Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

2. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 16.11.2010

U S N E S E N Í

výpis

2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 16.11.2010

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města hod.

Přítomno 9 členů RM

 

R a d a  m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  2. j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

2/2/2010

Schválení stavební úpravy v Domě na Dómském pahorku – domov pro seniory

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  Farní charitě Litoměřice provedení následujících stavebních úprav terasy objektu Domova na Dómském pahorku: zvednutí zábradlí o 20 cm, vybudování bezbariérového přístupu na terasu, položení keramických protiskluzových dlaždic na terasu. Úpravy budou uhrazeny z rozpočtu Farní charity Litoměřice.

3/2/2010

Poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb a schválení smluv

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e   poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb a schválení smluv dle přiložených návrhů :

            1/ Název projektu: Šíření osvěty s protidrogovou tematikou

            2/ Název projektu: Šumavský romantik a Litoměřicko

            3/ Název projektu: Rozšíření chráněných dílen Diakonie ČCE

            4/ Název projektu: Integrační a interaktivní semináře pro lidi s mentálním postižením

            5/ Název projektu: Informační materiály a pomůcky pro aktivity v Klubíčku

            6/ Název projektu: Canisterapie

            7/ Název projektu: Vánoční workshop

(viz přílohy orig.zápisu)

                                                                                   

4/2/2010          

Hospodaření PO DDM Rozmarýn                   

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

b e r e   n a  v ě d o m í  změnu plánu nákladů a výnosů na rok 2010 a změnu plánu, stavu a čerpání fondů v roce 2010 pro PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice.

5/2/2010

Vyúčtování finančních prostředků a výsledek Vinobraní Litoměřice 2010

R a d a  m ě s t a   L i t o m ě ř i c

b e r e  n a  v ě d o m í  hospodářský výsledek Vinobraní Litoměřice 2010 (viz příloha orig.zápisu).

6/2/2010

Schválení podmínek pro realizaci divadelních představení ochotnických spolků.

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  podmínky pro realizaci divadelních představení ochotnických spolků. (viz příloha orig. zápisu).

7/2/2010

Schválení plánu akcí na rok 2011 – Výstaviště Zahrada Čech

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  návrh plánu akcí na rok 2011 pro Výstavy, spol. s r.o., Na Vinici 13, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

 

8/2/2010

Schválení záboru veřejného prostranství – p. Bulla

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Bullu, Bílina za účelem prodeje občerstvení v termínu od 1.12. do 16.12. 2010.

9/2/2010

Schválení záboru veřejného prostranství – Národní cirkus Jo-Joo

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  zábor veřejného prostranství části bývalých kasáren v ul. Na Vinici v Litoměřicích pro První český Národní cirkus Jo-Joo, Chvalkovická 704, Praha 9 za účelem umístění cirkusu v termínu od 27.6. do 3.7. 2011.

10/2/2010

Schválení bezúpl. záboru veřej.prostranství - MKZ Litoměřice- rozsvícení vánočního stromu

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 5.12. 2010.

11/2/2010

Schválení záboru veřejného prostranství – pí Blümlová

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pí Blümlovou, Lahošť v termínu od 6.12. do 16.12.2010 za účelem umístění stánku se jmelím a s cukrovinkami a dětského vláčku.

12/2/2010

Prodloužení záboru veřej.prostranství -  pro Cool Bar s.r.o., Litoměřice

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  prodloužení záboru veřejného prostranství na umístění předzahrádky v ul. U Kapličky (restaurace U Bernarda) celoročně pro Cool Bar, s.r.o., Jezuitská 234/1, Litoměřice.

13/2/2010

Schválení dodatku ke smlouvě – LEN – servis, s.r.o., Litoměřice

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou  LEN – servis, s.r.o., Velká Krajská 52/2, Litoměřice na akci „Zpracování projektové dokumentace – Litoměřice- Želetice – odkanalizování splaškových vod“ (viz příloha orig. zápisu).    

 

 

14/2/2010        

Schválení dodatku ke smlouvě – Gardenline, s.r.o.

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/15, Litoměřice na akci „Havárie opěrné zdi u Domova důchodců v Litoměřicích – Dómský pahorek“ (viz příloha orig. zápisu).

15/2/2010        

Schválení smlouvy na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury – manž. Vokálovi

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a Mgr. Miroslavou Vokálovou a ing. Františkem Vokálem, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury.

16/2/2010        

Rozhodnutí o dalším postupu ve věci „Centrum aktivního věku – V. Krajská čp. 47, Litoměřice“

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

r u š í  soutěž na akci „Centrum aktivního věku – V. Krajská čp. 47, Litoměřice“ a na základě prohlídky stanoví další postup rekonstrukce.

17/2/2010        

Schválení námitky k návrhu Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK).

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

n e s c h v a l u j e  návrh přeložky silnice II/261 Svařenice – Litoměřice na svém správním území. 

u k l á d á  odboru územního rozvoje zajistit podání námitky proti přeložce komunikace II./261  Svařenice – Litoměřice ve smyslu ust. § 39 odst. 2 stavebního zákona.

 

18/2/2010        

Ukončení likvidace MBP, st. podniku v likvidaci

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

se seznámila s výsledky hospodaření MBP, st. podniku v likvidaci za r. 2009 a r. 2010, projednala a

s c h v a l u j e  závěrečnou zprávu k likvidaci tohoto podniku (Konečná zpráva k ukončení likvidace viz příloha orig.zápisu).

s c h v a l u j e  navrhovanou odměnu likvidátora MBP, st. podniku v likvidaci ve výši 111.000,- Kč.

19/2/2010

Uzavření NS s TJ Slavoj– budova na koupališti                  

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy s TJ Slavoj Litoměřice na část provozní budovy čp. 1928 (celé 2. NP a část 1. NP) – viz. přiložený text návrhu této nájemní smlouvy.

u k l á d á  vedoucímu odboru správy majetku města, bytového a lesního hospodářství prověřit náležitosti související s nájmem.

20/2/2010        

Prodej bronzové sochy J.V.Stalina

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

d o p o r u č u j e  ZM schválit prodej bronzové sochy J.V.Stalina v souladu s přijatým usnesením ZM č.I/2 ze dne 7.10.2010 (nejvyšší nabídce) Miroslavu Köllnerovi, Plzeň, za kupní cenu 178.000,- Kč.

21/2/2010

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2719/9 v k.ú. Litoměřice pro účel umístění stánku na autobusovém nádraží

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  záměr pronájmu části pozemku p.č. 2719/9 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění stánku ve vlastnictví  Pavla Drbala, Litoměřice na dobu určitou do  31.5.2011.

22/2/2010

Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2536/9, v k.ú. Litoměřice - umístění plošiny

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2536/9, ostatní plocha, komunikace o výměře cca 8m2 v k.ú. Litoměřice z důvodu umístění plošiny a přístupového chodníku pro bezbariérový přistup Josefu Rácovi, Litoměřice na dobu určitou 8-mi let.

23/2/2010

Záměr výpůjčky pozemku p.č. 2472/52 v k.ú.Litoměřice - vybudování provizorní přístupové komunikace

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  záměr výpůjčky pozemku p.č. 2472/52 orná půda o výměře 644m2 v k.ú.Litoměřice k účelu vybudování provizorní přístupové komunikace a následnému umístění stavby „Litoměřice, Miřejovická stráň, Lada komunikace“ spol. LM Immobilien, s.r.o., Na Malém Klínu 1787/24, Praha 8, Ing. Karlu Vlčkovi, Ústí nad Labem, Jaroslavu a Iloně Kocmanovým, Litoměřice a Gerhardu a Elišce Horejskovým,Trnovany na dobu určitou do doby vybudování stavby komunikace bez možnosti oplocení.

24/2/2010

Záměr zřízení věcného břemene chůze a jízdy po části pozemku p.č. 2840/1, ostatní plocha, neplodná půda

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  záměr zřízení věcného břemene chůze a jízdy po části pozemku p.č. 2840/1, ostatní plocha, neplodná půda (nutný geom. plán pro zřízení věcného břemene).

25/2/2010

Výměna bytu - R.Přikrylová

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  paní Růženě Přikrylové výměnu bytu.

26/2/2010

Výměna bytu - Eva Brzáková

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  paní Evě Brzákové výměnu bytu.

27/2/2010

Poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice Helena Tokarová a Václav Halgaš

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

n e s c h v a l u j e  poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Helenu Tokarovou a Václava Halgaše.

28/2/2010

Jmenování  Mgr. Petra Hermanna členem školské rady ZŠ Na Valech, Litoměřice za zřizovatele ode dne 3.11.2010.

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

j m e n u j e ode dne 3.11.2010 Mgr. Petra Hermanna členem školské rady ZŠ Na Valech, Litoměřice za zřizovatele.

 

 

29/2/2010

Bezplatný pronájem ledové plochy a zázemí (dvě šatny a místnost VIP) v Kalich Aréně

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

- n e s c h v a l u j e  bezplatný pronájem ledové plochy a zázemí v Kalich Aréně na utkání bývalých hráčů Dukly Litoměřice.

 

30/2/2010

Odměna statutárnímu zástupci CŠJ Litoměřice ze zisku VHČ za II. - III. čtvrtletí 2010

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

u d ě l u j e  odměnu ze zisku VHČ za II.-III. čtvrtletí 2010 ředitelce PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7 Zdeňce Kovářové ve výši 20.000,- Kč.

31/2/2010

Žádost o prominutí nájemného za využití DK Litoměřice na akci vyhlášení „Nejúspěšnějšího sportovce a kolektivu roku 2010“              

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  snížení pronájmu DK Litoměřice na úroveň provozních nákladů pro OS ČSTV Litoměřice z důvodu konání slavnostního vyhlášení „Nejúspěšnějšího sportovce a sportovního kolektivu za rok 2010“ dne 18.1.2011.

32/2/2010

Schválení smlouvy o výpůjčce PC

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  smlouvy o výpůjčce (notebook, včetně brašny a operačního systém Windows) mezi Městem Litoměřice a p. Landou Jiřím a p. Tvrdíkem Jaroslavem po dobu výkonu funkce zastupitele Města Litoměřice.

33/2/2010        

Schválení smlouvy o výpůjčce mobilního telefonu                      

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  smlouvu o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem o poskytnutí mobilního telefonu do výpůjčky s tel.č.725 140 793 (paušál 635,- Kč + DPH) pro zástupce Města jako politika projektu Zdravé město a MA 21 po dobu výkonu funkce, maximálně po dobu výkonu funkce zastupitele Města Litoměřice. Platba účtovaná nad stanovený paušál nebude p. Mgr. Hermannovi účtována.

34/2/2010

Prominutí poplatku z prodlení –Ladislav a Zdeňka Haluškovi

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e prominutí poplatku z prodlení z částky 2.956,-Kč ve výši 80%, (tedy 2.365,-Kč), pro Ladislava a Zdeňku Haluškovi, doručovací adresa: ubytovna Želetická 2187/11, Litoměřice.

35/2/2010

Prominutí poplatku z prodlení – František Fabián

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  prominutí poplatku z prodlení  z částky 319,-Kč ve výši 80%, (tedy 255,-Kč), pro Františka Fabiána, Litoměřice.

36/2/2010

Prominutí poplatku z prodlení – Vlasta Culková

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  prominutí poplatku z prodlení z částky 13.270,-Kč ve výši 60%, (tedy 7.962,-Kč), pro Vlastu Culkovou, Litoměřice.

37/2/2010

Schválení dohody o splátkách - František Horák

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  uzavření dohody o splátkách pro Františka Horáka, Litoměřice, na částku 10.805,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

38/2/2010

Schválení dohody o splátkách - Jiří Socha

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  uzavření dohody o splátkách  pro Jiřího Sochu, Litoměřice, na částku 15.018,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

39/2/2010

Schválení dohody o splátkách - Květuše Šarayová a Ivan Šaray

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  uzavření dohody o splátkách  pro Květuši Šarayovou a Ivana Šaraye, Litoměřice, na částku 21.207,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

40/2/2010

Schválení dohody o splátkách – Jindřiška Chlumecká

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  uzavření dohody o splátkách pro Jindřišku Chlumeckou, Litoměřice, na částku 12.099,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

41/2/2010

Schválení dohody o splátkách – Kora Emil

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  uzavření dohody o splátkách pro Emila Koru, Litoměřice, na částku 14.814,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

42/2/2010

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách - Aurelie Mikelová

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e   uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu pro Aurelii Mikelovou, Litoměřice, navýšení na částku 20.634,-Kč s příslušenstvím a zvýšení měsíční splátky na 2.000,-Kč počínaje říjnem 2010.

43/2/2010

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu - David Brychta

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 16.11.2009 s Davidem Brychtou, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 14.987,-Kč s příslušenstvím a zvýšení měsíční splátky na 1.500,-Kč počínaje listopadem 2010.

44/2/2010

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu- Josef Homolka

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 8.10.2009 s Josefem Homolkou, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 23.449,-Kč s příslušenstvím a zvýšení měsíční splátky na 1.000,-Kč počínaje prosincem 2010.

45/2/2010

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu - Renáta Gajdošová

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu s Renátou Gajdošovou, Litoměřice, navýšení dluhu o částku 13.162,-Kč s příslušenstvím a zvýšení měsíční splátky na 1.000,-Kč počínaje prosincem 2010.

s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice se současnou nájemkyní na dobu určitou od 1.10.2010 do 30.9.2011.

 

46/2/2010

Prominutí poplatku z prodlení – Dana Kešelová a schválení uzavření NS k bytu č.10, Mrázova 986/27, Litoměřice

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  prominutí poplatku z prodlení, který činí 12.460,-Kč, ve výši 60% (tedy částku 7.476,-Kč), pro Danu Kešelovou, Litoměřice.

s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Mrázova 986/27, Litoměřice se současnou nájemkyní na dobu určitou od 1.10.2010 do 30.9.2011.

47/2/2010

Prominutí poplatku z prodlení - Jiří Brouček a schválení uzavření NS k bytu č.12, Alfonse Muchy 425/11, Litoměřice      

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  prominutí poplatku z prodlení, který činí 16.779,-Kč, ve výši 40% (tedy částku 6.712,-Kč), pro Jiřího Broučka, Litoměřice, za splnění podmínky uhrazení soudního poplatku.

s c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Alfonse Muchy 425/11, Litoměřice se současným nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou jeden rok.

          

48/2/2010

Zastavení exekuce – Miroslav Růžek           

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  zastavení exekučního řízení vedeného proti Miroslavu Růžkovi pro částku 5.602,-Kč s příslušenstvím z důvodu nemajetnosti.

49/2/2010

Upuštění od vymáhání pohledávky – VILLA – realitní kancelář, s.r.o. v likvidaci       

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  upuštění od vymáhání pohledávky vůči VILLA – realitní kancelář, s.r.o. v likvidaci, IČ: 27388654, dřívější sídlo: Štursova 1108/24, Litoměřice pro částku 5.000,-Kč s příslušenstvím z důvodu nedostatku majetku.

50/2/2010

Členství v Destinační agentuře České středohoří o.p.s.  

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

j m e n u j e  Mgr. Ladislava Chlupáče členem správní rady Destinační agentury České středohoří, o.p.s.

b e r e  n a  v ě d o m í  členství RNDr. Alexandra Vondry ve správní radě Destinační agentury České středohoří, o.p.s.

51/2/2010

Informace z veřejnosprávní kontroly u Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

b e r e  n a  v ě d o m í  informaci z veřejnosprávní kontroly o hospodaření za rok 2009 provedené u Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig.zápisu).

u k l á d á  tajemníkovi úřadu, aby sjednal nápravu ve věci výkaznictví příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice.

52/2/2010

Volba členů komisí při RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

v o l í  členy komisí při RM za volební období 2010-2014 dle předložených návrhů členů RM (viz příloha org.zápisu).

KOMISE PŘI RM (2010– 2014)

Majetková komise:

Předseda: Zdeněk Bezděka (ODS)

František Kadeřábek /KSČM)

Pavel Remeň (CSSD)

Zdeněk Černý (SZ)

Luboš Janoušek (TOP 09)

Zdeněk Lexa (ČSSD)

Marek Hamšík (VV…)

Josef Hrstka (SZ)

Zdravotní a sociální komise:          

Předseda: Petr Kubec (ODS)

Kamal Mezian (ČSSD)

Jan Marek (ČSSD)

Hana Jáchymová (SZ)

Vladislav Procházka (TOP09)

Alena Pávková (KSČM)

Petr Pinka (VV)

Jan Zbořil (KDU-ČSL)

Komise výchovy a vzdělání:

Předseda: Petr Hošek (ČSSD)

Lukáš Znojemský (ČSSD)

Leoš Vysoudil (ODS)

Monika Mejtová (SZ)

Ema Sováková (SZ)

Anna Vytlačilová (KSČM)

Lucie Wasylyszynová (VV)

Zuzana Legnerová (KDU-ČSL)

Petr Krňák (za zřizovatele)

Martin Hrdina (za zřizovatele)

Komise sportu:

Předseda: Ivo Elman (ODS)

Daniel Krýsl (ODS)

Václav Červín (SZ)

Jan Hrkal (SZ)

Martin Hrdina (TOP09)

Petr Dvořák (KSČM)

Radek Bania (VV..)

Josef Mayer (VV..)

Libor Hejhal (ČSSD)

Adam Sadil (za zřizovatele)

Jaromír Tvrzník (za zřizovatele)

Komise kultury:

Předseda: Pavel Kejř (ODS)

Luděk Veselý (ODS)

Helena Lexová (ČSSD)

Jan Štíbr (ČSSD)

Svatopluk Horváth (SZ)

Jana Štefániková (SZ)

Pavel Filandr (TOP 09)

Václav Dicka (KSČM)

Petr Košárek (VV…)

Stanislav Hylán (KDU-ČSL)

Věra Kmoníčková (za zřizovatele)

Komise územního rozvoje:

Předseda: Václav Červín (SZ)

Zbyněk Zdvořák (ODS)

Jan Szántó (ČSSD)

René Horejsek (TOP 09)

Jana Vojtilová (KSČM)

Vladimír Bulíček (VV…)

Jan Moravec (KDU-ČSL)

Pavel Remeň (CSSD)

Regenerace měst. památek (subkomise)

zatím členové nezvoleni

Komise dopravy (subkomise)    

Radek Šíma (ODS)

Ivo Elman (za zřizovatele)

Tomáš Lipš ml. (ODS)

Josef Věrnoch (ČSSD)

Milan Kubíček (SZ)

Josef Krištof (KSČM)

Zdeněk Hofman (VV..)

Tomáš Smolek (KDU-ČSL)

Letopisecká

Luděk Veselý (ODS)

Vladimíra Bitalová (ČSSD)

Komise životního prostředí:

Předseda: Martina Soldatková (ODS)

Zbyněk Zdvořák (ODS)

Jaroslav Jindřich (ČSSD)

Jiří Pospíšil (SZ)

Lukáš Pařízek (KSČM)

Jana Smejkalová (VV..)

Borek Franěk (SZ)

Marie Zadražilová (KDU-ČSL)

Likvidační komise:

Jan Smolík (ODS)

Jan Štíbr (ČSSD)

Václav Knotek (KSČM)

Komise projektu Zdravá města a MA 21:

Předseda: Petr Hermann (za zřizovatele)

Petr Panaš (SZ)

Blanka Ježková (SZ)

Zuzana Bendová (za zřizovatele)

Ludmila Punčochářová (KSČM)

Komise CR

Předseda: Kamil Soukup (ODS)

Jana Štefániková (SZ)

Pasztor Joszef (KSČM)

Jaroslav Tvrdík (VV..)

Lukáš Znojemský (ČSSD)

53/2/2010

Termíny RM a ZM na měsíc prosinec 2010 a na 1. čtvrtletí r. 2011

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  termíny jednání Rady města Litoměřice a Zastupitelstva města Litoměřice na prosinec roku 2010 a 1.čtvrtletí roku 2011:

RM 2010:             2.12., 21.12.

ZM 2010:            16.12.

RM 2011:              6.1., 18.1., 3.2., 17.2., 1.3., 17.3., 31.3.

ZM 2011:            27.1.,10.3.

54/2/2010

Schválení smlouvy o výpůjčce s E.Břeňovou–služební fofoaparát

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

s c h v a l u j e  smlouvu o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a Evou Břeňovou o poskytnutí služebního fotoaparátu (viz příloha orig.zápisu)

55/2/2010

Pověření odboru správy majetku města, bytového a lesního hospodářství  administrativní správou a pověření TSM  Litoměřice  technickou správou Kamýckého potoka

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c

p o v ě ř u j e  odboru správy majetku města, bytového a lesního hospodářství administrativní správou    a TSM Litoměřice technickou správou Kamýckého potoka. 

Mgr. Karel Krejza                                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                             starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu