Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

2. zasedání rady 23. ledna 2001

USNESENÍ
z 2. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 23. ledna 2001 od 13,30 hod. v kanceláři starosty Města Litoměřic

Přítomno: 7 členů Rady města

Rada města projednala a

I. schvaluje:

1. zápůjčku náhradního bytu p. Tomeszovi, Lodní nám. 4/257, Litoměřice na dobu 1 roku ode dne nabytí právní moci havarijního výměru SÚ Litoměřice.

2. příděl bytu č. 28 v DPS Švermova 16 p. Petru Leinweberovi, bytem Křižíkova 1126/8 vč. podmínky zaplacení finančního příspěvku 30 tis. Kč.

3. změnu částky vybírané za pronájem školního hřiště ve Svojsíkově ul. dle předloženého návrhu.
Vstupné pro organizace: 
a) mládež do 18 let zdarma
b) dospělí (od 19let) 
/malá kopaná, košíková,házená/ 200Kč
kurty na odbíjenou 120,- Kč

Vstupné pro neorganizované:
a) mládež do 18 let a vysokoškoláci do 25 let zdarma
b) dospělí /malá kopaná, košíková, házená/ 100,- Kč
kurty na odbíjenou 60,- Kč

4. text přiloženého dopisu a nemá námitky proti provozování Školní jídelny v Sovově ul., kterou provozuje Gymnázium, SOŠ a SOU o.p.s. Litoměřice.

5. změnu platu Mgr. Lutišanové ředitelce Centra pro zdravotně postižené děti a mládež "Srdíčko" dle předloženého návrhu.

6. poskytnutí odměn členům DR MěN Litoměřice dle předloženého návrhu (návrh viz příloha orig. zápisu).

7. složení komise a seznam oslovených firem na akci "Rekonstrukce ul. Macharova"
složení komise:

 • p. Terber
 • ing. Brunclíková
 • JUDr. Kadeřábek
 • ing. Opavová
 • p. Hamele
 • p. Betlam
 • ing. Paroulek.

oslovené firmy:

 • Strabag a.s. Teplice
 • Viamont a.s. Ústí nad Labem
 • Chládek a Tintěra a.s. Litoměřice
 • DAPS v.o.s. Litoměřice
 • Delimit s.r.o. Litoměřice
 • K.B.O. s.r.o. Litoměřice
 • SSŽ a.s.Ústí nad Labem.

8. realizaci nové elektrické přípojky na "Vodním cvičišti" TSM Litoměřice dle předlož. návrhu ve výši 480 tis. Kč.

9. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, práva chůze a průjezdu na pozemcích parc. č. 3363/1 a parc. č. 3364/1 v k.ú. Litoměřice, které jsou v majetku obce pro vlastníka sousedního pozemku parc. č. 3364/2 v k.ú. Litoměřice MUDr. Libora Pardubického.

10. přidělení bytu pro p. Zacharie Bako z republiky TOGO. Přidělení bytu je podmíněno uvolněním vhodného bytu o max. velikosti 1+1 nebo 2+0. Přidělení bytu bylo schváleno na základě státního integračního programu.

11. výměnu bytů mezi p. Josefem Voženílkem, bytem Dukelská 1854/16 a p. Josefem Korbelem, bytem Kosmonautů 2017/1.

12. jmenování nového člena ing. p. Josefa Tunkla do majetkové komise při RM

13. jednací řád RM Litoměřice s připomínkami (viz příloha org. zápisu).

14. program na jednání ZM dne 1.2. 2001

1. Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise
2. Prodej nemovitostí a bytové záležitosti
a ) prodej pozemku č. 5369/2 o výměře 1 320 m2 a p.č. 5333 o výměře 965 m2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel : Správa úložišť radioaktivních odpadů Praha st.org.

b) prodej pozemku č. 681/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel : Kuře Jiří, České armády 10

c ) prodej pozemku č. 1313/38 o výměře 66 m2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel : Stavební bytové družstvo SCHZ

d) prodej pozemku č. 851/9 o výměře 42 m2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel : Jiří Přenosil a Miroslava, Alšova 15/23

e) prodej pozemku č. 851/10 o výměře 130 m2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel : Dufková Ivana, Alšova 1641/13

f) prodej pozemku 851/11 o výměře 44 m2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel : Prof. RNDr. Jan Melichar CSc. a Mgr. Alena , Alšova 1641/13

g) prodej pozemku 851/12 o výměře 94 m2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel : Pavel Tomčal a Marcela, Alšova 1641/13

h) prodej pozemku 851/13 o výměře 150 m2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel : JUDr.Knotek a Jana, Alšova 1641/13

i ) oprava výměry prodeje pozemku 1240/28 v k.ú. Litoměřice
Žadatel : Sýkora Zdeněk, Jarošova 7

j) Prodej bytů v Revoluční 1833/4,1831/7 a 1834/8

k) budoucí kupní smlouva - realizace veřejného osvětlení 
Žadatel : PROBA s.r.o

l) směnná smlouva
Žadatel : Jan Beer, Pokratice 100

m) prodej nebytové jednotky Palachova 712/26 Litoměřice
Žadatel: 3. Pionýrská skupina Litoměřice

n) proplacení faktury
Žadatel: Ing.Paganová Zdeňka, Kapucínské nám. 4, Litoměřice

o) úprava a doplnění zásad - prodej bytů a nebytových prostor 
p) výměna pozemků spol. Mesad s.r.o. - Město Litoměřice

3) Schválení zakládací listiny LTS s.r.o.
4) Rozpočet města na r. 2001
5) Stanovisko Města Litoměřice k obcím III. typu
6) Jednací řád Zastupitelstva města Litoměřic
7) Metodické pokyny pro kontrolní výbor
8) Záměr zřízení příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení Litoměřice
9) Informace
10) Interpelace 
11) Diskuze
12) Závěr

II. neschvaluje:

1. užití předloženého loga Měřičským ústavem Litoměřice, jimž byl i zároveň navržen (návrh loga viz orig. zápisu).

2. návrh konání pravidelných stánkových trhů v centru města žadateli p. Pstrongovi, Měrunice, Hrobčice dle předlož. návrhu.

III. doporučuje:

1. ZM schválit zřízení příspěvkové organizace s názvem "Městská sportovní zařízení Litoměřice" s účinností od 1.7. 2001.

2. ZM schválit majetkové vyrovnání mezi Městem Litoměřice a spol. MESAD s.r.o., Žernosecká 865/16, Litoměřice dle předlož.návrhu (viz příloha orig. zápisu) a to převedením převážné části pozemku p.č. 2601/2 v k.ú. Litoměřice do vlastnictví Města Litoměřice a Město Litoměřice převede do vlastnictví spol. MESAD s.r.o. objekt TSM Ltm v Žernosecká ul (zahradnictví pod hřbitovem).

3. přijmout navržené změny v platných zásadách pro prodej bytů a NP z majetku Města Litoměřice v předložené podobě (viz příloha orig. zápisu).

IV. bere na vědomí

1. zprávu o činnosti Dozorčí rady MěN Litoměřice za rok 2000

2. oznámení TSM Litoměřice o potřebě náhlých havarijních oprav na vozidlech LIAZ MTS-24 a IVECO 150E23 v celkové předpokládané ceně oprav 221.500,-Kč.

3. připomínky manažera TJ Slavoj, p. Sadila, k městem předloženému návrhu smlouvy

4. odstoupení p. Szántó z funkce člena majetkové komise při RM

V. nevzala na vědomí:

1. zprávu o "Plnění programového prohlášení zastupitelstva".

VI. ukládá:

1. ing. Jindrové (odboru SMMaBH) zadat běžnou údržbu dle nabídky učiněné ve výběrovém řízení firmě Živnůstka, Litoměřice, generální a střední opravy poté řešit výběrem.

VII. revokuje:

1. v plném znění své usnesení č.III./1 ze dne 23.11.2000 o nepřidělení náhradního bytu p. Tomeszovi, bytem Lodní nám. 4/257, Litoměřic

2. v plném znění své usnesení č. I./6 ze dne 23.11. 2000 o zamítnutí vrácení částky 66.310,- Kč za užívání NP v ul. Osvobození 54/3 Ministerstvu vnitra, vlastníkovi těchto NP.

VIII. ruší:

1. výběrové řízení na servis a opravy výtahů

IX. jmenuje:

1. zástupkyni starosty ing. Kadeřábkovou, zastupitele města p. Fouska a právního zástupce města Mgr. Axmanna do společné komise, která bude jednat o finančních a majetkoprávních vztazích mezi Městem Litoměřice a TJ Slavojem Litoměřice.

p. A. Terber a ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu