Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

2. výpis usnesení z jednání RM - 30.11.2006

USNESENÍ

výpis

z 2. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 30.11. 2006

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání :

I.          schvaluje:

1.         změnu v rozpočtu mezi položkami ÚZ 3053 a ÚZ 3046 pro PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5.

2.         a) vrácení holého nájemného ve výši za jeden měsíc 2.092,-Kč od února 2006 do

ukončení soudního sporu nájemníkům bytem č. 5  v ulici Sovova 53/4, Litoměřice a uzavření soudního smíru.

b) výši nájemného bytu č. 5, Sovova 53/4, Litoměřice novému nájemci na jeden rok tak, aby byla uhrazena vratka ve výši od února 2006 do ukončení soudního sporu manželů Dušana a Zdeňky Melenových.

3.         opětovné zveřejnění nabídky pronájmu NP o velikosti 28,60 m2 v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice do doby přihlášení prvního zájemce s podmínkou dodržení min. doby zveřejnění.

4.         přidělení NP o velikosti 347,50 m2 v ulici Dlouhá 195/49, Litoměřice pro firmu LOSAN s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, Chomutov, IČ:640553580.

5.         uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou u nájemníků:

bytu č.2, o vel. 2+1, I.kat. ul. Lidická 150/2, Litoměřice.

bytu č.4, o vel. 3+1, I.kat., ul. Lidická 150/2, Litoměřice.

bytu č.3, o vel. 1+1, I.kat., ul. Lidická 150/2, Litoměřice.

6.         uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku u nájemníků:

bytu č. 1, o vel. 1+1, I.kat., ul. Kamýcká 1030/10, Litoměřice.

bytu č. 59, o vel. 1+1, I.kat., ul. Revoluční 1834/8, Litoměřice.

7.         ukončení nájemní smlouvy č. P 10 ze dne  27.10. 2003, uzavřenou mezi CARCAR, s.r.o. Americká č.p. 2754, Kladno, na pozemky p.č..1240/1 (995 m2), p.č. 1240/24 (575m2) v k.ú. Litoměřice z důvodu hrubého porušení jejího ujednání–neplacení nájemného, ve lhůtě 30-ti dnů od doručení písemné výpovědi.

8.         ukončení nájemní smlouvy č. P11 ze dne 1.11.1995 uzavřenou mezi spol. Delimit, s.r.o. zast. Frýdou Václavem a Městem Litoměřice na část pozemku 4863/1, ostatní plocha, manipulační plocha (700m2) v k.ú. Litoměřice, dohodou, ke dni 30.11.2006

9.         odepsání dlužného nájemného v celkové výši  6.125,- Kč vzniklého na základě NS č. P11 ze dne 1.11.95 se spol. Delimit, s.r.o., zast. V. Frýdou, Domov odpočinku, Krabčice, za pronájem části  pozemku p.č.4863/1 v k.ú. Litoměřice pro  její nevymahatelnost. 

10.       pronájem pozemku parcely číslo p.č. 4202/8 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Litoměřice Janu a  Mgr. Pavlíně Vodseďálkovým, Litoměřice, k účelu využití předzahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 110,-Kč/rok.

11.       prodej pozemku p.č. 1352 o výměře 718 m2 v k.ú. Pokratice           

veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu – doporučená minimální cena 800,- Kč/m2.

Komise: L. Jindřichová, J. Fialová, zástupce RM místostarosta Jaroslav Tvrdík.

Otevírání obálek proběhne 20.12. 2006 v 15:30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7, Litoměřice.

12.       prodej bytu č. 2 v ul. Družstevní 35/11 a bytu č. 30 v ul. Kubínova 440/1 v Litoměřicích veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu s podmínkou prodeje pouze fyzickým osobám.

Termín vyvěšení nabídky je 1.12. 2006.

Komise: L. Šinfeltová, I. Stejskalová, zástupce RM místostarosta ing. Ivan Palán.

Otevírání obálek proběhne  17.1. 2007 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

13.       měsíční zpoplatnění krytých parkovacích stání U hvězdárny ve výši 1.500,- Kč/měsíc s termínem přihlášení zájemců o parkovací místa u TSM Litoměřice do 17.12.2006.

14.       podepsání smlouvy o dílo, týkající se realizace přechodu pro chodce v ulici Bří Čapků u objektu PO CŠJ (viz příloha orig. zápisu).

15.       prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného ve výši 1.868.-Kč Lence Kumžákové, Litoměřice.

16.       zvýšení ceny oběda v Jídelně pro důchodce s účinností od 1.1.2007 následovně :

Senioři:

Strava normální:            32,-Kč/donáška nebo rozvoz oběda/       38,-Kč/oběd podaný v JD/

Strava diabetická:          33,-Kč/donáška nebo rozvoz oběda/       39,-Kč/oběd podaný v JD/

Cizí strávníci :

Strava normální :           49,-Kč/donáška nebo rozvoz oběda/       56,-Kč/oběd podaný v JD/

Strava diabetická:          50,-Kč/donáška nebo rozvoz oběda/       57,-Kč/oběd podaný v JD/

17.       přijetí daru účelově vázaného na akci „Setkání pěstounských rodin“ ve výši 3.000,-Kč od firmy Varmont s.r.o. Litoměřice

18.       darovací smlouvu mezi Varmontem Litoměřice a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

19.       poskytnutí příspěvku do výše 5.000,- Kč z rozpočtové rezervy pro Camphill České Kopisty na realizaci benefičního Adventního koncertu pro Camphill.

20.       termíny, místa a čas obřadů v r. 2007 (viz. příloha orig. zápisu).

           

21.       seznam členů Zastupitelstva, kteří budou provádět občanský obřad - vítání občánků: Mgr. Petr Hermann, Ing. Ivan Palán, Jaroslav Tvrdík, Luděk Veselý.

22.       znění dopisu starosty firmě ČD Telematika, a.s., K Můstku 2, Ústí nad Labem, týkající se opravy ul. Pobřežní v Litoměřicích.

23.       bezúplatný zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí v Litoměřicích na poskytnutí občerstvení a zajištění reprodukované hudby po dobu od „rozsvícení vánočního stromu“ do zahájení vánočních trhů.

24.       umožnění provedení průzkumných geologických prací v areálu kasáren Dukelských hrdinů na pozemcích v majetku Města Litoměřice na parcelách p.č. 4008/74 a 4008/95 v k.ú.Litoměřice s tím, že po zakončení průzkumných prací Město Litoměřice souhlasí s ponecháním základové desky a vrtu v takovém stavu, který umožní jeho další průzkumné využití.

25.       uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky pro firmu GEOMEDIA s.r.o. za účelem zajištění realizace průzkumného geotermálního vrtu v Litoměřicích.

26.       program Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.12.2006.

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

                        Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění/ stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1. Schválení jednacího řádu ZM

2. Doplnění sekretářů do FV a KV při ZM

3. Schválení rozpočtového provizoria na období do schválení rozpočtu roku 2007

4. Rozpočtová opatření dle doporučení FV

5. Převolení zástupců města do orgánů DZCL a.s. Lovosice

6. Podání žádosti o převod pozemků p.č. 661/1, 661/3, 1171/1, 1171/2 v k.ú. Pokratice z majetku ČR, Pozemkový fond.

    Žadatel: OSMM

7. Podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemků v k.ú. Litoměřice, uvedených v příloze č.1(místní komunikace a veřejné prostranství), na Město Litoměřice.

Žadatel: OSMM

8. Zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3718/109 v k.ú Litoměřice z důvodu uložení kabelů NN.

Žadatel: Čez Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

 

II.         neschvaluje:

1.         protinávrh p. Chovanečka ponechat dosavadní stav zpoplatnění parkovacích míst v prostorách Mírového nám. a Dlouhá ul. a cenu parkovného v přilehlých zónách (V. Dominikánská. Tyršovo nám., parkoviště U hvězdárny, 3x parkoviště u budovy okr.soudu) snížit na 5,- Kč za prvních 90 min. parkovacího stání.

2.         prominutí soudního poplatku ve výši 600,-Kč Lence Kumžákové, Litoměřice.

3.         odeslání žádosti o dotaci na MV ČR na nákup nového hasičského vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů v Litoměřicích.

III.        ukládá:

1.         předsedovi DR MěN zpracovat a předložit členům RM návrh nového statutu v termínu do 14.12.2006.

2.         tajemníkovi MěÚ Litoměřice navrhnout na příští jednání RM další členy komisí z řad zaměstnanců úřadu, sekretáře těchto komisí a dále místostarostovi Ing. Ivanu Palánovi doplnit jména za jednotlivé instituce do komise dopravy a místostarostovi Jiřímu Landovi doplnit členy do zdravotní a sociální komise.

IV.        zřizuje:

1.         komise při RM:

-          majetkovou

-          zdravotní a sociální

-          výchovy a vzdělávání

-          sportu

-          kultury a cestovního ruchu

-          bytovou

-          územního rozvoje (podkomise – regenerace měst.památkové rezervace, - doprava)

-          letopiseckou

-          životního prostředí

-          likvidační a škodní

-     projektu Zdravých měst a MA 21

V.         stanovuje:

1.         nájemné NP o velikosti 347,50 m2 v ulici Dlouhá 195/49, Litoměřice pro firmu LOSAN s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, Chomutov, IČ:640553580 ve výši 1.400,-Kč/m2/rok.

2.         vyvolávací cenu ve výši znaleckého posudku při prodeji bytu č. 2 v ul. Družstevní 35/11 a bytu č. 30 v ul. Kubínova 440/1 v Litoměřicích.

VI.        jmenuje:

1.         do funkce ředitele PO Knihovny K.H.M. v Litoměřicích Mgr. Karla Františka Tománka s účinností od 1.3. 2007.

VII.       bere na vědomí:

1.         informaci předsedy DR MěN v Litoměřicích o situaci v DR MěN a jejím personálním obsazení.

2.         že se nikdo nepřihlásil do výběrového řízení - pronájem NP v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice.

VIII.      svěřuje:

1.         ve smyslu ustanovení § § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, odboru správy bytového hospodářství MěÚ Litoměřice kompetenci k uzavírání nájemních smluv k bytovému fondu města, dohod o poskytnutí přístřeší a nájemních smluv ke garážím  s účinností od 1.1.2007 v tomto rozsahu :

Odbor správy bytového hospodářství uzavírá nájemní smlouvy k bytům v případě, že došlo k ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou, nájemník nemá vůči pronajímateli žádný dluh a nedopustil se porušení podmínek nájemní smlouvy nebo dobrých mravů v domě. V tomto případě bude uzavřena nájemní smlouva opět na dobu určitou v délce, jako u předcházející smlouvy a za stejných smluvních podmínek.

Uzavření nových nájemních smluv nebo dodatků k nájemním smlouvám na základě splnění zákonných předpokladů o přechodu nájmu dle občanského zákoníku.

Schvalovaní stavebních úprav bytů a jiných podstatných změn v bytě.

Souhlas s přenecháním bytu do podnájmu třetí osobě.

Uzavírání dodatků ke všem nájemním smlouvám z důvodu schváleného zvýšení nájemného nebo změn vyplývajících ze zákona.

Všechny smlouvy budou uzavírány na základě vzorové nájemní smlouvy schválené Radou Města Litoměřic s podpisovou doložkou vedoucího odboru správy bytového hospodářství MěÚ Litoměřice.

Ve všech ostatních případech ve vztahu k uzavírání nájemních smluv k bytovým jednotkám rozhoduje Rada Města Litoměřic s tím, že samotné uzavření nájemní smlouvy za podmínek stanovených radou je svěřeno odboru správy bytového hospodářství MěÚ Litoměřice za podmínky uzavření nájemní smlouvy dle schválené vzorové smlouvy s podpisovou doložkou vedoucího odboru správy bytového hospodářství.

Odbor správy bytového hospodářství uzavírá dohody o poskytnutí přístřeší v „ubytovně Želetice“, Želetická 2187/11v Litoměřicích po schválení bytovou komisí Města a v případě prodloužení pobytu po schválení RM.Tyto dohody jsou opatřeny podpisovou doložkou vedoucího odboru správy bytového hospodářství.

Odbor správy bytového hospodářství uzavírá nájemní smlouvy ke garážím, tyto smlouvy jsou

opatřeny podpisovou doložkou vedoucího odboru správy bytového hospodářství, o přidělení garáže nebo prodloužení nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou rozhoduje Rada Města.

           

IX.        pověřuje:

1.         Mgr. Hermanna Petra a Veselého Luďka k přijímání prohlášení o uzavřeném manželství.

X.         revokuje:

1.         usnesení č. VII./2 ze dne 14.11. 2006 – zřízení komisí při RM.

XI.        potvrzuje:

1.         vítěze výběrového řízení a) na akci „Oprava komunikace Litoměřická kotlina po povodni v r. 2006“ – firmu N+N konstrukce a d.s., s.r.o., Litoměřice, b) na akci „Víceúčelový objekt Krajská ul., Litoměřice – stavební úpravy“ – firmu S-BAU, s.r.o., Litoměřice.

XII.       žádá:

1.         správní odbor, aby zařadil do rozpočtových opatření náklady spojené s vydáváním informačního občasníku města a službami externího spolupracovníka. Odhad nákladů bude předložen RM do konce roku 2006.

Ing. Ivan Palán                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                 starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu