Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 7.10.2019

USNESENÍ

V Ý P I S
z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7. 10. 2019
od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

546/20/2019
Plán zimní údržby 2019 - 2020

RM schvaluje Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2019–2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

547/20/2019
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru - PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 25 000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 od F&P WELD s.r.o., se sídlem Bulharská 996/20, 101 00 Praha 10, IČO: 05345065 na podporu výuky (pořízení pomůcek) a uskutečnění školních výletů a akcí třídy 2. B – Sponzorská smlouva viz příloha orig. zápisu

 

548/20/2019
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle,140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2019/2020.

 

549/20/2019
Rozpočtové opatření - odbor ŠKSaPP

RM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig.návrhu).

 

550/20/2019
Aktualizace vnitřního platového předpisu - PO Mateřská škola Litoměřice

RM schvaluje změnu Vnitřního platového předpisu Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s účinností od 1. 9. 2019 - VPP viz příloha orig. zápisu.

 

551/20/2019
Poskytnutí dotace KST Kalich Litoměřice, z. s.

RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč Klubu stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s., IČO: 012 86 102, se sídlem Krátká 985/22, 410 02 Lovosice na částečné pokrytí nákladů spojených s postupem žen do 1. ligy
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.


552/20/2019
Rozpočtová opatření Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - přesun finančních prostředků z ÚZ 06043 podpora sociálních služeb na ÚZ 06009 investice odboru ve výši 1 000 000 Kč (viz příloha orig. zápisu).

 


553/20/2019
Rozpočtová opatření (správní odbor a útvar krizového řízení)

RM schvaluje rozpočtová opatření v rámci odboru správního a útvaru obrany a krizového řízení:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace na krytí výdajů města souvisejících s přípravou Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
b) poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro JSDH Litoměřice za rok 2019 na krytí výdajů za odbornou přípravu, uskutečněné zásahy jednotky mimo územní obvod města a na vybavení a opravy neinvestiční povahy.
(viz příloha orig. zápisu)


554/20/2019
Schválení způsobu prodeje obsazeného bytu třetí osobě - BJ č. 986/44 v ulici Mrázova, k.ú. Litoměřice

RM schvaluje prodej obsazeného bytu třetí osobě – BJ č. 986/44 v ulici Mrázova v k.ú. Litoměřice, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

 


555/20/2019
Schválení způsobu prodeje neobsazeného bytu - BJ č. 1752/7 v ulici Mládežnická, k.ú. Litoměřice

RM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 1752/7 v ulici Mládežnická v k.ú. Litoměřice, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

 

556/20/2019
Uzavření smlouvy o nájmu k pozemku parc.č. 5533/1 o výměře 57 m2, k.ú. Litoměřice

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu č. VS 6508007919 k pozemku parc.č. 5533/1 o výměře 57 m2, k.ú. Litoměřice ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO: 709 94 234, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, s právními účinky od 1.1.2020, z důvodu umístěné stavby „Cyklistická stezka Litoměřice – Třeboutice, II. etapa–část I“, za nájemné ve výši ve výši 33 Kč/m2/rok (návrh smlouvy, viz příloha orig. zápisu).

 

557/20/2019
Ukončení Smlouvy o pachtu č. 9170000387 ze dne 21.9.2016 (parc.č. 3876/1 v k.ú. Litoměřice)

RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o pachtu č. 9170000373, podanou dne 13.9.2019 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice a manželi Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Praha 4. Smlouva o pachtu č. 9170000387 ze dne 21.9.2016, k pozemku parc.č. 3876/1 v k.ú. Litoměřice bude ukončena ve lhůtě 3 měsíců, tj. k 31.12.2019.

 

558/20/2019
Ukončení Smlouvy o pachtu č. 9170000373 ze dne 26.2.2019 (parc.č. 4265/2 v k.ú. Litoměřice)

RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o pachtu č. 9170000373, podanou dne 28.9.2019 panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice. Smlouva o pachtu č. 9170000373 ze dne 26.2.2019, k pozemku parc.č. 4265/2 v k.ú. Litoměřice bude ukončena ve lhůtě 3 měsíců, tj k 31.12.2019.
RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc.č. 4265/2, zahrady o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice s datem účinnosti od 1.1.2020, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

559/20/2019
Aktualizace přenesené působnosti Města Litoměřice na OSNMM, týkající se stanovisek pro účely územního, stavebního řízení

RM uděluje OSNMM delegovanou pravomoc, týkající se:
a) vydávání stanovisek za Město Litoměřice ke stavbě, které se dotýká nebo sousedí s nemovitou věcí v majetku obce, pro účely územního nebo stavebního řízení
b) vydávání souhlasu k Veřejnoprávní smlouvě, uzavřené v souladu s 78 odst. 1 a 5, § 78a a § 116 zákona č. 183/2006 Sb a ustanovením § 159 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.,
c) vydávání stanovisek pro potřeby OŽP k žádosti o kacení, výsadbu dřevin apod., na pozemku v majetku obce
d) uzavírání bezúplatných Dohod pro umístění stavby s účelem vyslovení souhlasu se zateplením sousední stavby ve vl. jiné osoby, resp. přesahem zateplení nad pozemek v majetku obce
e) uzavírání bezúplatných Dohod o umístění stavby, nepodléhající evidenci v KN, za podmínky neměnnosti charakteru ani účelu užívání pozemku v majetku obce s druhem využití ostatní plocha, ostatní komunikace

 

560/20/2019
Pronájem městského bytu č. 6 v ulici Lidická 150/2 v Litoměřicích

RM schvaluje přidělení bytu č. 6 v ulici Lidická 150/2 v Litoměřicích, o výměře 71,88 m2 (1+1) panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kynšperk n.O. Výše nájemného činí 85,-Kč/ m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 


561/20/2019
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje panu Jakubovi Hnátovi, IČO: 87823403, se sídlem Klapý 44, 411 16 Klapý, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.10.2019.

 

562/20/2019
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Litoměřice, se sídlem Tylova 1239/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 00426105, zastoupeným předsedou oblastní výkonné rady MUDr. Vladimírem Valtou. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Náklady na služby bude hradit vypůjčitel.

 


563/20/2019
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 169 a v budově č.p. 170 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 169, stojící na pozemku parc. č. 232 a v budově č.p.170, stojící na pozemku parc. č. 233 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích za účelem využití prostoru k poskytování zdravotnických služeb.

 

564/20/2019
Záměr zveřejnění adresné výpůjčky prostor budovy štábu v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem za účelem výcviku služebních psů Policie ČR v roce 2020

RM schvaluje záměr zveřejnění adresné výpůjčky prostor budovy stojící na pozemku parc. č. 5251/4 (budova 030 – bývalý štáb v Kasárnách pod Radobýlem) v k.ú. Litoměřice za účelem pořádání výcviku služebních psů Policie ČR v roce 2020.

 


565/20/2019
Grafický manuál identity města Litoměřice

RM schvaluje „Grafický manuál identity města Litoměřice“ a pověřuje OKMaCR jeho implementací formou postupných kroků realizovaných ve spolupráci s dalšími odbory městského úřadu a příspěvkovými organizacemi města viz příloha org. zápisu.

 

566/20/2019
VZ/025/2019 s názvem „PAVE – první aktivní veřejná budova v ČR“ - výběr nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v otevřeném řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/025/2019 s názvem „PAVE – první aktivní veřejná budova v ČR“ a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem Společnost PAVE Litoměřice, společníci: Trigema Building a.s., sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800, IČO 27653579; METALL QUATRO spol. s r.o., sídlem č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČO 61538213 (viz příloha orig. zápisu)


567/20/2019
Veřejnosprávní kontrola PO ZUŠ

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u organizace Příspěvková organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice IČO: 467 73 410 (viz příloha orig. zápisu).

 


568/20/2019
Termíny jednání RM a ZM na I. pololetí 2020

RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřice a Zastupitelstva města Litoměřice na I. pololetí roku 2020.
RM: 13.1., 27.1., 10.2., 2.3., 16.3., 30.3., 20.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6.
ZM: 6.2., 16.4., 4.6.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne: 11.10.2019

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu