Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

2. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 23.1.2018

USNESENÍ
VÝPIS
z 2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 23.1.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 2. jednání projednala pod usnesením č.:

29/2/2018
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství - prodej trdelníků na Mírovém nám.
RM nevydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro pana B. T., bytem Bohušovice n. O., za účelem umístění prodejního stánku - prodeje staročeského trdelníku na Mírovém náměstí v termínu od 1.2. do 28.2.2018.

 

30/2/2018
Změna organizační struktury PO MKZ od 1.2.2018
RM schvaluje změnu organizační struktury PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s účinností od 1.února 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

31/2/2018
Žádost o poskytnutí dotace – LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., IČO: 25018515
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč LINGUA UNIVERSAL soukromé základní škole a mateřské škole s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515 v rámci podpory vzdělávání pro udržitelný rozvoj na uskutečnění projektu: „Fyzika jinak“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

32/2/2018
Užití konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Litoměřice
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zabezpečení jednání představitelů obcí v územním obvodu ORP Litoměřice, které se bude konat v konferenčním sále Hradu Litoměřice dne 30. 1. 2018 od 10.00 hodin.

 

33/2/2018
Aktualizace Vnitřního platového předpisu Mateřské školy Litoměřice, příspěvkové organizace, IČO: 72744081, od 1. 1. 2018
RM schvaluje aktualizaci Vnitřního platového předpisu v Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s účinností od 1. 1. 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

34/2/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 (Women for women)
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během 2. pololetí školního roku 2017/2018.

 

35/2/2018
Žádost o poskytnutí dotace – Nadační fond GAUDEAMUS, IČO: 25228633
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO: 25228633 na uskutečnění projektu: XXVII. ročník „Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

36/2/2018
Žádost o poskytnutí dotace – Severočeská filharmonie Teplice, IČO: 00083283
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Severočeské filharmonii Teplice, se sídlem Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice, IČO: 00083283 na uskutečnění projektu: „Koncert v rámci 54. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2018“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

37/2/2018
Aktualizace Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice
RM schvaluje aktualizaci Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice - Příkaz č. 2/2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

38/2/2018
Žádost o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 na projekt „Litoměřice – preventivně výchovný tábor pro děti procházející evidencí OSPOD – S dětmi bezpečně“ a rovněž schvaluje minimální povinnou spoluúčast obce ve výši 30 % z celkových nákladů projektu.

 

39/2/2018
Schválení 5. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Litoměřice 2018 - 2020
RM doporučuje ZM schválit 5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018 – 2020 (viz příloha orig.zápisu).

 

40/2/2018
Změny v Ceníku poskytování sociální pobytové služby v Domově pro matky s dětmi při Diakonii ČCE – SKP v Litoměřicích
RM bere na vědomí změny v Ceníku poskytování sociální pobytové služby v Domově pro matky s dětmi při Diakonii ČCE – SKP v Litoměřicích.

 

41/2/2018
a) Předložení účetní závěrky Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace za rok 2017, resp. za období od 01. 01. – 30. 09. 2017
b) Předložení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017
a) RM bere na vědomí účetní závěrku Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM bere na vědomí výsledek hospodaření Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace za rok 2017 ve výši -143.595 tis. Kč.

 

42/2/2018
Schválení dodatků k licenční smlouvě 92081 z 14.5.2002 a souhrnné licenční smlouvy se společností Triada, spol s.r.o. (IČO:43871020)
RM schvaluje dodatky k licenční smlouvě 92081 a souhrnnou licenční smlouvu se společností Triada, spol.s.r.o. (viz příloha orig.zápisu).

 

43/2/2018
Schválení přistoupení ke společnému „Plánu odpadového hospodářství SONO“ na období 2017 – 2025
RM schvaluje přistoupení ke společnému „Plánu odpadového hospodářství SONO“ na období 2017–2025 (viz příloha orig. zápisu).

 

44/2/2018
Přijetí daru Ústeckého kraje pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů města
RM schvaluje přijetí daru Ústeckého kraje 4 ks kompletů dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000 pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Litoměřice.

 

45/2/2018
Schválení podání žádosti k projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ do programu Ekoinovace SFŽP
RM doporučuje ZM schválit přípravu a podání projektové žádosti k projektu „PAVE" do dotačního programu EKOINOVACE Státního fondu ŽP ČR.

 

46/2/2018
Výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání svatebního obřadu dne 03.08.2018
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově s paní I. G., bytem Praha 3, za účelem konání svatebního obřadu dne 03.08.2018. Napojení na připojovací bod elektrické energie není ze strany žadatelky požadován.

 

47/2/2018
Prodej obsazených bytů třetím osobám obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu – Kubínova 438/6, Družstevní 1756/25
RM schvaluje prodej obsazených bytů třetím osobám: BJ č. 5 – Kubínova 438/6, BJ č. 10 – Družstevní 1756/25, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Termín vyvěšení nabídek je od 29.1.2018 do 19.2.2018
Komise: V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM Mgr. Krejza
Otevírání obálek proběhne dne 26.2.2018 v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15/7.

 

48/2/2018
Revokace usnesení RM č. 770/26/2017 a prominutí plateb nájemného a záloh na služby za pronájem prostoru na pozemku parc č. 5227/37 v areálu Kasáren pod Radobýlem – V.Slaboch
RM revokuje usnesení RM č. 770/26/2017 a schvaluje panu Vladislavu Slabochovi, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice, prominutí plateb nájemného a záloh na služby za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5227/37 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, po dobu realizace stavebních úprav prostoru. Smluvní nájemné a zálohy na služby budou nájemcem hrazeny po ukončení stavebních úprav od 01.03.2018.

 

49/2/2018
Revokace usnesení RM č. 769/26/2017 a uzavření nájemního vztahu na pronájem části pozemku parcelní č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM revokuje usnesení RM č. 769/26/2017 a schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem části pozemku o výměře 3 650 m², parcelní č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích s panem Vladislavem Slabochem, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.03.2018. Smluvní nájemné činí 217.000 Kč za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

50/2/2018
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje panu Zdeňku Oravcovi, IČO: 13347799, se sídlem Nezvalova 1823/31, 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 115,50 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.01.2018.

 

51/2/2018
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 7,10 m² v budově stomatologického střediska v ul. České armády163/17 v Litoměřicích.

 

52/2/2018
Zveřejnění záměru pronájmu budovy na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.840 m2 za účelem pronájmu skladových prostor a garáží
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu budovy bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.840 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, za účelem pronájmu skladových prostor a garáží.

 

53/2/2018
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 1.2.2018
RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 1.2.2018 od 16 hod. v sále Kulturního a kongresového centra se sídlem Tyršovo nám. 68, Litoměřice.

Program:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.1.2018
2. Rozpočtové opatření akce „Stavební úpravy pro sportovní zázemí v KDH“
3. Dotace pro destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
4. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice pro období 2018-2020
5. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.
6. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018
7. Žádost o poskytnutí dotace – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s., IČO: 26548801
8. Žádost o poskytnutí dotace – Občanské sdružení Puellae cantantes, IČO: 26518848
9. Záměr podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie – MKZ v Litoměřicích – upgrade digitalizace a výměna zvukového systému v Kině Máj
10. Záměr podání žádosti o dotace z MAS České středohoří na realizace akce „Vybudování bezbariérového přístupu do ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“
11. Schválení podání žádosti k projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ do programu Ekoinovace SFŽP
12. Schválení poskytnutí půjčky 1. Geotermální Litoměřice a.s.
13. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2017
14. Povinnost RM informovat ZM o rozhodování o Nemocnici Litoměřice a.s.
15. Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2 a 4176/10 v k.ú. Litoměřice
16. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 2355/5 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometrického plánu č. 4545-354/2017 jako pozemek parcelní číslo 2355/152 v k.ú. Litoměřice
17. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 3408/52 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometrického plánu č. 4474-140/2016 jako pozemek parcelní číslo 3408/107 v k.ú. Litoměřice
18. Vyjádření nesouhlasu s novelou zákona o odpadech, směřující k navýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu
19. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
20. Delegace zástupce města do SVS
21. Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem
22. Schválení poskytování příspěvků z prostředků sociálního fondu na stravování uvolněných zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna a na stravovací poukázky do zařízení veřejného stravování
23. Zpráva o dodržení podmínek VS - dotace Zahradě Čech

Majetkové záležitosti:
Záměry:
24. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na městském hřbitově v Litoměřicích
25. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany
28. Prodej části pozemku parc.č. 1527/9 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
29. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast.plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast.plocha) včetně staveb bez č.p.č/č.e v k.ú. Litoměřice
30. Prodej pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) o velikosti podílu 4388/5539 v k.ú. Litoměřice
31. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc.č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast.plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87,132 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1634/3,1634/4,2569/1,2573/2,2573/4,2575/7,2577/3,2581 a 2582/4 v k.ú. Litoměřice
VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

54/2/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 (4.A)
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 3.000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 pro třídu 4.A od České spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782 na pokrytí nákladů spojených se zajištěním projektu Abeceda peněz – darovací smlouva viz příloha orig. zápisu.

 

55/2/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 (4.B)
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 3.000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 pro třídu 4.B od České spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782 na pokrytí nákladů spojených se zajištěním projektu Abeceda peněz – darovací smlouva viz příloha orig. zápisu.

 

56/2/2018
Výpůjčka prostor (budovy a přilehlého pozemku) v KDH za účelem cvičení Policie ČR
RM schvaluje uzavření výpůjčky budovy na parcele parc. č. 4008/51 a přilehlé části pozemku parc. č. 4008/1, obě v k.ú. Litoměřice za účelem uspořádání cvičení Policie České republiky (Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje – odbor správy majetku, Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem, zastoupené Plk. Mgr. Jaromírem Knížetem – ředitelem KŘP-Ú) ve dnech 08.02.2018, 22.02.2018, 07.03.2018, 22.03.2018, 06.04.2018, 11.04.2018, 12.04.2018, 18.04.2018, 25.04.2018, 02.05.2018, 03.05.2018 10.05.2018, 13.06.2018, 27.06.2018, 06.09.2018, 02.10.2018, 03.10.2018, 10.10.2018, 11.10.2018, 16.10.2018, 17.10.2018, 15.11.2018 a 14.12.2018 (časové rozmezí 8:00 hod. - 15:00 hod.).

 

57/2/2018
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/001/2018 s názvem „Litoměřice, Zahrada Čech – zhotovení informačního stánku“ a schválení uzavření smlouvy o dílo
RM schvaluje
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/01/2018 s názvem „Litoměřice, Zahrada Čech – zhotovení informačního stánku“ zadat přímým oslovením dodavatele FAGUS, a.s., sídlem č.p. 206, 763 15 Březová, IČO: 44005474

b) uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem FAGUS, a.s., sídlem č.p. 206, 763 15 Březová, IČO: 44005474 (viz příloha orig. zápisu)

 

58/2/2018
Rozpočtové opatření akce „Stavební úpravy pro sportovní zázemí v KDH“
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření – akce „Stavební úpravy pro sportovní zázemí v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů“ (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

 

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 29.1.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu