Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 20.9.2021

USNESENÍ

V Ý P I S

z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 20. 9. 2021

od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

440/20/2021

Aktualizace Vnitřního platového předpisu - PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje aktualizované znění Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 s účinností od 1. 9. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

441/20/2021

Aktualizace Vnitřního platového předpisu - PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

RM schvaluje aktualizované znění Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 s účinností od 1. 9. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

442/20/2021

Aktualizace Vnitřního platového předpisu - PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5

RM schvaluje aktualizované znění Vnitřního platového předpisu PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 s účinností od 1. 9. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

443/20/2021

Aktualizace Vnitřního platového předpisu - PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4

RM schvaluje aktualizované znění Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 s účinností od 1. 9. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

444/20/2021

Aktualizace Vnitřního platového předpisu - PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje aktualizované znění Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 s účinností od 1. 9. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

445/20/2021

Aktualizace Vnitřního platového předpisu - PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5

RM schvaluje aktualizované znění Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 s účinností od 1. 9. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

446/20/2021

Aktualizace Vnitřního plat. předpisu, Org. řádu a Platový výměr - PO Mateřská škola Litoměřice

RM schvaluje:

a) aktualizované znění Vnitřního platového předpisu Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s účinností od 1. 9. 2021 (viz příloha orig. zápisu),

b) aktualizované znění Organizačního řádu Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s účinností od 1. 9. 2021 (viz příloha orig. zápisu),

c) nový platový výměr Mgr. Moniky Mejtové, ředitelky Mateřské školy Litoměřice, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s účinností od 1. 9. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

447/20/2021

Aktualizace Vnitřního platového předpisu - PO Základní umělecká škola Litoměřice

RM schvaluje aktualizované znění Vnitřního platového předpisu PO Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 s účinností od 1. 9. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

448/20/2021

Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - akce Zdravého města Litoměřice

RM ukládá:

a) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání setkání členů NSZM a následné exkurze do litoměřických škol a školských zařízení dne 30. září 2021 od 9.00 do 16.00 hodin,

b) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání ocenění litoměřických dobrovolníků dne 6. října 2021 od 17.00 do 22.00 hodin,

c) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání slavnostního večera Srdcař Litoměřic 2021, který se bude konat dne 24. listopadu 2021 od 18.00 do 22.00 hodin.

 

449/20/2021

Finanční příspěvek pro PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 - 50. výročí založení školy

RM schvaluje:

a) poskytnutí účelového příspěvku zřizovatele ve výši 10.000 Kč PO Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 na organizaci 50. výročí otevření základní školy,

b) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

450/20/2021

Revokace usnesení č. 200/8/2020 - MSZ v Litoměřicích

RM revokuje své usnesení č. 200/8/2020 ze dne 20.4.2020 a schvaluje příspěvkové organizaci Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČO: 70923477 převod výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu ve výši 216.151,91 Kč a do fondu odměn ve výši 100.000,- Kč, a dále schvaluje plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

451/20/2021

Příděl seniorského bytu č. 33 v ul. Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 33 v ul. Švermova 2099/16, Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem Litoměřice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

452/20/2021

Koncepce proseniorské politiky města Litoměřice 2021- 2025

RM schvaluje Koncepci proseniorské politiky města Litoměřice na roky 2021 - 2025 (viz příloha orig. zápisu).

 

453/20/2021

Podpora zájmových kroužků a volnočasových aktivit u dětí z nízkopříjmových rodin

RM schvaluje Pravidla, Formulář, Souhlas se zpracováním osobních údajů na podporu zájmových, sportovních a volnočasových aktivit u dětí z nízkopříjmových rodin na školní rok 2021/2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

454/20/2021

Schválení smlouvy o reklamních službách pro firmu ENERGIE Holding a.s.

RM schvaluje smlouvu o reklamních službách u příležitosti konání akce "Den životního prostředí 23.9.2021" uzavřenou mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a firmou ENERGIE Holding a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO: 27594301 (viz příloha orig. zápisu).

 

455/20/2021

Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č.14/2016 - podzemní kontejnery na separované odpady

a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 "Zadávání veřejných zakázek" a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev.č. VZMR 41/2021 s názvem "Podzemní kontejnery" zadat přímým oslovením dodavatele MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 62742051.

b) RM schvaluje uzavření kupní smlouvy "Podzemní kontejnery" od dodavatele MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 62742051 (viz příloha orig. zápisu).

 

456/20/2021

Zveřejnění záměru pronájmu garáže v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 263/10 v k.ú. Litoměřice, v ulici Kapucínská v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu garáže o výměře 28 m2, která se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 263/10 v k.ú. Litoměřice, v ulici Kapucínská v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

457/20/2021

Pacht části pozemku parc. č. 903/3 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje propachtování části pozemku parc. č. 903/3, trvalý travní porost o výměře cca 270 m2 v k.ú. Pokratice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou panu Ixxxxx Vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice za roční nájemné ve výši 1.350 Kč s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání pozemku ve výši 4.050 Kč.

 

458/20/2021

Nabídka pronájmu bytu č. 1, Kamýcká 1029/8, 412 01 Litoměřice, o výměře 40,01 m2 (1+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 v ul. Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích o výměře 40,01 m2 (1+1).

 

459/20/2021

Nabídka pronájmu bytu č. 4, Kamýcká 1029/8, 412 01 Litoměřice, o výměře 40,22 m2 (1+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 v ul. Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích o výměře 40,22 m2 (1+1).

 

460/20/2021

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 293, stojící na pozemku parc. č. 56/2 v k.ú. Litoměřice, v ulici Krajská v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 293, stojící na pozemku parc. č. 56/2 v k.ú. Litoměřice, v ulici Krajská v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

461/20/2021

Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 480, stojící na pozemku parc.č. 1007 v k.ú. Litoměřice v ulici Sovova v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 480, stojící na pozemku parc.č. 1007 v k. ú. Litoměřice v ulici Sovova v Litoměřicích pro žadatele LINGUA UNIVERSAL soukromá základní a mateřská škola s.r.o. (viz příloha orig. zápisu).

 

462/20/2021

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ke zpracování analýzy potenciálu pro EVO

RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ke zpracování analýzy potenciálu pro EVO ve městě Litoměřice se zhotovitelem České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, se sídlem Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad, IČO: 68407700 (viz příloha orig. zápisu).

 

463/20/2021

Monitorování nadměrného hluku v exponovaných lokalitách

a) RM schvaluje realizaci projektu měření hluku ve městě společností Tesla Hloubětín, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 03896048, po dobu 36 měsíců.

b) RM schvaluje při realizaci akce „Monitorování nadměrného hluku v exponovaných lokalitách“ postup dle Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje provést zadání zakázky přímým oslovením dodavatele společnost Tesla Hloubětín, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 03896048.

c) RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci akce „Monitorování nadměrného hluku v exponovaných lokalitách“ s dodavatelem společností Tesla Hloubětín, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 03896048 (viz příloha orig. zápisu).

d) RM schvaluje rozpočtové opatření Útvaru PROLIDI (viz příloha orig. zápisu).

e) RM pověřuje dalším jednáním Zdravé město Litoměřice.

 

464/20/2021

Veřejnosprávní kontrola PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u organizace Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice IČO: 709 23 477 (viz příloha orig. zápisu).

 

465/20/2021

Souhrnná Informace o výsledku veřejnosprávních kontrol dotací za rok 2020

RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávních kontrol neziskových organizací, které obdržely dotaci v roce 2020 z rozpočtu Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

466/20/2021

Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 8/2021 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice

RM schvaluje

a) změnu organizační struktury odboru ekonomického, spočívající ve změně děleného tabulkového místa „správce daní a poplatků 1/2“ a „pokladník 1/2“ do neděleného tabulkového místa „pokladník“, a to ke dni 1.10.2021 (organizační struktura viz příloha orig. zápisu),

b) změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 14/2021, kterým se mění Příkaz č. 8/2021 - Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

467/20/2021

Žádost o poskytnutí finančního daru - Koncert Requiem

RM schvaluje:

a) poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč paní Rxxxxx Žxxxxx, narozené dne xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 411 55 Terezín, na uskutečnění projektu „Koncert Reguiem", který se bude konat dne 30.10.2021 v Litoměřicích.

b) uzavření Darovací smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

 

468/20/2021

Schválení poskytnutí příspěvku HSR ÚK na konání 6. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje a RO správního odboru

a) RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20.000 Kč Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, z.s., tř. Budovatelů 2532, 434 37 Most, IČO: 265 30 929 na konání 6. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje ve dnech 23.-24.9.2021.

b) RM schvaluje rozpočtové opatření odboru správního (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 21.9.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu