Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis jednání Rady města Litoměřice - 17.10.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17. 10. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty městausnesení č. 465/20/2022
Účelově určený nepeněžní dar - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje přijetí účelově určeného nepeněžního daru, magnetoterapeutické sady VIVA plus a ABOLITO, od dárce HPV Engineering, s.r.o., Na Farkáně III 207/29, 150 00 Praha - Radlice, IČO 63995760, pro zdravotně postižené příjemce služeb PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice - Předměstí, IČO: 70854165.usnesení č. 466/20/2022
VZ/032/2022 s názvem „Litoměřice, Jarní, Trnková - prodloužení ulice“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/032/2022 s názvem „Litoměřice, Jarní, Trnková - prodloužení ulice“ (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 467/20/2022
VZ/034/2022 s názvem “Odběratelská trafostanice pro zimní stadion“ - schválení výjimky
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 2/2022 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/034/2022 s názvem „Odběratelská trafostanice pro zimní stadion“ zadat přímým oslovením dodavatele EQUANS Services a.s., sídlem Lhotecká 793/3, Kamýk, 140 00 Praha 4, IČO 26121603
b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem EQUANS Services a.s., sídlem Lhotecká 793/3, Kamýk, 140 00 Praha 4, IČO 26121603 (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 468/20/2022
Schválení Plánu zimní údržby 2022 - 2023
RM schvaluje Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2022 - 2023 (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 469/20/2022
Schválení smlouvy o spolupráci - výstavba dopravní infrastruktury v ul. Jarní a Trnková, Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Ing. Mxxxxxxxxx Pxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 470/20/2022
Ceník pronájmu prostor pro rok 2023 - MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 aktualizované ceníky pronájmu prostor Kulturního a konferenčního centra, Divadla K. H. Máchy a Kina Máj na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 471/20/2022
VZ/033/2022 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 - vybudování výtahu ve dvoře“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/033/2022 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 - vybudování výtahu ve dvoře“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 472/20/2022
Schválení řádné účetní závěrky, návrhu rozdělení hospodářského výsledku a Výroční zprávy společnosti 1. Geotermální Litoměřice
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688 činí následující rozhodnutí a schvaluje:
1. řádnou účetní závěrku společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2021, sestavené účetní firmou 22HLAV s.r.o., Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 64052907, v souladu s českými účetním předpisy (viz příloha originál zápisu - Výroční zpráva),
2. návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, kterým je ztráta ve výši 10.138,00 Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši převedena do hospodářského výsledku minulých let jako neuhrazená ztráta minulých let,
3. Výroční zprávu společnosti za rok 2021, včetně Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a Zprávy dozorčí rady za rok 2021. (viz příloha originál zápisu).

 

usnesení č. 473/20/2022
Schválení smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí pro TSM Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Litoměřice, IČO: 263958, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice a panem Pxxxxx Sxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 


usnesení č. 474/20/2022
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: Ing. PxxxxxKxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, – výše dotace 49.900 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 475/20/2022
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení mezi městem Litoměřice a PO TSM
RM schvaluje uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 476/20/2022
Rozpočtové opatření
RM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 477/20/2022
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce – Povodí Ohře
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 01.08.2022, jehož předmětem je vypůjčení části pozemku parc. č. 450/2 o výměře cca 200 m2 (ostatní plocha), části pozemku parc. č. 444/2 o výměře cca 15 m2 (trvalý travní porost), pozemku parc. č. 5526/1 o výměře 19 m2 (vodní plocha) a pozemku parc. č. 5526/2 o výměře 16 m2 (vodní plocha) vše v k.ú. Litoměřice s Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988 za účelem 2. etapy opravy krytého profilu Pokratického potoka. Smluvní vztah na dobu určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce prodloužen do 31.12.2023.usnesení č. 478/20/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 4521/1 v k.ú. Litoměřice (744)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4022008 LT-Litoměřice ppč. 4525/1 smyčka + kNN “ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným, spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 9.600 Kč + 21 % DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 4521/1 v k.ú. Litoměřice Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 479/20/2022
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2672/1 v k.ú. Litoměřice (713)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2672/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5146-364/2021 ve prospěch oprávněného, spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.usnesení č. 480/20/2022
Nabídka pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích, o výměře 68,90 m2.usnesení č. 481/20/2022
Nabídka pronájmu městského bytu č. 6 v Lidické ul. 150/2 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 6 v Lidické ul. 150/2 v Litoměřicích, o výměře 71,88 m2.usnesení č. 482/20/2022
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/15 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 129,59 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/15 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 483/20/2022
Výpůjčka části prostor na tržnici Felixe Holzmanna v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření výpůjčky části tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích (pozemky parc. č. 123/1 a 126, oba v k.ú. Litoměřice) za účelem uspořádání celorepublikové akce „Bubnovačka“ dne 18.11.2022 pro K.R.A. Litoměřice z.s., U Katovny 2004/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 07533021.usnesení č. 484/20/2022
Souhrnná Informace o výsledku veřejnosprávních kontrol příjemců dotací za rok 2021
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu Města Litoměřice na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 485/20/2022
Veřejnosprávní kontrola PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, příspěvková organizace, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 69 693 (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 486/20/2022
Veřejnosprávní kontrola PO Masarykova základní škola Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u organizace Příspěvková organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 148/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 436 (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 487/20/2022
Schválení upuštění od vymáhání pohledávky vzniklé na nákladech za nucený odtah vozidla
RM stahuje bod z jednání.usnesení č. 488/20/2022
Schválení Nařízení č. 7/2022, kterým se zrušuje Nařízení č. 1/2005
RM schvaluje Nařízení Rady města Litoměřice č. 7/2022, kterým se zrušuje Nařízení Rady Města Litoměřic č. 1/2005, o zákazu sběru hlemýždě zahradního (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 489/20/2022
Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřice dne 20.10.2022
RM schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřice, které se bude konat dne 20.10.2022 od 16 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.
Program:
1. Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů komisí
2. Schválení programu
3. Schválení způsobu volby
4. Volba starosty města
5. Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných místostarostů
6. Volba místostarostů města
7. Stanovení počtu členů RM
8. Volba členů RM
9. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru při ZM a stanovení počtu jejich členů
10. Volba předsedy a členů FV při ZM
11. Volba předsedy a členů KV při ZM
12. Návrh na zřízení Majetkového výboru při ZM
13. Schválení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM
14. Schválení plnění pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích
15. Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města
16. Diskuse, závěr

 

usnesení č. 490/20/2022
Vyplacení odměn za likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko
RM schvaluje:
a) vyplacení mimořádných odměn členům JSDH Litoměřice za práci při likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko ve výši schválené HZS ÚK Ústí nad Labem v žádosti o neinvestiční dotaci pro JSDH obcí za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).
b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Lukas Wünsch
2.místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne: 18.10.2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu