Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 21.9.2017

USNESENÍ
V Ý P I S
z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21.9. 2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 20. jednání projednala pod usnesením č.:

 

513/20/2017
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2017 - PO Technické služby města Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 PO Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

514/20/2017
Oznámení o shromáždění občanů – ANO 2011
RM bere na vědomí oznámení politického hnutí ANO 2011, zastoupené Tomášem Sarnovským, bytem Litoměřice o konání shromáždění občanů v rámci probíhající volební kampaně pro volby do PS dne 10.10.2017 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

515/20/2017
Oznámení o shromáždění občanů – Starostové a nezávislí
RM bere na vědomí oznámení hnutí Starostové a nezávislí, zastoupené Radkem Leknerem, tajemníkem Krajského výboru ÚK o konání politického shromáždění dne 17.10.2017 od 13,00 do 17,00 hod. na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

516/20/2017
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/034/2017 s názvem „Litoměřice, ulice 5. května – stavební úpravy tržnice“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/034/2017 s názvem „Litoměřice, ulice 5. května – stavební úpravy tržnice“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem FASE spol. s r.o., sídlem U Katovny 58/59, 412 01 Litoměřice, IČO 60280603 (viz příloha orig. zápisu).

 

517/20/2017
Schválení výjimky z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2019 „Zadávání veřejných zakázek“ pro veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/035/2017 s názvem “Nákup 6 ks podzemních kontejnerů“
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/035/2017 s názvem „Nákup 6 ks podzemních kontejnerů“ zadat přímým oslovením dodavatele MEVA a.s., Na Urbance 632, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 46708766.

 

518/20/2017
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2017, PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

519/20/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s realizací Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa – Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, IČO: 72744081
RM uděluje souhlas Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 72744081 s realizací Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa – Dohoda č. LTA-JZ-146/2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

520/20/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ – Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, IČO: 72744081
RM uděluje souhlas Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 72744081, s realizací projektu v rámci OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_022/0005627-01 (viz příloha orig. zápisu).

 

521/20/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s realizací Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací – Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, IČO: 72744081
RM uděluje souhlas Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 72744081 s realizací Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací-Dohoda č. LTA-VZ-15/2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

522/20/2017
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (DDM Rozmarýn – zateplení a výměna oken)
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

523/20/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání prostor Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích pro konání 8. ročníku Divadelní benefice ochotnických souborů Centru pro náhradní rodinnou péči, o.p.s., IČO: 26999234
RM schvaluje Centru pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. se sídlem Kréta 158, Nové Kopisty, 411 55 Terezín, IČO: 26999234 prominutí nájemného za užívání prostor Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích včetně potřebné techniky ve dnech 14. – 21. 10. 2017 za účelem konání 8. ročníku Divadelní benefice ochotnických souborů.

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění uvedené akce a to v rozsahu harmonogramu jednotlivých představení včetně 1hodiny přípravných prací před a vyklizení po představení.

 

524/20/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu pro konání výroční členské schůze VICTORIA-Liga proti rakovině, Litoměřice z.s., IČO: 46768734
RM schvaluje spolku VICTORIA-Liga proti rakovině, Litoměřice z.s., se sídlem Kostelní 902/20, 410 02 Lovosice, IČO: 46768734 prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 27.11.2017 od 12.00 do 17.00 hodin za účelem konání výroční členské schůze.

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

525/20/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Dar bude poskytnut ve dvou etapách a výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele ve školním roce 2017/2018.

 

526/20/2017
Poskytnutí dotace DMC REVOLUTION, z.s. IČO: 265 60 534, A. Muchy 415/21, 412 01 Litoměřice pro účast na MS v hip hopu v Holandsku
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč DMC REVOLUTION, z.s. IČO: 265 60 534, A. Muchy 415/21, 412 01 Litoměřice pro účast na MS v hip hopu, které se bude konat 17. – 21. 10. 2017 v Leidenu, Holandsko a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

527/20/2017
Vydání stanoviska města k zápisu Mateřské školy a základní školy Šikulky, s.r.o. do rejstříku škol-žádost Klára Šikulová, Jezuitská 286/18, 412 01 Litoměřice
RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice k zápisu Mateřské školy a základní školy Šikulky, s.r.o. umístěných prozatím v pronajatých prostorách ul. M. Majerové 2250, 412 01 Litoměřice do rejstříku škol (žádost o vydání stanoviska a stanovisko viz příloha orig. zápisu).

 

528/20/2017
Vydání stanoviska města k zápisu církevní základní školy při Klubíčku – křesťanské mateřské škole do rejstříku škol - žádost Klubíčko-křesťanská mateřská škola, Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice IČO: 01315391
RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice k zápisu církevní základní školy při Klubíčku-křesťanské mateřské škole, se sídlem Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 01315391 do rejstříku škol a školských zařízení (žádost a stanovisko viz příloha orig. zápisu).

 

529/20/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Dar bude poskytnut ve dvou etapách a výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele ve školním roce 2017/2018.

 

530/20/2017
Smlouva o partnerství - projekt "DDM Rozmarýn Litoměřice - Technický klub mládeže - Propojování formálního a neformálního vzdělávání"
RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství v rámci projektu " DDM Rozmarýn Litoměřice - Technický klub mládeže - Propojování formálního a neformálního vzdělávání " mezi:

Příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 a:

a) Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, Litoměřice, 41201, Předměstí, Na Valech 582/53, IČO: 46773428

b) Základní školou Litoměřice, U Stadionu 4, Litoměřice, 41201, Předměstí, U Stadionu 522/4
IČO: 46773401

c) Základní školou Litoměřice, Havlíčkova 32, Litoměřice, 41201, Předměstí, Havlíčkova 1830/32,
IČO: 46773363

d) Základní školou T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice, Štětí, 9. května 444,
IČO: 46773291

e) LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Litoměřice, Předměstí, Sovova 480/2, IČO: 25018515 (viz příloha orig. zápisu).

 

531/20/2017
Schválení uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice a rozpočtového opatření v rámci USPUR
RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice se společností AB Facility a.s., sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 241 72 413 a zároveň schvaluje rozpočtové opatření v rámci ÚSPURu (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

532/20/2017
a) Schválení uzavření kupní smlouvy se společností FULL CAPACITY s.r.o.
b) Schválení uzavření smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb se společností E.ON Energie, a.s.
RM schvaluje
a) uzavření kupní smlouvy se společností FULL CAPACITY s.r.o., sídlem Myslbekova 685/19, 169 00 Praha 6, IČO: 02088843
b) uzavření smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb se společností E.ON Energie, a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 370 01, IČO: 26078201

 

533/20/2017
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní I. P., bytem Litoměřice, na částku 3.000,- Kč. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjnem 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

534/20/2017
Souhlas s umístěním přípojky NN vč. rozvodů na pozemku parc.č. 1545 v k.ú. Litoměřice (zahrádkářská osada č. 14)
RM schvaluje vydání souhlasu Ing. J. S., bytem Litoměřice, zastupujícímu uživatele zahrádkářské osady č. 14 k umístění přípojky NN vč. rozvodů na pozemku parc.č. 1545 v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou, do doby realizace rozšíření hřbitova.

 

535/20/2017
Pronájem pozemků parc.č. 828/4,828/6,828/8 a části 830/1 o celkové výměře 341m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání veřejného prostranství
RM schvaluje
a) pronájem pozemků parc.č. 828/4,828/6,828/8 a části 830/1 o celkové výměře 341m2 v k.ú. Litoměřice od Ing. P. R., bytem Litoměřice k účelu užívání veřejného prostranství za nájemné ve výši 70 Kč/m2/rok, na dobu do 31.12.2017, s právními účinky od 1.10.2017
b) úhradu bezdůvodného obohacení ve výši 14.780 Kč Ing. P. R., bytem Litoměřice, za užívání pozemků parc.č. 828/4,828/6,828/8 a části 830/1 o celkové výměře 341m2 v k.ú. Litoměřice, za období 17.2.2017-30.9.2017
c) RM pověřuje Odbor správy majetku města zahájením dalšího jednání v této záležitosti

 

536/20/2017
Adresný záměr pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích z důvodu změny právní subjektivity stávajícího nájemce
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích z důvodu změny právní subjektivity stávajícího nájemce.

 

537/20/2017
Zveřejnění záměru pronájmu budovy na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.840 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu budovy na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.840 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor garáží.

 

538/20/2017
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 432/1 v ulici Na Výsluní v Litoměřicích, stojící na pozemku parc. č. 657/21 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 114,79 m2, který se nachází v budově č.p. 432/1 v ulici Na Výsluní v Litoměřicích, stojící na pozemku parc. č. 657/21 v k.ú. Pokratice.

 

539/20/2017
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje paní R. P., bytem Nučnice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 106,20 m², který se nachází v budově bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 30.09.2017. V případě, že prostor sloužící podnikání nebude řádně vyklizen a předán do 30.09.2017 bude pronajímatel požadovat úhradu nájemného a záloh na služby za toto období.

 

540/20/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 30,70 m² v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti PBSK s.r.o., se sídlem Pohořany 17, 411 41 Žitenice, IČO: 03718654, zastoupené jednatelem Pavlem Kmochem pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 30,70 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.10.2017. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

541/20/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 30,40 m² v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje panu Martinu Matouškovi, IČO 02192675, se sídlem Dukelská 1855/10, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 30,40 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.10.2017. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

542/20/2017
Revokace usnesení RM č. 474/17/2017 a uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 5227/37 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM revokuje usnesení č. 474/17/2017 a schvaluje panu Vladislavu Slabochovi, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 787 m², který se nachází v budově bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 5227/37 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.10.2017. Vzhledem k nutným opravám objektu a velkým finančním nákladům s tím spojeným, které uhradí nájemce, bude smluvní nájemné ve výši 350 Kč/m²/rok do data 01.01.2018 prominuto.

 

543/20/2017
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostorů v domech s pečovatelskou službou v ulici Kosmonautů 2020/14, v ulici Kosmonautů 2021/16 a v ulici Švermova 2099/16 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pronájem prostorů v domech s pečovatelskou službou v ulici Kosmonautů 2020/14, v ulici Kosmonautů 2021/16 a v ulici Švermova 2099/16 v Litoměřicích, uzavřené dne 27.03.2000 s církevní organizaci Farní charita Litoměřice, se sídlem Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382, zastoupenou ředitelem Bc. Romanem Strižencem. Dodatkem č. 2 se upravuje výše záloh na služby s účinností od 01.10.2017. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 27.03.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2016 zůstávají beze změn (Dodatek č. 2 přílohou orig. zápisu).

 

544/20/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 116,40 m² v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje panu Jaroslavu Kyzlíkovi, IČO: 44209762, se sídlem Votočkova 495/8, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 116,40 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.10.2017. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

545/20/2017
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 59,70 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

546/20/2017
Návrh na příděl bytu č. 22 (2+0) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 22 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice manželům paní Z. V., nar. a panu MVDr. M. V., bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadateli. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis. Kč jsou žadatelé povinni zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadateli uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

547/20/2017
Návrh na příděl bytu v Domě s pečovatelskou službou, Kosmonautů 2021/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 8, o vel. 1+1, v Domě s pečovatelskou službou, Kosmonautů 2021/16, Litoměřice, paní A. Ö., bytem Litoměřice, za podmínky, že městský byt o vel. 1+1, v I. patře domu č.p.1028 v ulici Kamýcká v Litoměřicích vrátí žadatelka městu Litoměřice před nástupem do DPS (nájemní vztah bude ukončen dohodou). Žadatelka při splnění této podmínky není povinna hradit finanční příspěvek. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

548/20/2017
Provedení veřejnosprávní kontroly u organizace Centrum cestovního ruchu, příspěvková organizace, se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 za období 1-11/2017
RM ukládá Útvaru kontroly a interního auditu provedení veřejnosprávní kontroly u organizace Centrum cestovního ruchu, příspěvková organizace, se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 za období 1-11/2017.

 

549/20/2017
Úprava plánu kontrol na rok 2017 pro Útvar kontroly a interního auditu
RM schvaluje úpravu plánu kontrol na rok 2017 pro Útvar kontroly a interního auditu. (viz příloha orig. zápisu).

 

550/20/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2016 provedené u příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, Revoluční 1845/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 708 54 165
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2016 provedené u příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, Revoluční 1845/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 708 54 165 (viz příloha orig. zápisu).

 

551/20/2017
Jmenování vedoucí nového odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu
RM jmenuje na návrh tajemníka městského úřadu do funkce vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu Městského úřadu Litoměřice Ing. Bc. Evu Břeňovou a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností od 1. 1. 2018.

 

552/20/2017
Rozpočtové opatření útvaru obrany a krizového řízení
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci útvaru obrany a krizového řízení - spoluúčast města při pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

553/20/2017
Rekonstrukce bytu č. 3 v budově čp. 169/38 na Mírovém náměstí – zadání Veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie - stavební práce), tj. přímé oslovení jednoho zhotovitele díla – MONEYMAKER spol. s r.o.
RM schvaluje zadání Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR II. kategorie - stavební práce) – Rekonstrukce bytu č. 3 v budově čp. 169/38 na Mírovém náměstí – přímým oslovením jednoho zhotovitele díla, tj. S&Š MONEYMAKER spol. s r.o., Milíčova 18, Praha 3 (IČO: 28208030).

 

554/20/2017
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/031/2017 s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/031/2017 s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem SYSTEMATICA s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO: 28851587, sídlo: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice (viz příloha orig. zápisu)

 

555/20/2017
Rozpočtové opatření – odbor životního prostředí, úsek státní správ lesního hospodářství
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru životního prostředí, úseku státní správ lesního hospodářství – příspěvek na výkon funkce odborného lesního hospodáře (viz příloha orig. zápisu).

 

556/20/2017
Schválení uzavření “Smlouvy o provedení stavby na pozemku“ s Ústeckým krajem (Správa a údržba silnic)
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o provedení stavby na pozemku“ s vlastníkem pozemku – Ústeckým krajem Ústí nad Labem v zastoupení organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3 (viz příloha orig.zápisu).

 

557/20/2017
Krátkodobý pronájem budovy na pozemku parc. č. 5251/38 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.498 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor od data 03.10.2017 do 31.10.2017 pro společnost Autoleasing Litoměřice spol. s r. o.
RM schvaluje pronájem budovy na pozemku parc. č. 5251/38 v k.ú. Litoměřice o výměře vnitřních prostor určených k pronájmu 1.350 m2 za účelem pronájmu skladových prostor od data 03.10.2017 do 31.10.2017 pro společnost Autoleasing Litoměřice spol. s r. o., Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 10 (IČO: 472 85 214), a to za cenu smluvní 10 tis. Kč (bez DPH).

 

558/20/2017
Zveřejnění záměru pronájmu budovy na pozemku parc. č. 5251/38 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.498 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových či administrativních prostor od data 01.11.2017
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu budovy na pozemku parc. č. 5251/38 v k.ú. Litoměřice o výměře prostor určených k pronájmu 1.350 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových či administrativních prostor od data 01.11.2017 (viz příloha orig.zápisu – dokument č. 1).

 

559/20/2017
Podnět občana, předaný na jednání ZM dne 14.9.2017
RM projednala podnět občana, předaný na jednání ZM dne 14.9.2017 a ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství a Odboru územního rozvoje zajistit posouzení stávající situace a případné znovuotevření průchodu ulicí Kapucínská v úseku mezi Mosteckou a Vavřineckou.

 

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

 

 

Mgr. Václav Červín
3.místostarosta města

 

 

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 26.9.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu