Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 1.10.2009 (2)

USNESENÍ

výpis

z 20. jednání Rady města Litoměřic konané dne 1.10. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání :

I.            schvaluje:

1.         uzavření smlouvy s firmou DAPS, s.r.o.,Litoměřice, Na Kocandě 18 na akci „Výstavba komunikace MS – Kaštanová, Ořechová, Litoměřice“. 

2.         výpověď z nájmu bytu č. 30 na adrese Družstevní 1756/25, Litoměřice proti stávajícímu nájemci z důvodu dle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák. Tříměsíční výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Proti této výpovědi může nájemce podat ve lhůtě 60 dnů od doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti k místně příslušnému soudu.

3.         přidělení přístřeší v Ubytovně Želetice, Želetická 2187/11, Litoměřice pro Štěpánku Toutovou, Litoměřice.

4.         výpověď z nájmu bytu č. 4 na adrese Topolčianská 425/14, Litoměřice proti stávajícímu nájemci z důvodu dle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák. Tříměsíční výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Proti této výpovědi může nájemce podat ve lhůtě 60 dnů od doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti k místně příslušnému soudu.

5.         přidělení přístřeší v Ubytovně Želetice, Želetická 2187/11, Litoměřice pro Prochovou Kateřinu,  Litoměřice.

6.         uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 25 na adrese Revoluční 1831/7, Litoměřice mezi Městem Litoměřice a Janem Tichým, Litoměřice, na dobu určitou do 31.8.2010.

7.         uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a Janou Schillerovou, Litoměřice na částku 5.513,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 700,-Kč měsíčně, pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  říjen 2009 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

8.         uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 7 na adrese Revoluční 1831/7, Litoměřice mezi Městem Litoměřice a Janou Schillerovou, Litoměřice na dobu určitou, do 31.8.2010.

9.         podání žaloby na vyklizení bytu č. 10 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v ulici Mrázova 986/27, Litoměřice proti Daně Kešelové.

10.       uzavření dohody o splátkách dluhu s Martinem Patzenhauerem, Litoměřice, na částku 29.980,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

11.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 57, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro  Martina Patzenhauera na dobu určitou do 31.7.2010.

12.       podání příslušné žaloby proti ČR- Ministerstvu obrany na získání pozemků v kasárnách Pod Radobýlem do vlastnictví Města Litoměřice.      

13.       podání žaloby na vyklizení bytu č. 2 o velikosti 1+1, v domě čp. 986 v Mrázově ulici v Litoměřicích, který protiprávně užívá paní Helena Tokárová, Litoměřice.

14.            poskytnutí bytové náhrady pro paní Helenu Tokárovou v ubytovně v Želetické ulici 2187/11, v Litoměřicích.

15.            prominutí zbytku smluvní pokuty ve výši 6.689,80 Kč pro Jiřího Kosaře, Litoměřice.

16.       uzavření standardní kupní smlouvy s firmou  Enlogit s.r.o. Ústí nad Labem na „Nákup a realizaci HW a SW databáze Oracle „ dle podmínek výběrového řízení (data pro spisovou službu).

17.       dodatek nájemní smlouvy na světelné signalizační zařízení umístěné v ulici Na Valech s firmou AŽD Praha, s.r.o. Praha 10 se zapracováním účinnosti nájemní smlouvy do 31.1.2010 s možnosti prodloužení (viz příloha orig.zápisu).

18.       přidělení garsoniéry panu Ing. Vítězslavovi Holubovi na dobu 1 roku s možností prodloužení.     

19.       výměnu bytu č.14, Kubínova 437/12, Litoměřice a prázdného bytu č. 5, Pražská 88/2, Litoměřice.      

20.       dodatek č.1 ke  smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 308 ze dne 24.4.2009, týkající se doplnění pozemků p.č. 2020/4 a 2020/5 v k.ú. Litoměřice (resp. jejich podílu ve výši 3/5) pro stavební akci „II/247 – Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky, II. část“ (dodatek č.1, viz příloha orig.zápisu).

21.            pronájem pozemků  p.č. 278/3, 278/4, zastavěná plocha nádvoří  o celkové výměře 250m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Jiřímu a Janě Plškovým, Litoměřice za nájemné v celkové výši 2.290,- Kč/rok se zpětnou účinností nájemní smlouvy od 1.1.2009.

22.       dodatek č.1 nájemní smlouvy č. sml. 9470000038 ze dne 29.10.2008, týkající se pozemku p.č. 376/1o výměře 941m2 v k.ú. Pokratice,uzavřené s TJ Sokol Pokratice, zast. Ing. Janem Hrkalem, Litoměřice, k účelu vybudování sport. hřiště pro veřejnost, spočívající v prodloužení doby nájmu do 31.12.2028 (dodatek č.1, viz příloha orig. zápisu).

23.       platové zařazení Mgr.Karla Kynzla, ředitele Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

24.        „Plán práce na školní rok 2009/2010„ příspěvkové organizace DDM Rozmarýn (viz příloha orig.zápisu).

25.       návrh výše poplatků zájmových útvarů příspěvkové organizace DDM Rozmarýn (viz příloha orig.zápisu).

26.            poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis.Kč pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích na vydání katalogu k retrospektivní výstavě díla Pravoslava, Jindřišky a Šárky Radových, která bude probíhat ve dnech 3.12.2009 - 4.2. 2010.

27.       použití znaku Města Litoměřic v publikaci „Velká turistická encyklopedie Ústeckého kraje“ pro žadatele: S & D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o.

28.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – prostor u domu Revoluční 7, Litoměřice (parčík) pro Dům křesťanské pomoci Bethel, Pražská 14, Litoměřice za účelem pořádání malého kulturní vystoupení dne 10.11.09 od 13 – 18 hod.

II.            nerevokuje:

1.            usnesení č. II./1 z 19. RM ze dne 17.9.2009 (zamítavé stanovisko pro územní souhlas k PD „Komunikace a IS pro areál RD – Pokratice, Litoměřice“- Bílá stráň).

2.            usnesení č.I./28 ze dne 7.5.2009 podání výpovědi z nájmu pozemku p.č.123 v k.ú. Litoměřice stávajícímu nájemci Josefu Betlamovi, Litoměřice k 31.12.2009.

III.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Výstavba komunikace MS – Kaštanová, Ořechová, Litoměřice“ firmu DAPS, s.r.o.,Litoměřice, Na Kocandě 18.

2.            vítězného uchazeče veřejné zakázky firmu  Enlogit s.r.o. Ústí nad Labem na „Nákup a realizaci HW a SW databáze Oracle“ (data pro spisovou službu).

IV.            doporučuje:

1.         ZM prodej bytu v domě ulice Ladova 430/4, Litoměřice, byt č.11 ve výši 243.952,- Kč.

V.            jmenuje:

1.         do funkce ředitele Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5,  Mgr.Karla Kynzla od 1.10.2009.

VI.        bere na vědomí:

1.            informaci o dopravním opatření a doporučuje snížení rychlosti v rámci historického centra města.

2.         zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz příloha orig.zápisu).

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mgr. Václav Červín                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                               starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu