Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

2. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 24.1.2017

USNESENÍ
V Ý P I S
z 2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24.1.2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 2. jednání projednala pod usnesením č.:

27/2/2017
Oznámení o shromáždění občanů – KSČM
RM bere na vědomí oznámení KSČM, zastoupené p. Josefem Krištofem, bytem Litoměřice, o konání shromáždění občanů dne 1.5.2017 na Mírovém náměstí a dne 9.5.2017 na místním hřbitově, u památníku Richard a u pomníku Rudoarmějce v Jiráskových sadech v Litoměřicích.
Zároveň RM schvaluje udělení výjimky z vyhlášky č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, která se vztahuje na výše uvedenou akci.

 

28/2/2017
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2017
RM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2017
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
RM neschvaluje poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti spolku Český kynologický svaz ZKO Litoměřice – 533, IČO: 62768255, Zahradnická 384/27, 412 01 Litoměřice a spolku Správná parta z.s., IČO: 05385245, Stránského 1754/29, 412 01 Litoměřice z důvodu nejnižšího hodnocení dle schválených kritérií.
RM doporučuje ZM schválit předložený návrh RM na přidělení dotací nad 50 tis. Kč na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2017.

 

29/2/2017
Akční plán procesu Komunitního plánování sociálních služeb 2017
RM schvaluje Akční plán procesu komunitního plánování sociálních služeb 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

30/2/2017
Program prevence kriminality
RM schvaluje Program prevence kriminality města Litoměřice na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

31/2/2017
Plán prevence kriminality na období 2017 – 2019
RM schvaluje Plán prevence kriminality města Litoměřice na období 2017 – 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

32/2/2017
Žádost o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017 na projekt „Litoměřice – mobilní kamerový set“ a schvaluje povinnou spoluúčast města ve výši 30.500 Kč.

 

33/2/2017
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 2021/16 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 82,5 m², který se nachází v přízemí budovy č.p. 2021/16 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích.

 

34/2/2017
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru v budově č.p. 241/12 v ulici Jezuitská v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru o celkové výměře 41,65 m², který se nachází v přízemí budovy č.p. 241/12 v ulici Jezuitská v Litoměřicích.

 

35/2/2017
Zveřejnění záměru pronájmu výstavního prostoru v budově č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu výstavního prostoru o celkové výměře 180,20 m², který se nachází ve dvorním traktu budovy č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

36/2/2017
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy o nájmu pozemku v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy o nájmu pozemku o celkové výměře 52,40 m², který se nachází v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích.

 

37/2/2017
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru o celkové výměře 150 m2 na pozemku parc. č. 4008/7 v k.ú. Litoměřice, číslo budovy 021 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích (dodatek č. 2)
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pronájem prostoru o celkové výměře 150 m2 na pozemku parc. č. 4008/7 v k. ú. Litoměřice, číslo budovy 021 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích, uzavřené dne 01.05.2010 se spolkem POTRAVINOVÁ BANKA V ÚSTECKÉM KRAJI z.s., se sídlem Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701, zastoupeným předsedou spolku Bc. Alešem Slavíčkem. Dodatkem č. 2 se upravuje výše záloh na služby s účinností od 01.02.2017. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 01.05.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2016 zůstávají beze změn (Dodatek č. 2 viz příloha orig. zápisu).

 

38/2/2017
Schválení návrhu na registraci nové viničné tratě s názvem „Pod šancemi“
RM schvaluje předložený návrh na registraci nové viniční tratě s názvem „Pod šancemi“ na pozemcích 4403/2, 4400, 4383, 4249/4, 4398/1, 4398/2, 4399/2 a 4249/3 v k.ú. Litoměřice.
RM pověřuje odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice zpracováním příslušného formuláře a zasláním k registraci na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, oddělení registrace vinic.

 

39/2/2017
a) Rezignace členů komise Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA 21) Dominika Hanka a Jany Fialové
b) Aktuální členství v komisi ZM a MA21
a) RM bere na vědomí rezignaci členů komise Zdravého města a místní Agendy 21 Litoměřice Dominika Hanka a Jany Fialové.
b) RM schvaluje pana Josefa Doušu za hnutí ANO 2011, pana Roberta Čelka, paní Janu Eflerovou a paní Mgr. Lenku Čermákovu novými členy Komise Projektu Zdravého města a místní Agendy 21 (aktuální seznam členů komise viz příloha orig. zápisu).

 

40/2/2017
a) Vzetí na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za rok 2016
b) Schválení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 na rok 2017
a) RM bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 v Litoměřicích za rok 2016 (vyhodnocený Akční plán zlepšování PZM a MA21 2016 – viz příloha č. 1 orig. zápisu).
b) RM schvaluje Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích na rok 2017 (Akční plán zlepšování PZM a MA21 na rok 2016 – viz příloha č. 2 orig. zápisu).

 

41/2/2017
Doporučení ZM schválení podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Litoměřice – Dopravní automobil“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Litoměřice – Dopravní automobil“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

 

42/2/2017
Schválení výpovědi Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ uzavřené se společností Zahrada Čech s. r.o.
RM schvaluje podání výpovědi Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ ze dne 31.10.2012 včetně dodatků k této smlouvě, uzavřené se společností Zahrada Čech s. r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 Litoměřice - Předměstí, IČO: 22794701 (výpověď viz příloha orig. zápisu).

 

43/2/2017
Připojení ke kampani „Vlajka za Tibet“
RM schvaluje připojení Města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Litoměřice dne 10.3.2017.

 

44/2/2017
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 2.2.2017 v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích
RM schvaluje program na veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 2.2.2017 od 16:00 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.

PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění bodů
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.1.2017
 2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
 3. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2017
 4. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141
 5. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018
 6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171":
  a) Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví projekt, výzva č.52 - Revitalizace vybraných památek II. na projekt "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171"
  b) Schválení zajištění předfinancování projektu "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171"
  c) Schválení zajištění spolufinancování projektu "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171"
 7. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Vybudování Střediska technického vzdělávání":
  a) Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" projekt "Vybudování Střediska technického vzdělávání"
  b) Schválení zajištění předfinancování projektu "Vybudování Střediska technického vzdělávání"
  c) Schválení zajištění spolufinancování projektu "Vybudování Střediska technického vzdělávání"
 8. Schválení podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Litoměřice – Dopravní automobil“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje
 9. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení č. 9/2/2016 ze dne 11.2.2016
 10. Dohoda o splátkách dluhu
 11. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2017 a informace o kontrolách
 12. Zahrada Čech – Informace k situaci nájmu prostor areálu
 13. Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
 14. Kontrola plnění usnesení ZM za rok 2016 

   

  Majetkové záležitosti:
  Záměry:
 15. Prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
 16. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost.plocha) a parc.č. 4260 (trvalý travní porost) o výměře 182 m2 a parc.č. 2471/4 o výměře 261 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 17. Prodej pozemku parc.č. 2246/2 o výměře 202 m2 (zast.plocha) včetně stavby a parc.č. 2247/1 o výměře 963 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

   

  Prodeje:
 18. Nákup pozemku parc.č. 1345/162 o výměře 141 m2 (orná půda) a 1345/248 o výměře 40 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice
 19. Prodej pozemku o velikosti podílu ¼ parc.č. 1537/46 o celkové výměře 4120 m2 (orná půda) v k.ú. Pozořice (Brno venkov)
 20. Prodej pozemku parc.č 4533/2 o výměře 40 m2 ( zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
 21. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor III.C, evidenční číslo 21 městského hřbitova
 22. Prodej BJ 427/2 v ul. Hynaisova 427/7 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
 23. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č. 71/1 a 72 v k.ú. Litoměřice
 24. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační i distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2877/2, 2877/4, a 2877/6 v k.ú. Litoměřice
 25. Nákup provozního a skladového areálu v ul. Pobřežní, k.ú. Litoměřice (nepotřebný majetek ČR MO)

V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

 

45/2/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ – PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČO: 46773312
RM uděluje souhlas PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773312 s realizací projektu v rámci OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ (viz příloha orig. zápisu).

 

46/2/2017
Změna organizačního schématu a rozšíření Pracovního řádu příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu, se sídlem Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice, IČO: 72019018
RM schvaluje:
a) změnu organizačního schématu CCR, p.o. s účinností od 1.12.2016
b) změnu organizačního schématu CCR, p.o. s účinností od 1.1.2017
c) změnu organizačního schématu CCR, p.o. s účinností od 1.2.2017
d) aktualizaci - rozšíření Pracovního řádu s účinností od 1.1.2017
(vše viz příloha orig. zápisu).

 

47/2/2017
Zveřejnění adresného záměru – výpůjčky pozemků (parc. č. 2247/1 a parc. č. 2246/2, oba v k.ú. Litoměřice) za účelem praktické školní výuky
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky pozemků (parc. č. 2247/1 a parc. č. 2246/2, oba v k.ú. Litoměřice) za účelem praktické školní výuky v rámci pracovního vyučování (pěstitelské práce).

 

48/2/2017
Záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 2469/52 a 2469/51 o celkové výměře cca 180m2 k účelu zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům parc.č. 2469/47, 2469/48, 2469/16, 2469/17 vše v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou
RM schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 2469/52 a 2469/51 o celkové výměře cca 180m2 k účelu zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům parc.č. 2469/47, 2469/48, 2469/16, 2469/17 vše v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou.

 

49/2/2017
Kulturní a kongresové centrum
RM schvaluje vznik Kulturního a kongresového centra při příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141, propojením prostor objektu Domu kultury a Hradu Litoměřice a doporučuje ZM schválit v tomto smyslu změnu zřizovací listiny.
RM schvaluje změnu organizační struktury příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141. (viz příloha orig. zápisu) ve vazbě na zřízení Kulturního a kongresového centra s účinností od 1. dubna 2017.
RM ukládá ředitelce příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018, jako dosavadnímu zaměstnavateli a ředitelce příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141, jako přejímajícímu zaměstnavateli, podepsat prohlášení o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, s účinností od 1. dubna 2017, vůči zaměstnancům vykonávajícím tyto funkce u dosavadního zaměstnavatele: VEDOUCÍ RECEPCE GOTICKÉHO HRADU, PRACOVNÍK RECEPCE GOTICKÉHO HRADU, PRACOVNÍK RECEPCE GOTICKÉHO HRADU, ÚKLID GOTICKÉHO HRADU, SPRÁVCE OBJEKTU GOTICKÉHO HRADU (TECHNIK) a zároveň ukládá ředitelce příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018, prokazatelně (písemně) s tímto prohlášením seznámit uvedené zaměstnance, a to nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností k přejímajícímu zaměstnavateli.
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce, kterým se zrušuje výpůjčka movitého a nemovitého majetku týkajícího se Hradu Litoměřice s příspěvkovou organizací Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018, ke dni 31.03.2017.
RM ukládá ředitelce příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 provést změnu organizační struktury této příspěvkové organizace ve vazbě na přechod zaměstnanců k příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s účinností od 1. dubna 2017.
RM ukládá ředitelce příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 seznámit všechny dodavatele služeb a energií vázaných na provoz Hradu Litoměřice se změnou provozovatele s účinností od 1. dubna 2017.

 

50/2/2017
Návrh na možnost využívat služební motorová vozidla s elektrickým a hybridním pohonem i pro soukromé účely
RM souhlasí, aby uživatelé služebních motorových vozidel s elektrickým a hybridním pohonem pořízených všemi smluvními subjekty v rámci projektu elektromobility Zdravého města, mohli případně používat tyto vozy i pro soukromé účely. Podmínkou je dodržení ustanovení § 6, odst. (6), zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dále povinnost uživatelů hradit náklady na pohonné hmoty a elektrickou energii spotřebovanou pro soukromé účely.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 30.1.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu