Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

2. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřice - 2.11.2022

USNESENÍ
V Ý P I S

z 2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 2.11.2022
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 7/02/2022
Žádost o finanční příspěvek na Benefiční adventní koncert
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Musica et Education, z.s., Dalimilova 27, 412 01 Litoměřice, IČO: 01709968, ve výši 20.000 Kč na výdaje spojené s uspořádáním Benefičního adventního koncertu. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace ze schváleného rozpočtu města Litoměřice na rok 2022.

 

usnesení č. 8/02/2022
Příděl podporovaného pečovatelského bytu č. 7 v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice
RM schvaluje přidělení podporovaného pečovatelského bytu č. 7 v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice paní Mxxxx Vxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Nájemní smlouva s uživatelkou bude uzavřena na dobu neurčitou.

 

usnesení č. 9/02/2022
Žádost zřizovatele o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru - ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 25.000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380, od pana V. F., rodiče žáka školy, na podporu výuky (pořízení pomůcek) a uskutečnění školních výletů a akcí třídy 5.B.

 

usnesení č. 10/02/2022
Žádost o navýšení účelového příspěvku - MKZ v Litoměřicích, PO - Vánoční trhy 2022
RM schvaluje:
a) navýšení účelového příspěvku zřizovatele Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvkové organizaci se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141, na uskutečnění projektu Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční trhy 2022, které se budou konat ve dnech 9. 12. - 23. 12. 2022,
b) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 11/02/2022
Dodatek č. 1 k VPS - Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/170/2022 uzavřené dne 6. 6. 2022 mezi městem Litoměřice a Veslařským klubem Slavoj Litoměřice, z.s. se sídlem Střelecký ostrov 1013/3, 412 01 Litoměřice, IČO: 013 43 394 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 12/02/2022
Složení redakční rady a pověření k výkonu práce pro období 2022 - 2026
RM pověřuje na období 2022 - 2026 k další práci prováděné v souladu s Pravidly pro vydávání Radničního zpravodaje redakční radu Radničního zpravodaje města Litoměřice, a to v následujícím složení:
Tomáš Sarnovsky (radní města), Ing. Petr Pinka (zastupitel města), Ing. Eva Břeňová (vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu a šéfredaktorka RZ), Ing. Venuše Brunclíková, MBA (vedoucí odboru územního rozvoje MěÚ), Václav Sedlák (novinář).

 

usnesení č. 13/02/2022
Rozpočtové opatření OSNMM OLH
RM schvaluje rozpočtové opatření Odboru správy nemovitého majetku města (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 14/02/2022
Částečná revokace usnesení RM č. 432/18/2022 ze dne 19.09.2022 - pronájem částí pozemků parc. č. 3294/1, č. 3294/2 a č. 3294/3 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3294/1 vodní plocha o výměře 9,2 m2, části pozemku parc. č. 3294/2 vodní plocha o výměře 2,8 m2 a části pozemku parc. č. 3294/3 vodní plocha o výměře 5,6 m2, vše v k.ú. Litoměřice, pronajímatel Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988, za účelem stavby lávky pro pěší přes Pokratický potok. Smlouva na dobu určitou od 02.11.2022 do 01.11.2027, tj. na dobu 5 let, za roční nájemné ve výši 28 Kč/m2. Nájemné bude uhrazeno v jedné splátce za celé období.

 

usnesení č. 15/02/2022
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/185 v k.ú. Pokratice (699)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/185 v k.ú. Pokratice, dle GP 1529,348-517/2022 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 16/02/2022
Změna člena energetického týmu
RM schvaluje nového člena energetického týmu Mgr. Jiřího Adámka namísto dosavadního člena Mgr. Karla Krejzy.

 

usnesení č. 17/02/2022
Schválení „Představitele systému řízení energetického hospodářství (EnMS)“
RM schvaluje Mgr. Jiřího Adámka jako „Představitele systému řízení energetického hospodářství (EnMS)“ v rámci projektu „Zavedení systému energetického hospodářství
a příprava certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001“.

 

usnesení č. 18/02/2022
Informace o nákupu energií pro město Litoměřice a jeho PO na rok 2023
RM bere na vědomí, že byl dán pokyn k provedení nákupu energií na rok 2023 prostřednictvím burzy PXE, který proběhl dne 31.10. 2022.

 

usnesení č. 19/02/2022
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1162,1154,724/5,1159 v k.ú. Pokratice (688)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1162, 1154, 724/5, 1159 v k.ú. Pokratice, dle GP 1532-150/2021 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 33.100 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 20/02/2022
Změna názvu 1. Geotermální Litoměřice a.s. na ENLIT a.s. a Akční plán společnosti na období 2022-2023
RM bere na vědomí přípravu změny názvu obchodní korporace 1. Geotermální Litoměřice a.s. na nový název ENLIT a.s. a návrh Akčního plánu společnosti na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

Ing. Radek Löwy
Starosta města

 

Alena Rožcová
1.místostarosta města

Vyhotoveno dne 3.11.2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu