 32

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného daru pro PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - věcný dar 10kusů notebooků (Lanitude D620) a 10 kusů tašek na počítač v celkové hodnotě 15.000,- Kč včetně DPH.

561/20/2013

Žádost oddílu šermu TJ Slavoj Litoměřice o úpravu nájemného v Domě kultury

RM schvaluje oddílu šermu TJ Slavoj Litoměřice, Písečný ostrov 1928/1, 412 01  Litoměřice, IČ: 14866170 snížení nájemného v Domě kultury Litoměřice na částku 5.000,-Kč za účelem uspořádání mistrovství republiky v šermu kordem ve dnech 14. a 15. června 2014. 

562/20/2013

Žádost o bezplatný pronájem degustační místnosti GH – Klika 1 o.s.

RM schvaluje bezplatný pronájem degustační místnosti Gotického hradu v Litoměřicích dne 18.10.2013 od 9:30 do 11:30 hodin pro Klika 1 o.s. Litoměřice za účelem předávání certifikátů seniorům v rámci celoživotního vzdělávání.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá:

Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu